Hotărârea nr. 204/2011

HOTĂRÂREA NR. 204 privind aprobarea Regulamentului intern şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Anexa Nr. 2 abrogată de HCL NR. 305/2014. Anexa Nr. 1 abrogată de HCL NR. 31/2018)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

—î.

HOTĂRÂREA NR. 204

privind aprobarea Regulamentului intern și a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 40246/2011 prin care Serviciul Resurse Umane propune aprobarea Regulamentului intern și a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul art. 36 alin.2 lit.a precum și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificărle și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. începând cu data de 01.07.2011 se aprobă Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă anexa la H.C.L nr. 72/2010 și anexa nr. 1 la H.C.L. nr.62/2011 având același obiect de reglementare.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte

Popa Virgil

Contrase


Secretar Nistor Dotam Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu               Anexa nr.J_ la H.C.L. nr. /2011

PRIMĂRI A MUNICIPIUL UI SIBIU

REGULAMENT INTERN

Secțiunea L Dispoziții generale

Art.l. (1) Numirea funcționarilor publici în funcții publice se face de către Primarul Municipiului Sibiu cu respectarea condițiilor impuse de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a legislației în vigoare incidență.

(2) Angajarea salariaților cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată se realizează prin concurs sau examen, în limitele și condițiile impuse de Codul muncii - Legea nr. 53/2003 și legislația în vigoare aplicabilă.

Art.2. Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici precum și a personalului angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu sunt, următoarele:

 • a) supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;

 • b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcției;

 • c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fata autorităților și instituțiilor publice, principiu conform caruia personalul are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;

 • d) profesionalismul, principiu conform căruia personalul are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

 • e) imparțialitatea și independența, principiu conform căruia personalul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției;

 • f) integritatea morală, principiu conform căruia atât funcționarilor publici cât și salariaților contractuali le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta;

 • g) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia funcționarii publici și salariații pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

 • h) cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu funcționarii publici și salariații trebuie să fie de bună-cred irită;

J '

 • i) deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de funcționarii publici și salariați în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

Art.3. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru:

 • -  funcționarii publici indiferent de atribuțiile (de conducere sau de execuție) pe care le îndeplinesc în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu;

 • -  personalul angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată în cadrai aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

Art.4. Recrutarea și numirea funcționarilor publici ca și angajarea personalului contractual pe perioadă determinată sau nedeterminată în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu se face prin concurs sau examen. în funcție de nevoile concrete de personal și în limita numărului maxim de posturi impus prin reglementările în vigoare.

Arf.5. în raporturile de serviciu și în raporturile de muncă, orice discriminare directă sau indirectă față de un funcționar public sau față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală este interzisă.

Secțiunea II ?

Subsectiunea I

?

Protecția, igiena și securitatea în muncă a funcționarilor publici și a salariaților

Art.6.(l) Conducerea Primăriei Municipiului Sibiu are obligația să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății funcționarilor publici și a salariaților. Primarul municipiului Sibiu va stabili, în conformitate cu normele de protecția muncii, ca prin bugetul adoptat să se aloce sumele necesare pentru asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și sănătății angajaților.

 • (2) Pentru asigurarea protecției corespunzătoare funcționarilor publici și salariaților în procesul muncii, aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu cu atribuții specifice, are obligația de a urmări:

 • -  verificarea periodică a instalațiilor electrice;

 • -  efectuarea instructajelor periodice de protecția muncii;

verificarea periodică a instalațiilor de gaze naturale și a centralei termice;

asigurarea echipamentului de protecția muncii necesar conform legii;

asigurarea condițiilor de mediu (iluminat, microclimat, temperatură , aerisire etc) menite să asigură confortul fizic al personalului în orice anotimp;

asigurarea de apă minerală sau apă plată pe perioada sezonului cald conform legii;

 • (3) Atât funcționarii numiți în funcție cât și salariații încadrați cu contract individual de muncă au următoarele obligații:

 • a. să cunoască și să respecte regulile și instrucțiunile de protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul instituției;

 • b. să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accident sau să deranjeze activitatea colegilor;

 • c. să utilizeze mijloacele de protecție și igienă aflate în dotare, corespunzător scopului pentru care au fost acordate și să le întrețină într-o perfectă stare de utilizare;

 • d. să anunțe în cel mai scurt timp șeful de serviciu când observă o defecțiune la instalația electrică, gaze sau orice alte defecțiuni sau cauze care ar putea duce la accidente sau incendii.

Art.7. (1) Conducerea Primăriei Municipiului Sibiu are obligația să asigure securitatea și sănătatea personalului în toate aspectele legate de muncă.

 • (2) Personalul din aparatul de specialitate are obligația de a efectua periodic, controlul medical, impus de prevederile legale în materie.

Subsectiunea II

Protecția, igiena și securitatea în muncă a salariatelor gravide și/sau mame, lăuze sau care alăptează

Art. 8. în înțelesul prezentului regulament:

 • a. protecția maternității este protecția sănătății și/sau securității salariatelor gravide și/sau mame la locurile lor de muncă;

 • b.    locul de muncă este zona delimitată în spațiu, în funcție de specificul muncii, înzestrată cu mijloacele și cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operații, lucrări sau pentru îndeplinirea unei activități de către unul sau mai mulți executanți, cu pregătirea și îndemânarea lor, în condiții tehnice, organizatorice și de protecție a muncii corespunzătoare, din care se obține un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajat;

 • c.    salariata gravidă este femeia care anunță în scris la Serviciul resurse umane asupra stării sale fiziologice de graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare;

 • d. salariata care a născut recent este femeia care și-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie și solicită măsurile de protecție instituite prin prezentul regulament și legislația specială aplicabilă, în vigoare, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;

 • e. salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activității după efectuarea concediului de lăuzie, își alăptează copilul și anunță în scris la Serviciul resurse umane cu privire la începutul și sfârșitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documentele medicale eliberate de medicul de familie, în acest sens;

 • f.    concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele aflate într-una din situațiile de la lit. a, b sau c, pentru protecția sănătății și securității lor și/sau a fătului ori a copilului lor, în limitele și condițiile impuse de reglementările speciale aplicabile, în vigoare. Pe durata acestuia salariata beneficiază de o indemnizație de risc maternal în cuantumul prevăzut de lege, care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 9. Salariatele prevăzute la art.8 lit.c)-e) au obligația de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.

In baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive obiective de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei de muncă, cu menținerea veniturilor salariale.

Art. 10. Primarul municipiului Sibiu, la propunerea șefului de serviciu acordă dispensă pentru consultații prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, pentru efectuarea consultațiilor și examenelor prenatale, în cazul în care acestea se pot efectua numai în timpul programului normal de muncă, fără diminuarea drepturilor salariale.

Art. 11. Pentru protecția sănătății lor și a copilului, salariatele care au născut sunt obligate de a efectua în întregime concediul postnatal având durata de minim 42 de zile, în cadrul concediului pentru sarcină și lăuzie cu durata totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condițiile legii.

Art. 12. (1) La cerere, salariatele care alăptează vor beneficia de două pauze din timpul normal de lucru de câte o oră fiecare, sau, de reducerea timpului normal de lucru cu două ore zilnic, cu menținerea drepturilor salariale.

(2) De dreptul prevăzut la alin. 1 pot beneficia salariatele până la împlinirea de către copil a vârstei de un an. In aceste pauze se include și timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găsește copilul.

Art. 13. (1) Primarul municipiului Sibiu nu poate dispune încetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor de muncă în cazul:

 • a) salariatei prevăzute la art. 8 din prezentul regulament, din motive care au legătură directă cu starea sa;

 • b) salariatei care se află în concediul de risc maternal;

 • c) salariatei care se află în concediul de maternitate;

 • d) salariatei care se află în concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv doi ani sau, în cazul copilului cu handicap până la 3 ani;

 • e) salariatei care se află în concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.

(2) Prevederile alin. 1 lit. d) și e) se aplică în mod corespunzător și salariaților bărbați aflați în situațiile respective.

Art. 14. (1) Angajatorul are obligația de a adopta măsurile necesare, astfel încât să prevină expunerea salariatelor gravide și a celor care alăptează la riscuri care le pot afecta sănătatea și securitatea;

 • (2) Angajatorul are obligația să păstreze confidențialitatea asupra stării de graviditate a salariatei și nu va anunța alți angajați decât cu acordul scris al acesteia și doar în interesul bunei desfășurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă;

 • (3) în cazul în care o salariată se află în una dintre situațiile prevăzute la art.8 lit.c)-e) și desfășoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercursiuni asupra sarcinii și alăptării, angajatorul este obligat să îi modifice în mod corespunzător condițiile și/sau orarul de muncă ori, dacă este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale.

Art.15. Părțile se obligă să depună orice efort ce va fi necesar pentru instituirea unui sistem organizat, având drept scop îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.

Art.16. De drepturile prevăzute în acest capitol și în legislația specială incidență, beneficiază salariatele care au îndeplinit obligația informării în scris asupra stării lor.

Art.17. Dispozițiile prezentului regulament se completează de drept cu dispoziții și legi speciale incidente, precum și cu normele și normativele de protecție a muncii.

Secțiunea III

Respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității

Art.18. Primarul Municipiului Sibiu, în calitate de angajator are, în principal, următoarele obligații:

 • a) să îi informeze permanent pe angajați asupra drepturilor pe care aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă;

 • b) să asigure informarea tuturor angajaților cu privire la interzicerea hărțuirii și a hărțuirii sexuale la locul de muncă;

 • c) să aplice sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, pentru angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare;

 • d) să informeze imediat după ce a fost sesizat de autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul aplicării legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Art.19. Prin egalitatea de sanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de munca se înțelege accesul nediscriminatoriu la:

 • a) alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activități;

 • b) angajare în toate posturile sau locurile de munca vacante și la toate nivelurile ierarhiei profesionale;

 • c) venituri egale pentru munca de valoare egala;

 • d) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională;

 • e) promovare la orice nivel ierarhic și profesional;

 • f) condiții de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor legislației în vigoare;

 • g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și la sistemele publice și private de securitate socială, în limitele stabilite prin actele normative în vigoare.

 • h) sindicate și organisme profesionale, precum și la beneficiile acordate de acestea;

 • i) prestații și servicii sociale, acordate în conformitate cu legislația în vigoare.

Secțiunea IV

Drepturile și obligațiile autorității administrației publice locale și ale funcționarilor publici respectiv ale salariaților

Art.20. Primarul Municipiului Sibiu, în calitate de angajator are, în principal, următoarele drepturi:

 • a. să stabilească organizarea și funcționarea instituției publice;

 • b. să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru personalul aparatului de specialitate, în condițiile legii;

 • c. să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru personalul numit sau angajat, sub rezerva legalității lor;

 • d. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

 • e. să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii și prezentului regulament;

 • f. să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora.

Art.21.(l) Primarului Municipiului Sibiu îi incumbă în calitate de angajator în principal, următoarele obligații:

 • a. să informeze personalul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;

 • b. să asigure personalului condiții normale de muncă și igienă, de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică;

 • c. să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;

 • d. să acorde personalului toate drepturile ce decurg din lege, și din contractele individuale de muncă;

 • e. să comunice periodic personalului numit sau angajat situația economică și financiară a instituției;

 • f. să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții personalului în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora;

 • g. să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de către personalul angajat sau numit, în condițiile legii;

 • h. să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege;

 • i.  să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de funcționar public sau salariat a solicitantului;

 • j.  să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale personalului angajat.

 • (2) Serviciul Resurse Umane întocmește dosarul profesional pentru fiecare funcționar public, respectiv salariat asumându-și responsabilitatea pentru întocmirea și actualizarea acestuia.

 • (3) La solicitarea funcționarului public, a salariatului, după caz, Direcția administrație publică locală este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, vechimea în muncă, în specialitate și în funcția publică.

Art.22. Funcționarii publici respectiv salariații au, în principal, următoarele drepturi:

 • a. dreptul la salarizare pentru munca depusă;

 • b. dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

 • c. dreptul la concediu de odihnă anual, concedii medicale și la alte concedii în conformitate cu prevederile în vigoare;

 • d. dreptul la egalitate de șanse și de tratament;

 • e. dreptul la demnitate în muncă;

 • f.  dreptul la securitate și sănătate în muncă;

 • g. dreptul la acces la formarea profesională;

 • h. dreptul la informare și consultare;

 • i.  dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;

 • j.  dreptul la protecție în caz de concediere;

 • k. dreptul la negociere colectivă și individuală;

 • l.  dreptul de a participa la acțiuni colective;

 • m. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat este garantat;

 • n. personalul angajat sau numit are dreptul la grevă în condițiile legii. Funcționarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condițiile legii, cu respectarea principiului continuității și celerității serviciului public. Pe toată perioada participării la grevă, contractul individual de muncă sau raportul de serviciu se suspendă de drept. Pe perioada suspendării se mențin doar drepturile de asigurări de sănătate.

 • o. în caz de deces al funcționarului public, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaș, primesc pe o perioadă de 3 luni, echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcționarului public decedat.

 • p. funcționarilor publici le este recunoscut dreptul de a-și perfecționa în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională în condițiile legii;

Art.23. Funcționarii publici respectiv salariații au, în principal, următoarele obligații:

 • a. obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce le revin conform fișei postului; totodată, personalul răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în funcția pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate;

 • b. obligația de a respecta disciplina muncii;

 • c. obligația de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament intern respectiv în contractul individual de muncă;

 • d. obligația de fidelitate față de Primăria municipiului Sibiu în executarea atribuțiilor de serviciu;

 • e. obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;

 • f. obligația de a respecta normele de conduită civică și profesională prevăzute de lege și de prezentul regulament;

 • g. obligația de a respecta secretul de serviciu, secretul de stat precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;

 • h. obligația de a-și îndeplini cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici;

 • i.  obligația de a rezolva cu responsabilitate în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate;

 • j.  este interzis funcționarilor publici să facă parte din organele de conducere ale partidelor politice; atât funcționarilor publici cât și personalului contractual le este interzis să desfășoare activitate politică în diverse aspecte cu prilejul exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • k. obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice;

 • l.  obligația de a respecta întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, stabilite potrivit legii;

 • m. este interzisă solicitarea sau acceptarea, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, în considerarea funcției ocupate, de daruri sau alte avantaje.

 • n. atât la numirea într-o funcție publică cât și la încetarea raporturilor de serviciu, funcționarul public este obligat să prezinte, în condițiile legii, declarația de avere. De asemenea, obligația întocmirii declarației de avere incumbă funcționarilor publici anual.

 • o. în afara personalului care, prin natura atribuțiilor specifice fișei postului, desfășoară activități și “în teren”, restul salariaților pot solicita învoire, în timpul programului de lucru, pentru probleme care nu se pot rezolva în timpul liber, adresându-se în acest sens șefului ierarhic superior.

 • p. în situația în care o persoană va lipsi în mod repetat, mai mult de două ori, din timpul programului de lucru, fără învoirea șefului ierarhic superior, vor fi luate măsurile disciplinare prevăzute de legislația în vigoare.

r. se interzice, în timpul programului de lucru, consumul de alcool (atât în incinta instituției cât și în afara acesteia) și tutun în spațiile închise ale instituției (spațiile de depozitare, sălile de ședință, sălile de consiliu, toaletele, lifturile, coridoarele, căile de acces, birourile și/sau camerele utilizate de două sau mai multe persoane), persoanele fumătoare urmând să folosească, spațiile special amenajate pentru fumat, la mansarda Primăriei Municipiului Sibiu.

Secțiunea V

?

Reguli concrete privind disciplina muncii în Primăria municipiului Sibiu.

Timp de muncă și repaus

Art.24.   (1) în vederea stabilirii în concret, a drepturilor și obligațiilor

funcționarilor publici și ale salariaților, numirea se face prin emiterea actului administrativ respectiv încheierea contractului individual de muncă, după caz.

 • (2) Funcționarii publici sunt numiți în funcția publică prin actul administrativ emis de către Primarul Municipiului Sibiu. Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia salariatul se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea publică în schimbul unei remunerații denumite salariu.

 • (3) Actul administrativ de numire are forma scrisă și se emite cu respectarea prevederilor legale. Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, în condițiile stabilite de lege.

 • (4) Modificarea raportului de serviciu se realizează în modalitățile prevăzute de lege cu acordul funcționarului public. Funcționarul public poate refuza modificarea raportului de serviciu dacă se află într-una din situațiile prevăzute de lege. Contractul individual de muncă poate fi modificat prin acordul părților. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de Codul muncii.

 • (5) După numirea într-o funcție publică, funcționarul public debutant parcurge o perioadă de stagiu în condițiile legii.'

 • (6) încheierea contractului individual de muncă se face cu respectarea condițiilor stabilite de lege, după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea. în concret, la angajarea într-un post vacant sau pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, comisia de examinare va verifica în prealabil aptitudinile profesionale ale persoanei care solicită angajarea, prin concurs sau examen, putând solicita detalii despre persoana în cauză de la fostul angajator numai cu privire la activitățile îndeplinite și la durata angajării și numai cu încunoștințarea prealabilă a persoanei în cauză. în vederea atingerii scopului mai sus arătat, conducerea va stabili la încheierea contractului individual de muncă o perioadă de probă de cel mult 90 zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. în condițiile legii durata perioadei de probă va fi diferită dacă se angajează persoane cu handicap sau absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior.

Stabilirea unei perioade de probă nu lipsește persoana angajată sau numită de drepturile stabilite prin prezentul regulament și de legislația în vigoare.

 • (7) Exercitarea raporturilor de serviciu ca și încheierea contractului individual de muncă se realizează pe perioadă nedeterminată. Angajarea pe perioadă determinată poate avea loc în condițiile expres prevăzute de lege.

 • (8) Suspendarea raportului de serviciu și a contractului individual de muncă poate avea loc numai în condițiile legii. Reluarea activității se dispune prin act administrativ al Primarului Municipiului Sibiu în conformitate cu prevederile legale,

 • (9) Raportul de serviciu încetează:

 • a. de drept;

 • b. prin acordul părților, consemnat în scris;

 • c. prin eliberare din funcția publică;

 • d. prin destituire din funcția publică;

 • e. prin demisie, cu respectarea prevederilor legale.

 • (10) încetarea contractului individual de muncă poate avea loc astfel:

 • a. de drept;

 • b. ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea;

 • c. ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege.

Art.25.(l) Eliberarea din funcția publică pentru motive neimputabile funcționarului public obligă instituția publică să acorde un preaviz de 30 de zile calendaristice precum și posibilitatea reducerii programului de lucru în condițiile prevăzute de lege.

 • (2) în cazurile în care Primăria municipiului Sibiu este obligată, potrivit legii să acorde un preaviz la desfacerea contractului individual de muncă, durata acestuia va fi de 20 zile lucrătoare .

Art.26. Durata normală a timpului de muncă pentru aparatul de specialitate al primarului este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână.

Art.27.(l) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară.

 • (2) Efectuarea orelor suplimentare se poate face numai în baza dispoziției Primarului Municipiului Sibiu emisă în urma unui referat motivat, întocmit de către direcția sau serviciul pentru care se efectuează ore suplimentare fără a depăși 360 ore anual.

 • (3) în cazul personalului angajat cu contract individual de muncă, procedura este cea de la alin. 2 cu precizarea ca o astfel de muncă nu poate fi prestată, decât cu acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident.

Art.28. (1) Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se aplică prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicat.

 • (2) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. în aceste condiții salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

 • (3) în perioadele de reducere a activității angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.

 • (4) în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. 2 în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.

 • (5) Sporul pentru munca suplimentara, acordat în condițiile prevăzute la alin. 4, se stabilește prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, și nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

Art.29. (1) Programul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sibiu este:

e de luni până joi de la 07.30 până la 16.00

 • •  vineri de la 07.30 până la 13.30

în mod excepțional, programul de lucru se adaptează conform modificărilor sau adaptărilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

 • (2) Prezența la serviciu se consemnează în foaia colectivă de prezență care se va transmite Serviciului Resurse Umane cel mai târziu în ultima zi lucrătoare din lună.

 • (3) Sunt zile nelucrătoare, zilele de repaus săptămânal (sâmbăta și duminica) și zilele de sărbători legale și religioase stabilite conform legislației. Acestea nu se includ în durata concediului de odihnă anual.

Art.30.(l) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. 1, efectuarea concediului de odihnă în anul următor și întreruperea concediului de odihnă este permisă numai în cazurile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

 • (3) Compensarea în bani a concediului de odihnă este permisă numai în cazul încetării raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă.

 • (4) Acordarea concediului de odihnă se face conform unei programări aprobate de către primar, viceprimar sau secretarul municipiului, după caz, la propunerea șefilor ierarhici.

 • (5) Programarea concediilor de odihnă se va supune aprobării până la data de 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor.

Art.31.(l) Personalul are dreptul la un concediu anual de odihnă cu durata de:

 • •  21 de zile lucrătoare dacă au mai puțin de 10 ani vechime în muncă

© 25 de zile lucrătoare dacă au mai mult de 10 ani vechime în muncă

 • (2) In afara concediului de odihnă funcționarii publici și salariații au dreptul, în condițiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor situații:

 • •  căsătoria funcționarului public sau a salariatului — 5 zile lucrătoare

 • •  nașterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare

© decesul soțului sau al unei rude de până la gradul II a persoanei angajate cu contract individual de muncă - 3 zile

 • •  control medical anual - o zi lucrătoare.

 • (3) Personalul are dreptul la un concediu anual de odihnă a cărui durată minimă este de 21 de zile lucrătoare. Durata efectivă a concediului de odihnă se stabilește prin contractul individual de muncă și se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.

Art.32.(l) Pe durata concediului de odihna, salariații au dreptul la o indemnizație calculată în raport cu numărul de zile de concediu înmulțite cu media zilnică a salariului de bază, sporului de vechime și, după caz, indemnizației pentru funcția de conducere, luate împreună, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu de odihnă.

 • (2) Media zilnica a veniturilor prevăzute la alin. (1) se stabilește în raport cu numărul zilelor lucrătoare din fiecare lună în care se efectuează zilele de concediu.

 • (3) Pentru salariații încadrați cu fracțiuni de normă, indemnizația de concediu de odihnă se calculează avîndu-se în vedere veniturile prevăzute la alin. (1), cuvenite pentru fracțiunea sau fracțiunile de normă care se iau în calcul.

 • (4) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește cu cel puțin 5 zile înaintea plecării în concediu.

Art. 33. (1) Salariații beneficiază de o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază cuvenit pentru perioada respectivă, prevăzut în contractul individual de muncă.

 • (2) Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. 1 din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

 • (3) Indemnizația de concediu se acordă cu cel puțin 5 zile înainte de plecarea in concediu.

Art34.(l) Personalul din aparatul de specialitate al primarului beneficiază, pentru soluționarea unor probleme personale, de concedii fără plată, cu acordul șefului ierarhic și cu aprobarea Primarului municipiului Sibiu.

 • (2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcționarului public, pentru un interes personal legitim, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 ani.

 • (3) Salariații au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăși 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea unor situații personale și anume susținerea examenului de admitere în instituțiile de învățămînt superior, a examenelor de an universitar, cît și a examenului de diplomă, pentru salariații care urmează o forma de învățămînt superior; susținerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, prezentare la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.

 • (4) Salariații au dreptul la concedii fără plata, fără limita prevăzută la alin. (3), în următoarele situații ;

 • a) îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de acest drept beneficiază atît mama salariată, cît și tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru aceleași motive, de concediu fără plată;

 • b) tratamentul medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte, pe timpul cît aceștia se afla la tratament în străinătate, în ambele situații cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătății.

 • (5) Concedii fără plată pot fi acordate și pentru interese personale, altele decît cele prevăzute la alin. (3) și (4), pe durate stabilite prin acordul părților.

Art.35.(l) Pentru munca prestată personalul din aparatul de specialitate al primarului beneficiază de un salariu în lei conform legii.

(2) Salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual se face în conformitate cu prevederile legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

(3) Plata salariului se face în ziua stabilită conform dispozițiilor legale în vigoare. La data aprobării prezentului regulament data plății salariului se face în data de 9 a lunii următoare .

Art. 36. Personalului din aparatul de specialitate al primarului i se asigură stabilitate în muncă, relațiile de serviciu respectiv contractul individual de muncă nu pot să înceteze sau să fie modificate, decât în cazurile prevăzute de lege.

Art. 37. (1) Atât funcționarii publici cât și persoanele angajate pe bază de contract individual de muncă în aparatul de specialitate, beneficiază de protecție, în condițiile legii, în cazul în care sesizează sau reclamă încălcări ale legii în cadrul instituției publice săvârșite de persoane cu funcții de conducere sau execuție.

(2) Persoanele menționate la alin. 1 au calitatea de „avertizor” în înțelesul Legii nr. 571/2004, iar dacă cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, sau îndeplinește atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, identitatea acestuia nu va fi dezvăluită.

Art.38. Pe perioada suspendării raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă primarul municipiului Sibiu are obligația să rezerve postul aferent funcției publice, respectiv postul ocupat de salariat.

