Hotărârea nr. 220/2011

HOTĂRÂREA NR.220 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ITINERIS MEDIA SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Mun.Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.220

privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ITINERIS MEDIA SRL în vederea exploatării activității de publicitate, pe raza Mun.Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 39350/2011 întocmit dc Serviciul Patrimoniu , privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ITINERIS MEDIA SRL,în vederea exploatării activității de publicitate,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 251 -256 Cod Comercial și HCL nr. 138/2000 modificată și completată prin HCL nr.25/2001 și HCL nr.363/2003,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) , lit. “a” și ale art. 45 alin. (1) și alin (2) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L- Se aprobă asocierea în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ITINERIS MEDIA SRL, cu sediul în București, B-dul Victoriei,bl.A/AP.21 în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamentele cuprinse în Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă încheierea Contractului de asociere în participațiune între Municipiul Sibiu și S.C. ITINERIS MEDIA, pentru o perioadă de 6 luni începînd cu data de 07.07.2011, conform Anexei nr. 2, respectiv contractul de asociere cu Anexa nr.l-PV.de predare a amplasamentelor și Anexa nr.2-prețuri minimale, care fac parte din prezenta hotărâre.

(2) Contractul va intra în vigoare începând cu data de 07.07.2011.

Art. 3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011

Președinte Popa Virgil


Contrasemnează Secretar Nistor Dorin Ilie

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.A la H.C.L. nr. /2011


* LISTA AMPLASAMENTE ITINERIS MEDIA*

Președinte

Popa Virgil


Contrasei

Sec^tar Nistor


nează


orin Ilie


Nr.

Crt.

Cod panou

Adresă amplasament

/tip panou

1

02

Piața Unirii - inters C.Coposu -Parc Bulevard

4/3-2 fețe

2

03

Piața Unirii - inters C.Coposu

4/3-2 fețe

3

04

Piața Unirii - inters.E.Cioran

4/3-2 fețe

4

07

Piața Unirii - bloc plombă

4/3-2 fețe

5

10

Șoșeaua Alba lulia - Pod Cibin

4/3-2 fețe

6

14

Vasile Milea - Petrom

4/3-2 fețe

7

15

Șoseaua Alba lulia - Intersecție Bieltz

4/3-2 fețe

8

17

Prelungire Mihai Viteazu - Facultatea de Drept

4/3-2 fețe

9

20

Calea Dumbrăvii - Bloc V4

4/3-2 fețr

10

51

Bulevardul Corneliu Coposu - Intersecție

H.Oberth

4/3-2 fețe

11

52

Bulevardul Corneliu Coposu - Intersecție Constituției

4/3-2 fețe

12

53

Bulevardul Corneliu Coposu - Parc Tineretului

4/3-2 fețe

13

55

Prelungire Mihai Viteazu - Stadion Municipal

4/3-2 fețe

14

100

Piața Unirii - Scuar Hotel Bulevard

1,2/1,8- city-light

15

101

Piața Unirii - Teatru de Stat

1,2/1,8-city-light

16

102

Piața Unirii -Banca Românească

1,2/1,8-city-light

17

103

Vasile Milea - Banca Carpatica

1,2/1,8-city-light

18

105

Bulevardul Victoriei - V.A. Primăria Veche

1,2/1,8-city-light

19

109

Bulevardul Corneliu Coposu ■■ Stație Autobuz Teatru

1,2/1,8-city-light

20

110

Bulevardul Corneliu Coposu - Intersecție Berăriei

1,2/1,8-city-light

21

112

Piața Unirii - Scuar Hotel Bulevard

1,2/1,8-city-light

22

123

A.Șaguna - Lângă Primăria Veche

1,2/1,8-city-light

23

125

Prelungire Bulevardul Mihai Viteazu- Lângă Fac. Roger

1,2/1,8-city-light

24

126

Prelungirea Bulevard Mihai Viteazu - Lângă Sala sport

1,2/1,8-city-light

25

Șos. Alba-Iulia mag. Tudor

4/3-2 fețe

26

Șos. Alba-Iulia mag. Alcomsib

4/3-2 fețe

27

Calea Dumbrăvii-bl. 15

4/3-2 fețe

28

Mag. Dumbrava-Iângă zona verde

1,2/1,8-city-light

29

Mag. Dumbrava-Iângă zona verde

1,2/1,8-city-light

30

B-dul Victoriei-zona verde Primăria veche

1,2/1,8-city-light

31

Calea Dumbrăvii-unitatea militară_____________

4/3-2 fete__

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu               Anexa nr. la H.C.L. nr. /2011

