Hotărârea nr. 217/2011

HOTĂRÂREA NR.217 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.217

privind modificarea statului de funcții la Serviciu] Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011, Analizând raportul nr. 40318/2011 prin care Serviciul Public dc Gestionare a Câinilor fără

Stăpân propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data dc 01.07.2011 se aprobă transformarea următoarelor posturi la Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu ;

  • -   postul dc medic veterinar gr.II se transformă în post de inspector de specialitate gr.II;

  • -   posturile de tehnician veterinar se transformă în posturi de referent tr.I;

postul de referent dc specialitate gr.II se transformă în post de inspector de specialitate

gr.II.


Art.2. Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3. Directorul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.


Contrasei inează

Secr ;tar

Nistor Dmrin Iii

in Ilie


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.la H.C.L. nr./2011


STAT DE FUNCȚII

al Serviciului Public de Gestionare a Câinilor Iară Stăpân Sibiu valabil la data de 01.07.2011


Nr crt

Denumirea funcției

9

Gradul

Treapta

Nivel studii

Număr posturi aprobate

1

Director

II

S

1

2

Director adjunct

II

S

1

Compartiment contabilitate și resurse umane

3

Inspector de specialitate

II

s

1

4

Referent

1

M

1

Compartiment Administrativ

5

Inspector de specialitate

II

S

1

6

Referent

I

M

2

7

Șofer

I

-

1

8

Muncitor necalificat

I

-

7

Total        ________________

15

Contrasemnează

Secqetar Nistor

rin Ilie