Art.39. în scopul realizării atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, funcționarii publici și personalul contractual care îndeplinesc funcții de conducere, au următoarele obligații:

 • a) organizează, coordonează și conduc activitățile subordonaților astfel încât să se asigure îndeplinirea atribuțiilor legale ce revin compartimentului funcțional;

 • b) răspund de îndeplinirea la termen și cu respectarea legalității a atribuțiilor specifice compartimentului funcțional pe care-1 conduc;

 • c) în procesul de luare a deciziilor persoanele care îndeplinesc funcții de conducere au obligația de a acționa conform prevederilor legale și de a-și exercita capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial;

 • d) să asigure aplicarea principiilor care guvernează exercitarea funcției publice;

 • e) să identifice activitățile ce trebuie desfășurate de fiecare structură funcțională condusă, delimitarea lor în atribuții și stabilirea, pe baza acestora, a obiectivelor; repartizarea echilibrată și echitabilă a atribuțiilor și obiectivelor în funcție de nivelul, clasa și gradul funcționarului public;

 • f) să creeze o viziune realistă și să manifeste abilitate pentru transpunerea și susținerea ei în practică concomitent cu planificarea și administrarea activității echipelor formate din personalități diferite, cu nivel diferit al capacității de a colabora la îndeplinirea atribuțiilor;

 • g) să asigure fiecărei persoane angajate sau numite condiții optime de muncă;

 • h) să identifice nevoile de instruire ale personalului din subordine și să formuleze propuneri privind tematica și formele concrete de realizare a instruirii;

 • i) să sprijine personalul în vederea stimulării dorinței permanente a acestora de perfecționare profesională, de îmbunătățire a activității curente, de dezvoltare a aptitudinilor de a pune în practică cunoștințele și deprinderile dobândite;

 • j) să urmărească activitatea de perfecționare prin urmarea unor cursuri specializate conform Statutului funcționarilor publici, urmărind ca fiecare funcționar să realizeze programe de perfecționare în administrație, cu durata variabilă între 3 și 90 de zile, în limita sumelor bugetare aprobate;

 • k) să manifeste capacitate de coordonare și control în vederea armonizării deciziilor și acțiunilor personalului și să asigure s upravegherea modului de transformare a deciziilor în soluții optime, concomitent cu depistarea deficiențelor și luarea măsurilor necesare corectării la timp a acestora;

 • l) să asigure motivarea și încurajarea dezvoltării performanțelor acestuia, prin manifestarea abilității de a asculta și de a lua în considerare diverse opinii precum și oferirea sprijinului pentru obținerea unor rezultate pozitive;

 • m) să ia hotărâri rapid, conform competențelor legale, cu privire la desfășurarea activității structurii conduse;

 • n) să manifeste corectitudine și imparțialitate în evaluarea activității personalului din subordine și în modul de acordare a drepturilor salariale și a recompenselor pentru rezultate deosebite în activitate; în exercitarea atribuțiilor specifice persoanele care îndeplinesc funcții de conducere au obligația de a asigura egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine;

 • o) să realizeze planificarea concediilor de odihnă, după consultarea cu tot personalul din structurile funcționale conduse și să asigure efectuarea acestora fără ca activitatea să fie perturbată.

Art. 40. Atât funcționarii publici de execuție cât și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, au următoarele obligații:

 • a) prin actele și faptele lor au obligația să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale;

 • b) să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și la termenele stabilite atribuțiile și sarcinile de serviciu reieșite din actele normative, prezentul regulament și/sau dispozițiile șefilor ierarhici, a atribuțiilor delegate precum și a activităților sau lucrărilor cu caracter neplanificat;

 • c) în relațiile cu personalul din cadrul Primăriei Sibiu, precum și cu persoanele fizice sau juridice, personalul este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate;

 • d) să manifeste capacitate de a accepta și recunoaște erorile și greșelile proprii, de a răspunde pentru acestea și de a depăși obstacolele sau dificultățile intervenite în activitatea curentă prin identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare și asumare a riscului;

 • e) au obligația de a apăra în mod loial prestigiul Primăriei municipiului Sibiu, precum și de a se abține de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

 • f) să se preocupe permanent de perfecționarea pregătirii profesionale, prin participarea la cursurile organizate sau recomandate;

 • g) să acționeze pentru creșterea operativității în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative noi de rezolvare a problemelor curente excluzând manifestările de formalism și birocrație;

 • h) să manifeste un permanent interes pentru respectarea libertății opiniilor și să nu se lase influențați de considerente personale sau de popularitate; în exprimarea opiniilor atât funcționarii publici cât și personalul contractual trebuie să manifeste o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri;

 • i) persoana sau persoanele desemnate să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de Primarul municipiului Sibiu; de asemenea persoana sau persoanele desemnate să reprezinte instituția publică în cadrul unor organizații internaționale, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă României și Primăriei Sibiu;

 • j) să păstreze secretul de stat și secretul de serviciu și să nu facă publice informațiile la care are acces prin natura serviciului dacă acestea nu sunt destinate interesului public;

 • k) să rezolve numai petițiile care le sunt repartizate, fiindu-le interzis să le primească direct de la petenți, să intervină sau să depună stăruință pentru soluționarea acestora, în afara cadrului legal;

 • l) să respecte cu rigurozitate normele de disciplină, programul de activitate, normele etice în îndeplinirea atribuțiilor și realizarea obiectivelor, în relațiile cu cetățenii, precum și cu ceilalți beneficiari ai serviciilor prestate de aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu;

 • m) să utilizeze și să păstreze cu grijă bunurile încredințate spre folosință și să gestioneze în mod legal, corect și eficient fondurile bănești de care răspund, fiind interzisă folosirea în interes personal a autoturismelor, calculatoarelor, mașinilor de scris și de multiplicat, a telefoanelor, energiei electrice, precum și a oricăror mijloace materiale și bănești din patrimoniul instituției publice;

 • n) să-și însușească și să respecte normele de protecție a muncii, de apărare împotriva incendiilor, alte norme specifice locurilor de muncă și să contribuie la preîntâmpinarea și înlăturarea oricăror situații care ar putea pune în pericol viața, integritatea personală sau, după caz, sănătatea oamenilor, ori integritatea bunurilor materiale.

Secțiunea VI

Criterii de evaluare a performanțelor profesionale individuale

Art.41. (1) în carieră, funcționarul public beneficiază de dreptul de a promova în funcția publică și în gradele profesionale.

 • (2) Anual se realizează procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici precum și ale personalului angajat cu contract individual de muncă în structura administrației publice locale.

 • (3) Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici ca și a personalului angajat cu contract individual de muncă în structura instituției publice se aprobă prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin dispoziția ordonatorului principal de credite.

 • (4) Criteriile de evaluare a funcționarilor publici sunt stabilite prin hotărâre de guvern. Perioada evaluata este cuprinsa între 1 ianuarie și 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea. Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 și 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate și are ca scop evaluarea gradului și modului de atingere a obiectivelor individuale precum și evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță.

 • (5) Funcționarii publici nemulțumiți de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul autorității sau instituției publice. Contestația se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoștință de către funcționarul public evaluat a calificativului acordat și se soluționează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestației. Rezultatul contestației se comunică funcționarului public în termen de 5 zile calendaristice de la soluționarea contestației.

 • (6) Funcționarul public nemulțumit de modul de soluționare a contestației formulate se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii, iar funcționarii publici evaluați direct de către conducătorul autorității sau instituției publice, nemulțumiți de rezultatul evaluării, se pot adresa direct instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

 • (7) Criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual sunt stabilite prin dispoziția primarului. Procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale se aplică fiecărei funcții, în raport cu îndeplinirea atribuțiilor și răspunderilor corespunzătoare postului ocupat de angajat. Această procedură se face pe baza criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, aprobate prin dispoziția primarului.

 • (8) Evaluarea performanțelor profesionale individuale se face anual, până la sfârșitul lunii februarie, fiecărui angajat fnndu-i acordată o notă corespunzătoare calificativului obținut pentru îndeplinirea fiecărui criteriu evaluat. Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.

 • (9) Fiecare criteriu de performanță se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a criteriului respectiv, nota 1 reprezentând nivelul minim iar nota 5 nivelul maxim.

 • (10) Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează:

 • a) între 1,00 - 2,00

  • - nesatisfacător

  • - satisfăcător

  • - bine

  • - foarte bine


 • b) între 2,01 - 3,50

 • c) între 3,51 - 4,50

 • d) între 4,51 - 5,00

 • (11) Angajatul nemulțumit de rezultatul evaluării performanțelor profesionale individuale se poate adresa instanței judecătorești competente, în condițiile legii.

Art.42. Coordonarea și monitorizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare, se realizează de către Serviciul Resurse Umane.

Art.43. In realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se vor respecta dispozițiile art. 69 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și metodologia aprobată prin Hotărâre de Guvern.

Secțiunea VII

9

Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile

Art.44. (1) încălcarea de către persoanele din aparatul de specialitate al primarului a obligațiilor de serviciu, a regulamentului de organizare și funcționare sau a prezentului regulament intern, angajează răspunderea lor disciplinară, contravențională, civilă (patrimonială dacă sunt angajați cu contract individual de muncă), sau penală, după caz, în condițiile legii.

 • (2) încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acestora. Faptele care sunt considerate abateri disciplinare precum și sancțiunile aplicabile sunt reglementate de Statutul funcționarilor publici.

 • (3) Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate, în cazul în care salariatul angajat prin contract individual de muncă săvârșește o abatere disciplinară, sunt cele prevăzute de Codul muncii, cu respectarea condițiilor impuse de actul normativ menționat.

Art.45. (1) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcționarului public sau a salariatului după caz, precum și de existența în antecedentele acestora a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate în condițiile legii.

(2) Legat de antecedentele disciplinare ale funcționarilor publici comisia de disciplină va analiza și cazierul administrativ al acestora.

Art.46. (1) Pentru evidențierea situației disciplinare a funcționarilor publici, Serviciul Resurse Umane va solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici eliberarea unui cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administrează.

 • (2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancțiunile disciplinare aplicate funcționarilor publici și care nu au fost radiate în condițiile legii.

 • (3) Radierea sancțiunilor se constată prin dispoziția primarului.

Art.47. (1) Constituie abatere disciplinară săvârșită de funcționarii publici:

 • a)  întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

 • b)  neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;

 • c)  absențe nemotivate de la serviciu;

 • d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

 • e)  intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;

 • f)  nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;

 • g) manifestări care aduc atingere prestigiului instituției publice în care se desfășoară activitatea;

 • h) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;

 • i)  refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu;

 • j)  încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici;

 • k)  neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă;

 • l)  alte fapte prevăzute de lege ca abateri disciplinare la actele normative din domeniul funcției publice și funcționarilor publici.

(2) Sancțiunile aplicabile funcționarilor publici sunt:

 • a) mustrare scrisă;

 • b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la trei luni;

 • c) suspendarea dreptului de promovare în gradele profesionale sau, după caz, de promovare în funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

 • d) retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an;

 • e) destituirea din funcția publică.

Art.48. (1) Sancțiunile aplicabile salariaților angajați cu contract individual de muncă în cazul săvârșirii de abateri disciplinare sunt:

 • a) avertismentul scris;

 • b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;

 • c) reducerea salariului de bază pe durată de 1-3 luni cu 5-10%;

 • d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

 • e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(2) Aceste sancțiuni pot fi completate cu un alt regim sancționator în măsura în care legea prevede.

Secțiunea VIII

Procedura disciplinară

Art49. (1) în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu se constituie comisia de disciplină, conform prevederilor legale, competentă să cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare și să propună sancțiunile aplicabile funcționarilor publici vizați.

(2) Activitatea comisiilor de disciplină are la bază următoarele principii:

 • a)  prezumția de nevinovăție, conform caruia se prezuma ca funcționarul public este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară comisiei de disciplină atat timp cat vinovăția sa nu a fost dovedita;

 • b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia funcționarul public are dreptul

de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativă;

 • c) contradictorialitatea, conform căruia comisia de disciplină are obligația de a asigura persoanelor aflate pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;

 • d) proportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect intre

gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele savarsirii acesteia si sancțiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;

 • e)  legalitatea sancțiunii, conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decât sancțiunile disciplinare prevăzute de lege;

 • f) unicitatea sancțiunii, conform caruia pentru o abatere disciplinară nu se poate

aplica decât o singură sancțiune disciplinară;

 • g) celeritatea procedurii, conform caruia pentru comisia de disciplină are obligația

de a proceda fără întârziere la soluționarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a procedurilor prevăzute de lege și de prezenta hotărâre;

 • h) obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru al comisiei de disciplină

are obligație de a se pronunța pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei de disciplină.

(3) Comisia de disciplină are următoarele atribuții funcționale :

 • a)  efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;

 • b)  propune sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz,propune clasarea sesizării, în condițiile legii, cu votul majorității membrilor comisiei;

 • c)  propune menținerea sau anularea sancțiunii disciplinare constând în mustrare scrisă, în cazul în care aceasta a fost contestată la conducătorul instituției publice.

Art.50. (1) Sancțiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârșite și după audierea funcționarului public, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Audierea funcționarului public trebuie consemnată în scris. Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se menționează în procesul verbal și nu împiedică desfășurarea cercetării administrative.

Art.51. (1) Cercetarea disciplinară prealabilă în cazul personalului contractual se realizează de către persoana împuternicită în acest scop de către conducătorul instituției.

5

 • (2) Salariatul va fi convocat în scris precizându-i-se data, ora și locul întrevederii. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

 • (3) Aplicarea sancțiunii disciplinare se face prin dispoziție emisă în scris, cu respectarea formei și a termenelor prevăzute de legislația în vigoare.

Secțiunea IX î

Soluționarea cererilor sau a reclamațiilor individuale ale personalului

Art.52. Soluționarea cererilor funcționarilor publici sau ale personalului contractual se realizează cu respectarea termenelor legale.

Art.53. (1) Funcționarul public nemulțumit de sancțiunea aplicată se poate adresa în condițiile legii, instanței de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a dispoziției de sancționare.

(2) în cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcționarul public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanței de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu, în termenul prevăzut de lege, precum și plata de către autoritatea emitentă a actului administrativ a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și recalculate, și cu celelalte drepturi prevăzute de lege de care ar fi beneficiat funcționarul public.

Art.54. (1) Dispoziția de sancționare a salariatului poate fi atacată de acesta în termenul legal, de la comunicare, la instanțele judecătorești competente.

(2) Instanța competentă este cea în a cărei circumscripție își are reclamantul domiciliul sau reședința.

Secțiunea X

Acorduri colective. Comisia paritară

Art.55. (1) Primarul Municipiului Sibiu poate încheia anual, în condițiile legii, acorduri cu Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Sibiu și/sau cu Sindicatul Finanțe Locale care să cuprindă numai măsuri referitoare la:

 • a. constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă;

 • b. sănătatea și securitatea în muncă;

 • c. programul zilnic de lucru;

 • d. perfecționarea profesională;

 • e. alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecția celor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale.

(2) La data adoptării prezentului regulament, în conformitate cu prevederile art.138 din Legea nr.62/201 l”prin contractele/acordurile colective de muncă încheiate în sectorul bugetar nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi în bani și în natură, altele decât cele prevăzute de legislația în vigoare pentru categoria respectivă de personal”.

Art.56. în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu este constituită, în condițiile legii, comisia paritară care are următoarele atribuții principale:

 • a) propune periodic măsuri de îmbunătățire a activității autorității publice;

 • b) analizează și avizează planul anual de perfecționare profesională, precum și orice măsură privind pregătirea profesională a funcționarilor publici, în condițiile în care aceasta implica utilizarea fondurilor bugetare ale autorității publice;

 • c) analizează și, dacă este cazul, formulează propuneri privind flexibilizarea programului de lucru al funcționarilor publici, pe care le supune spre aprobare conducerii autorității publice;

 • d) participa, cu rol consultativ, la negocierea acordurilor colective de către autoritatea publică cu sindicatele reprezentative ale funcționarilor publici și elaborează proiectul acordului colectiv;

 • e)  urmărește permanent realizarea acordurilor colective încheiate între autoritatea publică cu sindicatele reprezentative funcționarilor publici;

 • f) întocmește rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor încheiate în condițiile legii, pe care le comunică conducerii autorității publice, precum și conducerii sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici;

 • g) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege.

în exercitarea atribuțiilor sale, comisia paritară emite avize consultative.

Secțiunea XI

}


Dispoziții finale

Art.57. Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, precum și ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Art.58. Ncrespectarea dispozițiilor Regulamentului intern atrage după sine răspunderea disciplinară, contravențională și/sau civilă.

Art.59. (]) Prin grija directorilor și șefilor de serviciu sau de birou, Regulamentul intem va fi însușit de către fiecare salariat sub luare de semnătură.

 • (2) Tabelele nominale întocmite urmare aducerii la cunoștință a prevederilor Regulamentului intem se vor preda la Serviciul resurse umane, pregătire profesională, secretariat.

 • (3) Regulamentul intern se afișează la sediul instituției și pe pe site-ul: www.sibiu.ro.

Art.60. Prevederile prezentului regulament se completează și/sau modifică prin hotărâre a consiliului local și se aduc la cunoștința salariaților conform prevederilor art.59.

Art61. Prevederile prezentului Regulament intern se consideră modificate și/sau completate de drept în momentul apariției unor dispoziții legale contrare.

Art.62. (1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile regulamentului intem, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

(2) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul intern este de competența instanțelor judecătorești, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin.(l).

Art.63. Prezentul Regulament intem a fost întocmit cu consultarea Sindicatului liber al salariaților din Primăria Sibiu și Sindicatului Finanțelor locale și intră în vigoare începând cu data de 01.06.2011.

Președinte

Popa Virgil


Contrasemnează Seciietar


Nistor Dorin Ilie


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. la H.C.L. nr. /2011


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI MUNICIPIULUI SIBIU

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Artl. Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

Art.2. Primăria Municipiului Sibiu, formată din primar, viceprimari, secretar și aparatul de specialitate al primarului, se organizează și funcționează ca o structură funcțională cu activitate permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, în vederea soluționării problemelor curente ale colectivității locale.

Art.3. Sediul Primăriei este în municipiul Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, telefon 0269/208800, fax 0269/208811, e-mail: primarie@sibiu.ro.

Art4. Structura aparatului de specialitate al primarului și numărul de personal sunt stabilite în concordanță cu specificul activității conform competențelor stabilite prin lege, în limita mijloacelor financiare de care dispune și cu respectarea dispozițiilor legale.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI SIBIU

Art.5. Structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului municipiului Sibiu cuprinde următoarele compartimente funcționale:

 • I. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

i                                                                          5

I.A. Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații proprietari

I.A.l Compartiment Administrație locală, agricol

 • I. A.2 Compartiment Coordonare asociații de proprietari

I.B. Serviciul juridic

I.C. Serviciul resurse umane, pregătire profesională și secretariat

 • I. D. Biroul autoritate tutelară

 • II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 • II. A. Serviciul buget-contabilitate

II.B. Serviciul de autorizare și control

 • II. B.l. Compartiment autorizare activități comerciale

II.B.2. Compartiment de Autorizare pentru serviciile de transport public local

 • III. Serviciul relații externe și protocol

 • IV. Serviciul de promovare și dezvoltare în cultură și turism

IV.A. - Compartiment promovare și dezvoltare în cultură și turism

IV.B. - Compartiment Centrul de informare turistică

 • V. Serviciul informatică

V.A. - Compartiment Administrare infrastructură informatică

V.B. - Compartiment Aplicații informatice

V.C. - Compartiment GIS

V.D. - Compartiment Internet/intranet, document digital

 • VI. Serviciul patrimoniu

VIL Serviciul administrativ

 • VIII. DIRECȚIA TEHNICĂ

VIII. A. Serviciul tehnic și management energetic

VIII. A. 1 Compartiment tehnic

VIII.A.2. Compartiment management energetic

VIII.B. Serviciul investiții

VIII.B.l. Compartiment investiții

VIII.B.2. Compartiment achiziții publice

VIII.C. Serviciul gospodărire și protecția mediului

VIII.C. 1 Compartiment gospodărire și protecția mediului

 • VIII. C.2 Compartiment reparații străzi

 • VIII. D. Unitate municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice

 • IX. DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANSIM

 • IX. A. Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

IX.B. Serviciul autorizare construcții

IX.C. Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

 • X. Compartiment Cabinet al Primarului

XL Compartiment Audit Intern

XILServiciul de presă și comunicare

XIILCentrul de informații pentru cetățeni

 • XIV. Biroul Unitate de implementare a programelor de finanțare

 • XV. Serviciul pentru situații de urgență

XV.A. Compartiment securitate și sănătate în muncă și mobilizare

XV.B. Compartiment gestionare situații de urgență

 • XVI. Birou pentru proiecte cu finanțare internațională

CAPITOLUL III

ATRIBUȚII

Art.6. In scopul îndeplinirii competențelor conferite de lege Consiliului Local al Municipiului Sibiu, Primarului Municipiului Sibiu, Viceprimarilor și Secretarului Municipiului Sibiu, compartimentele funcționale menționate la art. 5 vor realiza următoarele atribuții specifice:

 • I. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

3                                                                3

 • 1. Elaborează și prezintă consiliului local spre aprobare, conform procedurii legale, statutul municipiului și regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local, precum și propunerile de modificare și completare ale acestora.

 • 2. Propune primarului organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local.

 • 3.  Propune primarului: înființarea instituțiilor publice, a societăților comerciale și a serviciilor publice de interes local; instituirea cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, a normelor de organizare și funcționare pentru instituțiile și serviciile publice de interes local; numirea și eliberarea din funcție, în condițiile legii, a conducătorilor serviciilor publice de interes local, precum și a celor ai instituțiilor publice din subordinea consiliului local; aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii, persoanelor pe care le-a numit în funcție.

 • 4. Organizează activitatea și conduce evidența de urmărire a modului cum sunt îndeplinite prevederile Constituției și ale legilor țării, ale decretelor Președintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, ale hotărârilor Consiliului Județean, ale hotărârilor consiliului local și dispozițiilor primarului, de către aparatul de specialitate al primarului și de către instituțiile publice, societățile comerciale, regiile autonome și serviciile publice de interes local aducând la cunoștința primarului eventualele ilegalități.

 • 5. Coordonează activitatea de întocmire a informărilor privind starea economică și socială a municipiului Sibiu și le prezintă primarului anual sau ori de câte ori este necesar, la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, redactate corespunzător atât din punct de vedere al conținutului cât și al formei, în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local.

 • 6. întocmește materialele și documentele necesare pentru exercitarea

drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce revin municipiului în calitate de persoană juridică civilă și le prezintă primarului; de regulă, reprezintă, prin juriști împuterniciți de Primar, Municipiul Sibiu și Consiliul local în fața instanțelor judecătorești sau alte situații care impun asistență juridică, asigurând respectarea F:\Pers\WORDDOC\DORA\REGULAMENTE\regulam.organiz,- modificări -01.07.2011 .doc                                         4 procedurii legale și apărarea intereselor acestora.

 • 7. Asigură cadrul juridic și buna funcționare a activităților cu caracter juridic din cadrul aparatului de specialitate și pentru consiliul local. Juriștii din cadrul Serviciului Juridic vor asigura asistență de specialitate pentru toate direcțiile, serviciile și birourile din cadrul Primăriei și pentru servicile sau instituțiile publice de interes local care nu dispun de personal de specialitate.

 • 8. Stabilește procedura de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului, precum și a tuturor celorlalte acte emise în numele consiliului local și al primarului.

 • 9. Asigură buna circulație a documentelor adresate consiliului local și primarului și urmărește realizarea răspunsului în termenul legal.

 • 10. Asigură efectuarea tuturor lucrărilor de secretariat și pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia (respectarea procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâri, legalitatea acestora, multiplicarea și difuzarea materialelor, etc.), prezentându-le secretarului municipiului.

 • 11. Asigură convocarea consiliului local și a comisiilor de specialitate în ședințele ordinare și extraordinare și aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și dispozițiilor de interes general.

 • 12. Pune la dispoziția membrilor consiliului local întreaga documentație legată de ședințele de consiliu, precum și actele normative care pot avea legătură cu activitatea consiliului local.

 • 13. Comunică și înaintează sub semnătura secretarului municipiului, în termen de 10 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităților și persoanelor interesate, actele emise de către consiliul local sau de către primar; asigură respectarea dispozițiilor legale privind transparența decizională.

 • 14. Organizează activitatea și răspunde de arhivarea în condițiile legii a documentelor emise de consiliul local și primar în numele acestora, cu excepția documentelor Direcției Arhitect Șef, eliberează sub semnătura secretarului municipiului, copii de pe orice act din arhiva consiliului local, cu excepția celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.

 • 15. întocmește și conduce evidența tuturor documentelor prevăzute de lege și organizează acțiunile ce revin autorităților publice locale pentru desfășurarea alegerii Președintelui României, Parlamentului, autorităților publice județene și locale, pentru recensămintele populației și animalelor, pentru referendumuri sau alte forme de consultare a populației.

 • 16. Organizează și conduce evidențele necesare completării și actualizării conform normelor legale a registrului agricol, asigură eliberarea biletelor de proprietate pentru deținătorii de animale și a certificatelor de producător; asigură întocmirea tuturor documentelor (situații statistice, dări de seamă, rapoarte, etc.) cu privire la datele evidențiate în Registrul Agricol.

 • 17. Asigură și răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la fondul funciar.

 • 18. Sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari în realizarea scopurilor și sarcinilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 19. Asigură activitatea de cabinet la primar, viceprimari, secretar.

 • 20. Asigură editarea documentelor și secretariatul pentru direcțiile aparatului de specialitate al primarului, în limita personalului disponibil.

 • 21.  Urmărește utilizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor sau instituțiilor publice de interes local, aflate sub autoritatea sa, și propune măsuri pentru repartizarea și utilizarea mai judicioasă a acestuia.

 • 22. Urmărește justa aplicare a prevederilor legale privind încadrarea, promovarea și salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu, asigurând sprijin, îndrumare și control, în această privință, instituțiilor și serviciilor publice de interes local înființate sau preluate, în condițiile legii de Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

 • 23. Asigură relația de colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

 • 24. Ține evidența registrului general de evidență a salariaților din aparatul de specialitate al primarului și îl completează cu toate modificările survenite.

 • 25. Asigură centralizarea programelor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului din aparatul de specialitate, și le propune spre aprobare primarului, urmărind aplicarea lor.