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN

PARTICIPAȚIUNE

NR................/.......................2011

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. MUNICIPIUL SIBIU reprezentat prin primarul Klaus W. lohannis cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr. 2, cod fiscal 4270740 cont RO89TREZ5762122023OXXXXX deschis la BN Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de proprietar,

Și

 • 2. S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. reprezentată prin dl Tănăsescu Bogdan în calitate de manager, cu sediul în București, sector 3, B-dul Victoriei ,bl.A/AP.21, , tel. 021/3137763, fax 021/3137764, având cod unic de înregistrare R-l 1225807, înregistrată la Reg.Comerțului J 40/11259/1998, cont nr. RO20ABNA140026410011740. deschis la Banca ABN AMROBANK filiala Sibiu, în calitate de asociat,

Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în participațiune în conformitate cu prevederile art. 251-256 Cod Comercial și în temeiul art. 36 alin. (7) lit. “ a “ și ale art.45 alin 1 și alin. 2 lit.’T’din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată, H.C.L. nr. .72011 , în cadrul asocierii în participațiune părțile își vor desfășura activitatea în condiții de independență comercială și juridică specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract.

CAP. II. OBIECTUL CON [ RACU LUI

Art.l Obiectul asocierii în participațiune îl constituie exploatarea în comun a mijloacelor de publicitate și reclamă ce sunt amplasate pe teritoriul Municipiului Sibiu și construirea și amplasarea de noi panouri pe amplasamente puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Sibiu cu respectarea H.C.L. nr....../2011,.

Art. 2. Mijloacele de publicitate se vor realiza sub forma de:

 • - panouri simple de afișaj general

 • - borne de afișaj

Art.3 Amplasamentele pentru afișajul lipit pe suporți puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu și care fac obiectul prezentului contract pot fi utilizate de asociat numai în scopul desfășurării activității dc rcclamă-publicitate.

Art.4. Predarea-primirea amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți se face pe bază de proces-verbal care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art.5. Obiectul contractului dc asociere se realizează conform H.C.L. nr.. .72011

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract de asociere se încheie pentru o perioadă de 6 luni începând cu data de 07,07.2011.

f:\worddoc\bobocl\ct itineris 201 l.doc

Art.6. Prezentul contract de asociere se încheie pentru o perioada de 6 luni începând cu data de 07.07.2011.

Art.7. S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. este obligată ca în termen de 15 zile de la data expirării termenului contractului de asociere să elibereze amplasamentele și sale predea în starea inițială, libere de orce sarcini.

CAP.IV. CONTRIBUȚIA PÂRTILOR

Aft.8. Primăria. Municipiului Sibiu, pune la dispoziție terenul necesar care va fi utilizat în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.9. Societatea Comercială pune la dispoziție :

 • * servicii dc publicitate și reclamă efectuate prin orice modalitate de informare și în orice mediu de comunicații, pentru beneficiarii români și/sau străini.

 • * activități de producție pentru orice modalitate de publicitate și reclamă

și realizarea din producția proprie de: imprimate, tipărituri, suportul audio, video, foto și de orice altă natură, destinate a face publicitate și reclamă pentru bunuri și servicii aparținând beneficiarilor interni și/sau externi.

 • * întreaga sa experiență în domeniul publicității

 • * întreaga sa clientelă internă și externă constituită sau în curs de constituire și totodată interesată să facă reclamă pe spațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu.

 • * personalul și echipamentele necesare desfășurării activității de reclamă publicitate.

CAP.V. - OBLIGAȚIILE PÂRTILOR CONTRACTANTE

Art.10. Primăria Municipiului Sibiu acordă S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. un drept de exploatare a amplasamentului ce face obiectul contractului de asociere pe întreaga durată a asocierii.

Art.ll a) Asociatul se obligă să desfășoare activitățile de sondare a pieței interne și externe pentru căutare de clienți. Coordonarea propriu-zisă a operațiunilor de reclamă, negocierea și încheierea contractelor de publicitate revin partenerului specializat adică S.C. ITINERIS MEDIA

 • b) închirierea amplasamentului sau cesiunea contractului de asociere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă.

 • c) As ociatul se obligă să confecționeze, întrețină , să repare și să modernizeze mijloacele de publicitate așa cum sunt prevăzute în art. 2.

 • d) Asociatul întocmește și prezintă Primăriei Municipiului Sibiu pentru aprobare un catalog cu propuneri de amplasare a panourilor publicitare, bornelor de afișaj, benere,etc.

Publicitatea și/sau reclama prin bannere este permisă numai pe baza unei aprobări speciale și exclusiv pentru perioada desfășurării evenimentului respectiv.

