Hotărârea nr. 222/2011

HOTĂRÂREA NR.222 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 2 ” – Sibiu, str. Avram Iancu, nr. 13,

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.222

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Școala cu clasele I-VIII, nr.

2 ” - Sibiu, str. Avram lancu, nr. 13,

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 39515/2011, întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Școala cu clasele I-VIII, nr. 2 ” - Sibiu, str. Avram lancu nr. 13,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin 4 lit ”d”, ale art.45 alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ÎNLOCUIRE SISTEM DE ÎNCĂLZIRE PE SOBE CU ÎNCĂLIRE CENTRALĂ LA ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, NR 2” - Sibiu, str. Avram lancu, nr. 13, astfel:

Indicatori economici ( fără TVA )

TOTAL: 149.910 lei

din care:

C+M : 116.354 lei

Indicatori tehnici (fără TVA )

 • 1. AMENAJĂRI EXTERIOARE (cap. I din devizul general)

 • 2. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ                      114.345 lei

(cap. IV din devizul general)

 • 2.1. Clădiri și construcții speciale, instalații aferente                    100.455 lei

 • 2.2. Montaj utilaje tehnologice, inclusiv rețele aferente

 • 2.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj           13.890 lei

 • 2.4. Dotări, inclusiv utilaje și echipamente independente

 • 3. ALTE CHELTUIELI ( cap. V din devizul general)                          16.805 lei

3.1 .Organizare de șantier                                                 2.009 lei

 • 3.2. Comisioane, taxe                                                     1.486 lei

 • 3.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute                                       13.310 lei

 • 4. PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ                            18.760 lei

( cap. III din devizul general)

4.1.Studiu de teren, geo, topo și hidro                                            0 lei

 • 4.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri, taxe, etc.                              1.205 lei

 • 4.3. Proiectare și enigineering                                            2.009 lei

 • 4.4. Cheltuieli pentru organizarea licitațiilor                                 420 lei

 • 4.5. Consultanță și asistență tehnică                                       15.126 lei

Art.2 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de stat vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte                               /

Popa Virgil                  Contrasemnează

Secretar

\'/                          Nistor D$rin Ilie