Hotărârea nr. 22/2011

HOTĂRÂREA NR.22 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Cadastru, Agricultură şi Disciplină în Construcţii

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.22 privind aprobarea statului de funcții la Serviciul Public de Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3814/2011, prin care Serviciul Public de Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții propune aprobarea statului de funcții propriu.

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art.4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.01.2011 se aprobă statul de funcții al Serviciului Public de Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Directorul Serviciului Public de Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Haas Klein

Contrasemnează

Secretar

Dorin Nistor


teu L-tttui

Județul Sibiu

( onsilinl Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. J_la HCL nr. ^/2011


STAT DE FUNCȚII

AL SERVICIULUI PUBLIC DE CADASTRU, AGRICULTURĂ ȘI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII DIN MUNICIPIUL SIBIU VALABIL LA DATA DE 01.01.2011

Președinte

Klein Ilans

UcUi/1


NR. CRT.

DENUMIREA FUNCȚIEI

GRADUL

NIVEL STUDII

NR.

POSTURIj

TREAPTA

1.

Director, gradul II

S

‘ 1

2.

Director adjunct, gradul II

-

S

1

COMPARTIMENT CADASTRU-AGRIl

COL

  • 3.

  • 4.

Inspector de specialitate Consilier juridic

Gr. IA

Gr. II

s _ s

1 --------------

1

5.

Subinginer

Gr. I

SSD

1

6.

Șofer

Tr. I

M

1

7.

Inspector de specialitate

Gr. II

S

1

8.

Inspector de specialitate

Gr. 11

s

1

9.

Referent

Tr.I

M

1

BIROUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII

10.

Șef Birou, gradul II

-

S

ii.

Inspector de specialitate

Gr. I

s

__2_J

12.

Subinginer

Gr. I

SSD

|     TOTAL POSTURI _____________________ ___________________

Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin

r/wuiuzuvniaouitate/siiH ac iui iuții vi.vi.zvi î.uuc