 • e) Racordarea la rețeaua de iluminat public pentru panourile montate cade în sarcina Asociatului . Racordarea se va efectua cu avizul SC. ELECTRICA SA. Asociatul are obligația de a încheia un protocol cu Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, pentru panourile luminoase în vederea stabilirii obligațiilor de plată pentru consumul de curent.

 • f) Asociatul are obligația de a prezenta lunar situația noilor amplasamente pentru care s-au obținut aprobările legale și acordul scris al Primăriei Municipiului Sibiu, conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare.

 • g) Asociatul are obligația să aducă la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu situația tuturor contractelor de publicitate încheiate cu partenerii de afaceri.

 • h) Asociatul are obligația să-și desfășoare activitatea prin filială/sucursală în Municipiul Sibiu.

 • i) Asociatul are obligația de a -și inscripționa mijloacele de publicitate care fac obiectul contractului de asociere în participațiune cu denumirea societății.

 • j) Asociatul are obligația să solicite Primăriei Municipiului Sibiu eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construcție pentru fiecare nou amplasament, în baza unei documentații întocmite de asociat, și să prezinte în scris Serviciului Patrimoniu situația noilor amplasamente pe care se vor realiza mijloacele de publicitate, în caz. contrar Municipiu] Sibiu are dreptul de reziliere unilaterală a contractului de asociere în participațiune.

 • k) Asociatul are obligația de a aduce la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu data montării fiecărui nou mijloc de publicitate, dată la care se va încheia și un proces verbal de recepție între cele două părți contractante. Pentru realizarea acestui deziderat se va înștiința, în prealabil, Primăria Municipiului Sibiu cu minim 2 (două) zile înainte cu privire la data, locul și ora întâlnirii. De la data întocmirii procesului verbal de recepție se va percepe obligația financiară conform contractului de asociere în participațiune.

Dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înștiințare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizației,conform prevederilor art. 7 alin.(8) din Legea nr.50 din 1991, cu modificările și completările ulterioare, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizației.

 • l) Asociatul S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. are obligația de a ține evidența contabilă conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art.,12 a. în cazul existenței unei singure solicitări de autorizație de construire pentru un amplasament, Primăria Municipiului Sibiu, îi va elibera acestuia autorizația de construire după expirarea unui interval de 10 zile.

b. în condițiile în care în intervalul de maxim 10 zile de la solicitarea unei autorizații de construire se solicită autorizația de construire pentru același amplasament, se organizează licitație, urmând ca autorizația de construire să se elibereze câștigătorului licitației.

c. Cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism nu ține loc de solicitare de amplasament în sensul art. 12 paragaraf a.

CAP. VI DISPOZIȚII FINANCIARE

Art. 13. Părțile convin ca pe durata asocierii S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. să achite lunar un procent de 37,5 % din valoarea veniturilor obținute din activitatea de reclamă-publicitate a S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L., dar nu mai puțin de echivalentul în lei a monedei euro calculați conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul contract, la cursul oficial a B.N.R. la data efectuării plății.

Asociatul are obligația să încheie contracte cu beneficiarii serviciului de reclamă, publicitate și să plătească la bugetul local taxa de reclamă publicitate conf. Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârilor Consiliului Local.

Art. 14. Plata sumei prevăzute în art. anterior se va face lunar cel târziu până la data de 25 ale lunii pentru luna precedentă.

Odată cu plata S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. va prezenta Primăriei Municipiului Sibiu situația completă a contractelor încheiate.

Art. 15. Regularizarea sumelor datorate conform art. 13. va avea loc în luna februarie a anului următor ( după încheierea anului financiar) până la data de 01 martie.

Arț.16. Pentru întârzierea plății S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. va plăti dobânzi de 0,1 lei/ %/zi, iar dacă întârzierea este mai mare de 45 zile, contractul de asociere se consideră reziliat de drept pe baza unei notificări comunicată de Primăria Municipiului Sibiu în termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 17, în cazul în care nu se încheie contract de publicitate pe anumite panouri acestea nu vor fi lăsate fără postere pe o perioadă mai mare de 7 zile. Până la apariția altor reclame firma de publicitate va expune posterele firmei sale sau ale Primăriei Municipiului Sibiu.

Art. 18. Taxa de reclamă și publicitate rezultată din valoarea fiecărui contract încheiat de S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. cu clienții , care are o durată mai mare de un an, se va achita conform legislației în vigoare și Hotărârii Consiliului Local privind impozitele și taxele locale aprobată pentru anul în curs.

