Hotărârea nr. 219/2011

HOTĂRÂREA NR.219 privind modificarea HCL nr. 181/2007

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.219

privind modificarea HCL nr. 181/2007

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 39347/2011, prin care se propune modificarea HCL nr. 181/2007,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale art. 36 alin. (1) și ale art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 181/2007, care va avea următorul conținut:

“ Art.3. Prețul de pornire la licitație este de 376 lei/mp + TVA. stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în baza criteriilor stabilite de Corpul Experților Tehnici din România, preț valabil pentru anul 2011.”

Art2. Se aprobă modificarea art. 5 din HCL nr. 181/2007, care va avea următorul conținut:

Art.5. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru organizarea și desfășurarea licitației în următoarea componență:

- Președinte

- Astrid Cora Fodor

- Viceprimar

- Membru

- Virgil Popa

- Viceprimar

- membru

- Liliana Ordean

- Șef Serviciul Patrimoniu

- membru

- Mariana Popescu

- Serviciul patrimoniu

- secretar

- Claudia lordănescu

- Serviciul juridic

- membru

- Ioana Urdea

- Direcția Arhitect Șef

- membru

- Mariana Hașu

- director Direcția Fiscală Locală Sibiu >

Membrii Supleanți:

  • -  membru - Cristina Burchea - Serviciul Juridic,

  • -  membru - Rațiu Rodica - Serviciul Urbanism,

  • -  membru - Cornelia Veltan - Direcția Fiscală Locală.”

> >

Art.3. Se aprobă modificarea art. 6 din HCL nr. 181/2007, care va avea următorul conținut:

“ Art.6. Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor licitației publice deschise în următoarea componență:

  • - președinte - Dorin Nistor - Secretarul Municipiului Sibiu

  • - membru - Viorica Bândcscu - director Direcția economică

  • - secretar - Lia Oproiu - Serviciul Juridic. “

Art.4. Se aprobă revocarea HCL nr. 166/2009.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011

Președinte

Popa Virgil

Contrași hn

Secret ar

Nistor Dorii

nează


in Ilie