Hotărârea nr. 21/2011

HOTĂRÂREA NR.21 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.21 privind aprobarea statului de funcții la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3812/2011, prin care Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ propune aprobarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

In conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art.4, alin.3 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01.01.2011, se aprobă statul de funcții la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin

istor


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l la HCL nr.     /20II


STAI1 DE FUNCȚII

privind Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aliat in Proprietatea Municipiului Sibiu

Contrasemnează Secretar Ni st


Nr.

Crt

Funcția

Nivel studii

Număr posturi

Director, grad.II

S

1

2

Director adjunct, grad.II

s

1

Com

partiment contabilitate, resurse umane

3

Inspector de specialitate gr i

s

1

4 _

Inspector de specialitate gr.II

s

1

5

Inspector de specialitate gr.11

s

1

6

Inspector de specialitate gr.II

s

1

7

Casier I

M

1

Serviciul administrare

l

Sef serviciu, grad.II

s

1

9

Inspector de specialitate gr.II

s

1

10

Referent tr.I

M

1

11

Administrator I

M

1

12

Administrator 1

M

1

13

Muncitor calificat I (lacatus)

M/G

1

14

Muncitor calificat I (zugrav)

M/G

1

Birou juridic, executări silite, achiziții publice

15

Sef birou, grad II

S

1

16

Consilier juridic gr.II

S

1

17

Consilier juridic gr.II

s

1

18

Inspector de specialitate gr.II

s

1

19

Referent tr.II

M

1

________________TOTAL___________________

19

Președinte

Klein Ilans

LlllUi

Dorin