 • 26. Primește sesizările, ia declarațiile, întocmește notele de cercetare și referatele privind salariații angajați cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului care săvârșesc abateri, le supune soluționării în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului regulament de organizare și funcționare, și ține evidența dispozițiilor de sancționare.

 • 27. Ține evidența fișelor posturilor pe direcții, servicii și compartimente funcționale întocmite cu respectarea prevederilor legale.

 • 28. Urmărește și ține evidența fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților aparatului de specialitate al primarului, care se întocmesc de directori și șefii de compartimente.

 • 29. Efectuează lucrările privitoare la întocmirea și predarea declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligației de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • 30.  Propune primarului proiectul de statut al personalului, structura organizatorică, numărul de personal din aparatul de specialitate și al serviciilor publice din subordinea consiliului local, atribuțiile de serviciu, fișa postului și salarizarea acestuia.

 • 31. întocmește statul de funcții, în baza organigramei aprobate, respectând criteriile de gradare și nomenclatoarele de funcții.

 • 32. întocmește raportările lunare și trimestriale privind fondul de salarii, veniturile salariale realizate, efectivul de personal, timpul de lucru, precum și alte situații și raportări legate de activitatea de personal și salarizare.

 • 33. Conduce evidența declarațiilor de avere, incompatibilitate și conflictului de interese, ale funcționarilor publici și aleșilor locali.

 • 34. Conduce întocmirea, la solicitarea organelor de cercetare penală, a anchetelor sociale pentru minorii delincvenți;

 • 35. Asigură întocmirea, pe baza investigațiilor efectuate pe teren a referatelor în baza căruia asistă persoana vârstnică, la notar în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlul oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparțin în scopul întreținerii și îngrijirii sale, conform art. 30 din Legea nr. 17/2000 ;

 • 36. Asigură înregistrarea și evidența la zi a hotărârilor Comisiei pentru protecția copilului și asigură întocmirea listelor cu minorii pentru care Primăria Municipiului Sibiu asigură finanțarea activității de protecție în cunatumul stabilit în condițiile art.4 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 457/2000;

 • 37. Asigură întocmirea referatelor la solicitarea unităților de psihiatrie în conformitate cu prevederile Legii nr. 487/2002;

 • 38. Asigură aprobarea, la solicitarea părinților sau tutorilor, lichidării depozitelor bancare sau a libretelor CEC înregistrate pe numele minorului sau al bolnavului pus sub interdicție, în vederea achiziționării unui bun în numele acestuia (minor sau bolnav pus sub interdicție).

 • 39. Asigură asistarea minorilor care urmează să dea declarație cu privire la faptele penale săvârșite de aceștia la cererea organelor de cercetare penală;

 • 40. Asigură, în situația în care părinții nu au nume comun și nu se înțeleg asupra numelui unui minor nou născut, efectuarea propunerilor privind stabilirea numelui minorului și deasemenea asigură stabilirea numelui și prenumelui copilului abandonat;

 • 41. Asigură încuviințarea tutorelui a posibilității de a face acte de dispoziție referitoare la bunurile minorului;

 • 42. Asigură aprobarea inventarului bunurilor minorului;

 • 43. Asigură efectuarea propunerilor de ridicare a tutelei, curatelei sau decăderea din drepturile părintești, conform legii;

 • 44. Asigură întocmirea referatelor în vederea eliberării dispoziției Primarului în cazurile de încuviințarea acceptării succesiunii, vânzării, cumpărării, ieșirii din indiviziune, donației, uzucapiunii, în favoarea minorilor sau bolnavilor puși sub interdicție;

 • 45. Asigură încuviințarea minorului care a împlinit vârsta de 14 ani să schimbe felul învățăturii ori a pregătirii profesionale, stabilită de părinți sau să aibă locuința pe care o cere desăvârșirea învățăturii sau pregătirii profesionale.

 • 46. Asigură întocmirea referatelor în vederea soluționării unor sesizări, scrisori, memorii, etc. ale cetățenilor.

 • 47. în rezolvarea atribuțiilor specifice colaborează cu Direcția Muncii și Solidarității Sociale, Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapați, Inspectoratul școlar, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului Sibiu, Comisia pentru Protecția Drepturilor Copilului de pe lângă Consiliul Județean Sibiu, parchet, poliție, culte, alte primării din țară, diverse instituții, etc.;

 • 48. Asigură și verifică modul în care se conduce evidența problematicii din cadrul Biroului autoritate tutelară în Registrul unic precum și operările efectuate lunar ca urmare a modificărilor ce se ivesc;

 • 49. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 50. Direcția exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local ori dispoziții ale primarului.

LA. Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații proprietari

 • 1. Elaborează și prezintă consiliului local spre aprobare, conform procedurii legale, statutul municipiului și regulamentul de funcționare a] consiliului local, precum și propunerile de modificare și completare ale acestora.

 • 2.  Coordonează activitatea de întocmire a rapoartelor privind starea economică și socială a municipiului Sibiu și le prezintă primarului anual sau ori de câte ori este necesar, la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, redactate corespunzător atât din punct de vedere al conținutului cât și al formei, în vederea prezentării lor consiliului local.

 • 3. întocmește și conduce evidența tuturor documentelor prevăzute de lege (registre, liste electorale) și organizează acțiunile ce revin autorităților publice locale pentru desfășurarea alegerii Președintelui României, Parlamentului, autorităților publice județene și locale, pentru recensămintele populației și animalelor, pentru referendumuri sau alte forme de consultare a populației.

 • 4. Propune procedura de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor consiliului local și dispozițiilor primarului, precum și a altor acte administrative emise în numele consiliului local și al primarului.

 • 5. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat și pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia (respectarea procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâri, multiplicarea și difuzarea materialelor, procesele verbale etc), prezentându-le secretarului municipiului.

 • 6. Pune la dispoziția membrilor consiliului local întreaga documentație legată de ședințele de consiliu, precum și actele normative care pot avea legătură cu activitatea consiliului local.

 • 7. Asigură convocarea consiliului local și a comisiilor de specialitate în ședințele ordinare și extraordinare.

 • 8. Asigură redactarea, multiplicarea și difuzarea materialelor ce se supun dezbaterii Comisiilor de specialitate și conduce evidența ședințelor pentru toate comisiile.

 • 9. Asigură redactarea temeinică și documentată a proiectelor de hotărâri și redactează hotărârile consiliului local, cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege, conduce evidența lor, asigură difuzarea și publicarea lor, conform legii.

 • 10. întocmește minutele și procesele-verbale de ședință și asigură păstrarea documentelor în condițiile prevăzute de lege.

 • 11. Comunică și înaintează în termen prevăzut de lege, autorităților și persoanelor interesate, actele emise de către consiliul local sau de către primar.

 • 12. întocmește listele privind prezența consilierilor locali la ședințele de consiliu precum și la cele ale comisiilor de specialitate.

 • 13.  întocmește procedura legală privind transparența decizională în administrația publică.

 • 14. Organizează și asigură desfășurarea în bune condiții a dezbaterilor publice ale unor proiecte de acte normative, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

 • 15. Redactează dispozițiile primarului, conduce evidența, asigură difuzarea lor și publicitatea.

 • 16. Asigură punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind activitatea de administrație locală.

 • 17.  întocmește rapoarte, referate și informări privind activitatea de administrație locală pentru consiliul local și primar .

 • 18. Conduce evidența registrului cu ordinele de proprietate emise de Instituția Prefectului Sibiu în condițiile art. 36 din Legea nr. 18/1991.

 • 19. Comunică cetățenilor ordinele prefectului județului privind trecerea în proprietatea privată a unor terenuri proprietate de stat, în condițiile art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată.

 • 20. Asigură buna circulație a documentelor adresate consiliului local și primarului și urmărește transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate.

 • 21. îndeplinește procedura de afișare a citațiilor și altor publicații, conform Codului de procedură civilă, a Codului de procedură Penală precum și a altor prevederi legale care instituie această procedură.

 • 22. Primește, înregistrează, distribuie și expediază corespondența Primăriei municipiului Sibiu și a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 • 23. Difuzează actele provenite de la Guvern, Ministere, Instituția Prefectului, Consiliul Județean etc.

 • 24. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat pentru primar.

 • 25. Asigură eliberarea extraselor sau copiilor de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.

 • 26. întocmește acte de vechime în muncă pentru foștii membri CAP de pe raza municipiului Sibiu.

 • 27. Soluționează în condițiile legii cereri și sesizări ale cetățenilor.

 • 28. Ține evidența corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 29. Asigură arhivarea actelor consiliului local și ale primăriei cu excepția documentelor Direcției arhitect -șef.

 • 30. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 31. Organizează și conduce evidențele necesare completării și actualizării conform normelor legale a Registrului Agricol.

 • 32. Deplasări la domiciliul proprietarilor de animale și terenuri în vederea înregistrării acestora în registrele agricole.

 • 33. Eliberează adeverințe, la solicitarea proprietarilor, cu situația din registrele agricole.

 • 34. Eliberează adeverințe pentru A.P.I.A., D.M.P.S., Bănci, Judecătorie, Spital, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.

 • 35.  Multiplică și eliberează copii după registrele agricole necesare proprietarilor pentru A.P.I.A.

 • 36. Ține evidența contractelor de arendă, locațiune, comodat.

 • 37. Eliberează certificate de producător și vizează trimestrial aceste certificate.

 • 38. întocmește dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole în gospodăriile individuale, efectivele de animale existente, producțiile, construcțiile gospodărești, mașini agricole și alte date, conform formularisticii transmise de la Direcția Județeană de statistică.

 • 39. Primește și examinează cererile depuse în baza legilor 18/1991, 167/1997, 1/2000 și 247/2005.

 • 40. întocmește documentațiile pentru comisia locală de fond funciar.

 • 41. întocmește documentațiile în baza hotărârilor comisiei locale de fond funciar pentru comisia județeană în vederea validării acestora.

 • 42. întocmește documentațiile pentru comisia județeană de fond funciar (modificări titluri de proprietate, anulări titluri de proprietate).

 • 43. Ține evidența titlurilor de proprietate și eliberează titlurile de proprietate persoanelor îndreptățite.

 • 44. Transmite datele și modificările din registrele agricole conform H.G. nr.44/2004 și Legii nr.571/2003 privind contribuabilii care au dobândit terenuri agricole către Direcția Fiscală Locală în vederea impozitării.

 • 45. Verifică modul de folosire a terenurilor declarate la Registrul agricol și existența efectivelor de animale, colaborând în acest sens și cu circumscripțiile sanitar veterinare.

 • 46. Colaborează cu organele sanitar veterinare în prevenirea epidemiilor și la combaterea bolilor apărute la animale.

 • 47. Corespondență diversă cu instanțele de judecată, Inspectoratele de Poliție, Primării din județ și din țară.

 • 48. Sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari în realizarea scopurilor și sarcinilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 49. Ține evidența asociațiilor înființate potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 1.14/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 400/2003, modificată și completată, precum și ale asociațiilor de locatari care nu au fost transformate în asociații de proprietari.

 • 50. Sprijină și îndrumă asociațiile de locatari prin consilierea proprietarilor de apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuință în scopul înființării asociațiilor de proprietari, în condițiile legii.

 • 51. Consiliază asociațiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru întreținerea și repararea construcțiilor și instalațiilor din condominiu.

 • 52. Participă la adunările generale desfășurate în cadrul asociațiilor de proprietari, la solicitarea acestora, acordând sprijin și îndrumare pentru rezolvarea problemelor ivite în activitatea acestora.

 • 53.  Organizează, cu sprijinul unor comitete de inițiativă din cadrul asociațiilor de proprietari, adunări generale, în cazul în care comitetele executive ale asociațiilor de proprietari sau președinții acestora nu își îndeplinesc obligațiile legale ce le revin potrivit prevederilor legale și statutului, și, dacă este cazul, organizează chiar noi alegeri.

 • 54. întocmește răspunsuri la adresele formulate de asociațiile de proprietari sau de membrii acestora, după ce verifică temeinicia și legalitatea celor solicitate și răspunde de trimiterea în termen a acestora.

 • 55. întocmește și distribuie materiale informative de interes pentru asociația de proprietari prin care să contribuie la buna desfășurare a activității acestora.

 • 56. Organizează și asigură exercitarea controlului financiar - contabil și gestionar asupra activității asociațiilor de proprietari, în condițiile legii, iar în situația descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune sesizează organele competente îndrumând totodată comitetul executiv al asociației să folosească căile legale de a acționa în justiție persoanele vinovate.

 • 57.   Organizează examinarea persoanelor fizice pentru atestarea administratorilor de imobile.

 • 58. Asigură eliberarea atestatelor de administrator de imobil în urma evaluării capacității solicitantului de către comisia de atestare.

 • 59. Sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari înscrise în programul local de reabilitare termică cu privire la îndeplinirea de către acestea a obligațiilor asumate prin contractul de mandat.

 • 60. Constată și aplică sancțiunile contravenționale în domeniul asociațiilor de proprietari, prin agenți constatatori împuterniciți ai Primarului.

 • 61. Efectuează operațiuni în listele electorale permanente.

 • 62. întocmește referate și rapoarte cu privire la activitatea compartimentului de coordonare a asociațiilor de proprietari.

 • 63. Serviciul administrație locală exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

 • 1.A. 1.Compartiment administrație locală, agricol

 • 1. Elaborează și prezintă consiliului local spre aprobare, conform procedurii legale, statutul municipiului și regulamentul de funcționare al consiliului local, precum și propunerile de modificare și completare ale acestora.

 • 2. Coordonează activitatea de întocmire a rapoartelor privind starea economică și socială a municipiului Sibiu și le prezintă primarului anual sau ori de câte ori este necesar, la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, redactate corespunzător atât din punct de vedere al conținutului cât și al formei, în vederea prezentării lor consiliului local.

 • 3. întocmește și conduce evidența tuturor documentelor prevăzute de lege (registre, liste electorale) și organizează acțiunile ce revin autorităților publice locale pentru desfășurarea alegerii Președintelui României, Parlamentului, autorităților publice județene și locale, pentru recensămintele populației și animalelor, pentru referendumuri sau alte forme de consultare a populației.

 • 4. Propune procedura de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor consiliului local și dispozițiilor primarului, precum și a altor acte administrative emise în numele consiliului local și al primarului.

 • 5. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat și pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia (respectarea procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâri, multiplicarea și difuzarea materialelor, procesele verbale etc), prezentându-le secretarului municipiului.

 • 6. Pune la dispoziția membrilor consiliului local întreaga documentație legată de ședințele de consiliu, precum și actele normative care pot avea legătură cu activitatea consiliului local.

 • 7. Asigură convocarea consiliului local și a comisiilor de specialitate în ședințele ordinare și extraordinare.

 • 8. Asigură redactarea, multiplicarea și difuzarea materialelor ce se supun dezbaterii Comisiilor de specialitate și conduce evidența ședințelor pentru toate comisiile.

 • 9. Asigură redactarea temeinică și documentată a proiectelor de hotărâri și redactează hotărârile consiliului local, cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege, conduce evidența lor, asigură difuzarea și publicarea lor, conform legii.

 • 10. întocmește minutele și procesele-verbale de ședință și asigură păstrarea documentelor în condițiile prevăzute de lege.

 • 11. Comunică și înaintează în termen prevăzut de lege, autorităților și persoanelor interesate, actele emise de către consiliul local sau de către primar.

 • 12. întocmește listele privind prezența consilierilor locali la ședințele de consiliu precum și la cele ale comisiilor de specialitate.

 • 13.  întocmește procedura legală privind transparența decizională în administrația publică.

 • 14. Organizează și asigură desfășurarea în bune condiții a dezbaterilor publice ale unor proiecte de acte normative, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

 • 15. Redactează dispozițiile primarului, conduce evidența, asigură difuzarea lor și publicitatea.

 • 16. Asigură punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind activitatea de administrație locală.

 • 17.  întocmește rapoarte, referate și informări privind activitatea de administrație locală pentru consiliul local și primar .

 • 18. Conduce evidența registrului cu ordinele de proprietate emise de Instituția Prefectului Sibiu în condițiile art. 36 din Legea nr. 18/1991.

 • 19. Comunică cetățenilor ordinele prefectului județului privind trecerea în proprietatea privată a unor terenuri proprietate de stat, în condițiile art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată.

 • 20. Asigură buna circulație a documentelor adresate consiliului local și primarului și urmărește transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate.

 • 21. îndeplinește procedura de afișare a citațiilor și altor publicații, conform Codului de procedură civilă, a Codului de procedură Penală precum și a altor prevederi legale care instituie această procedură.

 • 22. Primește, înregistrează, distribuie și expediază corespondența Primăriei municipiului Sibiu și a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 • 23. Difuzează actele provenite de la Guvern, Ministere, Instituția Prefectului, Consiliul Județean etc.

 • 24. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat pentru primar.

 • 25. Asigură eliberarea extraselor sau copiilor de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.

 • 26. întocmește acte de vechime în muncă pentru foștii membri CAP de pe raza municipiului Sibiu.

 • 27. Soluționează în condițiile legii cereri și sesizări ale cetățenilor.

 • 28. Ține evidența corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 29. Asigură arhivarea actelor consiliului local și ale primăriei cu excepția documentelor Direcției arhitect -șef.

 • 30. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 31. Organizează și conduce evidențele necesare completării și actualizării conform normelor legale a Registrului Agricol.

 • 32. Deplasări la domiciliul proprietarilor de animale și terenuri în vederea înregistrării acestora în registrele agricole.

 • 33. Eliberează adeverințe, la solicitarea proprietarilor, cu situația din registrele agricole.

 • 34. Eliberează adeverințe pentru A.P.I.A., D.M.P.S., Bănci, Judecătorie, Spital, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.

 • 35.  Multiplică și eliberează copii după registrele agricole necesare proprietarilor pentru A.P.I.A.

 • 36. Tine evidenta contractelor de arendă, locatiune, comodat.

 • 37. Eliberează certificate de producător și vizează trimestrial aceste certificate.

 • 38. întocmește dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole în gospodăriile individuale, efectivele de animale existente, producțiile, construcțiile gospodărești, mașini agricole și alte date, conform formularisticii transmise de la Direcția Județeană de statistică.

> >

 • 39. Primește și examinează cererile depuse în baza legilor 18/1991, 167/1997,1/2000 și 247/2005.

 • 40. întocmește documentațiile pentru comisia locală de fond funciar.

 • 41. întocmește documentațiile în baza hotărârilor comisiei locale de fond funciar pentru comisia județeană în vederea validării acestora.

 • 42. întocmește documentațiile pentru comisia județeană de fond funciar (modificări titluri de proprietate, anulări titluri de proprietate).

 • 43. Ține evidența titlurilor de proprietate și eliberează titlurile de proprietate persoanelor îndreptățite.

 • 44. Transmite datele și modificările din registrele agricole conform H.G. nr.44/2004 și Legii nr.571/2003 privind contribuabilii care au dobândit terenuri agricole către Direcția Fiscală Locală în vederea impozitării.

 • 45. Verifică modul de folosire a terenurilor declarate la Registrul agricol și existența efectivelor de animale, colaborând în acest sens și cu circumscripțiile sanitar veterinare.

 • 46. Colaborează cu organele sanitar veterinare în prevenirea epidemiilor și la combaterea bolilor apărute la animale.

 • 47. Corespondență diversă cu instanțele de judecată, Inspectoratele de Poliție, Primării din județ și din țară.

 • 48. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

 • I.A.2.Compartiment coordonare asociații de proprietari

 • 1. Sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari în realizarea scopurilor și sarcinilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 2. Ține evidența asociațiilor înființate potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 400/2003, modificată și completată, precum și ale asociațiilor de locatari care nu au fost transformate în asociații de proprietari.

 • 3. Sprijină și îndrumă asociațiile de locatari prin consilierea proprietarilor de apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuință în scopul înființării asociațiilor de proprietari, în condițiile legii.

 • 4. Consiliază asociațiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru întreținerea și repararea construcțiilor și instalațiilor din condominiu.

 • 5. Participă la adunările generale desfășurate în cadrul asociațiilor de proprietari, la solicitarea acestora, acordând sprijin și îndrumare pentru rezolvarea problemelor ivite în activitatea acestora.

 • 6. Organizează, cu sprijinul unor comitete de inițiativă din cadrul asociațiilor de proprietari, adunări generale, în cazul în care comitetele executive ale asociațiilor de proprietari sau președinții acestora nu își îndeplinesc obligațiile legale ce le revin potrivit prevederilor legale și statutului, și, dacă este cazul, organizează chiar noi alegeri.

 • 7. Întocmește răspunsuri la adresele formulate de asociațiile de proprietari sau de membrii acestora, după ce verifică temeinicia și legalitatea celor solicitate și răspunde de trimiterea în termen a acestora.

 • 8. întocmește și distribuie materiale informative de interes pentru asociația de proprietari prin care să contribuie la buna desfășurare a activității acestora.

 • 9. Organizează și asigură exercitarea controlului financiar - contabil și gestionar asupra activității asociațiilor de proprietari, în condițiile legii, iar în situația descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune sesizează organele competente îndrumând totodată comitetul executiv al asociației să folosească căile legale de a acționa injustiție persoanele vinovate.

 • 10.   Organizează examinarea persoanelor fizice pentru atestarea administratorilor de imobile.

 • 11. Asigură eliberarea atestatelor de administrator de imobil în urma evaluării capacității solicitantului de către comisia de atestare.

 • 12. Sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari înscrise în programul local de reabilitare termică cu privire la îndeplinirea de către acestea a obligațiilor asumate prin contractul de mandat.

 • 13. Constată și aplică sancțiunile contravenționale în domeniul asociațiilor de proprietari, prin agenți constatatori împuterniciți ai Primarului.

 • 14. Efectuează operațiuni în listele electorale permanente.

 • 15. întocmește referate și rapoarte cu privire la activitatea compartimentului de coordonare a asociațiilor de proprietari.

 • 16. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

 • l.B. Serviciul juridic

 • 1. Asigură asistența juridică în toate cauzele și la toate instanțele în care poate sta municipiul Sibiu, consiliul local sau primarul municipiului Sibiu.

 • 2. Asigură asistență juridică a municipiului Sibiu, în fața notarilor publici, pentru întocmirea actelor notariale și a executorilor judecătorești.

 • 3. La solicitarea autorității pe care o reprezintă, promovează acțiuni judecătorești și uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligențele pentru câștigarea acestora.

 • 4. Formulează întâmpinări și cereri reconvenționale, în cauzele în care municipiul Sibiu este pârât, inclusiv în soluționarea litigiilor de contencios administrativ, pe care le susține în fața diferitelor instanțe judecătorești.

 • 5. Răspunde de întocmirea și depunerea la instanța competentă în termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol.

 • 6. Conduce evidența cauzelor, prin registrul de cauze și condica de termene.

 • 7. Răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluționarea diferitelor litigii.

 • 8. Solicită efectuarea unor lucrări de carte funciară: dezmembrări, comasări, întabulări imobile.

 • 9.  Conduce evidența proceselor verbale de contravenție, verificând legalitatea acestora și dă în debit procesele verbale de contravenție, încheiate de împutemiciții din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 • 10. Verifică și avizează sub aspectul legalității referatele și celelalte acte care stau la baza emiterii dispozițiilor primarului și la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării consiliului local.

 • 11. Acordă consultanță juridică pentru direcțiile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 • 12. Participă la ședințele comisiilor pe domenii de specialitate, acordându-le consultanță juridică, atunci când consilierii locali solicită acest lucru.

 • 13. Participă la ședințele consiliului local, la solicitarea Primarului și/sau a Secretarului Municipiului Sibiu.

 • 14. Asigură secretariatul comisiilor organizate pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 550/2002.

 • 15. Fundamentează prin referat motivat și propune primarului emiterea dispozițiilor privind retrocedarea în natură sau acordarea despăgubirilor legale conform Legii nr. 10/2001.

 • 16. Primește, înregistrează corespondența și se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 17.  Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului.

 • 18. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 19. îndeplinește și alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, sau dispoziții ale Primarului.

 • I.C. Serviciul resurse umane, pregătire profesională, secretariat

 • 1. Propune Primarului structura organizatorică și numărul de personal din aparatul de specialitate, atribuțiile de serviciu și fișa postului pentru personalul din subordine precum și salarizarea întregului personal.

 • 2. în baza organigramei aprobate, întocmește statul de funcții, respectând criteriile de gradare și nomenclatoarele de funcții.

 • 3. Urmărește utilizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor sau instituțiilor publice de interes local, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, și propune măsuri pentru repartizarea și utilizarea mai judicioasă a acestuia.

 • 4. Avizează proiectele de state de funcții și organigrame precum și modificările ulterioare, la instituțiile și serviciile publice de interes local, nou înființate sau preluate de consiliul local al municipiului Sibiu, în condițiile legii.

 • 5. Urmărește aplicarea prevederilor legale privind încadrarea, promovarea și salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu, coordonează activitatea specifică și asigură îndrumare și control în această privință, instituțiilor și serviciilor publice de interes local, înființate sau preluate, în condițiile legii, de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

 • 6. Execută prevederile hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care privesc obiectul de activitate al serviciului.

 • 7. Asigură relația de colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

 • 8. Face propuneri pentru întocmirea proiectului bugetului local cu privire la cheltuielile de personal pentru aparatul de specialitate al primarului.

 • 9.  Ține evidența registrului general de evidență a salariaților și îl completează cu toate modificările survenite.

 • 10. Răspunde de organizarea examenelor și a concursurilor pentru încadrare și promovare în muncă privind aparatul de specialitate al primarului, și de verificarea îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege pentru aceasta.

 • 11. Asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluționare a contestațiilor.

 • 12. Efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu respectiv a contractului individual de muncă pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu.

 • 13. întocmește dosarele necesare în vederea pensionării salariaților din aparatul de specialitate al primarului.

 • 14. Organizează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă atât pentru funcționarii publici cât și pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu.