CAP. VII - COORDONAREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art. 19. (1) Coordonarea activității asociației se va face în comun de către un comitet de direcție format în părți egale de către 2 membri ai asociației de către fiecare parte.

 • a) Din partea Primăriei Municipiului Sibiu

 • - Reprezentant al Direcției Economice

 • - Reprezentant al Serviciului Patrimoniu

 • b) Din partea S.CITINER1S MEDIA S.R.L.

 • - Administrator

 • - Director

 • (2) Numirea în calitate de membru al comitetului de direcție al asociației se face de către primar pentru Municipiu] Sibiu ca proprietar și de către acționarul majoritar- administrator- pentru S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L.

Condițiile de revocare a membrilor comitetului de direcție:

 • a) - pierderea calității de asociat

 • b) -neloialitatea fațade interesele asociației

 • (3) Controlul asupra respectării condițiilor asocierii se face săptămânal.

Hotărârile, concluziile și deciziile ce se impun în urma controlului vor fi menționate în registrul unic de control al asociației.

Deciziile comitetului de direcției sunt obligatorii pentru asociați.

 • (4) Municipiul Sibiu, prin aparatul de specialitate al Primarului are dreptul de a verifica pe tot parcursul derulării contractului de asociere toate documentele operative și contabile în baza cărora se stabilește /calculează suma ce se cuvine conform clauzelor contractuale..

CAP.VIII. REGIMUL BUNURILOR

Art. 20. Bunurile aduse de asociați ca aport la constituirea asociației rămân în proprietatea exclusivă a acestora.

Art.21. în situația în care Societatea Comercială ITINERIS MEDIA S.R.L. intenționează vânzarea aportului, Primăria Municipiului Sibiu, are drept de preemțiune la cumpărare, drept care și-l poate exercita cu maxim 60 de zile înainte de data expirării contractului ori a notificării intenției de vânzare.

Art.22. Prețul de vânzare va fi stabilit la valoarea contabilă rămasă iar preluarea se va face prin contract de vânzare-cumpărare.

CAP. IX. FORȚA MAJORĂ

Art.23. în caz de forță majoră părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, determinată de acest eveniment.

Art. 24. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția cât și încetarea evenimentului, în termen de 5 (cinci) zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere.

Art. 25. Forța majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a contractului care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate parțial sau total.

CAP. X.ÎNCE IAREA $1 REVOCAREA ASOCIERII

Art. 26. Revocarea contractului de asociere va avea loc în următoarele situații:

- pierderea calității de asociat

-neloialitatea față de interesele asociației

Art. 27. Asocierea încetează de drept:

-a) - la expirarea contractului.

-b) -prin acordul ambelor părți.

-c) -in cazul neindepiinirn sau executăm detectuoase a vreuneia din clauzele prezentului contract.

Art.28. în cazul lichidării ( faliment, divizare, fuziune) S.C. ITINERI.S MEDIA S.R.L., notificată obligatoriu în scris Primăriei Municipiului Sibiu, cu un preaviz de 5 zile de la data apariției cauzei, contractul de asociere încetează.

CAP. XI. - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 29. Eventualele litigii care pot apare între părți în derularea asocierii se vor soluționa pe cale amiabilă în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAP. XII. - DISPOZIȚII FINALE

Art.30. In relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale cu aceștia revine părții care s-a obligat.

Art.31 Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate prin acte adiționale.

Art.32 Pentru panourile montate pe stâlpi și panouri special amenajate altele decât cele montate pe stâlpi, chiriașul va prezenta în termen de o lună de la data încheierii contractului o situație centralizată pe întreg municipiul Sibiu, cu descrierea locului unde va fi amplasat suportul de afișaj și suprafața utilă a fiecăruia în vederea autorizării conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare, republicată.

Art.33. Anexa nr. 1 - proces verbal de predare-primire a amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți, face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 34 Anexa 2 - clauze financiare pe tipuri de mijloace de publicitate face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 35. Contractul de asociere în participațiune va putea fi modificat (adaptat) în conformitate cu legislația în vigoare.

încheiat la Sibiu, astăzi......................., în 3 (trei) exemplare toate cu valoare de

original.

PROPRIEI'AR,


ASOCIAT,


Contrasemnează

Secretar Nistor Mrin Ilie

Anexa nr.l

La Contractul de Asociere nr.......

