Hotărârea nr. 208/2011

HOTĂRÂREA NR. 208 privind modificarea statului de funcţii al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 208

privind modificarea statului de funcții al Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 30.06.2011,

Analizând Raportul nr. 11409/07.06.2011, prin care Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții al acestuia, prin transformarea posturilor a șase funcționari publici, ca urmare a promovării concursului de promovare în grad profesional organizat la data de 06.06.2011,

Având în vedere Raportul final al concursului nr. 11276/06.06.2011 privind promovarea în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 63-64 din Legea nr. 1X8/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 125 -127 din H.G. nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 26 alin 3-5 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 107 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulteriare cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. “b” precum și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.07.2011, se aprobă transformarea, în condițiile legii, a șase posturi, ca urmare a promovării în grad profesional a unor funcționari publici, după cum urmează:

.4. La Serviciul de Stare Civilă

  • 1. postul de consilier , clasa I, gradul profesional asistent ocupat de d-na CHIOARIU IONELA-MARIOARA , se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal,

  • 2.  - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent ocupat de d-ra NEAMȚU ANA-MARIA , se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal,

  • 3. -postul de referent, clasa III, gradul profesional principal ocupat de d-na PÎCÂCLAUDIA , se transformă în post de referent, clasa III, gradul profesional superior

  • B. La Serviciul de Evidență a Persoanelor:

  • 1. postul de consilier , clasa I, gradul profesional asistent ocupat de d-ra DAJU RAMONA , se transformă în post de consilier, clasa I. gradul profesional principal,

  • 2. postul de consilier , clasa I, gradul profesional asistent ocupat de d-na IGNA DANIELA , se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal,

  • C. La Compartimentul Contabilitate, Resurse-umane, Juridic:

1. - postul de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent ocupat de d-ra GANEA MIOARA , sc transformă în post de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal.

Art. 2 Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu , conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Sibiu și Directorul executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011

Președinte

Popa VirgilContrasenjhează

Secrt jțar Nistor D<h*in Hi


ar dn


ar in Ilic


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. la II.C.L. nr. ^0^ /2011


STAT DE FUNCȚII

Nr. cri

Structura

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Nivelul studiilor

Funcție contractuală

Treapta profesion ala

Nivelul studiilor

Nivelul de salariuare

înalti functio nari publici

dc conducere

de

execuție

>

de conducere

de

execuție

>

1

Director executiv

I

II

S

SERVICIUL STARE CIVILĂ

2

Șef serviciu

I

II

s

3

Consilier

I

superior

s

4

Consilier

I

principal

s

5

Consilier

I

principal

s

6

Consilier

I

principal

s

7

Consilier

I

principal

s

8

Consilier

I

principal

s

9

Consilier

I

principal

s

10

Consilier

I

asistent

s

11

Consilier

I

asistent

s

12

Referent

III

superior

M

13

Referent

III

superior

M

14

Referent

III

superior

M

15

Referent

III

superior

M

COMPARTIMENT CONTAU IIITA

FE, RESURS

E UMANE, JURIDIC

16

Consilier

I

superior

S

17

Consilier juridic

I

principal

S

18

Consilier

I

asistent

S

SERV

[CIUL DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR ?

19

Șef serviciu

I

II

20

Consilier

I

principal

s

22

Consilier

I

principal

s

21

Consilier

I

asistent

s

23

Consilier

I

asistent

s

24

Consilier

I

asistent

s

25

Consilier

I

asistent

s

26

Consilier

I

asistent

s

27

Referent

III

superior

M

28

Referent

III

superior

M

29

Referent

IA

M

30

Referent

IA

M

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE

28

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

3

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

25

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

0

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

2

______________NR.TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE_____________

30


Contrasemnează

Secretar

Nistor fiorin Ilie