 • 15.  Asigură centralizarea programelor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului din aparatul de specialitate, și le propune spre aprobare Primarului, urmărind aplicarea lor.

 • 16. Elaborează contractele încheiate de Primăria municipiului Sibiu cu angajații care urmează cursuri de perfecționare, în condițiile legii.

 • 17. Primește sesizările, ia declarațiile, întocmește notele de cercetare și referatele privind salariații angajați cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului care săvârșesc abateri, le supune soluționării în conformitate cu prevederile legale și a prezentului regulament de organizare și funcționare, și ține evidența dispozițiilor de sancționare.

 • 18. întocmește, conduce și răspunde de evidența dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și ale personalului angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului.

 • 19. Ține evidența fișelor posturilor pe direcții, servicii și compartimente funcționale întocmite cu respectarea prevederilor legale.

 • 20. Urmărește și ține evidența fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților aparatului de specialitate al primarului, care se întocmesc de directori și șefii de compartimente.

 • 21. Supune aprobării primarului referatele de modificare a drepturilor salariale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului.

 • 22. Asigură eliberarea, evidența și vizarea legitimațiilor de serviciu și a celor date persoanelor împuternicite de primar să constate contravenții și să aplice amenzi.

 • 23. Stabilește drepturile salariale lunare cuvenite angajaților, și întocmește statele de plată pentru personalul aparatului de specialitate al primarului, în baza pontajelor întocmite de șefii de birouri și servicii.

 • 24. întocmește statele de plată pentru indemnizațiile consilierilor locali, pe baza listei de prezență întocmită de Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari.

 • 25. Elaborează statele de plată pentru concediile de odihnă și concediile de boală.

 • 26.  Calculează drepturile salariale cuvenite salariaților aparatului de specialitate al primarului, conform pontajelor prezentate de șefii de servicii, însușite de conducerea unității. Urmărește respectarea programului de muncă prin conducerea evidenței de prezență, concedii de odihnă, concedii de boală, recuperări, concedii Iară plată, etc.

 • 27. întocmește fișele personale ale salariaților, cuprinzând veniturile lunare realizate.

 • 28. întocmește raportările lunare și trimestriale privind fondul de salarii, veniturile salariale realizate, efectivul de personal, timpul de lucru, precum și alte situații și raportări legate de activitatea de personal și salarizare.

 • 29.  Efectuează lucrările legate de stabilirea impozitului pe venit în conformitate cu prevederile legislației fiscale.

 • 30. Efectuează lucrările privitoare la întocmirea și predarea declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligației de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • 31. Eliberează adeverințe solicitate de personalul aparatului de specialitate al primarului, privind încadrarea, veniturile realizate, etc.

 • 32. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează,

 • 33. Asigură activitatea de cabinet la viceprimari și secretar.

 • 34. Asigură editarea documentelor pentru aparatul de specialitate al primarului, în limita personalului disponibil.

 • 35. Conduce registrul cu evidența declarațiilor de avere, incompatibilitate și conflictului de interese pentru funcționarii publici și aleșii locali.

 • 36. în scopul asigurării gestionării unitare și eficiente a resurselor umane, precum și pentru urmărirea carierei funcționarului public, răspunde de întocmirea, actualizarea, rectificarea, păstrarea și evidența dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și a registrului de evidență a funcționarilor publici.

 • 37. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 38. Serviciul Resurse umane, pregătire profesională, secretariat îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, de hotărâri ale Consiliului Județean sau încredințate de consiliul local, de către primar sau de șefii ierarhici.

 • 39. Primește, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese ale consilierilor locali, ale primarului și viceprimarilor precum și ale altor categorii prevăzute de lege și eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire.

 • 40. La cerere, pune la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și interese.

 • 41. Oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor de declarații și pentru depunerea în termen a acestora.

 • 42. Evidențiază declarațiile de avere și de interese în Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, al căror model a fost stabilit prin Hotărâre a Guvernului.

 • 43. Asigură publicarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, pe pagina de internet a instituției, în termen de cel mult 30 de zile de la primire.

 • 44. Trimite Agenției, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declarațiilor de avere și declarațiilor de interese primite.

 • 45. Publică pe pagina de internet a instituției numele și funcția persoanelor care nu depun declarația de avere sau declarația de interese, în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenției.

 • 46. Acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și verificarea averilor, conflictele de interese și incompatibilitățile și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor.

 • 47. Acordă consultanță și asistență funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu privire la respectarea normelor de conduită.

 • 48.  Monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită al funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

 • 49. întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

 • I.D. Birou autoritate tutelară

 • 1. Exercită în mod permanent un control efectiv cu privire la ocrotirea minorilor și a persoanelor majore lipsite de capacitate de exercițiu, în cazurile prevăzute de lege.

 • 2. întocmește lucrările necesare pentru instituirea tutelei și curatelei pentru minori și majori, în cazurile prevăzute de lege.

 • 3. Urmărește modul în care se gestionează patrimoniul persoanelor puse sub tutelă și pretinde anual tutorilor să prezinte dări de seamă pentru descărcarea de gestiune.

 • 4. întocmește, pe baza investigațiilor efectuate în teren, anchete sociale în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, privind încredințarea minorilor spre creștere, îngrijire și educare, reîncredințarea acestora, stabilirea domiciliului minorilor la unul din părinți, stabilirea contribuției de întreținere, tăgada paternității, stabilirea paternității, încuviințarea purtării numelui, divorțul etc.;

 • 5. întocmește anchete sociale în vederea acordării dispensei de vârstă pentru căsătorie în cazurile prevăzute de lege;

 • 6. întocmește, la solicitarea organelor de cercetare penală, anchetele sociale pentru minorii delincvenți;

 • 7. întocmește pe baza investigațiilor efectuate pe teren, referat în baza căruia asistă persoana vârstnică, la notar în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlul oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparțin în scopul întrețineii și îngrijirii sale, conform art. 30 din Legea nr. 17/2000 ;

 • 8. înregistrează și ține evidența la zi a hotărârilor Comisiei pentru protecția copilului și întocmește liste cu minorii pentru care Primăria Municipiului Sibiu asigură finanțarea activității de protecție în cuantumul stabilit în condițiile art.4 din Normele metodologice aprobate prin H.G. 457/2000;

 • 9. întocmește referate la solicitarea unităților de psihiatrie în conformitate cu prevederile Legii nr. 487/2002;

 • 10. Aprobă la solicitarea părinților sau tutorilor lichidarea depozitelor bancare sau a libretelor CEC înregistrate pe numele minorului sau al bolnavului pus sub interdicție, în vederea achiziționării unui bun în numele acestuia (minor sau bolnav pus sub interdicție).

 • 11. Asistă minorii care urmează să dea declarație cu privire la faptele penale săvârșite de aceștia la cererea organelor de cercetare penală.

 • 12. în situația în care părinții nu au nume comun și nu se înțeleg asupra numelui unui minor nou născut, face propuneri privind stabilirea numelui minorului și, de asemenea stabilește numele și prenumele copilului abandonat;

 • 13. încuviințează tutorelui posibilitatea de a face acte de dispoziție referitoare la bunurile minorului;

 • 14. Aprobă inventarul bunurilor minorului;

 • 15.  Propune ridicarea tutelei, curatelei sau decăderea din drepturile părintești, conform legii;

 • 16. întocmește referatele în vederea eliberării dispoziției Primarului în cazurile de încuviințarea acceptării succesiunii, vânzării, cumpărării, ieșire din indiviziune, donației, uzucapiune, în favoarea minorilor sau bolnavilor puși sub interdicție;

 • 17. încuviințează minorului care a împlinit vârsta de 14 ani să schimbe felul învățăturii ori a pregătirii profesionale, stabilită de părinți sau să aibă locuința pe care o cere desăvârșirea învățăturii sau pregătirii profesionale.

 • 18. întocmește referate în vederea soluționării unor sesizări, scrisori, memorii, etc. ale cetățenilor.

 • 19. în rezolvarea atribuțiunilor specifice colaborează cu Direcția Muncii și Solidarității Sociale, Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapați, Inspectoratul Școlar, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului Sibiu, Comisia pentru Protecția Drepturilor Copilului de pe lângă Consiliul Județean Sibiu, Parchet, Poliție, culte, alte primării din țară, diverse instituții, etc.;

 • 20. Ține evidența problematicii din cadru biroului în registrul unic operând lunar modificările ce se ivesc;

 • 21. Efectuează descărcarea documentelor instrumentate în cadrul biroului;

 • 22. Ia măsuri de arhivare și predare a documentelor create, la arhiva instituției publice;

 • 23. Primește, înregistrează corespondența și se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 24. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 25. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 26. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

 • II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 • 1. Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a bugetului local.

 • 2. Propune pentru aprobare, consiliului local al municipiului Sibiu, în urma analizelor efectuate pe baza unor studii de eficiență, virările de credite și soluții pentru utilizarea fondurilor din rezerva bugetară.

 • 3.  Asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru actualizarea, evidențierea și valorificarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu.

 • 4. Stabilește și propune măsurile ce se impun pentru funcționarea eficientă a serviciilor publice, inclusiv pentru societățile comerciale de interes local aflate sub autoritatea consiliului local.

 • 5. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă consiliului local.

 • 6. Asigură inventarierea anuală și ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale și valorilor bănești ce aparțin municipiului și administrarea corespunzătoare a acestora.

 • 7.  Urmărește și răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare și informează lunar ordonatorul principal de credite.

 • 8. Organizează, asigură și răspunde de exercitarea, conform prevederilor legii, a controlului financiar preventiv.

 • 9. Asigură, pe baza documentației tehnico-economice prezentate, fondurile necesare pentru buna funcționare a unităților subordonate din domeniul învățământului, asistenței sociale, cultură, sănătate, sport, turism.

 • 10. Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor consiliului local și a celorlalte acte normative în domeniul economico-financiar.

 • 11. Participă la întocmirea dărilor de seamă trimestriale și anuale.

 • 12. Urmărește și verifică activitatea contabilă la unitățile extrabugetare și autofmanțate din subordinea consiliului local.

 • 13.  Asigură desfășurarea procesului de înregistrare computerizată a documentelor; participă la realizarea aplicațiilor specifice.

 • 14. Asigură plata prin casierie a drepturilor bănești cuvenite personalului din aparatul de specialitate, precum și ale consilierilor locali.

 • 15. Fundamentează, întocmește anual și propune primarului, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local al municipiului Sibiu, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite și consiliului local al municipiului Sibiu, în vederea aprobării bugetului anual; asigură și răspunde de respectarea termenlor și procedurilor legale de elaborare și adoptare a bugetului local, antrenând toate serviciile publice și instituțiile care colaborează la finalizarea proiectului și adoptarea bugetului.

 • 16. Urmărește permanent realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare.

 • 17. Urmărește întocmirea contului de încheiere a exercițiului bugetar și îl supune aprobării consiliului local.

 • 18. Verifică și analizează propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune aprobării consiliului local.

 • 19.  Realizează studiile necesare și supune aprobării consiliului local împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor acțiuni și lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare și rambursare a acestora.

 • 20. Prezintă ordonatorului principal de credite, anual sau ori de câte ori este necesar, datele necesare pentru evidențierea stării economice și sociale a municipiului; colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă consiliului local.

 • 21. întocmește lunar contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor bugetare.

 • 22. Asigură personal specializat pentru comisiile de specialitate.

 • 23. Efectuează analiza privind elaborarea, inventarierea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și atragerea de noi surse de finanțare.

 • 24. Interpretează și prezintă datele cu privire la evoluția plăților și încasărilor.

 • 25. Negociază și încheie contracte economice împreună cu serviciile de specialitate.

 • 26. Analizează achizițiile publice și participă la licitații, în conformitate cu prevederile legale; face propuneri la documentația de licitație care se pune la dispoziția contractanților.

 • 27. Propune, în condițiile legii cu colaborarea Serviciului Public Direcția Fiscală Locală, impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale pe timp limitat, ce trebuie stabilite de consiliul local.

 • 28. Analizează volumul impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale, stabilite prin hotărâri ale consiliului local.

 • 29. Verifică nivelul încasării a sumelor din bugetul local și prezintă ordonatorului principal de credite și consiliului local al municipiului Sibiu situația realizării veniturilor și propune măsuri în acest sens.

 • 30. Colaborează cu celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual cu privire la bilanțul contabil și contul de execuție al realizării veniturilor și executării cheltuielilor, ce se prezintă consiliului local.

 • 31. Verifică modul de respectare și aplicare a hotărârilor consiliului local și a celorlalte acte normative referitoare la taxele și impozitele locale, face propuneri ordonatorului principal de credite și consiliului local pentru mai buna utilizare a acestora.

 • 32. întocmește și ține registrul de casă pe baza documentelor justificative, conform legislației în vigoare.

 • 33. Efectuează controlul inopinat la casierie cel puțin o dată pe lună, conform legislației în vigoare.

 • 34. Propune în condițiile legii, în colaborare cu instituția publică Direcția Fiscală Locală, modificarea cuantumului impozitelor și taxelor locale, stabilirea cuantumului unor taxe atunci când legea prevede încadrarea între anumite limite, precum și instituirea unor taxe speciale pe timp limitat, care trebuiesc aprobate de către consiliul local.

 • 35. îndrumă activitatea de constatare, stabilire, impunere și urmărire a încasării impozitelor și taxelor de la persoane fizice și juridice.

 • 36. Pe baza informațiilor, situațiilor statistice etc., pe care le întocmesc serviciile de specialitate, cu privire la modul de stabilire și încasare a taxelor și impozitelor, face propuneri împreună cu instituția publică Direcția Fiscală Locală consiliului local în vederea îmbunătățirii și adoptării nivelului unor taxe și impozite, precum și cu privire la modificarea legislației în domeniul taxelor și impozitelor locale.

 • 37.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește acordurile de funcționare pentru spațiile destinate desfășurării activităților comerciale: producție, prestări servicii, alimentație publică și comerț.

 • 38.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește autorizațiile privind desfășurarea activității de alimentație publică.

 • 39.  Analizează  și  soluționează  documentația  înregistrată  la  Primăria

Municipiului Sibiu în vederea vizării anuale a acordurilor de funcționare.

 • 40.  Analizează  și  soluționează  documentația  înregistrată  la  Primăria

Municipiului Sibiu în vederea vizării anuale a autorizațiilor privind desfășurarea activității de alimentație publică.

 • 41.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu privind emiterea acordurilor de funcționare sezoniere pentru activități comerciale - producție, prestări servicii, alimentație publică și comerț, desfășurate de către agenții economici în zone publice.

 • 42.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea emiterii avizelor privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile.

 • 43.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea modificării acordurilor de funcționare.

 • 44. Analizează documentele înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu privind modul de desfășurare a practicilor comerciale în ceea ce privește “ vânzarea de lichidare “ și “ vânzarea de soldare “ (notificare).

 • 45. Aplică sancțiuni pentru depășirea termenului de valabilitate a acordurilor de funcționare emise de Primăria Municipiului Sibiu agenților economici.

 • 46. Analizează, soluționează și întocmește autorizații de transport public local în regim de taxi, autorizații taxi, autorizații de transport public local în regim de închiriere, precum și fișele de valabilitate și copiile conforme ale acestora.

 • 47. Analizează, soluționează și întocmește autorizația de dispecerat taxi și fișa de valabilitate a acestora.

 • 48. Analizează, soluționează și întocmește autorizațiile de circulație conform H.C.L.84/2003.

 • 49. Analizează, soluționează și întocmește certificatele de înregistrare pentru vehiculele cu mișcare lentă.

 • 50. Analizează, soluționează și întocmește licențele de traseu pentru transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale, autorizații de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, fișele de valabilitate ale acestora și copiile conforme, autorizații de transport public local de mărfuri în regim contractual și copiile conforme ale acestora.

 • 51.  Verifică, controlează și sancționează în cazul nerespectării legii, activitatea de transport public local.

 • 52. întocmește fișa postului pentru persoanele cu funcții de conducere din subordine și le modifică ori de câte ori starea de fapt și schimbările legislative impun aceasta.

 • 53. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 54. Direcția îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

 • 55. Sesizează compartimentul de audit intern cu privire la necesitatea auditării unor activități din cadrul primăriei municipiului Sibiu.

ILA. Serviciul buget - contabilitate

 • 1. Fundamentează strategii și programe economice pe baza unor studii de specialitate și, întocmește anual, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local al municipiului Sibiu, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite și consiliului local, în vederea aprobării bugetului anual; asigură și răspunde de respectarea termenelor și procedurilor legale de elaborare și adoptare a bugetului local, antrenând toate compartimentele funcționale care colaborează la finalizarea proiectului și adoptarea bugetului.

 • 2. Stabilește dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local.

 • 3. Urmărește permanent realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare.

 • 4. întocmește contul de încheiere a exercițiului bugetar și îl supune aprobării consiliului local.

 • 5.  Verifică și analizează propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune aprobării consiliului local.

 • 6.  Realizează studiile necesare și supune aprobării consiliului local împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor acțiuni și lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare și rambursare a acestora.

 • 7. Prezintă ordonatorului principal de credite, anual sau ori de câte ori se impune, datele necesare pentru evidențierea stării economice și sociale a municipiului.

 • 8. întocmește lunar contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor bugetare.

 • 9. Asigură persoane specializate pentru comisiile de specialitate.

 • 10. Urmărește execuția bugetului și rectificarea acestuia pe parcursul anului bugetar în condiții de echilibru bugetar .

 • 11. Efectuează analiza privind elaborarea, inventarierea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și atragerea de noi surse de finanțare.

 • 12. Organizează și conduce întreaga evidență contabilă la nivelul autorităților publice ale municipiului Sibiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 13.  Asigură desfășurarea procesului de înregistrare computerizată a documentelor; participă la realizarea aplicațiilor specifice.

 • 14. Organizează și conduce întreaga evidență contabilă la nivelul primăriei municipiului Sibiu în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe următoarele acțiuni:

9

 • - contabilitatea mijloacelor fixe și evidența operativă la locurile de folosire, astfel încât să răspundă cerințelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;

 • - contabilitatea materialelor și obiectelor de inventar - contabilitatea sintetică a valorilor materiale se ține valoric cu ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitică a materialelor și obiectelor de inventar se ține cantitativ și valoric;

 • - contabilitatea mijloacelor bănești;

 • - contabilitatea deconturilor;

- contabilitatea cheltuielilor - se organizează pe clasificația bugetară (capitole, articole, paragrafe, aliniate).

 • 15. Organizează, asigură și răspunde de exercitarea, conform prevederilor legale, a controlului financiar preventiv intern propriu.

 • 16. Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a bugetului local.

 • 17. Propune, pentru aprobare, consiliului local, în urma analizelor efectuate pe baza unor studii de eficiență, virările de credite și soluții pentru utilizarea fondurilor din rezerva bugetară.

 • 18. Asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru actualizarea evidenței, valorificarea și buna administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu.

 • 19. Asigură și răspunde de respectarea legalității privind întocmirea și valorificarea tuturor documentelor contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite.

 • 20. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului Local.

21 Asigură inventarierea anuală și ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale și valorilor bănești ce aparțin municipiului și administrarea corespunzătoare a acestora.

 • 22. Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor consiliului local și a celorlalte acte normative în domeniul economico-financiar.

 • 23. Participă la întocmirea dărilor de seamă trimestriale și anuale.

 • 24. Răspunde de organizarea, în condițiile legii, a evidenței gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizitelor și materialelor de întreținere.

 • 25. Asigură plata prin casierie a drepturilor bănești cuvenite personalului din aparatul de specialitate, ale consilierilor locali și ale persoanelor asistate social.

 • 26.  Urmărește și verifică activitatea fmanciar-contabilă la unitățile extrabugetare și autofinanțate din subordinea consiliului local.

 • 27. Urmărește și răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare și informează lunar ordonatorul principal de credite.

 • 28. Răspunde de organizarea. în condițiile legii, a evidenței gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizitelor și materialelor de întreținere.

 • 29. Verifică respectarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea și gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate și a documentelor de evidență tehnică și operativă în gestiunea proprie și a unităților subordonate.

 • 30. Interpretează și prezintă datele cu privire la evoluția plăților și încasărilor.

 • 31. Analizează achizițiile publice și participă la licitații împreună cu Compartimentul achiziții publice, în conformitate cu prevederile legale; face propuneri la documentația de licitație care se pune la dispoziția contractanților.

 • 32. Răspunde de necesitatea, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării creditelor bugetare în limita și cu destinația aprobată prin bugetul local.

 • 33. Stabilește și propune măsurile ce se impun pentru funcționarea eficientă a serviciilor publice.

 • 34. Asigură pe baza documentației tehnico-economice prezentate, fondurile necesare pentru buna funcționare a unităților subordonate din domeniul învățământului, asistenței sociale, cultură, sănătate.

 • 35. Participă la întocmirea dărilor de seamă trimestriale și anuale .

 • 36.  Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau primite de la șefii ierarhici.

 • 37. își exercită atribuțiile prevăzute de OMF 1792/2002 în legătură cu angajarea, lichidarea, asigură ordonanțarea și plata cheltuielilor, evidența și raportarea angajamentelor legale și bugetare.

 • 38. Ține evidența contractelor privind vânzarea spațiilor comerciale evidența încasărilor și distribuirea acestora între bugetul local și de stat în conformitate cu dispozițiile legale.

 • 39. Ține evidența încasărilor privind taxa pentru autovehiculele de tonaj greu și distribuirea acestora între bugete conform dispozițiilor legale.

 • 40. Face plata și ține evidența subvențiilor cuvenite agricultorilor.

 • 41. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 42. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

ILB. Serviciul de Autorizare și Control

 • 1.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește acordurile de funcționare pentru spațiile destinate desfășurării activităților comerciale: producție, prestări servicii, alimentație publică și comerț.

 • 2.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește autorizațiile privind desfășurarea activității de alimentație publică.

 • 3.  Analizează  și  soluționează  documentația  înregistrată  la  Primăria

Municipiului Sibiu în vederea vizării anuale a acordurilor de funcționare.

 • 4.  Analizează  și  soluționează  documentația înregistrată  la  Primăria

Municipiului Sibiu în vederea vizării anuale a autorizațiilor privind desfășurarea activității de alimentație publică.

 • 5.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu privind emiterea acordurilor de funcționare sezoniere pentru activități comerciale - producție, prestări servicii, alimentație publică și comerț, desfășurate de către agenții economici în zone publice.

 • 6.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea emiterii avizelor privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile.

 • 7.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea modificării acordurilor de funcționare.

 • 8. Modifică acordurile de funcționare în legătură cu denumirea, sediul, obiectul de activitate, programul de funcționare al agentului economic la punctual de lucru autorizat, precum și în legătură cu suprafața destinată activității autorizate a agentului economic.

 • 9. Modifică programul de funcționare ca sancțiune pentru nerespectarea normelor legale de conviețuire socială.

 • 10. Analizează documentele înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu privind modul de desfășurare a practicilor comerciale în ceea ce privește “ vânzarea de lichidare “ și “ vânzarea de soldare “ (notificare).

 • 11. Eliberează la cerere adeverințe care să certifice documente emise de Primăria Municipiului Sibiu în legătură cu autorizațiile pentru persoane fizice și asociații familiale în perioada 2002-2008.

 • 12. La cererea oricărei instituții emite documente justificative care atestă legalitatea emiterii acordurilor de funcționare și/sau autorizațiilor privind desfășurarea activității de alimentație publică.

 • 13. Ține evidența electronică a tuturor agenților economici din municipiu care desfășoară activități comerciale, de alimentație publică, prestări servicii și producție, furnizând informațiile necesare servicilor existente în Primăria Municipiului Sibiu și a altor instituții interesate.

 • 14. Pregătește referate și informări referitoare la acordurile de funcționare eliberate agenților economici.

 • 15. Aplică sancțiuni pentru depășirea termenului de valabilitate a acordurilor de funcționare emise de Primăria Municipiului Sibiu agenților economici.

 • 16. Colaborează cu toate compartimente de specialitate din Primăria Municipiului Sibiu în vederea desfășurării unor activități complexe.

 • 17.  întocmește informări și rapoarte cerute de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, avizate de către primar.

 • 18. Urmărește aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu în domeniul activităților comerciale: producție, prestări servicii, alimentație publică și comerț, exercitarea acestor activități numai în locurile autorizate, întocmește acordurile si avizele prevăzute de lege pentru desfășurarea acestor activități.

 • 19. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 20. Asigură înregistrarea corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 21. Analizează, soluționează documentația înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește autorizațiile de transport public local în regim de taxi și autorizațiile taxi.

 • 22. Analizează, soluționează documentația înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește fișele de valabilitate ale autorizațiilor de transport public local în regim de taxi și fișele de valabilitate ale autorizațiilor taxi.

23 .Analizează, soluționează documentația înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu, și întocmește contractele de atribuire în gestiune delegată.

 • 24.Analizează și supune spre aprobare documentațiile privind suspendarea autorizațiilor taxi.

 • 25. Analizează și supune spre aprobare documentațiile privind retragerea autorizațiilor de transport în regim de taxi și ale autorizațiilor taxi.

 • 26. Analizează,  soluționează documentația și emite duplicate ale

autorizațiilor de transport în regim de taxi sau ale autorizațiilor taxi.

 • 27. Analizează și soluționează documentația înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu, privind cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii delegate.

 • 28. Participă la montarea sau demontarea ecusoanelor pe portierele autovehiculelor taxi în situațiile prevăzute de lege.

 • 29. Verifică, controlează și sancționează în cazul nerespectării legii, activitățile de transport public local, în regim de taxi.

 • 30. Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește autorizațiile de transport public local în regim de închiriere.

31 .Analizează și soluționează documentația înregistrata la Primăria MunicipiuluiSibiu și întocmește fișele de valabilitate ale autorizațiilor de transport public local în regim de închiriere și fișele de valabilitate ale copiilor conforme privind transportul de persoane în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.