PROCES VERBAL

încheiat azi...........................2011

 • 1, MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr.2, reprezentată prin Primar Klaus W. lohannis și Director Economic Viorica Bândescu în calitate de predător,

Și

 • 2. S.C. INTINERIS MEDIA S.R.L. reprezentată prin Dl, Tănăsescu Bogdan Remus în calitate de Director General, cu sediul în București, sector 3, str. Calea Victoriei nr.!2C, et.5, bl.A, ap.21, tel.021/3137763, fax 021/3137764, având cod unic de înregistrare R- 11225807,înregistrată la Registrul Comerțului J 40/11259/1998, cont nr. R020ABNA140026410011740 deschis la Banca ABN AMRO BANK ROMÂNIA, cu Filiala în Sibiu, str. Profesor Șpan nr.l, în calitate de primitor

am procedat lapredarea/primirea următoarelor amplasamente pentru afișajul lipit pe suporți:

Nr.

Crt.

Cod panou

Adresă amplasament

/tip panou

1

02

Pjața Unirii-intersC.Coposu-Parc Bulevard

4/3-2fețe

2

03

Piața Unirii - inters C.Coposu

4/3-2 fețe

3

04

Piața Unirii - inters.E.Cioran

4/3-2 fețe

4

07

Piața Unirii - bloc plombă

4/3-2 fețe

5

10

Șoșeaua Alba lulia - Pod Cibin

4/3-2 fețe

6

14

Vasile Milea - Petrom

4/3-2 fete

7

15

Șoseaua Alba lulia - Intersecție Bieltz

4/3-2 fețe

8

17

Prelungire Mihai Viteazu - Facultatea de Drept

4/3-2 fețe

9

20

Calea Dumbrăvii - Bloc V4

4/3-2 fețr

10

51

Bulevardul Corneliu Coposu - Intersecție H.Oberth

4/3-2 fețe

11

52

Bulevardul Corneliu Coposu •- Intersecție Constituției

4/3-2 fețe

12

53

Bulevardul Corneliu Coposu --Parc Tineretului

4/3-2 fețe

13

55

Prelungire Mihai Viteazu - Stadion Municipal

4/3-2 fețe

14

100

Piața Unirii -- Scuar Hotel Bulevard

1,2/1,8-city-light

15

101

Piața Unirii - Teatru de Stat __________

1,2/1,8-city-light

16

102

Piața Unirii --Banca Românească

1,2/1,8-city-light

17

103

Vasile Milea - Banca Carpatica

1,2/1,8-city-light

18

105

Bulevardul Victoriei - V.A Primăria Veche

1,2/1,8-city-light

19

109

Bulevardul Corneliu Coposu - Stație Autobuz Teatru

1,2/1,8-city-light

20

110

Bulevardul Corneliu Coposu - Intersecție Berăriei

1,2/1,8-city-light

21

112

Piața Unirii - Scuar Hotel Bulevard

1,2/1,8-city-light

22

123

A.Șaguna - Lângă Primăria Veche

1,2/1,8-city-light

23

125

Prelungire Bulevardul Mihai Viteazu- Lângă Fac. Roger

1,2/1,8-city-light

24

126

Prelungirea Bulevard Mihai Viteazu -- Lângă Sala sport

1,2/1,8-city-light

25

Șos. Alba-lulia mag. Tudor

4/3-2 fețe

26

Șos. Alba-lulia mag. Alcomsib

4/3-2 fețe

27

Calea Dumbrăvii-bl. 15

4/3-2 fețe

28

Mag. Dumbrava-lângă zona verde

1,2/1,8-city-light

29

Mag. Dumbrava-lângă zona verde

1,2/1,8-city-light

30

B-dul Victoriei-zona verde Primăria veche

1,2/1,8-city-light

31

Calea Dumbrăvii-unitatea militară

4/3-2 fețe

Terenul se predă liber de sarcini și în stare de a fi folosit conform contractului.

Prezentul proces verbal, întocmit în 3 (trei) exemplare constituie anexa nr.I la contractul de asociere în participațiune.

PROPRIETAR,

ASOCIAT,


Președinte

Popa VirgilContrasemnează

SecrJtar

Nistor I)Xin Ilie

ANEXA NR.2

LA CTNR........./....2011

PRETURI MINIME

Pe tipuri de mijloace de publicitate

Nr.crt.

Tip panou

Euro/panou/

ună

(mp)

1 față

2 fețe

1

1,20 x 1,80 (city-light)

6,6

-

2

3x2

13,2

19,8

3

4x2

22

33

4

4x3

25,3

35,2

5

6x3

38,5

49,5

6

8x3

46,2

60,5

7

5,04x2,38

25,3

35,2

8

12x3       _

71,5_________

93,5__

PROPRIETAR

ASOCIATContrasemnează

Secretar

Nistor obrin Ilie