Hotărârea nr. 205/2011

HOTĂRÂREA NR. 205 privind aprobarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu începând cu data de 01.06.2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 205

privind aprobarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu începând cu data de 01.06.2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 40248/2011, prin care Serviciul resurse umane propune aprobarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, începând cu data de 01.06.2011,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.63-65 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.121-125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 3 lit. „b”, precum și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.06.2011, urmare îndeplinirii condițiilor de vechime necesare promovării în grad profesional imediat superior și a promovării examenului organizat, se aprobă transformarea următoarelor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu:

 • a) la Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari:

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Jitianu Ramona, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Slavu Rodica, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Voina Daniela, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • b) la Serviciul juridic:

 • - postul de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Grama Afrodita, se transformă în post de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior;

 • c) la Serviciul resurse umane, pregătire profesională șz secretariat:

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Rusu Teodora, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • d) la Biroul autoritate tutelară:

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Băilă Cristina, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • e) la Serviciul buget-contabilitate:

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Florea Livia, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Aprodu Stela, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Buhoi Elena, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Frați la Ana, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Stănilă Luminița, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • f) la Serviciul de autorizare și control:

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Paștiu Maria, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • - postul dc consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-nul Armenciu Adrian, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • g) la Serviciul informatică:

 • - postul dc consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Ignat lulia, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-nul Răuțoiu Costel, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Moldovan Daniela, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-nul Voina Pavel, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-nul Răduț Daniel, se transformă în post dc consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-nul Lupșa Alin, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Gherman Adela, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • h) la Serviciul investiții:

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Sîrbu Codruța, se transformă în post de consilier, clasa 1, gradul profesional superior;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-nul Oiței Aurel, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat dc d-nul Fleacă Aurel, se transformă în post dc consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Dancu Monica, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-nul Bugle Cristian, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • i) la Serviciul gospodărire și protecția mediului:

 • - postul dc consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat dc d-na Băgălin Liliana, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat dc d-nul Jakab Nicolac, se transformă în post dc consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • j) la Serviciul de presă și comunicare:

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Chiș Carmen, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na llie Daniela, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • k) la Serviciul Centrul de informații pentru cetățeni:

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat dc d-na I'aloba Marcela, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat dc d-na Curcă Brândușa, se transformă în post dc consilier, clasa 1, gradul profesional superior;

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Brătilescu Antoaneta, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • l) la Biroul unitate de implementare a programelor de finanțare:

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Stănese Tatiana, se transformă în post dc consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • m) la Serviciul pentru situații de urgență:

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-nul Zailer Alexander, se transformă în post dc consilier, clasa I, gradul profesional principal.

Art.2. începând cu data de 01.06.2011, se aprobă, în mod corespunzător, statul de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea acestei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte

Popa Virgil


Contrasei inează

Secr Btar

Nistor D firiu Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. I la H.C.L. nr.^.O'Ș 72011


STAT DE PERSONAL

valabil la data de 01.06.2011

Nr.

crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta rirofesională

Nivelul studiilor

Nivelul de

înalt funcționar public

de conducere

de execuție/ nivel de salariz.

de conducere

de execuție

1

Klaus Wemer lohannis

Primar

2

Fodor Astrid Cora

Viceprimar

3

Popa Virgil

Viceprimar

4

Nistor Dorin

Secretar

gr.II

S

Compartiment audit

5

Roman Lucian

Auditor

I

superior

S

6

Vacant

Auditor

1

principal

s

*7

Vacant

Auditor

I

principal

s

DIRECȚIA ADMLNIST]

RAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

8

Brylynskei Simona

(temporar)

