Hotărârea nr. 211/2011

H O T A R A R E A NR.211 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTAR ARE A NR.211 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 40269/2011 prin care Serviciul Public dc Asistență Socială, din subordinea Consiliului Local al Mun. Sibiu, propune modificarea statului de funcții al serviciului, urmare a promovării personalului,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin.l lit. a din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, ale art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor ari. 36 alin.2 lit.“a”, alin.3 lit. “b” și ale art.45 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.07.2011 se aprobă transformarea următoarelor posturi din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, după cum urmează:

 • a) în cadrul Biroului Venit Minim Garantat:

 • - postul de inspector dc specialitate grad II ocupat dc d-na Ittu Angela se transformă în post de inspector dc specialitate grad I

 • - postul dc inspector de specialitate grad II ocupat de d-na Molnar Ruxanda luliana se transformă în post dc inspector de specialitate grad I

 • b) In cadrul Biroului Alocații Familiale:

 • - postul de inspector de specialitate grad II ocupat dc d-na Lup Nicoleta Maria se transformă în post de inspector de specialitate grad I

 • - postul dc inspector de specialitate grad II ocupat de d-na Stoica Maria Gabriela se transformă în post de inspector de specialitate grad I

 • c) In cadrul Biroului Protecție Specială:

 • - postul de inspector de specialitate grad II ocupat de dl. Chiriac Valentin Tiberiu se transformă în post de inspector de specialitate grad I

 • - postul de inspector de specialitate grad II ocupat de d-na Lascu Carmen Mioara se transformă în post dc inspector de specialitate grad I

 • - postul de inspector de specialitate grad II ocupat de d-na Prode Alina Liliana se transformă în post de inspector de specialitate grad 1

 • - postul de inspector grad II (SSD) ocupat de dl. Morar Silvius Florian se transformă în post de inspector grad I (SSD)

 • d) în cadrul Biroului Protecția Copilului:

 • - postul de inspector de specialitate grad II ocupat de dl. Popa Constantin Gheorghe se transformă în post de inspector de specialitate grad I

 • e) în cadrul Biroului Salarizare, Financiar-Contabil:

 • - postul de inspector de specialitate grad II ocupat de d-na Grigorie Mariana Lia se transformă în post de inspector de specialitate grad I

 • f) In cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ:

 • - postul de inspector de specialitate grad I ocupat de d-na Codău Codruța Eugenia se transformă în post de inspector de specialitate grad IA

 • -  postul de inspector de specialitate grad II ocupat de d-na Muntean Alina Casiana se transformă în post de inspector de specialitate grad I

 • g) în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență la Domiciliu:

 • - postul de asistent social (PL) ocupat de d-na Popovici Aura se transformă în post de asistent social principal (PL)

 • h) în cadrul Centrului „Caleidoscop”:

 • - postul de logoped ocupat de d-na Nan Alina Claudia se transformă în post de logoped principal

 • - postul de kinetoterapeut ocupat de d-na Miclăuș Patricia Maria se transformă în post de kinetoterapeut principal

 • - postul de pedagog de recuperare (PL) ocupat de d-na Badi Blanka se transformă în post de pedagog de recuperare principal (PL)

 • - postul de pedagog de recuperare (PL) ocupat de d-na Banea lolanda se transformă în post de pedagog de recuperare principal (PL)

 • - postul de pedagog de recuperare (PL) ocupat de d-na Cinezan Doina Elisabeta se transformă în post de pedagog de recuperare principal (PL)

 • - postul de pedagog de recuperare (PL) ocupat de d-na Cozma Simona Lucrcția se transformă în post de pedagog de recuperare principal (PL)

 • -  postul de muncitor calificat tr. II (șofer) ocupat de dl. Tatu Ion se transformă în post de muncitor calificat tr. I (șofer)

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public dc Asistență Socială, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011

Președinte

Popa VirgilContrasemnează

Secretar Nistor D$rin Ilie

Județul Sibiu                                                     .

Consiliul Local al Municipiului Sibiu               Anexa nr. A la H.C.L. nr. /2011

STAT DE FUNCȚII

Serviciul Public de Asistență Socială valabil la data de 01.07.2011

Nr. crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

NR. POSTURI

NR. POSTURI VACANTE

1.

Director, grad II

S

1

-

2.

Director adjunct, grad II

S

1

3.

Inspector de specialitate grad I ( audit)

S

1

1

4.

Consilier juridic grad I

S

1

-

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

5.

Șef serviciu grad II

. S .

1

-

BIROUL VENIT MINIM GARANTAT

6.

Șef birou, grad II

s

1

-

7.

Inspector de specialitate grad I

s

2

-

8.

Inspector de specialitate grad II

s

3

-

9.

Inspector tr.lll*

M

15

15

BIROUL ALOCAȚII FAMILIALE

10.

Șef birou, grad II

S

1

-

11.

Inspector de specialitate grad I

S

2

-

12.

Inspector de specialitate grad II

S

2

1

13

Inspector tr.lA

M

1

-

14.

Referent tr.lA

M

1

-

BIROUL PROTECȚIE SPECIALĂ

15.

Șef birou, grad II

S

1

-

16.

Inspector de specialitate grad I

S

3

-

17.

Inspector de specialitate grad II

S

5

1

18.

Inspector grad I

SSD

1

-

19.

Asistent personal

M/G

230

26

BIROUL PROTECȚIA COPILULUI

20.

Șef birou, grad II

S

1

-

21.

Inspector de specialitate grad I

S

1

-

22.

Inspector de specialitate grad II

s

6

1

23.

Inspector de specialitate grad ll/psiholog practicant

s

1

1

BIROUL SALARIZARE, FINANCIAR-CONTABIL

24.

Inspector de specialitate grad I

s

1

-

25.

Inspector de specialitate grad II

1

1

26.

Inspector tr.lA

M

3

-

BIROUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV

27.

Șef birou, grad II

S

1

-

28.

Inspector de specialitate gr.l A

s

1

-

F:\Worddoc\Birou Resurse UmaneVaport hcl\raport promovare personal iulie 201 l.doc

29.

Inspector de specialitate grad I

S

1

-

30.

Inspector de specialitate grad II

S

1

1

31.

Inspector tr.lA

M

1

1

32.

Referent tr.lA

M

2

1

33.

Muncitor calificat tr.l (șofer)

M

i

1

BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

34.

Șef birou, grad li

PL

1

1

35.

Asistent medical principal

PL

4

2

36.

Asistent medical

PL

1

-

37.

Mediator sanitar principal

M

2

1

38.

Mediator sanitar debutant

M

1

1

CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ LA DOMICILIU

39.

Șef serviciu, grad II

S

1

1

40.

Medic specialist

S

1

1

41.

Medic

S

1

-

42.

Psiholog practicant

S

1

1

43.

Kinetoterapeut

S

1

1

44.

Asistent social principal

PL

1

-

45.

îngrijitor la domiciliu

G/M

10

6

46.

Muncitor calificat tr.l (șofer)

M

1

-

CENTRUL CALEIDOSCOP

47.

Șef serviciu, grad II

S

1

-

48.

Psiholog practicant

S

1

-

49.

Logoped principal

S

1

50.

Kinetoterapeut principal

S

1

-

51.

Asistent social practicant

S

1

1

52.

Pedagog de recuperare principal

PL

4

-

53

Muncitor calificat tr.l (șofer)

M

1

-

TOTAL

331

___

Notă: * Posturile prevăzute la poziția nr.9 se vor ocupa prin concurs, pe perioadă determinată, în funcție de volumul cererilor depuse în perioada de acordare a ajutorului social pentru încălzirea locuinței, precum și pentru alte activități cu caracter temporar.

Președinte

Popa VirgilContrasemnează

Secretar

Nistor Dafin Ilie