Hotărârea nr. 214/2011

HOTĂRÂREA NR. 214 privind dezlipirea în două corpuri funciare noi a imobilului-teren construibil, proprietatea Municipiului Sibiu, identificat în C.F.nr.111030, nr.top 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, situat în Sibiu, str.Negovanu nr.9,

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 214

privind dezlipirea în două corpuri funciare noi a imobiluiui-teren construibil, proprietatea Municipiului Sibiu, identificat în C.F.nr.l 11030, nr.top

1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, situat în Sibiu, str.Negovanu nr.9,

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data dc 30.06.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 38728/2011 prin care se propune dezlipirea în două corpuri funciare noi, a imobiluiui-teren construibil, proprietatea Municipiului Sibiu identificat în C.F.nr.l 11030, nr.top 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, situat în Sibiu, str.Negovanu nr.9,

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin.(l) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c“, ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezlipirea în două corpuri funciare noi, prin diminuare, a imobilului identificat în C.F. nr. 111030 Sibiu (provenit din conversia pe hârtie a C.F. nr.13348 Șelimbăr), nr.top 1 108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, situat în Sibiu, str. Ncgovanu nr.9, în suprafață de 106.131 mp., conform documentației tehnico-juridică vizată și recepționată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 18461/04.04.2011, astfel:

-nr.top 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, -teren construibil, în suprafață de 102.450 mp.

-nr.top 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2,nr.cadastral provizoriu 112144-teren construibil, în suprafață de 3.681 mp.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011

Președinte

Popa Virgil


Contrasemnează

Secptar Nistor Dorin Ilie