Hotărârea nr. 221/2011

HOTĂRÂREA NR. 221 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Grădiniţa nr. 16 ” – Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 21

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 221

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Grădinița nr. 16 ” - Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 21

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 39514/2011, întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Grădinița nr. 16 ” - Sibiu, str. Mitropoliei nr. 21,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin 4 lit.”d”, ale art.45 alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ÎNLOCUIRE SISTEM DE ÎNCĂLZIRE PE SOBE CU ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ LA GRĂDINIȚA NR.16” - Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 21, astfel:

Indicatori economici (fără TVA )

TOTAL: 145.000 lei

din care:

C+M : 95.000 lei

Indicatori tehnici ( fără TVA )

 • 1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)                     0 lei

 • 2. ASIGURAREA CU UTILITĂȚI (cap. II din devizul general)                    0 lei

 • 3. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ                       125.000 lei

(cap. IV din devizul general)

 • 3.1. Construcții și instalații                                                     75.000 lei

 • 3.2. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj            30.000 lei

 • 3.3. Montaj utilaje tehnologice, inclusiv rețele aferente                    20.000 lei

 • 3.4. Dotări, inclusiv utilaje și echipamente independente

 • 4. ALTE CHELTUIELI f cap. V din devizul general)

 • 5. PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ                            20.000 lei

( cap. III din devizul general)

 • 5.1. Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

 • 5.2. Proiectare și engineering                                            20.000 lei

 • 5.3. Studii de teren

 • 5.4. Asistență tehnică

 • 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE

(cap. IV din devizul general)

Art.2 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011

Președinte                                r

Popa Virgil                  Contrasemnez

/                        Secrețar

.  /                    Nistor Domn

\ \/                                        h