32.Analizează și soluționează documentația înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește copia conformă pentru efectuarea transportului de persoane în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.

3 3. Analizează, soluționează documentația înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu și emite contractul de atribuire a gestiunii delegate, privind executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere.

 • 34. Analizează documentația și supune spre aprobare, retragerea autorizației de transport persoane în regim de închiriere.

 • 35. Analizează documentația și supune spre aprobare, suspendarea copiei conforme a autorizației de transport persoane în regim de închiriere.

 • 36. Analizează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și emite duplicate ale autorizațiilor de transport persoane în regim de închiriere sau ale copiilor conforme.

 • 37. Verifică, controlează și sancționează în cazul nerespectării legii, activitățile de transport public local de persoane în regim de închiriere.

 • 38. Desfășoară și participă la acțiuni de îndrumare și control împreună cu celelalte autorități abilitate în domeniu, cum ar fi: Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român, Poliția Rutieră, Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului, Direcția Finanțelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

3 9. Analizează  și  soluționează  documentația  înregistrată  la  Primăria

Municipiului Sibiu și întocmește autorizația de dispecerat taxi.

40.Analizează  și  soluționează  documentația  înregistrată  la  Primăria

Municipiului Sibiu și întocmește fișa de valabilitate a autorizației de dispecerat.

41 .Analizează și supune spre aprobare documentația privind retragerea autorizației de dispecerat taxi.

42.Analizează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și eliberează duplicate ale autorizațiilor de dispecerat.

 • 43. Verifică, controlează și sancționează în cazul nerespectării legii, activitățile de dispecerat.

 • 44. Analizează, soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește autorizațiile de circulație conform H.C.L. nr. 84/2003.

 • 45. Exercită controlul împreună cu instituțiile abilitate privind deținerea autorizației de circulație de către autovehiculele care circulă pe străzile din Municipiul Sibiu pe care sunt instalate indicatoare de limitare a masei maxime autorizate.

 • 46. Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește certificatele de înregistrare pentru vehiculele cu mișcare lentă.

 • 47. Analizează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și radiază din circulație vehiculele cu mișcare lentă.

 • 48. Analizează documentația și eliberează duplicate ale certificatelor de înregistrare.

 • 49. Verifică, controlează și sancționează nerespectarea dispozițiilor legale de înregistrarea vehiculelor cu mișcare lenta.

 • 50. Analizează, soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește licențele de traseu pentru serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale.

 • 51. Analizează, soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește autorizațiile de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, fișele de valabilitate ale acestora, precum și copiile conforme ale autorizațiilor de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.

 • 52. Analizează, soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește autorizațiile de transport public local de mărfuri în regim contractual și copiile conforme ale acestora.

 • 53. Colaborează cu compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului Sibiu în vederea desfășurării unor activități complexe.

 • 54.  Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului Municipiului Sibiu, ori primite de la șefii ierarhici.

ILB.l. Compartimentul autorizare activități comerciale

 • 1.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește acordurile de funcționare pentru spațiile destinate desfășurării activităților comerciale: producție, prestări servicii, alimentație publică și comerț.

 • 2.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește autorizațiile privind desfășurarea activității de alimentație publică.

 • 3.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea vizării anuale a acordurilor de funcționare.

 • 4.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea vizării anuale a autorizațiilor privind desfășurarea activității de alimentație publică.

 • 5.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu privind emiterea acordurilor de funcționare sezoniere pentru activități comerciale - producție, prestări servicii, alimentație publică și comerț, desfășurate de către agenții economici în zone publice.

 • 6.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea emiterii avizelor privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile.

 • 7.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea modificării acordurilor de funcționare.

 • 8. Modifică acordurile de funcționare în legătură cu denumirea, sediul, obiectul de activitate, programul de funcționare al agentului economic la punctual de lucru autorizat, precum și în legătură cu suprafața destinată acti vității autorizate a agentului economic.

 • 9. Modifică programul de funcționare ca sancțiune pentru nerespectarea normelor legale de conviețuire socială.

 • 10. Analizează documentele înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu privind modul de desfășurare a practicilor comerciale în ceea ce privește “ vânzarea de lichidare “ și “ vânzarea de soldare “ (notificare).

 • 11. Eliberează la cerere adeverințe care să certifice documente emise de Primăria Municipiului Sibiu în legătură cu autorizațiile pentru persoane fizice și asociații familiale în perioada 2002-2008.

 • 12. La cererea oricărei instituții emite documente justificative care atestă legalitatea emiterii acordurilor de funcționare și/sau autorizațiilor privind desfășurarea activității de alimentație publică.

 • 13. Ține evidența electronică a tuturor agenților economici din municipiu care desfășoară activități comerciale, de alimentație publică, prestări servicii și producție, furnizând informațiile necesare servicilor existente în Primăria Municipiului Sibiu și a altor instituții interesate.

 • 14. Pregătește referate și informări referitoare la acordurile de funcționare eliberate agenților economici.

 • 15. Aplică sancțiuni pentru depășirea termenului de valabilitate a acordurilor de funcționare emise de Primăria Municipiului Sibiu agenților economici.

 • 16. Colaborează cu toate compartimente de specialitate din Primăria Municipiului Sibiu în vederea desfășurării unor activități complexe.

 • 17.  întocmește informări și rapoarte cerute de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, avizate de către primar.

 • 18. Urmărește aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu în domeniul activităților comerciale: producție, prestări servicii, alimentație publică și comerț, exercitarea acestor activități numai în locurile autorizate, întocmește acordurile si avizele prevăzute de lege pentru desfășurarea acestor activități.

 • 19. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 20. Asigură înregistrarea corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 21. Compartimentul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului Municipiului Sibiu, ori primite de la șefii ierarhici.

1I.B.2.Compartimentul de Autorizare pentru servicii de transport public local

Activitatea de transport în regim de taxi:

 • 1. Analizează, soluționează documentația înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește autorizațiile de transport public local în regim de taxi și autorizațiile taxi.

s

 • 2. Analizează, soluționează documentația înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește fișele de valabilitate ale autorizațiilor de transport public local în regim de taxi și fișele de valabilitate ale autorizațiilor taxi.

 • 3. Analizează, soluționează documentația înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu, și întocmește contractele de atribuire în gestiune delegată.

 • 4. Analizează și supune spre aprobare documentațiile privind suspendarea autorizațiilor taxi.

 • 5. Analizează și supune spre aprobare documentațiile privind retragerea autorizațiilor de transport în regim de taxi și ale autorizațiilor taxi.

 • 6. Analizează, soluționează documentația și emite duplicate ale autorizațiilor de transport în regim de taxi sau ale autorizațiilor taxi.

 • 7. Analizează și soluționează documentația înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu, privind cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii delegate.

 • 8. Participă la montarea sau demontarea ecusoanelor pe portierele autovehiculelor taxi în situațiile prevăzute de lege.

 • 9. Verifică, controlează și sancționează în cazul nerespectării legii, activitățile de transport public local, în regim de taxi.

Transportul în regim de închiriere și serviciul de închiriere:

 • 10. Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește autorizațiile de transport public local în regim de închiriere.

 • 11. Analizează și soluționează documentația înregistrata la Primăria MunicipiuluiSibiu și întocmește fișele de valabilitate ale autorizațiilor de transport public local în regim de închiriere și fișele de valabilitate ale copiilor conforme privind transportul de persoane în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.

 • 12. Analizează și soluționează documentația înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește copia conformă pentru efectuarea transportului de persoane în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.

 • 13. Analizează, soluționează documentația înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu și emite contractul de atribuire a gestiunii delegate, privind executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere.

 • 14. Analizează documentația și supune spre aprobare, retragerea autorizației de transport persoane în regim de închiriere.

 • 15. Analizează documentația și supune spre aprobare, suspendarea copiei conforme a autorizației de transport persoane în regim de închiriere.

 • 16. Analizează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și emite duplicate ale autorizațiilor de transport persoane în regim de închiriere sau ale copiilor conforme.

 • 17. Verifică, controlează și sancționează în cazul nerespectării legii, activitățile de transport public local de persoane în regim de închiriere.

 • 18. Desfășoară și participă la acțiuni de îndrumare și control împreună cu celelalte autorități abilitate în domeniu, cum ar fi: Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român, Poliția Rutieră, Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului, Direcția Finanțelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă

Activitatea de dispecerat Ia transporturile efectuate în regim de taxi:

 • 19. Analizează  și  soluționează  documentația  înregistrată  la  Primăria

Municipiului Sibiu și întocmește autorizația de dispecerat taxi.

 • 20. Analizează  și  soluționează  documentația  înregistrată  la  Primăria

Municipiului Sibiu și întocmește fișa de valabilitate a autorizației de dispecerat.

 • 21. Analizează și supune spre aprobare documentația privind retragerea autorizației de dispecerat taxi.

 • 22. Analizează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și eliberează duplicate ale autorizațiilor de dispecerat.

 • 23. Verifică, controlează și sancționează în cazul nerespectării legii, activitățile de dispecerat.

Activitatea de autorizare a circulației mijloacelor de transport pe străzile Municipiului Sibiu cu limitare de tonaj:

 • 24. Analizează, soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește autorizațiile de circulație conform H.C.L. nr.84/2003.

 • 25. Exercită controlul împreună cu instituțiile abilitate privind deținerea autorizației de circulație de către autovehiculele care circulă pe străzile din Municipiul Sibiu pe care sunt instalate indicatoare de limitare a masei maxime autorizate.

Activitatea de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării:

 • 26.  Analizează și soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește certificatele de înregistrare pentru vehiculele cu mișcare lentă.

 • 27. Analizează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și radiază din circulație vehiculele cu mișcare lentă.

 • 28. Analizează documentația și eliberează duplicate ale certificatelor de înregistrare.

 • 29. Verifică, controlează și sancționează nerespectarea dispozițiilor legale de înregistrarea vehiculelor cu mișcare lenta.

Activitatea de autorizare a transportului public local:

 • 30. Analizează, soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește licențele de traseu pentru serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale.

 • 31. Analizează, soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește autorizațiile de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, fișele de valabilitate ale acestora, precum și copiile conforme ale autorizațiilor de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.

 • 32. Analizează, soluționează documentația înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește autorizațiile de transport public local de mărfuri în regim contractual și copiile conforme ale acestora.

 • 33. Colaborează cu compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului Sibiu în vederea desfășurării unor activități complexe.

 • 34. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 35. Asigură înregistrarea corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 36. Compartimentul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local Municipal sau dispoziții ale Primarului Municipiului Sibiu ori primite de la șefii ierarhici.

 • III. Serviciul relații externe și protocol

 • 1. Asigură primirea și însoțirea delegațiilor străine sosite la Primăria Municipiului Sibiu.

 • 2.  Exercită activitatea de traducere a convorbirilor și documentelor, coordonează programul invitaților oficiali ai municipalității.

 • 3. Asigură redactarea și transmiterea corespondenței, a răspunsurilor, la diverși destinatari din străinătate și din țară.

 • 4. Urmărește prestarea serviciilor de translator, traducerea documentelor și publicațiilor repartizate.

 • 5. Colaborează cu celelalte compartimente în stabilirea de relații cu agenți economici din țară și străinătate, precum și cu unitățile administrativ-teritoriale aflate în relații de înfrățire și parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu.

 • 6.  Contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relațiilor economice, a delegațiilor care se deplasează în orașele înfrățite și partenere.

 • 7. Colaborează cu instituțiile care acordă finanțări externe și interne, programelor destinate administrației publice locale și întocmește proiecte în colaborare cu celelalte compartimente.

 • 8. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 9. Asigură evidența corespondenței primite în cadrul compartimentului, precum rezolvarea acesteia, cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 10.  Primește, înregistrează și transmite consiliului local, primarului, viceprimarilor, secretarului și direcțiilor primăriei, cererile, sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni străini și urmărește soluționarea acestora în termen de 30 de zile de la înregistrare.

 • 11.  Organizează primirea cetățenilor străini în audiențe (la primar, viceprimari, secretar și directori), conform dispoziției primarului și transmite solicitările formulate spre soluționare la direcțiile și serviciile de resort, urmărind emiterea răspunsurilor către petenți în termen de 30 de zile de la formulare.

 • 12. întocmește diverse rapoarte și informări privind problemele ridicate de cetățenii străini prin cereri, scrisori adresate consiliului local și primăriei, pe care le prezintă celor autorizați să decidă.

 • 13. Sprijină relațiile cu mass-media a cetățenilor străini, în colaborare cu serviciul de resort.

 • 14. Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare acțiunilor de relații internaționale.

 • 15. Asigură organizarea și pregătirea conferințelor, seminarelor și diverselor întâlniri aprobate de consiliul local și primărie și urmărește buna lor desfășurare.

 • 16. Facilitează buna desfășurare a diverselor simpozioane și întâlniri de lucru interne și internaționale găzduite de municipalitate.

 • 17. Organizează și coordonează acțiunile de protocol, în limita fondurilor alocate prin bugetul local.

 • 18. Asigură difuzarea celor nominalizați, a invitațiilor primite de la organismele de stat, oficii diplomatice, organizații politice sau culturale, pentru a lua parte la diverse manifestări interne și internaționale.

 • 19. Ține evidența și păstrează documentațiile organizațiilor internaționale care colaborează cu Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Local al Municipiului Sibiu și participă la acțiunile de obținere a unor ajutoare din străinătate sau sponsorizări diverse.

 • 20.  Asigură desfășurarea contactelor dintre conducerea instituției și reprezentanții unor organe și organisme neguvemamentale, departamentale, firme, asociații, instituții, reprezentanțe diplomatice, cetățeni străini.

 • 21. Invită delegații și persoane pe cheltuiala părții române, cu aprobările necesare, și asigură condițiile pentru buna desfășurare a unor schimburi de experiență sau documentare, în cadrul unor acorduri și parteneriate.

 • 22. Organizează ocazional mese festive și cocteiluri, în limita fondurilor de care dispune și cu respectarea dispozițiilor legale.

 • 23. Facilitează, la cerere, împreună cu Serviciul buget-contabilitate și Serviciul administrativ, transportul, cazarea și alte servicii necesare delegaților.

 • 24. Sprijină acțiunile de înfrățire și stabilire de relații directe între municipii și orașe din țară și străinătate, întocmind și documentațiile aferente, conform legislației în vigoare.

 • 25.  Contribuie la pregătirea documentațiilor proiectelor de colaborare cu alte unități administrativ - teritoriale, din țară sau din străinătate.

 • 26.  Participă la organizarea unor evenimente științifice, culturale, sociale, artistice sau sportive promovate de municipalitate, în vederea stabilirii de relații cu instituții de profil din țară și din străinătate, în primul rând cu cele provenind din orașele înfrățite și cu cele aflate în relații de parteneriat.

 • 27. Colaborează cu alte compartimente în vederea organizării și bunei desfășurări a manifestărilor științifice, culturale, artistice și omagiale organizate de către Consiliul Local și Primărie.

 • 28. Elaborează documentațiile necesare pentru vizite în străinătate.

 • 29. Asigură, colaborând cu celelalte compartimente, materialele necesare pentru a fi aduse la cunoștința opiniei publice prin intermediul Serviciului de Presă și Comunicare.

 • 30. Asigură evidența corespondenței cu orașele înfrățite precum și cu alte organisme și organizații internaționale.

 • 31. Asigură selectarea propunerilor și întocmește documentațiile necesare pentru conferirea de către consiliul local a titlului de ”Cetățean de Onoare” al municipiului Sibiu, unor persoane fizice române sau străine; asigură secretariatul comisiei pentru acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare” al municipiului Sibiu și organizarea ceremoniei de decernare a titlului.

 • 32. Stabilește contacte și ține legătura cu organizații neguvemamentale pentru dezvoltarea societății civile, ține evidența ONG-urilor din municipiu și monitorizează activitatea acestora în scopul creării unui parteneriat între administrația publică locală și ONG-uri, pentru ca împreună să soluționeze proiecte și programe concrete de dezvoltare comunitară locală.

 • 33.  Sprijină constituirea grupurilor de lucru, formată din ONG și administrația publică locală, la nivel municipal, pentru elaborarea unor programe de dezvoltare în domeniul învățământului, sănătății, culturii, mediului și vieții economice, finanțată din surse interne sau străine.

 • 34. Colaborează la pregătirea, derularea și monitorizarea proiectelor derulate în parteneriat cu ONG-urile locale sau externe.

 • 35. Sprijină constituirea unei baze de date cu activitățile desfășurate de fiecare ONG, privind proiectele derulate sau în curs de derulare și asigurarea unei legături viabile dintre strategia consiliului local al municipiului Sibiu și aceste proiecte și programe.

 • 36. Urmărește asigurarea consilierii pentru problemele romilor, participă la acțiuni ce vizează comunitatea romilor; deseamenea, asigură colaborarea pentru elaborarea și implementarea proiectelor pe problemele romilor.

 • 37. Certifică realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv (Dispoziția nr. 1027 / 23.10.2002).

 • 38. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 39. Săptămânal, face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare și întocmește raport de activitate cu principalele activități desfășurate.

 • 40. Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefi ierarhici.

 • IV. Serviciul de promovare și dezvoltare în cultură și turism

 • 1. Elaborează un program de dezvoltare și strategii culturale pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 • 2. Promovează masuri privind dezvoltarea ofertei culturale din municipiul Sibiu, susținerea și asigurarea condițiilor necesare desfășurării activităților culturale și artistice organizate în Sibiu de către instituțiile publice, organizațiile neguvemamentale și alte persoane juridice sau fizice;

 • 3. Stabilește și menține relații de cooperare (colaborare) cu instituțiile Administrației Centrale in vederea corelării programelor și inițiativelor în domeniu ale municipalității cu prioritățile, direcțiile și programele elaborate la nivel național;

 • 4. Dezvoltă și menține relații de colaborare cu organizațiile neguvemamentale (ONG-uri) care derulează programe educativ-culturale in domeniu;

 • 5. Colaborează cu anumite compartimente de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu în scopul integrării propunerilor de angajamente față de instituțiile din domeniu sau de competența în ansamblul programelor susținute de Primăria Municipiului Sibiu.

 • 6. Sesizează conducerii municipalității aspectele negative din activitatea instituțiilor care fac parte din sfera sa de activitate și face propuneri pentru eliminarea operativă a disfunctionalităților constatate;

 • 7. Fundamentează măsurile care se propun spre aprobare Consiliului Local, privind buna funcționare a instituțiilor publice de cultură subordonate, înființarea sau reorganizarea unor instituții publice de cultură de interes local;

 • 8. Gestionează informațiile privind cadrul normativ în domeniul culturii (legislația specifica), informează superiorul ierarhic asupra evoluției acestuia în vederea adoptării normelor locale specifice privind organizarea si desfășurarea activității instituțiilor municipale de cultură și perfecționarea demersurilor autorităților municipale in scopul susținerii si dezvoltării ofertei culturale în municipiul Sibiu.

 • 9. Dezvoltă relații permanente cu instituțiile municipale de cultura in scopul fundamentării strategiilor culturale, precum si a programelor si proiectelor culturale specifice;

 • 10. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale Primărie Municipiului Sibiu în scopul integrării propunerilor sale de angajamente față de programele instituțiilor municipale de cultură în ansamblul programelor susținute de municipalitate, precum și în vederea exercitării competențelor de coordonare a activității acestor instituții sub aspect metodologic;

 • 11. Analizează si avizează proiectele regulamentelor de organizare și funcționare ale instituțiilor municipale de cultură;

 • 12. Analizează dinamica vieții culturale locale, rezultatele proiectelor si programelor susținute de municipalitate in acest domeniu si propune masuri fundamentate privind optimizarea si dezvoltarea ofertei culturale locale;

 • 13.Evaluează programele, strategiile culturale și proiectele de management propuse de instituțiile de cultură în conformitate cu Legea din domeniu;

14.Organizează și participă alături de comisia de evaluare la evaluarea managementului instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

 • 15. Asigura asistența persoanelor fizice si juridice interesate sa contribuie la diversificarea formelor de organizare a vieții culturale locale si la dezvoltarea ofertei culturale locale, precum si celor care susțin proiecte si programe culturale in parteneriat cu autoritățile si instituțiile municipale;

 • 16. Analizează proiectele, întocmește și propune spre aprobare masurile de colaborare cu uniunile de creație, asociațiile profesionale de utilitate publica, inițiază programe în parteneriat pentru dezvoltarea si susținerea ofertei culturale a municipiului Sibiu;

 • 17. Asigura, la cererea organizațiilor neguvemamentale cu profil cultural interesate, luarea în evidență a acestora si monitorizează activitatea organizațiilor neguvemamentale cu profil cultural din municipiul Sibiu la nivelul programelor derulate de municipalitate, sub aspectul relevanței și al contribuției la dezvoltarea ofertei culturale locale;

18.Se informează sistematic si desfășoară relații pe baze permanente cu organismele guvernamentale, regionale precum si cu reprezentantele organismelor internaționale din România în scopul identificării surselor extrabugetare de finanțare a proiectelor si programelor culturale inițiate sau susținute de municipalitate prin instituțiile publice subordonate sau în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale; promovează și urmărește demersurile pentru obținerea sprijinului financiar necesar derulării programelor respective;

 • 19. Analizează legislația specifica domeniului sau de competenta si propune spre aprobare norme locale privind procedurile si fundamentarea deciziilor autorităților municipale în raport cu solicitările și propunerile organizațiilor neguvemamentale și persoanelor fizice în ceea ce privește susținerea și dezvoltarea ofertei culturale in municipiul Sibiu;

 • 20. Coordonează programarea evenimentele culturale, sportive și sociale desfășurate pe domeniul public al municipiului Sibiu în colaborare cu Serviciul de specialitate;

 • 21. Participă la ședințele de evaluare și aprobare a cererilor de desfășurare a evenimentelor pe domeniul public;

 • 22. Elaborează strategii de dezvoltare și promovare a Municipiului Sibiu din punct de vedere turistic.

23.Inventariază, monitorizează principalele resurse turistice și gestionează bazele de date create.

 • 24. Elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice.

 • 25. Participă împreună cu organele abilitate, la elaborarea, promovarea și dezvoltarea programelor de interes local.

 • 26. Elaborează propuneri privind colaborări sau parteneriate în domeniul turismului și le propune spre aprobare, potrivit Legii.

27.Sprijină acțiunile de dezvoltare a turismului în Municipiul Sibiu prin urmărirea activității turistice, în așa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului sâ aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora.

28.Derulează proiectele de investiții necesare pentru menținerea și dezvoltarea potențialului turistic național și creșterea calității serviciilor turistice.

29.Organizează și participă la acțiuni de promovare turistică (marketing) pe plan intern și extern (internațional) sau în colaborare cu birourile de promovare turistică.

30. Administrează registrele locale ale patrimoniului turistic.

31 .Participă la omologarea traseelor turistice.

 • 32. Contribuie la creșterea calității produselor turistice.

 • 33. Asigură funcționarea Centrelor de Informare Turistică conform orarului stabilit cu aprobarea șefului ierarhic în funcție de sezonalitatea turistică și de fluxul turistic înregistrat, desfășurând activități de informare a turiștilor / vizitatorilor privind oferta turistică a orașului;

 • 34. Analizează, înregistrează și răspunde la solicitările din partea turiștilor primite telefonic, prin fax, e-mail sau poștă.

 • 35. Asigură activitatea de oferire de informații corecte turiștilor / vizitatorilor cu privire la diversitatea ofertelor practicate în rețeaua serviciilor turistice, menținându-se o atitudine echidistantă și loială față de toți partenerii din turism.

36.Se informează în permanență, colectează și actualizează în mod constant informațiile turistice proprii zonei, menține în actualitate bazele de date electronice și actualizează informațiile pe site-ul de promovare turistică a orașului.

 • 37. Participă activ la implementarea strategiei de dezvoltare turistică a localității /județului și în procesul de diagnosticare turistică teritorială, la nivel local.

 • 38. Menține contactul permanent cu celelalte Centre de Informare Turistică din oraș și județ și utilizează documentele standardizate pentru rețeaua turistică.

 • 39. Realizează rapoarte zilnice cu privire la profilul vizitatorilor: zona / țara de proveniență, scopul vizitei, durata vizitei, etc.) și comunică lunar rezultatele statistice obținute compartimentului “Promovare și Dezvoltare în Cultură și Turism”.

 • 40. Analizează impactul economic al activității turistice la nivel local. ( Raportul dintre investiții și veniturile rezultate din activitățile prestatorilor de servicii turistice)

 • 41. Organizează sau co-organizează și participă la organizarea de vizite pentru descoperirea atracțiilor locale sau de evenimente pentru valorificare a potențialului turistic local.

42.Inițiază proiecte și implementează proiectele de promovare turistică și realizează materiale de promovare și informare turistică (broșuri, hărți, dvd., etc.).

43.Inițiază și implementează proiecte de promovare a Centrelor de Informare Turistică.

 • 44. Asigură animarea parteneriatului local între diferitele structuri implicate în dezvoltarea turistică a zonei prin: menținerea unei legături permanente cu operatorii turistici locali; organizarea sau co-organizarea de reuniuni, seminarii, sesiuni de discuții; sensibilizarea operatorilor din turism pentru demersuri de clasificare și de creștere a calității serviciilor; incitarea la crearea de noi produse turistice și inițierea de propuneri pentru dezvoltarea turistică a zonei, la nivel local și județean.

 • 45. Gestionează spațiul de primire a turiștilor și toate materialelor de informare aflate în custodia Centrului de Informare Turistică prin: aprovizionarea permanentă a spațiilor de expunere; menținerea ordinii prestabilite în prezentarea informațiilor; asigurarea bunei întrețineri a spațiului de primire (ordine, curățenie, aerisire, flori); completarea tuturor formularelor de evidență a materialelor stabilite de șeful ierarhic; supunerea spre aprobare șefului ierarhic a tuturor materialelor de informare distribuite prin Centrele de Informare Turistică.