Director executiv

gr.H

s

Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari

?Li

FrățilăNicolae

Șef serviciu

gr.II

S

Compartiment administrație locală, agricol

10

Hanciu Doru

Consilier

I

superior

s

11

Slavu Nicoleta

Consilier

I

superior

s

12

Mur ar Adriana

Consilier

I

superior

S

13

Vacant

Consilier

I

superior

s

14

Ilisei Codruța

Consilier

I

principal

s

15

Jitianu Ramona

1

Consilier

II

superior

s

16

Vasiu Nicolae

î

Consilier

I

principal

s

17

Leb Loredana

Consilier

LT

principal

s

18

Voina Daniela

Consilier

i

principal

s

19

Vacant

Consilier

i

asistent

s

20

Săbău Daniela

Referent

iii

superior

M

21

Vacant

Referent

iii

asistent

M

|_22_

Zaharia Mariana

1 _

_

Referent

IA

M

Goddert Ion

1

1

1

Magaziner 1

-

r i

24

Vacant

Arhivar

I

M i

Compartiment coordonare asociații de proprietar i

25

Slavu Rodica

Consilier

I

superior

S

! 26

Vacant

Consilier

I

asistent

S

: 27

Vacant

Consilier

I

debutant

S

j 28

Orza luliana

Insp. spec

IA

S

S

erviciul juridic

29

1

1-

lordănescu Claudia

(temporar)

Șef serviciu

gr.H

S

: 30

Oproiu Lia

Cons.jr.

I

superior

S

....

■ 31

Alexandru Dana

Cons.jr.

I

superior

S

i 32

Vacant (temporar)

Cons.jr.

I

superior

S

Ui-

Vacant

Cons.jr.

I

principal

s

34

Grama Afrodita

Cons.jr.

I

superior

s

35

Vacant

Cons.jr.

I

principal

s

36

Vacant

Cons.jr.

I

asistent

s

37

Burchea Cristina

Cons.jr.

I

asistent

s

38

Tăunean Anca

Cons.jr.

I

asistent

s

39

Vacant

Cons.jr.

I

debutant

s

Serviciul resurse umane, pregătire profesiona

lă și secretariat

40

Nistor Adrian

Șef serviciu

gr.II

s

41

NițăLaura

Consilier

I

superior

s

12

Luca Corina

Consilier

I

principal

s

43

Vacant

Consilier

I

principal

s

44

Rusu Teodora

Consilier

I

principal

s

45

Vacant

Referent

III

superior

M

46

Manea Adina

Insp. spec.

II

S

47

Purece Cecilia

Insp. spec.

II

s

48

Mercea Laura

Insp.. spec.

II

s

49

Restanță Anca

Insp..spec.

II

s

50

Dancu Cornelia

Referent

IA

M

51

Chinac lulia

Secr.-dact

I

M

52

Schiau Ana

_

Secr.-dact.

I

M

Birou autoritate tutelară

i 53

Părău Adela

i Șef birou

gr-II

s

Ț-

i 54

Bondulescu Călin

Consilier

I

superior

s

l_55_

Luca Dana

Consilier

I

superior

s

DE

Bora Teodora

Consilier

I

principal

s

1 57

Băilă Cristina

Consilier | I

principal

s

"1--------------------------

i

58

Presecan Nadia

Consilier

I

asistent

s

1

1

59

Vacant

Consilier

I

asistent

s

---------------------------------------------------i

E

•IRECȚIA ECONOMICA

60

Bândescu Viorica

Director

executiv

gr.n

s

■Serviciul buget-contabilitate

61

Pașcalău Diana

Șef serviciu

gr.H

s

1

62

Ban Liana

Consilier

I

superior

s

63

Urzică Codruța

Consilier

1

superior

s

64

Tucă Mariana

Consilier

I

superior

s

65

Stănilă Mihaela

Consilier

I

superior

s

1

66

Covaliu Teodora

Consilier

I

superior

s

67

Băcilă Daniela

Consilier

I

superior

s

68

Vacant (temporar)

Consilier

I

superior

s

69

Aprodu Stela

Consilier

I

superior

s

70

Buhoi Elena

Consilier

I

superior

s

71

Fălămaș Marioara

Consilier

I

principal

s

72

Vacant

Consilier

I

principal

s

73

Trîmbițaș Claudia

Consilier

1

asistent

s

74

Frătilă Ana

Consilier

I

principal

s

75

Stănilă Luminița

Consilier

I

principal

s

Serviciul de autorizare și control

76

Drîmbărean Gabriela

Șef serviciu

L. gr.II

_

S i

Compartiment autorizare activități comercial

e

77

Bănică Liviu

Consilier

I

superior

s

78

Hodorog Delia

Consilier

I

superior

s

79

Nan Daniela

Consilier

T"

