Hotărârea nr. 216/2011

HOTĂRÂREA NR.216 pentru completarea H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.216

pentru completarea H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 40317/2011 întocmit dc Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu prin care se propune completarea obiectului de activitate cuprins în Regulamentul de organizare și funcționare al acestui seviciu aprobat prin H.C.L. nr. 368/2005,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. c și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se completează Anexa nr. 1 Ia H.C.L. nr. 368/2005 - Cap. II „Obiectul de activitate”, art. 6 alin.2 - cu lit. v și lit.x care vor avea următorul conținut:

„ v) Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu administrează și ține evidența terenurilor proprietatea Municipiului Sibiu pe care sunt amplasate garaje. Ține evidența beneficiarilor de garaje și, în colaborare cu Direcția Fiscală Locală Sibiu, urmărește ca aceștia să-și îndeplinească obligațiile financiare față de bugetul local ce decurg din exploatarea terenurilor;

x) Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu analizează și propune aprobarea desfășurării activităților de comerț stradal, prestări servicii, etc. pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu, în colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum și instituțiile și serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sibiu”.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data dc 30.06.2011.

Președinte Popa Virgil


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie