Hotărârea nr. 207/2011

HOTĂRÂREA NR.207 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.207

privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2011,

Analizând raportul nr. 40259/201 1 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 alin.l din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.07.2011 se aprobă transformarea următoarelor posturi din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu : în cadrul Compartimentului Financiar Contabil:

postul de Inspector de specialitate gr.l ocupat de doamna Drăghici Daniela se transformă în post de Inspector de specialitate gr.IA;

în cadrul Serviciului Administrare Domeniu Public și Privat:

  • -  postul de Inspector de specialitate ocupat gr.l ocupat de domnul Berghea loan se transformă în post de Inspector de specialitate g.IA;

postul de Administrator tr.II ocupat de dl. Pitko Gabriel losif se transformă în post de Administrator tr.I;

  • -  postul de Referent tr.I ocupat de domnul Oprean Florin Vasile se transformă în post de Referent tr.lA;

  • -  postul de Referent tr.II ocupat de domnul Poplăcenel Ovidiu loan se transformă în post de Referent tr.I;

în cadrul Serviciului Administrare Parcări:

  • -  postul de inspector de specialitate gr.l ocupat de doamna Lazăr Carmen Monica se transformă în post de Inspector de specialitate gr.IA;

  • -   postul dc inspector de specialitate gr.11 ocupat de domnul Pole Mihai Constantin se transformă în post de Inspector de specialitate gr.l;

postul de Referent tr.I ocupat de domnul Dumirache Claudiu se transformă în post dc Referent tr.lA;

  • -  postul de Referent tr.I ocupat dc domnul Cătălinoiu Felician se transformă în post de Referent tr.IA;

  • -  postul de Referent tr.II ocupat de domnul Drăgan Radu Adrian se transformă în post de Referent tr.I;

în cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Executare Silită și Achiziții Publice:

  • -  postul de inspector de specialitate gr.l ocupat de doamna Isac Elena Ioana sc transformă în post de Inspector de specialitate gr.IA;

postul de Referent tr.Il ocupat de doamna Vișan Nicoleta se transformă în post de Referent tr.I.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu modificările menționate, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte

Popa Virgil


Contrasemnează ar


Secri

Nistor Dibin Ilie


Anexa nr._J__la H.C.L. nr.


STAT DE FUNCȚII

Al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu

______________________Valabil la 01.07.2011___________________

Nr.

Ort.

Denumirea Funcției

Gradul/ treapta

Nivel

Studii

Număr posturi aprobate

1.

Director

II

S

1

2.

Director adjunct

II

S

1

Compartiment financiar-contabil

3.

Inspector de specialitate

IA

s

1

4.

Inspector de specialitate

I

s

1

5.

Inspector de specialitate

II

s

1

6.

Referent

IA

M

1

Serviciul Administrare Domeniu Public și Privat

7.

Șef serviciu

I

S

1

8.

Inspector de specialitate

IA

S

2

9.

Inspector de specialitate

II

S

4

10.

Administrator

I

M

2

11.

Referent

IA

M

3

12.

Referent

I

M

1

13.

Referent

II

M

2

14.

Șofer

-

1

15.

Muncitor calificat

I

-

1

16.

Muncitor calificat

I

-

1

17.

Muncitor calificat

I

-

1

18.

Muncitor calificat

-

1

Serv

ciul Administrare Parcări

19.

Șef serviciu

II

M

1

20.

Inspector de specialitate

IA

S

1

21.

Inspector de specialitate

S

1

22.

Inspector de specialitate

II

s

6

23.

Referent

IA

M

3

24.

Referent

M

1

25.

Referent

II

M

5

Compartiment Juridic, Resurse Umane, Executare Silită și Achiziții Publice

26.

Consilier juridic

I

S

1

27.

Inspector de specialitate

IA

S

1

28.

Inspector de specialitate

II

s

1

29.

Referent

I

M

1 .

TOTAL          48

Contrasen

nează

tar

rin Ilie


Sectjt

Nistor