superior

s

80

Crețu Dana

Consilier

I

superior

s

Compartiment de autorizare pentru servicii (

e transport public local

81

Halmaghi Gheorghe

Consilier

I

superior

s

82

Popa Dorin

Consilier

1

superior

s

83

Paștiu Maria

Consilier

I

superior

s

84

Armenciu Adrian

Consilier

I

principal

s

i

5

Serviciul relații externe ș

protocol

85

Nicula Carmen

Șef serviciu

gr II

s

1 j

86

Baciu Carmen

Consilier

I

superior

s

87

Halmaghi Ofelia

Consilier

I

superior

s

88

Mi nea Dragoș

Consilier

I

superior

s

89

Curtean Cristina

Consilier

I

asistent

s

j

90

Vacant (temporar)

Consilier

I

asistent

s

1

91

Opriș Ramona

Consilier

I

asistent

i

s

1

1

92

Vacant

Insp.spec

li !

s

Serviciul de promovare și dezvoltare în cultură

și turism

93

Matioc Stela

Șef serviciu

gr.II

s

1

<

Compartimentul promovare și dezvoltare în cultură și turism

94

Gligore Ionel

Consilier

I

principal

s

95

Vacant

Consilier

I

principal

s

96

Șandru Luminița

Consilier

I

asistent

s

97

Vacant

Consilier

I

asistent

s

98

Mihăilescu Ioana (temporar)

Insp.spec

I

s

99

DăncănețIoana (temporar)

Insp.spec

II

s

Compartimentul Centru

de informare turistică

100

Diaconescu Roxana

Consilier

I

superior

s

101

Vacant

Insp.spec

I

s

102

Vacant

Insp.spec

I

s

103

Vacant

Insp.spec

II

s

104

Vacant

Referent

II

SSD

105

Vacant

Referent

I

M

j

Serviciul informatică

106

Bucura Adrian

Șef serviciu

gr.II

_

_

s

Compartiment administrare infrastructură informatică

107

Răuțoiu Costel

Consilier

I

superior

s

108

Vacant

Consilier

I

principal

s

109

Voina Pavel

Consilier

I

principal

s

110

Vacant

Consilier

I

debutant

s

111

Vacant

Consilier

I

debutant

s

112

Vacant

Consilier

I

debutant

s

113

Vacant

Referent

III

superior

M

Compartiment aplicații informatice

114

Burlacu Camelia

Consilier

I

superior

s

115

Ilcuș Corina

Consilier

I

superior

s

116

Cernea Adrian

Consilier

I

superior

s

117

Lupșa Alin

Consilier

I

principal

s

118

Gherman Adela

Consilier

I

principal

s

Compartiment GIS

119

loaneșiu Mirela

Consilier

I

superior

s

120

Ciovică Nicolae

Consilier

I

superior

s

12.1

Ignat lulia

Consilier

I

superior

lȘ____

1

122

Moldovan Daniela

Consilier

I

principal

s

1

1

123

Vacant

Consilier

i:

debutant

s

i

i

Compartiment internet/intranet, document digital

124

Vacant

Consilier

i

superior

s

1

------------------------------------------------1

1

125

Răduț Daniel

Consilier

i

principal

s

__1

126

Vacant

Consilier

i

asistent

s

127

Lukacs Teodora

Referent

iii

asistent

M

128

Burchea Radu

Referent

iii

asistent

M

i

S

erviciul patrimoniu

129

Ordean Liliana (temporar)

Șef serviciu

gr.II

s

130

Popescu Mariana

Consilier

i

superior

s

131

Vacant (temporar)

Consilier

i

superior

s

I

132

Mihăilescu Mihaela

Consilier

i

superior

s

1

133

Oprea Manuela

Consilier

i

superior

s

134

Moldovan Dumitru

Consilier

i

superior

rs~

1

135

Boboc Mircea

Consilier

i

superior

s

136

Pînzar Vasile

Consilier

i

principal

s

137

Florian Liliana

Consilier

u

principal

s

138

Vacant

Consilier

i

asistent

s

1

139

Giura Mircea

Referent

iii

superior

M

140

Vacant

Referent

iii

superior

M

Serviciul administrativ

141

Horvath Marius

Șef serviciu

s

gr.II

142

Vlad Elena

Referent

IA

SSD

143

Rus Elena

Referent

IA

M

144

Lugojan Mircea

Administr

I

M

145

Matei Nicolae

Administr

II

M

146

Frunză Mariana

Op.maș.mult.

