Hotărârea nr. 209/2011

HOTĂRÂREA NR.209 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

C ONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.209

privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 40262/2011 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu prin transformarea, în condițiile legii, a unui post ca urmare a promovării în grad profesional superior a unui funcționar public care a îndeplinit condițiile prevăzute de lege,

Având în vedere adresa nr. 888331/12.05.2011 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici înregistrată la Direcția Fiscală Locală Sibiu cu nr. 25740/18.05.2011,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu prevederile art. 63 și 107 alin.2 lit.a din legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 și art. 128 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 26 alin.3 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2011, transformarea, în condițiile legii, a postului de auditor, clasa 1, gradul profesional principal, ocupat de doamna Patachi Andreea Maria, în acela de auditor, clasa 1, gradul profesional superior.

Arf.2.Se aprobă statul de funcții, cu modificările prevăzute la art.l conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte

Popa Virgil


Contrasemnează

Secne'țar Nistor dorin Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.A la H.C.L. nr. ^1/2011


STAT DE FUNCȚII

Nr.

crt

Structura

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare

de conducere

de execuție

1

director executiv

S

2

director executiv adjunct

S

Compartiment audit

3

auditor

I

superior

S

Compartiment juridic și resurse umane

4

consilier juridic

I

superior

s

5

consilier juridic

I

superior

s

6

inspector

I

superior

s

Serviciul Contabilitate

7

șef serviciu

gr. II

s

8

inspector

I

principal

s

9

inspector

I

principal

s

10

inspector

I

asistent

s

11

inspector

I

asistent

s

12

inspector

I

asistent

s

13

inspector

I

asistent

s

14

inspector

! i

asistent

s

15

referent

superior

M

j

I

g '■bcAz'.n i\hcr 30.C6.20i1 promovări ki grMVanexă nr. 1 - s:ai de lunetă. <J'oc’

Nr.

crt

Structura

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor ___________

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

i

1

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare

de conducere

de execuție

1 Serviciul impozite și taxe persoane fizice

-16

șef serviciu

gr. II

S

"I

17

consilier

I

superior

S

18

consilier

I

superior

s

19

consilier

I

superior

s

20

inspector

I

superior

s

21

inspector

I

superior

s

j 22

inspector

I

principal

s

23

inspector

I

principal

s

24

inspector

I

principal

s

25

inspector

I

principal

s

26

inspector

I

asistent

s

27

referent

III

superior

M

______I

28

referent

III

superior

M

29

referent

HI

superior

M

I I

30

referent

ni

superior

M

!

31

referent

iii

superior

M

_

Serviciul impozite și taxe persoane juridice

32

șef serviciu

gr II

S

33

consilier

i

superior

s

i

34

consilier

i

superior

s

35

consilier

i

superior

s

36

consilier

i

superior

s

37

inspector

i

principal

s

I

38

inspector

i

principal

S

1

39

inspector

i

principal

S

40

inspector

i

principal

s

r

_

Serviciul executare silita

41

șef serviciu

gr. II

i s

42

consilier

i

superior

s

i__________________________________

43

inspector

i

superior

s

I

1

1_________________________________________________________

44

inspector

i

superior

s

45

inspector

i

principal

s

46

L_

inspector

i

| principal

s

g:\hcl\20l Văd 30.06.261*1 promovări in gratfioncxa nr. ** - stai de Ivhctn.d6c

Nr. crt

Structura

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare

de conducere

de execuție

1 47

inspector

I

principal

S

‘ 48

inspector

I

principal

s

49

inspector

l

principal

s

50

inspector

I

principal

s

51

inspector

I

asistent

s

52

inspector

I

asistent

s

53

inspector

I

asistent

s

54

inspector

I

asistent

s

55

referent

III

superior

M

56

referent

Uli

superior

M

Birou administrativ secretariat

57

șef birou

S

gr. H

58

inspector de specialitate

II

S

59

inspector de specialitate

II

S

60

secretar dactilograf

IA

M

61

șofer

I

M

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

56

NR TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

6

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

50

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE EXECUȚIE

4

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

PreședinteContrasejwnează

S©^?tar NistoiTDorin Ilie