 • 46. Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefi ierarhici.

IV.A.Compartimentul promovare și dezvoltare în cultură și turism:

Atribuții în domeniul culturii:

 • 1. Elaborează un program de dezvoltare și strategii culturale pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 • 2. Promovează masuri privind dezvoltarea ofertei culturale din municipiul Sibiu, susținerea și asigurarea condițiilor necesare desfășurării activităților culturale și artistice organizate în Sibiu de către instituțiile publice, organizațiile neguvemamentale și alte persoane juridice sau fizice;

 • 3. Stabilește și menține relații de cooperare (colaborare) cu instituțiile Administrației Centrale in vederea corelării programelor și inițiativelor în domeniu ale municipalității cu prioritățile, direcțiile și programele elaborate la nivel național;

 • 4. Dezvoltă și menține relații de colaborare cu organizațiile neguvemamentale (ONG-uri) care derulează programe educativ-culturale in domeniu;

 • 5. Colaborează cu anumite compartimente de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu în scopul integrării propunerilor de angajamente față de instituțiile din domeniu sau de competența în ansamblul programelor susținute de Primăria Municipiului Sibiu.

 • 6. Sesizează conducerii municipalității aspectele negative din activitatea instituțiilor care fac parte din sfera sa de activitate și face propuneri pentru eliminarea operativă a disfunctionalităților constatate;

 • 7. Fundamentează măsurile care se propun spre aprobare Consiliului Local, privind buna funcționare a instituțiilor publice de cultură subordonate, înființarea sau reorganizarea unor instituții publice de cultură de interes local;

 • 8. Gestionează informațiile privind cadrul normativ în domeniul culturii (legislația specifica), informează superiorul ierarhic asupra evoluției acestuia în vederea adoptării normelor locale specifice privind organizarea si desfășurarea activității instituțiilor municipale de cultură și perfecționarea demersurilor autorităților municipale in scopul susținerii si dezvoltării ofertei culturale în municipiul Sibiu.

 • 9. Dezvoltă relații permanente cu instituțiile municipale de cultura in scopul fundamentării strategiilor culturale, precum si a programelor si proiectelor culturale specifice;

 • 10. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale Primărie Municipiului Sibiu în scopul integrării propunerilor sale de angajamente față de programele instituțiilor municipale de cultură în ansamblul programelor susținute de municipalitate, precum și în vederea exercitării competențelor de coordonare a activității acestor instituții sub aspect metodologic;

 • 11. Analizează si avizează proiectele regulamentelor de organizare și funcționare ale instituțiilor municipale de cultură;

 • 12. Analizează dinamica vieții culturale locale, rezultatele proiectelor si programelor susținute de municipalitate in acest domeniu si propune masuri fundamentate privind optimizarea si dezvoltarea ofertei culturale locale;

 • 13. Evaluează programele, strategiile culturale și proiectele de management propuse de instituțiile de cultură în conformitate cu Legea din domeniu;

14.Organizează și participă alături de comisia de evaluare la evaluarea managementului instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

 • 15. Asigura asistența persoanelor fizice si juridice interesate sa contribuie la diversificarea formelor de organizare a vieții culturale locale si la dezvoltarea ofertei culturale locale, precum si celor care susțin proiecte si programe culturale in parteneriat cu autoritățile si instituțiile municipale;

 • 16. Analizează proiectele, întocmește și propune spre aprobare masurile de colaborare cu uniunile de creație, asociațiile profesionale de utilitate publica, inițiază programe în parteneriat pentru dezvoltarea si susținerea ofertei culturale a municipiului Sibiu;

 • 17. Asigura, la cererea organizațiilor neguvemamentale cu profil cultural interesate, luarea în evidență a acestora si monitorizează activitatea organizațiilor neguvernamentale cu profil cultural din municipiul Sibiu la nivelul programelor derulate de municipalitate, sub aspectul relevanței și al contribuției la dezvoltarea ofertei culturale locale;

18.Se informează sistematic si desfășoară relații pe baze permanente cu organismele guvernamentale, regionale precum si cu reprezentantele organismelor internaționale din România în scopul identificării surselor extrabugetare de finanțare a proiectelor si programelor culturale inițiate sau susținute de municipalitate prin instituțiile publice subordonate sau în parteneriat cu organizațiile neguvemamentale; promovează și urmărește demersurile pentru obținerea sprijinului financiar necesar derulării programelor respective;

 • 19. Analizează legislația specifica domeniului sau de competenta si propune spre aprobare norme locale privind procedurile si fundamentarea deciziilor autorităților municipale în raport cu solicitările și propunerile organizațiilor neguvemamentale și persoanelor fizice în ceea ce privește susținerea și dezvoltarea ofertei culturale in municipiul Sibiu;

 • 20. Coordonează programarea evenimentele culturale, sportive și sociale desfășurate pe domeniul public al municipiului Sibiu în colaborare cu Serviciul de specialitate;

 • 21.Participă la ședințele de evaluare și aprobare a cererilor de desfășurare a evenimentelor pe domeniul public;

Atribuții în domeniul turismului:

 • 1. Elaborează strategii de dezvoltare și promovare a Municipiului Sibiu din punct de vedere turistic.

 • 2. Inventariază, monitorizează principalele resurse turistice și gestionează bazele de date create.

 • 3. Elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice.

 • 4. Participă împreună cu organele abilitate, la elaborarea, promovarea și dezvoltarea programelor de interes local.

 • 5. Elaborează propuneri privind colaborări sau parteneriate în domeniul turismului și le propune spre aprobare, potrivit Legii.

 • 6. Sprijină acțiunile de dezvoltare a turismului în Municipiul Sibiu prin urmărirea activității turistice, în așa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului sâ aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora.

 • 7. Derulează proiectele de investiții necesare pentru menținerea și dezvoltarea potențialului turistic național și creșterea calității serviciilor turistice.

 • 8. Organizează și participă la acțiuni de promovare turistică (marketing) pe plan intern și extern (internațional) sau în colaborare cu birourile de promovare turistică.

 • 9. Administrează registrele locale ale patrimoniului turistic.

 • 10. Participă la omologarea traseelor turistice.

 • 11. Contribuie la creșterea calității produselor turistice.

 • 12. Compartimentul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefi ierarhici.

IV.B. Compartiment Centrul de informare turistică

 • 1. Asigură funcționarea Centrelor de Informare Turistică conform orarului stabilit în funcție de sezonalitatea turistică și de fluxul turistic înregistrat.

 • 2. Analizează, înregistrează și răspunde la solicitările din partea turiștilor primite telefonic, prin fax, e-mail sau poștă.

 • 3. Asigură activitatea de oferire de informații corecte turiștilor / vizitatorilor cu privire la diversitatea ofertelor practicate în rețeaua serviciilor turistice, menținându-se o atitudine echidistantă și loială față de toți partenerii din turism.

 • 4. Se informează în permanență, colectează și actualizează în mod constant informațiile turistice proprii zonei, menține în actualitate bazele de date electronice și actualizează informațiile pe site-ul de promovare turistică a orașului.

 • 5. Participă activ la implementarea strategiei de dezvoltare turistică a localității / județului și în procesul de diagnosticare turistică teritorială, la nivel local.

 • 6. Menține contactul permanent cu celelalte Centre de Informare Turistică din oraș și județ și utilizează documentele standardizate pentru rețeaua turistică.

 • 7. Realizează rapoarte zilnice cu privire la profilul vizitatorilor: zona / țara de proveniență, scopul vizitei, durata vizitei, etc.) și comunică lunar rezultatele statistice obținute compartimentului “Promovare și Dezvoltare în Cultură și Turism”.

 • 8. Analizează impactul economic al activității turistice la nivel local. (Raportul dintre investiții și veniturile rezultate din activitățile prestatorilor de servicii turistice)

 • 9. Organizează sau co-organizează și participă la organizarea de vizite pentru descoperirea atracțiilor locale sau de evenimente pentru valorificare a potențialului turistic local.

 • 10. Inițiază proiecte și implementează proiectele de promovare turistică și realizează materiale de promovare și informare turistică (broșuri, hărți, dvd., etc.).

11 .Inițiază și implementează proiecte de promovare a Centrelor de Informare Turistică.

 • 12. Asigură animarea parteneriatului local între diferitele structuri implicate în dezvoltarea turistică a zonei prin: menținerea unei legături permanente cu operatorii turistici locali; organizarea sau co-organizarea de reuniuni, seminarii, sesiuni de discuții; sensibilizarea operatorilor din turism pentru demersuri de clasificare și de creștere a calității serviciilor; incitarea la crearea de noi produse turistice și inițierea de propuneri pentru dezvoltarea turistică a zonei, la nivel local și județean.

 • 13. Gestionează spațiul de primire a turiștilor și toate materialelor de informare aflate în custodia Centrului de Informare Turistică prin: aprovizionarea permanentă a spațiilor de expunere; menținerea ordinii prestabilite în prezentarea informațiilor; asigurarea bunei întrețineri a spațiului de primire (ordine, curățenie, aerisire, flori); completarea tuturor formularelor de evidență a materialelor stabilite de șeful ierarhic; supunerea spre aprobare șefului ierarhic a tuturor materialelor de informare distribuite prin Centrele de Informare Turistică.

 • 14. Compartimentul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefi ierarhici.

 • V. Serviciul informatică

 • 1. Elaborează strategia de informatizare a Primăriei;

 • 2. Stabilește obiectivele de informatizare pe domeniile de activitate, împreună cu factorii de decizie din fiecare direcție;

 • 3. Inițiază și participă la elaborarea procedurilor informaționale și operaționale pe baza cărora se va dezvolta sistemul informatic;

 • 4. întocmește, împreună cu compartimentele de specialitate din primărie documentația necesară achiziționării de bunuri și servicii pentru dezvoltarea sistemului informatic;

 • 5.  Colaborează cu serviciile informatice ale societăților comerciale din subordinea Consiliului Local în vederea dezvoltării unitare a sistemelor informatice;

 • 6. Urmărește apariția unor noi prevederi legale sau de reglementare în domeniul IT, le analizează, propune măsuri în vederea aplicării acestora;

 • 7. Răspunde de derularea programelor de instruire în domeniul informaticii;

 • 8. Acordă asistență personalului pe linia ridicării nivelului de cunoștințe privind operarea pe calculator;

 • 9. Răspunde de realizarea și dotarea unui punct documentar cu cărți și reviste de specialitate în domeniul calculatoarelor;

 • 10. Instruiește personalul, sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul altor instituții, privind modul de utilizare a noilor aplicații instalate;

V.A. Compartimentul administrare infrastructură informatică

 • 1. Administrează rețelele de calculatoare și răspunde de buna funcționare a rețelei LAN / MAN a Primăriei;

 • 2. Configurează serviciile de rețea pe diferite sisteme pentru toate serviciile din subordinea Consiliului Local;

 • 3. întreține infrastructura de rețea și a serviciile de catalog (Windows 2000/2003 Server Family);

 • 4. Instalează, configurează, întreține, face backup-ul și monitorizează serv erele, routerele și celorlalte echipamente de comunicație de date și voce din cadrul Primăriei;

 • 5. Configurează rețeaua metropolitană și o menține în stare de funcționare prin detectarea și tratarea eventualelor defecte de funcționare și monitorizarea echipamentelor (routere, hub-uri, switch-uri, echipamente wireless);

 • 6. Administrează și supraveghează rețeaua de calculatoare și de telecomunicații a instituției și legăturile cu rețelele interconectate cu aceasta;

 • 7.  Urmărește asigurarea compatibilității și interoperabilității sistemului informatic propriu cu sistemele informatice în exploatare și cu rețele informaționale de interes național sau local;

 • 8. Administrează serverele primăriei creind userii și atribuind drepturi de acces în rețea;

 • 9. Menține serverele și stațiile de lucru la curent cu ultimele versiuni de software existente pentru prevenirea apariției unor probleme de securitate;

 • 10. Asigură instalarea programelor necesare pe stații și depanează eventuale probleme apărute;

 • 11. Participă la programele, proiectele naționale și internaționale în legătură cu dezvoltarea sistemelor informatice la care instituția este partener;

 • 12. Participă la derularea proiectelor de dezvoltare regională ce implică folosirea sistemelor informatice de servicii;

 • 13. Auditează funcționarea sitemelor de comunicare, servere, rețele, calitatea, eficiența de utilizare, creează rapoarte, documente, situații, studii, evaluări referitoare la funcționarea sistemului informatic;

 • 14.  Ține evidența licențelor existente, a kit-urilor de instalare și a echipamentelor pe care sunt instalate;

 • 15. Instalează produsele software pe echipamente;

 • 16. Răspunde de securitatea sistemului informatic integrat al Primăriei;

 • 17. Implementează politici de securitate bazate pe AD;

 • 18. Restricționează accesul în rețea a utilizatorilor la minimul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

 • 19. Instalează, configurează și monitorizează sistemul antivirus pe servere și stațiile client;

 • 20. Implementează o politică de securitate pe servere și stații de lucru astfel încât să reducă la minim posibilitatea infectării acestora cu viruși, troieni etc. și accesului neautorizat la informație;

 • 21.  Implementează și monitorizează sistemul de Security policies pe echipamentele din rețea;

 • 22.  Configurează și monitorizează Firewal-urile, VPN-uI și Vlan-urile Primăriei;

 • 23. Asigură instalarea programelor necesare pe stații și depanează eventuale probleme apărute;

 • 24. Contribuie la dezvoltarea sistemului informatic și de comunicații pentru activitatea de protecție civilă și prevenire a calamităților;

 • 25. Administrează rețelele de comunicații voce ale Primăriei menținând în stare perfectă de funcționare serviciile de telefonie fixă și mobile ale Primăriei;

 • 26. Configurează serviciilor de rețea pentru comunicații voce pentru Primărie și Serviciile din subordinea Consiliului Local

 • 27. întreține și dezvoltă infrastructura de rețea VoIP pentru Primărie și Serviciile publice din subordinea Consiliului Local;

 • 28. Instalează, întreține, și monitorizarea funcționarea echipamentelor de comunicație de voce din rețea;

 • 29. Administrează și supraveghează rețeaua de telecomunicații atunci cînd este vorba de interconectarea cu alte rețele de voce;

 • 30. Administrează alocarea de timpi de comunicații si facilități de acces în rețele pentru telefoanele mobile și cârdurile de date;

 • 31. Gestionează activitatea CallCentre-ului din Primărie;

 • 32. Răspunde de buna funcționare a echipamentelor de transmisie și înregistrare audio/video;

 • 33. Configurează și depanează sistemele audio/video;

V.B. Compartimentul aplicații informatice

 • 1. Coordonează activitatea Primăriei și a Serviciilor publice subordonate Consiliului local din punct de vedere al politicilor privind bazele de date;

 • 2. Administrează bazele de date ale Primăriei și ale Serviciilor publice subordonate Consiliului local;

 • 3. Elaborează programe, sau implementează programe achiziționate de la terți, pentru toate grupurile de activități din cadrul Primăriei din sistemul SAP:

 • 4. Participă la realizarea bazei de date geografice pe baza implementării GEOMEDIA în cadrul Primăriei;

 • 5. Participă împreună cu terți la elaborarea de programe pentru necesitățile Primăriei și răspunde de integrarea corectă în sistem a acestor aplicații;

 • 6. Instruiește personalul, privind modul de utilizare a aplicațiilor realizate în cadrul Primăriei sau achiziționate de la terți;

 • 7. Răspunde de buna funcționare a programelor elaborate în cadrul Primăriei sau de terti;

 • 8. M odifică, de fiecare dată când este cazul, părți ale programelor proprii pentru a fi în concordanță cu modificările legislației;

 • 9. Ține evidenta aplicațiilor instalate și/sau în exploatare și a posturilor de lucru unde sunt instalate;

 • 10. Urmărește respectarea instrucțiunilor specifice pentru fiecare aplicație informatică;

 • 11. Colaborează la realizarea aplicațiilor informatice și participă la avizarea și recepționarea acestora;

 • 12. Asigură administrarea bazelor de date aflate în exploatare și implementează politicile de Backup pentru toate bazelor de date relaționale din sistem;

 • 13. Asigură condițiile necesare în vederea testării aplicațiilor noi;

 • 14. Instruiește utilizatorii pentru exploatarea corespunzătoare a produselor software;

V.C. Compartimentul GIS

 • 1. Participă la elaborarea hărții digitale a orașului. Implementează programe achiziționate de la terți, pentru următoarele grupuri de activități din cadrul primăriei:

 • 2. Activități legate de cadastru;

 • 3. Activități legate de implementarea hărților digitale;

 • 4. Activități legate de realizarea bazei de date geografice;

 • 5. Participă la implementarea noului sistem informatic bazat pe SAP și Geomedia;

 • 6. Participă împreună cu terți la elaborarea de programe pentru necesitățile Primăriei și răspunde de integrarea corectă în sistem a acestor aplicații;

 • 7. Instruiește personalul, privind modul de utilizare a aplicațiilor GIS realizate în cadrul Primăriei sau achiziționate de la terti;

 • 8. Depanează eventualele blocaje ale programelor GIS elaborate în cadrul Primăriei sau de către terti;

 • 9. Actualizează informațiile din bazele de date care generează harta digitală a orașului;

 • 10. Digitizează (trasarea sau desenarea de entități ale hărții într-un fișier folosind un dispozitiv special) și vectorizează (atribuirea punctelor, liniilor și suprafețelor de coordonate carteziene digitizate, direcții și valori) planșe continind Puz-uri, Pud-uri, hărți etc.

 • 11. Administrează și dezvoltă bazele de date geografice din Primărie;

V.D. Compartimentul internet/intranet, document digital

 • 1. Elaborează programe, sau implementează programe achiziționate de la terți, pentru următoarele grupurile de activități din cadrul Primăriei:

 • 2. Activități de relații cu publicul (INTRANET) etc.

 • 3. Activități de informare, de reclamă si publicitate pe INTERNET

 • 4. Se ocupă de Sistemul de Management al documentelor și programele conexe;

 • 5. Implementează și întreține sistemul de document management la nivelul tuturor serviciilor publice cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local.

 • 6. Elaborează rapoarte statistice privind circulația documentelor, stadiul și modul de rezolvare al acestora etc.

 • 7. Colaborează cu furnizorul la dezvoltarea de noi module pentru serviciile din Primărie;

 • 8. Monitorizează și menține la zi informația furnizată prin rețeaua de sisteme de informare de tip Infochiosc atît din instituții cît și cele stradale;

 • 9. întreține baza de date cu informații zilnic atât pentru site-urile primăriei cât și din Intranet-ul, Infochiosc-urile existente;

 • 10. Dezvoltă aplicații pentru Internet;

 • 11. Gestionează din punct de vedere soft camerele web ale Primăriei și întreține, dezvoltă rețeaua care le leagă;

 • 12. Instruiește personalul, privind modul de utilizare a aplicațiilor web realizate în cadrul Primăriei sau achiziționate de la terti:

5                                        3 7

 • 13. Are obligația să colaboreze în exercitarea atribuțiilor de serviciu atât cu personalul din cadrul structurii funcționale din care face parte, cât și cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum și cu instituțiile/serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.

 • 14. Preia prin scanare documente de orice format fizic;

 • 15. Prelucrează imaginile documentelor scanate pentru a obține o definiție cât mai clară a imaginii;

 • 16. Salvează fișierele obținute prin scanare în Arhiva electronică a Primăriei.

 • VI. Serviciul patrimoniu

 • 1. Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului local, sau prin dispoziții ale primarului, pentru evidențierea, valorificarea și buna administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu, conform legii, după înscrierea în evidențele contabile.

 • 2. Ține evidența completă a solicitărilor de spații locative pe categorii: cazuri sociale, persoane evacuate, tineri sub 35 de ani, etc. și pune aceste evidențe la dispoziția comisiilor de specialitate, comisii constituite în vederea analizării și supunerii spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu a repartizării locuințelor devenite disponibile conform prevederilor Legii nr. 114/1996 republicată, Legii nr. 152/1998 cu modificările și completările ulterioare.

 • 3. Urmărește și asigură respectarea prevederilor legale stabilite prin hotărâri ale consiliului local, privind atribuirea spațiilor de locuit aparținând fondului locativ de stat pe categorii de locuințe.

 • 4.  Verifică la solicitarea comisiei sociale la fața locului în colaborare cu alte direcții sau servicii, situația solicitanților pentru locuințe sociale și pentru locuințe de necesitate, precum și sesizările privind închirierea, folosirea și administrarea locuințelor conform prevederilor legale în vigoare asigurând soluționarea acestora în termen.

3

 • 5. Participă la toate acțiunile consiliului local și ale Primăriei municipiului Sibiu, care au drept scop actualizarea evidenței, administrarea, exploatarea, F:\Pers\WORDDOC\DORA\REGULAMENTE\regulam.organiz- modificări -01.07.2011 .doc

conservarea și întreținerea domeniului public și privat al municipiului Sibiu.

 • 6. întocmește documentațiile și organizează licitații publice, în baza hotărârilor consiliului local, având ca scop închirierea, concesionarea și vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Sibiu.

 • 7. Ține evidența terenurilor tară construcții intravilan și extravilan .

 • 8. întocmește în baza proceselor verbale de adjudecare înaintate de comisiile de licitație, documentația necesară emiterii repartițiilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință sau terenuri care au fost adjudecate prin licitație publică de către diferite persoane juridice sau fizice.

 • 9. întocmește documentațiile necesare pentru identificarea imobilelor care sunt cerute spre retrocedare de către cultele religioase și minoritățile naționale din municipiul Sibiu.

 • 10. Urmărește în colaborare cu Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat, respectarea și aplicarea hotărârilor consiliului local Sibiu și a celorlalte acte normative referitoare la administrarea și exploatarea patrimoniului municipiului Sibiu, ia măsuri de sancționare a contravenienților; face propuneri primarului și consiliului local pentru mai buna utilizare a acestor bunuri.

 • 11. Rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetățenii municipiului Sibiu referitoare la respectarea legalității în administrarea și exploatarea patrimoniului consiliului local.

 • 12. Preia bunurile fără stăpân pe baza înștiințării Serviciului juridic și împreună procedează la trecerea lor în proprietatea statului, întocmind apoi acte de administrare ale acestora conform prevederilor legale în materie.

 • 13. Desemnează persoanele care au obligația de a întocmi procesele verbale și avizele Comisiei de servicii publice și comerț și ale Comisiei pentru repartizarea locuințelor ale consiliului local.

 • 14.  Colaborează în exercitarea atribuțiilor de serviciu cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului precum și cu instituțiile și serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.

 • 15. Propune măsurile necesare pentru legalizarea construcțiilor executate fără autorizații sau prin nerespectarea autorizațiilor și legalizarea situațiilor juridice ale imobilelor (terenuri și clădiri) aparținând domeniului public de interes local.

 • 16. în baza expertizelor tehnice de evaluare a imobilelor-contrucții și terenuri proprietatea Municipiului Sibiu actualizează valoarea acestora

 • 17. Acordă asistență de specialitate pentru verificarea la fața locului a imobilelor coproprietate de stat care face obiectul unor procese de sistare a stării de indiviziune.

 • 18. Ține evidența tuturor terenurilor, aparținând domeniului public ocupate cu construcții provizorii, chioșcuri, mobilier stradal, etc., pentru care s-au organizat licitații publice.

 • 19. Asigură intrarea în proprietatea Municipiului Sibiu a terenurilor și construcțiilor care, potrivit dispozițiilor legale, îi aparțin.

 • 20. Sesizează compartimentele de specialitate în cazul existenței unor construcții neautorizate pe domeniul public sau privat, în vederea luării măsurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 • 21. Verifică la fața locului și soluționează, cu respectrea termenului legal, sesizările și reclamațiile făcute de cetățeni care se referă la activitatea de care răspunde.

 • 22. Constată contravenții și aplică sancțiunile contravenționale date în competență prin împuternicirea primarului.

 • 23. Menține legătura cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei pentru rezolvarea problemelor comune.

 • 24. Asigură elaborarea documentațiilor pentru ședințele Consiliului local municipal, ce privesc activitățile de care răspunde.

 • 25. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 26. Ține evidența spațiilor având altă destinație decât locuință și face propuneri de repartizare sau licitare, după caz, conform normelor legale în vigoare.

 • 27. Conduce evidența operativă a bunurilor, de natura terenurilor și construcțiilor, aflate în inventarul domeniului public și privat al municipiului Sibiu, actualizează periodic evidența acestora, operând toate modificările intervenite (intrările și ieșirile de bunuri în și din domeniul public și privat, dezmembrări, casări, etc.) cu ajutorul programelor informatice puse la dispoziție.

 • 28. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului Sibiu.

 • VII. Serviciul administrativ

 • 1. Asigură întocmirea proceselor-verbale de custodie sau restituire a bunurilor din Primăria municipiului Sibiu, care sunt date spre folosire serviciilor publice aflate sub autoritatea consiliului local Sibiu.

 • 2. Asigură deservirea în bune condiții a centralei telefonice.

 • 3. Efectuează lucrările de fotocopiere, solicitate de serviciile Primăriei municipiului Sibiu și Serviciile publice aflate sub autoritatea consiliului local.

 • 4. Asigură întreținerea și gararea mașinilor în garajul Primăriei Municipiului Sibiu situat pe strada Zaharia Boiu, nr. 39.

 • 5.  Asigură deplasările personalului Primăriei municipiului Sibiu, la solicitarea acestora, în diverse delegații.

 • 6. La solicitarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Serviciul administrativ se ocupă de înhumarea cadavrelor neidentificate sau fără aparținători legali.

 • 7. Organizează și asigură accesul în sediul Primăriei, a personalului din aparatul de specialitate și a altor persoane, precum și paza generală a imobilului, împreună cu Serviciul protecție civilă și PSI.

 • 8. întocmește planul de evacuare a personalului și publicului, în caz de incendiu, organizează paza contra incendiilor în clădiri și asigură instruirea întregului personal asupra regulilor generale și specifice de prevenire și stingere a incediilor, împreună cu Serviciul protecție civilă și PSI.

 • 9. Răspunde de buna gospodărire și pază a bunurilor aflate în administrarea consiliului local.

 • 10. Ține evidența tehnico-operativă a valorilor patrimoniale și a altor mijloace materiale, precum și a clădirilor aflate în administrarea consiliului local.

 • 11.  Asigură repararea, întreținerea și folosirea rațională a clădirilor, instalațiilor, celorlalte mijloace fixe și a obiectelor de inventar și urmărește mișcarea acestora de la un loc de folosință la altul,

 • 12. întocmește formele de predare-primire a bunurilor pe responsabili.

 • 13. Controlează modul de folosire a bunurilor și ia măsuri pentru întreținerea și repararea acestora, precum și scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe care le valorifică potrivit dispozițiilor legale.

 • 14. Ține evidența sigiliilor consiliului local, a primarului și ștampilelor folosite de direcții.

*

 • 14. Sesizează pagubele aduse bunurilor aflate în administrarea consiliului local și propune măsuri de recuperare a acestora.

 • 15.  Asigură efectuarea de inventarieri periodice și anuale a patrimoniului instituției și urmărește luarea măsurilor ce decurg din valorificarea acestora.

 • 16. Face propuneri și urmărește îndeplinirea măsurilor luate cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele necesare.

 • 17.  Asigură încheierea și executarea contractelor pentru energie electrică, apă, gaze naturale și diverse prestări de servicii, și ia măsuri pentru buna gospodărire a energiei electrice, combustibilului, apei, gazelor naturale, hârtiei, rechizitelor și a altor materiale de consum, și asigură perfectarea contractelor de asigurare de bunuri.

 • 18. Organizează și asigură efectuarea curățeniei în birouri și celelalte încăperi și spații aflate în folosința instituției, precum și a căilor de acces în clădiri.

 • 19. Face propuneri pentru planul de investiții necesare bunei funcționări a serviciilor publice, precum și privind reparații la imobil, la instalațiile aferente și celelalte mijloace fixe aflate în administrare, urmărește realizarea lucrărilor respective, participă la efectuarea recepției acestora și asigură efectuarea decontărilor.

 • 20. întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare privind materiale de întreținere, inventar gospodăresc și rechizite de birou pentru aparatul de specialitate, precum și pentru planul de aprovizionare tehnico-materială cu utilaje, mijloace și accesorii specifice combaterii incendiilor și emite comenzi pentru aprovizionarea acestora conform planului aprobat.

 • 21.  Organizează activitatea de exploatare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, asigură verificarea stării tehnice a acestora și ia măsuri operative de remediere a deficiențelor constatate

 • 22. întocmește situația zilnică a consumurilor de carburanți și lubrifianți pentru mijloacele de transport auto din dotarea instituției și administrează bonurile de benzină, urmărind respectarea plafonului privind consumul de carburanți pe fiecare autovehicul.

 • 23. Organizează și asigură accesul în sediul Primăriei a personalului din aparatul de specialitate și a altor persoane, precum și paza generală a imobilului.

 • 24.  Asigură și controlează aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor din imobile.

 • 25. Propune necesarul de fonduri pentru realizarea unor măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la imobilele consiliului local împreună cu Serviciul protecție civilă și PSI.

 • 26. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 27. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 28. Asigură înregistrarea corespondenței primite în cadrul serviciului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 29. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 30. Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului Primăriei municipiului Sibiu ori primite de la șefii ierarhici.

 • VIII. DIRECȚIA TEHNICĂ

 • 1. Urmărește și stabilește măsurile ce se impun pentru buna funcționare a activităților de gospodărire, transport local și rețele edilitare.

 • 2. Inițiază proiecte, urmărește întocmirea documentațiilor tehnice și asigură realizarea tuturor lucrărilor publice ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice.

 • 3. Stabilește și propune consiliului local măsuri pentru refacerea și protecția mediului înconjurător în scopul creșterii calității vieții; asigură respectarea prevederilor legale privind protecția și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale.

 • 4. Răspunde de derularea lucrărilor de investiții, respectarea termenelor și efectuarea recepțiilor, conform contractelor încheiate în acest scop.

 • 5. Colaborează cu Direcția economică și cu celelalte servicii pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local; urmărește modul de utilizare și asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de investiții, reparații, amenajări, etc.

 • 6. Propune măsurile tehnice necesare pentru prevenirea și limitarea urmărilor calamităților, catastrofelor și incendiilor.

 • 7. Asigură întreținerea drumurilor publice din municipiu, montarea semnelor de circulație, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal.

 • 8. Cu sprijinul Poliției, Jandarmeriei și Serviciului Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu stabilește măsurile pentru asigurarea unei circulații normale la nivelul municipiului, pentru asigurarea ordinii publice și liniștii locuitorilor.

 • 9. Verifică calitatea lucrărilor de gospodărire și investiții precum și respectarea termenelor contractuale.

 • 10. Urmărește și propune măsurile necesare precum și necesarul de surse financiare pentru:

- întreținerea și repararea drumurilor, străzilor, pasajelor, etc.;

F:\Pers\WORDDOC\DORA\REGULAMENTE\regulam.organiz- modificări -01.07.2011 doc                                       50

 • - salubrizarea municipiului Sibiu;

 • - întreținerea și modernizarea parcurilor și zonelor verzi, asigură revizuirea periodică a dotărilor din aceste parcuri;

 • - siguranței circulației;

 • - iluminat public;

 • - alimentarea cu apă caldă și rece precum și agent termic a locuințelor;

 • - asigurarea bunei funcționări a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare, a igienizării malurilor cursurilor de apă din raza municipiului Sibiu, a decolmatării văilor locale și a podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari;

 • - eliberează autorizații de săpături în carosabil și domeniu public precum și modul de refacere;

 • - contractarea și buna desfășurare a deszăpezirii municipiului.

 • 11. Urmărește și asigură promovarea lucrărilor de reparații și investiții pentru instituții de învățământ, sănătate, cultură și de tineret.

 • 12. Verifică executarea calitativă a lucrărilor și respectarea termenelor pentru lucrările de reparații și investiții și la instituțiile de sănătate, învățământ și tineret.

 • 13. Ia măsuri de bună funcționare a locurilor și parcurilor de distracții și pentru revizuirea dotării acestora.

 • 14. Asigură aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, reciclarea și reintroducerea lor în circuitul productiv și prezintă situația acestora primarului la solicitarea acestuia.

 • 15. întocmește evidența terenurilor fără construcții intravilan și extravilan, care fac parte din patrimoniul municipiului Sibiu.

 • 16. Rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetățenii municipiului referitoare la respectarea legalității în domeniul de activitate.

 • 17. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 18. Conduce și urmărește desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare.

 • 19. Conduce evidența și urmărește executarea contractelor de achiziții publice.

 • 20. întocmește fișa postului pentru persoanele cu funcții de conducere din subordine și le modifică ori de câte ori starea de fapt și schimbările legislative impun aceasta.

 • 21. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului Sibiu.

VII1.A. Serviciul tehnic și management energetic

 • 1. împreună cu Serviciul investiții propune strategiile și direcțiile prioritare de dezvoltare a serviciilor și lucrărilor publice.

 • 2. Urmărește asigurarea unor condiții de trafic fluent în municipiu verificând executarea lucrărilor stabilite de Comisia de circulație a municipiului.

 • 3. Propune autorizarea circulației în zonele cu restricție din municipiul Sibiu în baza dispozițiilor primarului sau a hotărârilor consiliului local.

 • 4. Urmărește asigurarea iluminatului public în municipiu.

 • 5. Asigură activitatea de "dispecerat" precum și centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 6. Face propuneri de buget pentru fiecare an și le fundamentează pentru activitățile: siguranța circulației, iluminat public și alte activități cultural artistice și sportive organizate de consiliul local.

 • 7. Verifică lucrările ce se execută pe domeniul public: semafoare, siguranța circulației, iluminat public, etc.

 • 8. Verifică starea lucrărilor și face propuneri privind ordinea urgenței de executarea a acestora.

 • 9.  Răspunde de amplasarea corectă a indicatoarelor de circulație, semnalizare, marcaje rutiere, parcări, în vederea întăririi siguranței circulației rutiere.

 • 10. Urmărește și verifică modul în care se realizează transportul urban de călători și face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia.

 • 11. Urmărește și răspunde de modul în care se realizează iluminatul public al municipiului Sibiu, luând sau propunând măsuri pentru îmbunătățirea acestuia.

 • 12. Urmărește și verifică funcționalitatea centralelor și punctelor termice aflate pe teritoriul municipiului Sibiu și a rețelelor de apă - canal.

 • 13. Urmărește și răspunde de executarea construcțiilor edilitar-gospodărești ce se efectuează pe teritoriul municipiului Sibiu, în colaborare cu celelalte servicii din cadrul Direcției tehnice luând măsuri de demolare a celor executate ilegal.

 • 14. Urmărește funcționalitatea Stației de radioamplificare a municipiului și a ceasurilor publice.

 • 15. Asigură elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local și Primăriei în ceea ce privește activitățile de care răspunde.

 • 16. Pregătește documentația necesară pentru Comisia de circulație și aduce la îndeplinire cele stabilite, împreună cu Poliția municipiului Sibiu.

 • 17. Analizează, rezolvă și răspunde la sesizările și reclamațiile cetățenilor din municipiu ce se referă la activitățile pe care le coordonează, în termenele prevăzute de lege.

 • 18. Constată contravenții și aplică sancțiunile contravenționale date în competența sa prin împuternicirea primarului.

 • 19. Se ocupă de organizarea manifestărilor aprobate de consiliul local în ceea ce privește partea tehnică.

 • 20. Asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în sistem informatic a datelor fizice si financiare ce decurg din documentele de activitate cu coordonare directă.

 • 21. Asigură arhivarea documentelor conform legii si Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului.

 • 22. Răspunde de pauvazarea municipiului Sibiu în zilele festive.

 • 23. Realizează baza de date energetice în conformitate cu prevederile legale , în colaborare cu Agenția Romană pentru Conservarea Energiei.

 • 24. Ține evidența formelor de energie, a combustibililor utilizați precum și a modului de utilizare a acestora.

 • 25. Asigură urmărirea dinamicii aferente consumurilor specifice de energie și combustibil și a intensității energetice.

 • 26.  Răspunde de analizarea studiilor și proiectelor existente pentru retehnologizarea și/sau modernizarea proceselor tehnologice.

 • 27. Răspunde de analizarea gradului și modului de recuperare a resurselor energetice refolosibile.

 • 28. Stabilește studiile necesare a se efectua și măsurile care să conducă la eficientizarea consumurilor energetice.

 • 29. Avizează, în condițiile legii, realizarea noilor capacități de investiții, de interes local, în domeniul energetic.

 • 30. Colectează și analizează datele, informațiile și documentele puse la dispoziție de agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniul energetic, în vederea elaborării și fundamentării planurilor și programelor energetice.

 • 31. Monitorizează consumurile energetice folosind ca instrument de lucru „contabilitatea energetică,, prin care se înregistrează continuu sau periodic consumurile energetice (separat curent electric, gaz, apă) ale unui obiectiv: școală, creșă, grădiniță, instituție publică etc.

 • 32. Inițiază programe pentru folosirea rațională și eficientă a energiei.

 • 33. Identifică pierderile de energie din obiectivele monitorizate și propune metode de reducere a pierderilor. Acolo unde este posibil propune măsuri de modernizare sau reabilitare a echipamentelor energetice.

 • 34. Inițiază acțiuni de colaborare cu alte consilii locale pentru soluționarea unor probleme energetice, de interes local.

 • 35. Analizează și întocmește documentația necesară pentru aprobarea prețurilor locale de referință a energiei termice livrată populației, prin sisteme centralizate.

 • 36. Colaborează cu Agenția Română pentru Conservarea Energiei, precum și cu celelalte instituții, Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energetic, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală pentru stabilirea strategiilor de aplicare a legislației în domeniul energetic (legi, ordonanțe, hotărâri de guvern, programe etc).

 • 37. Stabilește măsuri pentru popularizarea, în rândul cetățenilor a avantajelor reabilitării termice a clădirilor, în scopul motivării populației spre economisirea agentului termic.

 • 38. Aprobă metodologia de elaborare și acordare, la cerere, a certificatului energetic al clădirilor care necesită asigurarea unui anumit grad de confort și regim termic, potrivit reglementărilor tehnice, în domeniu.

 • 39. Stabilește modalitatea de finanțare conform prevederilor legale în vigoare, a cheltuielor privind reabilitarea termică a clădirilor multietajate, în scopul reducerii consumului energetic.

 • 40. Stabilește conform prevederilor legale în vigoare condițiile efectuării izolațiilor termice la clădirile multietajate și vizează documentațiile întocmite pentru realizarea acestora.

 • 41. Stabilește măsuri pentru încheierea convențiilor cu persoanele fizice și/sau juridice și asociațiile de proprietari/locatari din clădirile de locuit, multietajate nominalizate în programele anuale de reabilitare termică;

 • 42. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 43. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 44. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 45. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 46. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor de investiții și reparații proprii.

 • 47. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 48. Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VIII.A.l. Compartiment tehnic

 • 1. împreună cu Serviciul investiții stabilește strategiile și direcțiile prioritare de dezvoltare a serviciilor și lucrărilor publice.

 • 2. Urmărește asigurarea unor condiții de trafic fluent în municipiu verificând executarea lucrărilor stabilite de Comisia de circulație a municipiului.

 • 3. Autorizează circulația în zonele cu restricție din municipiu în baza dispozițiilor primarului sau a hotărârilor consiliului local.

 • 4. Urmărește asigurarea iluminatului public în municipiu.

 • 5. Asigură activitatea de "dispecerat" precum și centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 6. Face propuneri de buget pentru fiecare an și le fundamentează pentru activitățile siguranța circulației, iluminat public și alte activități cultural artistice și sportive organizate de consiliul local.

 • 7. Verifică lucrările ce se execută pe domeniul public: semafoare, siguranța circulației, iluminat public, etc.

 • 8. Verifică starea lucrărilor și face propuneri privind ordinea urgenței de executarea a acestora.

 • 9.  Răspunde de amplasarea corectă a indicatoarelor de circulație, semnalizare, marcaje rutiere, parcări, în vederea întăririi siguranței circulației rutiere.

 • 10. Urmărește și verifică modul în care se realizează transportul urban de călători și face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia.

 • 11. Urmărește modul în care se realizează iluminatul public al municipiului, luând sau propunând măsuri pentru îmbunătățirea acestuia.

 • 12. Urmărește și verifică funcționalitatea centralelor și punctelor termice aflate pe teritoriul municipiului Sibiu și a rețelelor de apă - canal.

 • 13.  Urmărește executarea construcțiilor edilitar-gospodărești ce se efectuează pe teritoriul municipiului Sibiu, în colaborare cu celelalte servicii din cadrul Direcției tehnice luând măsuri de demolare a celor executate ilegal.

 • 14. Urmărește funcționalitatea Stației de radioamplificare a municipiului și a ceasurilor publice.

 • 15. Răspunde de pauvazarea municipiului în zilele festive.

 • 16. Asigură elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local și Primăriei în ce privește activitățile de care răspunde.

 • 17. Pregătește documentația necesară pentru Comisia de circulație și aduce la îndeplinire cele stabilite, împreună cu Poliția Municipiului Sibiu.

 • 18. Analizează, rezolvă și răspunde la sesizările și reclamațiile cetățenilor din municipiu ce se referă la activitățile pe care le coordonează.

 • 19. Constată contravenții și aplică sancțiunile contravenționale date în competența sa prin împuternicirea primarului.

 • 20. Se ocupă de organizarea manifestărilor aprobate de consiliul local în ceea ce privește partea tehnică.

 • 21. Asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în sistem informatic a datelor fizice și financiare ce decurg din documentele de activitate cu coordonare directă.

 • 22. Asigură arhivarea documentelor conform legii și prezentului regulament.

 • 23. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 24. Compartimentul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

Vin.A.2. Compartiment management energetic

 • 1. Realizează baza de date energetice in conformitate cu prevederile legale , in colaborare cu Agenția Romana pentru Conservarea Energiei.

 • 2. Ține evidența formelor de energie, a combustibililor utilizați precum și a modului de utilizare a acestora.

 • 3. Asigură urmărirea dinamicii aferente consumurilor specifice de energie si combustibil si a intensității energetice.

 • 4.  Răspunde de analizarea studiilor si proiectelor existente pentru retehnologizarea si/sau modernizarea proceselor tehnologice.

 • 5. Răspunde de analizarea gradului si modului de recuperare a resurselor energetice refolosibile.

 • 6. Răspunde de întocmirea studiilor necesare si de luarea masurilor care sa conducă la eficientizarea consumurilor energetice.

 • 7. Asigura elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local si ale Primăriei in ceea ce privește activitatile de care răspunde.

 • 8. Analizează, rezolva si răspunde la sesizările si reclamațiile cetățenilor din municipiu ce se refera la activitatile pe care le coordonează.

 • 9. Constata contravenții si aplica sancțiunile contravenționale date in competenta sa prin Împuternicirea primarului.

 • 10. Asigura arhivarea documentelor conform legii si prezentului regulament.

 • 11. Saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 12. Planifică și organizează, împreună cu celelalte organisme abilitate, furnizarea energiei termice, electrice și a combustibilor în condiții de siguranță și continuitate a alimentării, ținând seama de necesitățile de consum pe raza municipiului;

 • 13. Avizează, în condițiile legii, realizarea noilor capacități de investiții, de interes local, în domeniul energetic;

 • 14. Colectează și analizează datele, informațiile și documentele puse la dispoziție de agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniul energetic, în vederea elaborării și fundamentării planurilor și programelor energetice.

 • 15. Monitorizează consumurile energetice folosind ca instrument de lucru „contabilitatea energetică,, prin care se înregistrează continuu sau periodic consumurile energetice (separat curent electric, gaz, apă) ale unui obiectiv: școală, creșă, grădiniță, instituție publică etc.

16.Inițiază programe pentru folosirea rațională și eficientă a energiei;

17.1dentifică pierderile de energie din obiectivele monitorizate și propune metode de reducere a pierderilor. Acolo unde este posibil propune măsuri de modernizare sau reabilitare a echipamentelor energetice;

 • 18. Inițiază acțiuni de colaborare cu alte consilii locale pentru soluționarea unor probleme energetice, de interes local;

 • 19. întocmește documentația necesară aprobării prețurilor locale de referință a energiei termice livrată populației, prin sisteme centralizate;

 • 20. Colaborează cu Agenția Română pentru Conservarea Energiei, precum și cu celelalte instituții, Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energetic, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală pentru stabilirea strategiilor de aplicare a legislației în domeniul energetic (legi, orgonanțe, hotărâri de guvern, programe etc);

21.Stabilește măsuri pentru popularizarea, în rândul cetățenilor a avantajelor reabilitării termice a clădirilor, în scopul motivării populației spre economisirea agentului termic;

 • 22.Aprobă metodologia de elaborare și acordare, la cerere, a certificatului energetic al clădirilor care necesită asigurarea unui anumit grad de confort și regim termic, potrivit reglementărilor tehnice, în domeniu;

23.Stabilește modalitatea de finanțare a cheltuielor privind reabilitarea termică a clădirilor multietajate racordate la sistemele centralizate de furnizare a agentului termic, în scopul reducerii consumului energetic;

 • 24. Stabilește condițiile efectuării izolațiilor termice la clădirile multietajate și vizează documentațiilor întocmite pentru realizarea acestora;

 • 25. Stabilește măsuri pentru încheierea convențiilor cu persoanele fizice și/sau juridice și asociațiile de proprietari/locatari din clădirile de locuit, multietajate nominalizate în programele anuale de reabilitare termică;

 • 26. Compartimentul management energetic îndeplinește si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de Ia șefii ierarhici.

VIII.B. Serviciul investiții 9

 • 1. Participă la întocmirea programului anual și de perspectivă care se supune aprobării consiliului local, în domeniul investițiilor și reparațiilor de drumuri, pasaje, etc.

 • 2. Participă la întocmirea referatelor privind promovarea investițiilor și lucrărilor publice în vederea aprobării de către consiliul local.

 • 3. întocmește și supune aprobării consiliului local lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

 • 4. Asigură etapele de promovare a investițiilor proprii conform legislației în vigoare: avizări proiecte, licitație pentru adjudecări, finanțare.

 • 5. Răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 6. Urmărește aplicarea legislației specifice în proiectare, a regulamentului de urbanism precum și a normativelor din domeniu.

 • 7. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile ce le elaborează.

 • 8. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor proprii.

 • 9. Asigură resursele financiare pentru investițiile și lucrările de reparații ale Primăriei Sibiu și ale altor instituții care beneficiază conform legii de surse financiare de la bugetul local,

 • 10. Verifică documentațiile din punct de vedere tehnic, economic și încadrarea în termenul de proiectare și executare.

 • 11. Asigură prin proiectant proiectele și detaliile de execuție. Asigură respectarea soluțiilor tehnice avizate, aprobate.

 • 12. întocmește "Cartea Construcției" la obiective de investiții conform legislației în vigoare.

 • 13. Conduce și actualizează săptămânal evidența lucrărilor de investiții și reparații executate din bugetul local.

 • 14. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 15. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 16. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru elaborarea dispozițiilor primarului.

 • 17. întocmește programele anuale de achiziții publice pe baza propunerilor făcute de către direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate în funcție de gradul de prioritate.

 • 18. Estimează valoarea contractelor de achiziții în baza comunicărilor făcute

?

de direcțiile și serviciile interesate, cu privire la alocațiile aferente fiecărei achiziții propuse.

 • 19. Asigură desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare și, în acest sens răspunde de:

 • a. întocmirea documentațiilor de aribuire și a celor descriptive, prezentarea ofertelor (DEPO) și lămurirea eventualelor neclarități legate de acestea;

 • b. întocmirea notei estimative a contractului și a notei justificative cu privire la procedurile de achiziție publică,

 • c. întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică,

 • d. întocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achiziție publică,

 • e. asigurarea publicității achizițiilor publice ( anunțuri de intenție, de participare și de atribuire )

 • f. întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție publică;

 • g. întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;

 • h. asigură desfășurarea propriu zisă a procedurilor de achiziție publică de atribuire a contractelor de furnizare produse, servicii și lucrări;

 • i.  întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

 • j.  analizarea ofertelor depuse;

 • k. emiterea hotărârilor de adjudecare;

 • l.  primirea și rezolvarea contestațiilor;

 • m. întocmirea rezoluțiilor la contestațiile depuse;

 • n. participarea la încheierea contractelor de achiziție publică;

 • o. urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere al respectării valorilor și termenelor, confirmarea realității regularității și legalității plăților aferente contractelor, facându-se de către compartimentele care au propus și solicitat achiziția publică respectivă.

 • 20. Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 21. întocmește rapoarte și propuneri pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 22. Asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în rețeaua informatică a datelor tehnice, fizice și financiare ce decurg din domeniul investițiilor.

 • 23. Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 27. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 27. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 28.  Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VIII.B.l. Compartiment investiții

 • 1. Participă la întocmirea programului anual și de perspectivă care se supune aprobării consiliului local, în domeniul investițiilor și reparațiilor de drumuri, pasaje, etc.

 • 2. Participă la întocmirea referatelor privind promovarea investițiilor și lucrărilor publice în vederea aprobării de către consiliul local.

 • 3. întocmește și supune aprobării consiliului local lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

 • 4. Asigură etapele de promovare a investițiilor proprii conform legislației în vigoare: avizări proiecte, licitație pentru adjudecări, finanțare.

 • 5. Răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 6.  Urmărește aplicarea legislației în domeniul de proiectare, a regulamentului de urbanism precum și a normativelor din domeniu.

 • 7. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 8. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor de investiții și reparații proprii.

 • 9. Asigură resursele financiare pentru investițiile și lucrările de reparații ale Primăriei Sibiu și ale altor instituții care beneficiază conform legii de surse financiare de la bugetul local.

 • 10. Verifică documentațiile din punct de vedere tehnic, economic și încadrarea în termenul de proiectare și executare.

 • 11. Asigură prin proiectant proiectele și detaliile de execuție. Asigură respectarea soluțiilor tehnice avizate, aprobate.

 • 12. întocmește "Cartea Construcției" la obiective de investiții conform legislației în vigoare.

 • 13. Se preocupă să țină o evidență cu datele necesare pentru fiecare investiție publică.

 • 14. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 15. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 16. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 17. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 18. îndeplinește și alte sarcini stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului municipiului Sibiu și șefii ierarhici.

VIILB.2. Compartiment achiziții publice

1. Răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziții publice pe baza propunerilor făcute de către direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei municipiului Sibiu, în funcție de gradul de prioritate.

 • 2.  Răspunde de estimarea valorii contractelor de achiziții în baza comunicărilor făcute de direcțiile și serviciile interesate, cu privire la alocațiile aferente fiecărei achiziții propuse.

 • 3. Asigură și răspunde de organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare, după cum urmează:

 • a. publicitatea achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participare și de atribuire)

 • b. întocmirea documentațiilor de aribuire și a celor descriptive, prezentarea ofertelor (DEPO) și lămurirea eventualelor neclarități legate de acestea;

 • c. întocmirea notei estimative a contractului și a notei justificative cu privire la procedurile de achiziție publică,

 • d. întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică,

 • e. întocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achiziție publică,

 • f. întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție publică;

 • g. întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;

 • h. asigură desfășurarea propriu zisă a procedurilor de achiziție publică de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii și lucrări;

 • i.  întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

 • j.  analizarea ofertelor depuse;

 • k. emiterea hotărârilor de adjudecare;

 • l.  primirea și rezolvarea contestațiilor;

 • m. întocmirea rezoluțiilor la contestațiile depuse;

 • n. participarea la încheierea contractelor de achiziție publică;

 • o. urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere al respectării valorilor și termenelor, confirmarea realității regularității și legalității plăților aferente contractelor facându-se de compartimentele care au propus și solicitat achiziția publică respectivă.

