Hotărârea nr. 218/2011

HOTĂRÂREA NR.218 privind modificarea HCL nr. 317/2008

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.218

privind modificarea HCL nr. 317/2008

Consiliu] Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 39346/2011, prin care se propune modificarea HCL nr. 317/2008,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale art. 36 alin. (1) și ale art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă radierea poziției cu nr. cit. 1 din art. 1 din HCL nr. 317/2008.

Art.2. Se aprobă radierea alineatului 2 din art. 2 din HCL nr. 317/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011

Președinte


Contrasemnează

Secretar

Nistor Deirin Ilie