I

M

147

Rădulescu Gabriela

Muncit.calif.

IV

148

Popa Luminița

Muncit.calif.

IV

149

Aronescu Bogdan

Șofer

I

150

Presecan Liviu

Șofer

I

151

Deneșloan

Șofer

I

152

Hadăr Dumitru

Muncit calif.

I

153

Vacant

Muncit.calif.

II

154

Vacant

Muncit.calif.

II

L

1

DIRECȚIA TEHNICA

155

Bica Cristina

Director exec.

gr.II

s _

r '

Serviciul investiții ________________________________________ -________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

156 1 Vacant

Sef serviciu

gr-H 1

S

1

1

I

Compartiment investiții

157

Olariu Maria

Consilier

I

superior

S

1

158

Crișan losif

Consilier

I

superior

S

159

Pricop Nadejda

Consilier

I

superior

S

_

160

Vacant

Consilier

I

superior

S

161

Sîrbu Codruța

Consilier

I

superior

S

162

Bugle Cristian

Consilier

I

principal

S

Compartiment achiziții publice

163

Fleacă Aurel

Consilier

I

principal

S

164

Dancu Monica

Consilier

I

principal

s

165

Vacant

Consilier

I

debutant

s

Serviciul tehnic și manag

ement energetic

166

Ciuclea Gheorghe

Șef serviciu

gr-II

s

Compartiment tehnic

167

Ghețe Georgeta

Consilier

I

superior

s

168

Mate Ana

Consilier

T"

superior

s

169

Drăgan Gheorghe

Consilier

I

superior

s

170

Oiței Aurel

Consilier

I

superior

s

171

Lazăr Mircea

Referent

iii

superior

M

Compartiment management energetic

172

Vacant

Consilier

i

asistent

s

173

Vacant

Consilier

i

debutant

s

Serviciul gospodărire și

protecția mediului

174

Baba Felicia (temporar)

Șef serviciu

gr.H

s

Compartiment gospodăr

ire și protecția mediului

175

Vacant (temporar)

Consilier

i

superior

s

176

Vacant (temporar)

Consilier

i

superior

s

177

Ungureanu Fănica

Consilier

1

principal

s

178

Băgălin Liliana

Consilier

i

superior

s

179

Trif loan

Ref.spec.

ii

superior

SSD

180

Vacant

Referent

iii

superior

M

Compartiment reparații străzi

181

Orțan loan

Consilier

i

superior

S

182

Cîndea Cornel

Consilier

i

superior

s

183

Jakab Nicolae

Consilier

i

superior

s

184

Brăila Gheorghe

Ref.spec.

ii

superior

SSD

I

Unitate municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice

185

Vacant (temporar)

Consilier

I

principal

S

j

186

Vacant

Consilier

I

asistent

S

t

1

ARHITECT ȘEF

187 | UrdeaIoana

Arhitect șef

_ gr.H

s

“T

1

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

188

Vacant

Șef serviciu

gr.H

S

1 1

189

Bîja Mariana

Consilier

I

principal

s

190

Scutea Simona

Consilier

I

principal

s

191

Kirr Cristina

Consilier

I

asistent

s

' 1

192

Vacant (temporar)

Consilier

I

asistent

s

193

Vacant

Consilier

I

asistent

s

1

1

194

Vacant

Consilier

I

debutant

s

. ...

195

Ratiu Rodica

Referent

III

superior

M

196

Părău Sorina

Referent

III

superior

M

197

Tomescu Brândușa

Referent

III

principal

M

198

Moldovan Dan

Referent

IA

M

Serviciul autorizare construcții

199

Vacant

Șef serviciu

gr.II

S

1

200

Vintilă Daniela

Consilier

I

superior

S

201

Teodorescu Marius

Consilier

I

principal

s

_

202

Mocanu Cornel iu

Consilier

I

principal

s

i

203

Vacant

Consilier

I

debutant

s

204

Vacant

Consilier

I

debutant

s

205

Vacant

Ref.spec.

