Hotărârea nr. 206/2011

HOTĂRÂREA NR.206 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 revocate de HCL NR. 127/2012)

JUDEȚUL SIBIU

C ONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.206 privind modificarea organigramei și statului de funcții Ia Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 40254/2011 prin care Serviciul public Administrare Parcuri și Zone Verzi propune modificarea organigramei și a statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 26 alin.2 și 3 din Lcgea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 41 alin.3 din II.G. nr. 286/2011,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.07.2011, se aprobă următoarele modificări în statul de funcții

al Serviciului Public pentru Administrarea Parcurilor și Zonelor Verzi :

funcția de șef birou I - Sere, ocupată de d-na Vlad Cristina, se transformă în șef birou II;

- funcția de șef birou I - Secție întreținere Gazon și Plantare Arbori, ocupată de dl. I-'rântu Claudiu, se transformă în șef birou II;

se transformă Compartimentul Tehnic în Birou Tehnic;

se transferă un post de muncitor calificat tr.l din cadrul Compartimentului Administrare Zone Verzi la Biroul Tehnic și se transformă în post de șef birou II.

Art.2. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte

Popa Virgil


Contrase nnează

Seci etar

Nistor Dorin Ilie ; A

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. la H.C.L. nr. /2011


ORGANIGRAMA

Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi


Președinte -Popa VirgilContrase

SecrZtar

Nisto orin Ilie


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. la H.C.L. nr.XoQ) /2011

STAT DE FUNCȚII

pentru Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi în Municipiul Sibiu

Nr.crt.

Funcția

Nivel studii

Număr posturi

1.

Director II

S

1

2.

Director adjunct II

S

1

Compartiment Contabilitate

1.

Inspector specialitate gr.I A

s

2

2.

Consilier juridic gr.I

s

1

Birou A<

ministrare Sere

1.

Șef Birou II

s

I

2.

Muncitor calificat tr.I

6

3.

Muncitor necalificat I

3

Birou Ac

ministrare Pepinieră

1.

Șef Birou II

s

1

2.

Muncitor calificat tr.I

3

3.

Muncitor calificat tr.II

2

4.

Muncitor necalificat I

3

Compartiment Administrare Zone Verzi

1.

Inspector specialitate gr.Il

s

1

2.

Muncitor calificat tr.I

2

3.

Muncitor calificattr.il

4

4.

Muncitor necalificat I

7

Secție întreținere gazon și plantat arbori

1.

Șef birou II

s

1

2.

Referent tr.I A

M

1

3.

Muncitor calificat tr.I

2

4.

Muncitor necalificat 1

4

Birou Tehnic

1.

Șef birou II

S

1

2.

Inspector specialitate gr. 11

S

2

3.

Maistru tr.I

M

1

4.

Șofer I _

_3

5.

Muncitor calificat tr.l

4

6.

Muncitor calificat tr.ll

1

7.

Muncitor necalificat I

1

TOTAL                                            59

Președinte

Popa VirgilContrasemnează

Secretar Nistor D^Vin Ilie