Hotărârea nr. 215/2011

HOTĂRÂREA NR. 215 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a unui imobil-teren în suprafaţă de 2876 mp., proprietate a Municipiului Sibiu şi modificarea şi completarea art.2 din Contractul de Administrare nr.32/2009 încheiat între Municipiul Sibiu şi Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 215

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a unui imobil-teren în suprafață de 2876 mp., proprietate a Municipiului

Sibiu și modificarea și completarea art.2 din Contractul de /Administrare nr.32/2009 încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal

Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.38727/2011 , prin care se propune transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a unui imobil - teren în suprafață de 2876 mp. și completarea art. 2 din Contractul de Administrare nr. 32/2009 încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Sibiu,

în conformitate cu art.3 alin.(4) și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 36 alin (2) lit “c” , art. 45 alin. (3), ale art.120 alin. (1) , art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.-Se transmite în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu un imobil-teren identificat în CF.101514 Cisnădie (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.8602).top 4700/1/2 în suprafață de 2876 mp. proprietate a Mun.Sibiu-inv.8001447.

Art.2.- Se aprobă modificarea și completarea articolului 2-Obiectul contractului din Contractul de Administrare nr.32/2009, care va avea următorul conținut:

„Art.2 „ Cedarea în administrarea Serv.public Administrare a Cimitirului Mun.Sibiu,a imobilelor-terenuri și construcții proprietate publică a Mun.Sibiu,identificate după cum urmează:

A*TERENURI:

 • 1. CF 8610 Cisnădie,nr.top 4705/2-5lOOmp.-inv.8001273

 • 2. CF 10199 Cisnădie,nr.top 4705/l/l/l/l/l/l/l/l/2-4000mp.-inv.8001272

 • 3. CF 8732 Cisnădie,nr.top 4705/1/2-4320mp.-inv.8001271

 • 4. CF 10177 Cisnădie,nr.top 4705/1/1/1/1/1/1/1/2-4320mp.-inv.8001274

 • 5. CF 11956 Cisnădie,nr.top 4705/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 -6000mp.-inv.8001269

 • 6. CF 1 1535 Cisnădie,nr.top 4705/1/3/1 Z2-4300mp.-inv.8001268

 • 7. CF 10169 Cisnădie,nr.top 4705/l/l/l/l/l/l/2-2877mp.-inv.8001270

TOTAL TEREN ACHIZIȚIONAT ÎN ANUL 2009-30.917MP.

 • 8. CF 102897 Sibiu,nr.top 4028/1-3600 mp.

 • 9. CF 102896 Sibiu,nr.top 4026,4027/L143617mp.

 • 10. CF 102904 Sibiu,nr.top 5553/1-21124 mp.

 • 11. CF 102677 Sibiu,nr.top 5553/2/1-64744 mp.

 • 12. CF 102783 Sibiu,nr.top 102783-27190 mp.

 • 13. CF 102617 Sibiu,nr.top 4034/5/1-6475 mp.

 • 14. CF 102675 Sibiu,nr.top 4034/4/1-338 mp.

 • 15. CF 102665 Sibiu,nr.top 4035/5/2-281 mp.

 • 16. CF 102597 Sibiu,nr.top 4032/5/1/2-100 mp.

 • 17. CF 102616 Sibiu,nr.top 4032/4/1-8823 mp.

 • 18. CF 102614 Sibiu,nr.top 4034/5/2-5043 mp.

 • 19. CF 102670 Sibiu,nr.top 4032/5/1/1-13901 mp.

 • 20. CF 102652 Sibiu,nr.top 4033-3094 mp.

 • 21. CF 102673 Sibiu,nr.top 4032/5/2-8024 mp.

 • 22. CF 102617 Sibiu,nr.top 4034/5/1-6475 mp.

 • 23. CF 102598 Sibiu,nr.top 4035/5/1-216 mp.

 • 24. CF 102669 Sibiu,nr.top 4034/5/3-14350 mp.

Suprafața totală a terenurilor cuprinse între poz.8-24 este de 327.395 MP.-inv.8OO1379

 • 25. teren în suprafață totală de 8700mp, conform protocolului de predare-primire încheiat între S.C.DPC SA și Primăria Mun. Sibiu,înregistrat cu nr.21328/2003,inv.8000158

*26.CEJ01514 Cisnădie (provenită din conversia de pe hârtie a CFnr.8602) ,top 4700/1/2-teren în suprafață de 2876 mp, *-inv.8OO1447

TOTAL TEREN CU DESTINAȚIA CIMITIR (poz,1-251-367,012

MP.+2876=369.888mp,

B*CONSTRUCȚII:

 • 27. clădire administrație,identificată în CF 102783 SB,top 102783,nr.inv.1004743

 • 28. clădire de locuit,identificată în CF 102783 SB,top 102783,nr.inv.1004744

 • 29. camera rece,identificată în CF 102896 SB,top4027/l,nr.inv.l004745

 • 30. capela,identificată în CF 102896 SB,top4027/l,nr.inv.l004746

 • 31. clopotniță,nr.inv. 1004746

 • 32. împrejmuire cărămidă,nr.inv.1004748

 • 33. wc cimitir,identificat în CF 102896 SB,top 4027/1,nr.inv.l004749

 • 34. canalizare cimitir,nr.inv. 1004750

 • 35. împrejuire cu stâlpii de beton,nr.inv.1004751

 • 36. borne beton ,nr.inv. 1004752

 • 37. garaj auto și magazie,nr.inv.l 004753

 • 38. chioșc,nr.inv. 1004485

 • 39. clădire producție magazine,identificată în CF 102783 SB,top 102783,inv.l 006520

 • 40. piața flori cimitir,nr.inv.1006563

 • 41. alei beton asfaltic, nr.inv.1006564

 • 42. rigole betonate cimitir,nr.inv.1006565

 • 43. podeț de trecere peste rigolă,nr.inv.l006860

 • 44. platforme beton pentru containere gunoi cimitir,nr,inv,1006859

C*45.TEREN AMENAJĂRI CIMITIR ,nr.inv.8000157

Art.,3- Modificarea cuprinsă la Art.l din prezenta hotărâre va fi realizată prin încheierea unui Act Adițional la Contractul de Administrare nr. 32/2009 încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu.

Art.4. - Primarul Municipiului Sibiu și directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011

Președinte Popa VirgilContrasemnează

Secretar Nistor D®|rin Ilie