II

superior

SSD

206

Lupșea Emil

Referent

III

superior

M

207

Pînzar Maria

Referent

III

superior

M

208

Dragoman Ltvia

Referent

III

superior

M

209

Vacant

Referent

III

superior

M

210

Vacant

Referent

III

superior

M

211

Vacant

Referent

III

superior

M

212

Căprariu Carmen

Referent

III

asistent

M

213

Vodă Georgeta

Referent

III

asistent

M

1

Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

214

Vacant

Consilier

I

superior

S

215

Vacant

Consilier

I

asistent

S

216

Vacant

Consilier

I

debutant

s

Cabinet al primarului

217

Vacant

_

1

Insp.spec

IA

S i

1

218

Vacant

Insp.spec ! I i

s !              1

219

Vacant

Insp.spec

II

s

-------------------------------------------------1

220

Vacant

Insp.spec

11 i s

Serviciul de presă și comunicare

221

Gligore Mirela

(temporar)

Șef serviciu

gr.II

S

-------------------------------------------------1

222

Vacant

Consilier

I

superior

S

223

Vacant

Consilier

I

principal

S

224

Vacant

Consilier

I

principal

S

1

225

Ilie Daniela

Consilier

I

principal

S

t

226

Vacant (temporar)

Consilier

I

asistent

S

227

Chiș Carmen

Consilier

I

principal

s

228

Coca Diana

Consilier

I

asistent

s

229

Băltat Daniel

J

_

Referent

IA

M

Centrul de informații pentru cetățeni

230

Spătari Georgeta

Șef serviciu

gr.II

s

231

Vigdorovici Popa

Consilier

I

superior

s

232

Faloba Marcela

Consilier

I

superior

s

1

233

Vacant

Consilier

I

principal

s

234

Brote Carmen

Consilier

I

principal

s

235

Curcă Brândușa

Consilier

I

superior

s

236

Brătilescu Antoaneta

Consilier

I

superior

s

i

237

Mănăstirean Silvia

Referent

III

superior

M

238

Vasiu Eugenia

Referent

ir-

M

Birou Unitate de implementare a programelor de finanțare

239

Leca Ioana (temporar)

Sef birou

gr.II

s

240

Florea Livia(temporar)

Consilier

I

superior

241

Vacant (temporar)

Consilier

I

asistent

îs-

242

Stănese Tatiana

Consilier

I

principal

s

243

Vacant

Consilier

asistent

s

244

Vacant

Consilier

I

debutant

s

Serviciul pentru situații de urgență

245

Avram Sorin

Șef serviciu

gr.II

s

Compartiment securitate și sănătate în muncă și mobilizare

_

246

Stoianovici Marian

Consilier

I

superior

s

247

Zailer Alexander

Consilier

I

principal

s

248

Goșa Dumitru

Șofer

i

249

Vacant

Muncit.calif.

ni

1

Compartiment gestionare situații de urgență

1

250

Vacant

Consilier

I

principal

s

_

i 251

Gligore Cosmin

Referent

III

asistent

M

l

| 252

Cinezan loan

Șef form.pomp

253

Pleșa Coman

Pompier

1

254

Brîndușel Nicolae

Pompier

1

255

Muntean Vasile

Pompier

256

Băroiu Dumitru

.....

Pompier

257

Vacant

Pompier

Birou pentru proiecte cu finanțare internațională

258

Troanță Alexandra

(temporar)

!

Șef birou

S

grll

259

Săvuță Adina

Consilier

IA

s

260

Scarlat Maria (temporar)

Consilier

IA

s

261

Vacant x)

Consilier

IA

s

262

Vacant    x)

Consilier

IA

s

263

Vacant    x)

_

Consilier

IA

s

x) posturile de consilier gr.IA de la Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională pe perioada implementării proiectului aflat în derulare (3 posturi)

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

263

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

206

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

51

1 NR. TOTAL FUNCȚII DEMNITATE PUBLICĂ

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

24

iNiC TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

182

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

49

NR.TOTAL FUNCȚII PE PERIOADA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR

(3)