 • 4. Conduce evidența contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau activități.

 • 5. Urmărește executarea contractelor de achiziții și informează șefii ierarhici ori de câte câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale.

 • 6. Colaborează cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Primăriei la fundamentarea programelor anuale de achiziții publice.

 • 7.  Urmărește în colaborare cu celelalte compartimente funcționale, înregistrarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar în evidențele contabile.

 • 8. Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată.

 • 9. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 10. Compartimentul îndeplinește și alte sarcini stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului municipiului Sibiu și șefii ierarhici.

VIII.C. Serviciul gospodărire și protecția mediului

 • I. Organizează și controlează, împreună cu societățile comerciale specializate, activitatea de întreținere și reparații străzi.

 • 2. întocmește și supune aprobării consiliului local propuneri de reparații drumuri, pasaje, etc.

 • 3. Asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în sistemul informatic a datelor fizice și financiare care decurg din documentele de activitate.

 • 4. Răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 5. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 6. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 7. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 8. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 9. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor de investiții și reparații proprii.

 • 10. Anual, întocmește propuneri de buget si le fundamentează pentru activitatile de salubrizare stradala, ecarisaj, deszăpezire.

 • II.  Organizează și coordonează activitatea de ecarisaj pe teritoriul municipiului Sibiu.

 • 12. Organizează, în colaborare cu serviciile publice specializate, activitatea de salubrizare a municipiului Sibiu.

 • 13. Verifică asigurarea curățeniei și igienizării domeniului public și privat al municipiului Sibiu piețelor agroalimentare, a malurilor apelor curgătoare, a terasamentelor de cale ferată, rețeaua stradală etc.

 • 14. Urmărește buna întreținere a bazelor de agrement și sport, terenurilor de joacă pentru copii, fântânilor arteziene, izvoarelor publice și monumentelor istorice.

 • 15. Participă la recepția lucrărilor de întreținere efectuate la baze de agrement și sport, terenuri de joacă pentru copii, fântâni arteziene, izvoare publice și monumente istorice.

 • 16. Urmărește prevenirea și limitarea impactului asupra mediului ce-1 pot avea substanțele și deșeurile de orice natură și anunță autoritățile teritoriale pentru protecția mediului privind activitățile neconforme cu dispozițiile legale.

 • 17. Participă la organizarea și luarea măsurilor de apărare împotriva fenomenelor meteorologice periculoase și a calamităților naturale.

 • 18. Coordonează și asigură dotarea tehnico - materială în cazul căderilor masive de zăpadă, inundațiilor și altor calamități naturale în colaborare cu Serviciul Protecție Civilă și PSI.

 • 19. Instruiește și verifică în cadrul Primăriei și la toate sectoarele aferente, modul de respectare a normelor PSI.

 • 20. Organizează și coordonează activitatea de deratizare și dezinsecție pe teritoriul municipiului Sibiu.

 • 21. Asigură elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local al municipiului Sibiu și Primăriei, ce privesc activitățile de care răspunde.

 • 22. Constată contravenții și aplică sancțiunile contravenționale date în competență prin împuternicirea primarului.

 • 23. Verifică la fața locului și soluționează sesizările și reclamațiile făcute de cetățeni care se referă la activitățile de care răspunde.

 • 24. Colaborează cu celelalte compartimente funcționale pentru rezolvarea atribuțiilor sppecifice.

 • 25. Urmărește și recepționează zilnic, sub aspect cantitativ și calitaiv lucrările de salubritate și deszăpezire.

 • 26. Verifică zilnic modul de asigurare a curățeniei și ordinii pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu.

 • 27. Verifică și sancționează contravențional pe cei care nu respectă sau nu dețin autorizații de spargere care afectează căile rutiere, trotuarele, parcurile și zonele verzi ori alte spații din domeniul public și privat și de tăieri de arbori și arbuști ornamentali.

 • 28. Verifică și răspunde de organizarea șantierelor de construcții - montaj de pe raza municipiului și sancționează pe cei care nu respectă dispozițiile legale

 • 29. Verifică și răspunde de desfășurarea comerțului stradal, sub aspectul respectării dispozițiilor legale, privind ocuparea domeniului public și păstrarea curățeniei.

 • 30. Verifică și sancționează contravențional pe cei care nu respectă normele de protecție a mediului înconjurător.

 • 31. Verifică pe parcursul controalelor din timpul nopții funcționarea iluminatului public pe teritoriul municipiului Sibiu și informează superiorii ierarhici.

 • 32. Asigură aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor, reciclarea și reintroducerea lor în circuitul productiv.

 • 33. Urmărește ca pământul excedentar rezultat din săpături să fie depozitat la locurile prestabilite, condiție care va fi stipulată în avizul de săpătură.

 • 34. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 35. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează.

 • 36. Săptămînal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 37. Asigură și urmărește avizarea tăierii arborilor de pe domeniul public și privat.

 • 38. Urmărește buna întreținere a zonelor verzi.

  39. Participă la recepția lucrărilor de întreținere efectuate în parcuri și zone


verzi.

 • 40. Coordonează și urmărește activitățile prestate de Serviciul Public Administrare parcuri și zone verzi.

 • 41. Coordonează, urmărește și verifică modul de administrare a fondului forestier (din punct de vedere tehnic), aflat în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului Sibiu.

 • 42. Serviciul execută și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local municipal, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VIILC.l Compartiment gospodărire și protecția mediului

 • 1.  Organizează și controlează, împreună cu societățile comerciale specializate, activitatea de întreținere și reparații străzi.

 • 2. întocmește și supune aprobării consiliului local propuneri de reparații drumuri, pasaje, etc.

 • 3. Asigura activitatea de "dispecerat"

 • 4. Răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 5. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 6. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 7. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 8. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 9. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor de investiții și reparații proprii.

 • 10. Anual, întocmește propuneri de buget si le fundamentează pentru activitatile de salubrizare stradala, ecarisaj, deszăpezire.

 • 11. Organizează, în colaborare cu serviciile publice specializate, activitatea de salubrizare si deszăpezire a municipiului Sibiu.

 • 12. Verifica asigurarea curățeniei si igienizării domeniului public si privat al municipiului Sibiu piețelor agroalimentare, a malurilor apelor curgătoare, a terasamentelor de cale ferata, rețeaua stradala etc.

 • 13. Urmărește buna întreținere a bazelor de agrement si sport, a terenurilor de joaca pentru copii, a fântânilor arteziene, a izvoarelor publice si a monumentelor istorice.

 • 14. Participa la recepția lucrărilor de întreținere efectuată la baze de agrement si sport, terenuri de joaca pentru copii, fântâni arteziene, izvoare publice si monumente istorice.

 • 15. Urmărește prevenirea si limitarea impactului asupra mediului ce-1 pot avea substanțele si deseurile de orice natura si anunța autoritatile teritoriale pentru protecția mediului privind activitatile neconforme cu dispozițiile legale.

 • 16. Participa la organizarea si luarea masurilor de aparare împotriva fenomenelor meteorologice periculoase si a calamitatilor naturale.

 • 17.  Organizează si coordonează activitatea de ecarisaj pe teritoriul municipiului Sibiu.

 • 18. Organizează si coordonează activitatea de deratizare si dezinsectie pe teritoriul municipiului Sibiu.

 • 19. Asigura elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local al municipiului Sibiu si Primăriei, care privesc activitatile de care răspunde.

 • 20. Constata contravenții si aplica sancțiunile contravenționale date în competentă prin împuternicirea primarului.

 • 21. Verifica la fata locului si soluționează sesizările si reclamatiile făcute de cetateni care se refera la activitatile de care răspunde.

 • 22. Colaborează cu celelalte compartimente funcționale pentru rezolvarea atribuțiilor specifice.

 • 23. Urmărește si recepționează zilnic, sub aspect cantitativ si calitativ lucrările de salubritate si deszăpezire.

 • 24. Verifica zilnic modul de asigurare a curățeniei si ordinii pe domeniul public si privat al municipiului Sibiu.

 • 25. Verifica si sancționează contravențional pe cei care nu respecta sau nu dețin autorizații de spargere care afecteaza caile rutiere, aspectul respectării dispozițiilor legale, privind ocuparea domeniului public si pastrarea curățeniei, trotuarele, parcurile si zonele verzi ori alte spatii din domeniul public si privat al municipiului Sibiu.

 • 26. Verifica si răspunde de organizarea șantierelor de construcții - montaj de pe raza municipiului si sancționează pe cei care nu respecta dispozițiile legale.

 • 27. Verifica si răspunde de desfasurarea comerțului stradal, sub aspectul respectării dispozițiilor legale, privind ocuparea domeniului public și privat al municipiului Sibiu.

 • 28. Verifica si sancționează contravențional pe cei care nu respecta normele de protecție a mediului înconjurător.

 • 29. Asigura aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectiva a deșeurilor, reciclarea si reintroducerea lor în circuitul productiv.

 • 30. Urmărește ca pământul excedentar rezultat din săpături să fie depozitat la locurile prestabilite, condiție care va fi stipulata în avizul de săpătură.

31 .Coordonează, urmărește si verifica activitatea persoanelor care efectuează munca in folosul comunității conform legislației in vigoare.

 • 32. Verifica dosarele depuse pentru eliberarea avizelor de săpătură pe domeniul public si privat al municipiului Sibiu si eliberează avizele de săpătură, cu respectarea dispozițiilor legale.

 • 33. Verifica si recepționează refacerea lucrărilor de săpătură a cailor rutiere, trotuare, etc. conform clauzelor din avizul eliberat in acest sens si a normelor tehnice in vigoare.

 • 34. Asigura întocmirea rapoartelor periodice solicitate de APM, ARPM, Direcția Județeană de Statistica Sibiu, Consiliul Județean Sibiu etc.

 • 35. Participa la comisia de avizari adunari publice.

 • 36. Participa inpreuna cu Garda Naționala de Mediu, Serviciul de Gospodărirea Apelor la controalele periodice efectuate pe raza municipiului Sibiu.

 • 37. Verifica contractele de salubritate incheiate de operatorii de salubritate de pe raza municipiului Sibiu cu persoane fizice, persoane juridice.

 • 38. Asigura întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în sistemul informatic a datelor fizice si financiare care decurg din documentele de activitate.

 • 39. Asigura arhivarea documentelor pe care le instrumentează.

 • 40. Saptamânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 41. Asigură și urmărește avizarea tăierii arborilor de pe domeniul public și privat.

 • 42. Urmărește buna întreținere a zonelor verzi.

 • 43. Participă la recepția lucrărilor de întreținere efectuate în parcuri și zone verzi.

 • 44. Coordonează și urmărește activitățile prestate de Serviciul Public Administrare parcuri și zone verzi.

 • 45. Coordonează, urmărește și verifică modul de administrare a fondului forestier (din punct de vedere tehnic), aflat în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului Sibiu.

 • 46. Compartimentul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VIILC.2 Compartiment reparații străzi

 • 1. Participă la întocmirea programului anual și de perspectivă care se supune aprobării consiliului local, în domeniul reparațiilor de drumuri, pasaje, etc.

 • 2. întocmește și supune aprobării consiliului local propuneri de reparații drumuri, pasaje, trotuare, scări etc.

 • 3. Anual, face propuneri de buget și le fundamentează pentru activitatea de întreținere si reparații străzi.

 • 4.  Organizează și controlează, împreună cu societățile comerciale specializate, activitatea de întreținere și reparații străzi.

 • 5. Răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative de la nivel național.

 • 6. Urmărește aplicarea legislației specifice în proiectare, regulamentul de urbanism și normativele din domeniu.

 • 7. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 8. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor de reparații.

 • 9. Asigură resursele financiare pentru lucrările de reparații ale Primăriei Sibiu și ale altor instituții care beneficiază conform legii de surse financiare de la bugetul local.

 • 10. Verifică documentațiile din punct de vedere tehnic, economic și încadrarea în termenul de proiectare și executare.

 • 11. Asigură prin proiectant proiectele și detaliile de execuție; asigură respectarea soluțiilor tehnice avizate sau aprobate.

 • 12. Conduce și actualizează săptămânal evidența lucrărilor de reparații executate din bugetul local.

 • 13. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 14. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 15. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 16. Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 17. Asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în rețeaua informatică a datelor tehnice, fizice și financiare care decurg din domeniu] investițiilor.

 • 18. Asigură rezolvarea corespondenței cu respectarea termenelor legale și în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 19. Saptamânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 20. Compartimentul exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VIILD. Unitate municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice

 • 1. Fundamentează și coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizează implementarea acestora;

 • 2. Pregătesc, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și le prezintă autorităților administrației publice locale municipale spre aprobare;

 • 3. Asistă operatorii și autoritățile administrației publice locale în procesul de accesare și atragere a fondurilor pentru investiții;

 • 4. Pregătesc și transmit rapoarte de activitate către Instituția Prefectului, Unitatea centrală de monitorizare, precum și autoritățile de management care gestionează elementele structurale și programele operaționale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, după caz;

 • 5. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu ori dispoziții ale Primarului Municipilui Sibiu.

 • IX. DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

 • 1. Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu sau prin dispoziții ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică a municipiului Sibiu precum și a teritoriului administrativ.

 • 2. Participă la toate acțiunile consiliului local și ale Primăriei municipiului Sibiu care au drept scop dezvoltarea urbană și amenajarea spațiilor publice ale orașului, precum și amenajarea teritoriului administrativ al municipiului Sibiu.

 • 3. Asigură redactarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire și autorizațiilor pentru desființarea construcțiilor pe baza documentațiilor tehnice prevăzute de lege și le prezintă spre semnare persoanelor competente, răspunzând de legalitatea acestora.

 • 4. Urmărește executarea construcțiilor în conformitate cu autorizațiile de construcție; în cazul în care se constată nerespectarea autorizației de construcție sau executarea unor lucrări neautorizate propune deîndată măsurile prevăzute de lege.

 • 5. Organizează și conduce la zi evidența certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcție și autorizațiilor de demolare.

 • 6. Organizează eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor în termenele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, astfel încât să nu devină aplicabile dispozițiile OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite aprobată prin Legea nr. 486/2003; răspunde în condițiile OUG nr. 27/2003.

 • 7. Asigură și răspunde de încasarea taxei de autorizare conform legii; la finalizarea construcțiilor, stabilește și răspunde de încasarea taxei de regularizare.

 • 8. Asigură întocmirea și menținerea evidenței terenurilor fără construcții intravilan și extravilan care fac parte din patrimoniul municipiului Sibiu, în colaborare cu Serviciul patrimoniu.

 • 9. Asigură și răspunde de rezolvarea în termenul legal a sesizărilor primite de la cetățenii municipiului Sibiu referitoare la respectarea legalității în domeniul urbanismului și construcțiilor, în colaborare cu serviciul specializat.

 • 10. Asigură întocmirea și răspunde de realizarea documentelor de organizare și dezvoltare urbanistică a municipiului Sibiu precum și de amenajare a teritoriului, cu respectarea tradiției locale și realizarea lor conform prevederilor legale.

 • 11. Inițiază proiecte pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu care se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public -privat și avizează toate proiectele întocmite de terți pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu.

 • 12.  Asigură elaborarea proiectelor de urbanism și arhitectură prin procedurile de încredințare prevăzute de lege, în colaborare cu Direcția tehnică -Compartiment achiziții publice, urmărirea proiectelor pe parcursul elaborării, recepționarea lucrărilor de proiectare. Elaborează propuneri de organizare de concursuri de arhitectură pentru proiecte de importanță deosebită.

 • 13. Asigură execuția proiectelor de urbanism și arhitectură finanțate din bugetul local prin procedurile de încredințare prevăzute de lege, în colaborare cu Direcția tehnică - Compartiment achiziții publice, și controlul urmăririi execuției pe șantier, recepționarea lucrărilor de execuție.

 • 14. Stabilește și propune primarului măsuri pentru refacerea și protecția mediului înconjurător; asigură respectarea prevederilor legale privind protecția, restaurarea, reabilitarea și conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri și zone de agrement pe baza documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.

 • 15. Colaborează cu celelalte direcții pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local.

 • 16. Asigură elaborarea și respectarea prevederilor planului urbanistic general al orașului și a regulamentului de urbanism și aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale și de detaliu și conformarea autorizațiilor de construire sau de desființare cu prevederile documentațiilor de urbanism.

 • 17. Asigură monitorizarea, urmărirea stării monumentelor de arhitectură și a zonelor de rezervații și zonelor protejate și face propuneri pentru conservarea, repararea și punerea lor în valoare.

 • 18. Inventariază și propune spre aprobare zonele în care trebuie luate măsuri de reabilitare urbană.

 • 19.  Supune aprobării consiliului local, Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Sibiu, precum și celelalte documentații de urbanism elaborate în scopul dezvoltării urbanistice a orașului și a teritoriului administrativ.

 • 20.  Asigură participarea cu reprezentanți la lucrările comisiei de sistematizare a circulației rutiere.

 • 21. Asigură asistența de specialitate pentru verificarea la fața locului a imobilelor coproprietare privată a municipiului care fac obiectul unor procese de sistare a stării de indiviziune.

 • 22. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 23. Asigură participarea la comisia de stabilitate a construcțiilor, ca urmare a efectelor calamităților naturale.

 • 24. Conduce și răspunde de organizarea evidenței lucrărilor de construcții din municipiu în vederea punerii la dispoziție a rezultatelor acesteia, autorităților administrației publice centrale.

 • 25. întocmește fișa postului pentru funcționarii publici de conducere din subordine, o actualizează ori de câte ori situația de fapt și prevederile legale impun aceasta.

 • 26. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale Primarului.

IX.A. Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

 • 1.  Propune proiectele de urbanism necesare și oportune teritoriului administrativ al municipiului Sibiu.

 • 2. întocmește temele de proiectare pentru proiectele de urbanism.

 • 3.  Asigură elaborarea proiectelor de urbanism prin procedurile de încredințare prevăzute de lege, derularea acestora fiind asigurată de Compartimentul achiziții publice din cadrul Direcției tehnice, sau, în mod direct, prin biroul de proiectare din cadrul Serviciului Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi.

 • 4. Face propuneri în vederea organizării de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanță deosebită.

 • 5.  Organizează consultarea cetățenilor pentru avizarea și aprobarea proiectelor de urbanism, prezentarea proiectelor în comisiile de avizare, prezentarea lor în consiliul local al municipiului Sibiu; emite avizele prevăzute de lege pentru lucrările menționate.

 • 6. Prezintă, la cererea consiliului local al municipiului Sibiu și a primarului, rapoarte și informări privind activitatea urbanistică și de amenajare a teritoriului.

 • 7. Informează consiliul local și primarul despre măsurile ce se impun pentru materializarea proiectelor de urbanism.

 • 8. Face propuneri pentru reabilitarea urbanistică a unor zone din municipiul Sibiu.

 • 9. Organizează și întocmește banca de date de urbanism și amenajarea teritoriului în colaborare cu Serviciul informatică.

 • 10. întocmește propunerile pentru atribuirea de denumiri străzilor de pe raza municipiului Sibiu.

 • 11. Asigură, împreună cu Serviciul patrimoniu și cu Serviciul informatică baza de date privind dreptul de proprietate asupra imobilelor, corelată cu baza de date de urbanism și amenajarea teritoriului.

 • 12. Eliberează certificate de urbanism pentru documentații de urbanism.

 • 13. Participă la ședințele consiliului local unde prezintă materiale legate de urbanism și amenajarea teritoriului ce se supun hotărârii acestuia.

 • 14. Rezolvă sesizările cetățenilor referitoare la problemele de urbanism și amenajarea teritoriului, sub sancțiunile prevăzute de lege.

 • 15. întocmește rapoarte și face propuneri pentru emiterea dispozițiilor primarului în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.

 • 16. Asigură arhivarea actelor cu care lucrează.

 • 17. Asigură informarea cetățenilor și dă relații acestora cu privire la problemele de urbanism și amenajare a teritoriului.

 • 18. întocmește alte proiecte de execuție prin biroul de proiectare al Serviciului Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi, necesare pentru programele de reabilitare urbană finanțate de Primăria municipiului Sibiu.

 • 19. Centralizează date și studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituțiile județene abilitate sau de instituții administrative naționale.

 • 20. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 21. Asigură participarea la comisia de stabilitate a construcțiilor, ca urmare a efectelor calamităților naturale.

9

 • 22. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 23. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 24. Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

IX.B. Serviciul autorizare construcții

 • 1. Elaborează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrări de construcții, reconstruire, modificare, extindere, reparații, protejare, restaurare, reabilitare, conservare, căi de comunicații, dotări tehnico-edilitare, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări spații verzi, parcuri, pasaje, excavări, exploatări de cariere, balastiere, construcții provizorii de șantier, tabere de corturi, tabere de căsuțe și alte lucrări indiferent de valoarea lor, pentru care legea cere eliberarea autorizațiilor de construire, în cuprinsul intravilanului municipiului și în teritoriul administrativ.

 • 2. Aduce la cunoștința publicului autorizațiile eliberate.

 • 3. Eliberează certificate de notare în cartea funciară și alte certificate de urbanism pentru care legea cere eliberarea acestor documente, inclusiv pentru schimbarea destinației construcțiilor.

 • 4.  Propune eliberarea de avize pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire aflate în competența de emitere a consiliului județean, conform legii.

 • 5. Propune măsurile legale necesare privind construcțiile executate fără autorizație sau cu nerespectarea autorizațiilor de construire.

 • 6. Asigură regularizarea taxelor de autorizare de construire, organizarea și menținerea evidențelor privind taxele de autorizare de construire și arhivarea acestora în corespondență cu dosarele de autorizare.

 • 7. Asigură arhivarea documentelor elaborate în cadrul serviciului.

 • 8. Primește și verifică documentațiile depuse de solicitanți (persoane fizice și juridice) repartizate de șef serviciu urbanism care privesc eliberarea certificatului de urbanism;

 • 9.  Analizează documentația și completează certificatul de urbanism, menționând destinația precisă a solicitării, apoi îl prezintă pentru semnare persoanelor îndreptățite; o atenție sporită se va acorda completării corecte a tuturor datelor prevăzute în formularul tipizat, solicitării avizelor și documentației tehnice prevăzute de lege.

 • 10. Primește și verifică din punct de vedere urbanistic, tehnic și juridic documentațiile tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, repartizate de șef serviciu urbanism; documentațiile trebuie să corespundă tuturor normelor și reglementărilor în vigoare ce guvernează activitatea de proiectare.

 • 11. în cazul depunerii unei documentații tehnice incomplete sau care nu corespunde normelor și reglementărilor în vigoare, aceasta se restituie solicitantului în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu motivația necesară și solicitarea de documente în completare;

 • 12. Pregătește și propune comisiei documentațiile tehnice în vederea emiterii acordului unic;

 • 13. Completează autorizația de construire și o prezintă spre semnare persoanelor competente;

 • 14. Primește, verifică și completează autorizațiile de demolare, dezafectare ori dezmembrare (parțială sau totală) a construcțiilor și instalațiilor, după procedura stabilită la alineatul precedent.

 • 15. Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții în zonele asupra cărora s-a instituit potrivit legii regim de protecție, se va respecta procedura instituită de art.7 din Legea 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 16. Urmărește și răspunde de existența proiectului tehnic pe șantier, executarea lucrărilor de construire conform autorizației emise și proiectului tehnic și la termenele prevăzute de aceasta; în cazul existenței neconformităților cu prevederile legale, propun deîndată măsurile de remediere și de sancționare prevăzute în lege; până la finalizarea proiectului tehnic se va dispune sistarea lucrărilor de execuție, dacă acestea au fost începute în absența documentației respective.

 • 17. La finalizarea lucrărilor întocmește procesele-verbale de recepție a lucrărilor și, la solicitarea proprietarului construcției, certificatul pentru notarea construcțiilor în cartea funciară;

 • 18. La finalizarea lucrărilor, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de execuție stabilit prin autorizație, va soma în scris proprietarul construcției pentru regularizarea taxei de autorizație, va urmări încasarea eventualelor diferențe și va ține evidența acestora;

 • 19. Conduce Registrul de evidență al autorizațiilor de construire, care va cuprinde, pe lângă datele de identificare a autorizației, datele pentru: prelungirile acordate, eliberarea unor noi autorizații pentru aceeași lucrare, procesul verbal de recepție al lucrării, valoarea calculată a taxei de autorizare, somațiile pentru regularizarea taxelor de autorizare, valoarea calculată a regularizării taxei respective, dovada achitării integrale a taxei de autorizare (în format electronic).

 • 20. Toate documentele primite, întocmite și emise în procesul de certificare și autorizare a construcției în cauză se arhivează la aceeași adresă a construcției din arhiva direcției, inclusiv documentele legate de taxa de autorizare sau copii ale acestora.

 • 21. Activitatea de soluționare a sesizărilor privind cazurile de încălcare a disciplinei în construcții va fi efectuată obligatoriu în teren, direct de inspectorii de sector din cadrul serviciului de autorizări și disciplină în construcții, de regulă, cu inspectorii din cadrul structurii responsabile cu disciplină în construcții din cadrul Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu;

 • 22. Pune la dispoziția structurii responsabile cu disciplina în construcții documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor acestuia.

 • 23. Urmărește, cu sprijinul Serviciului juridic modul de soluționare a proceselor verbale de contravenție, respectiv darea lor în debit sau rezoluția instanțelor judiciare.

 • 24. Centralizează date și studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituțiile județene abilitate sau de instituții administrative naționale.

 • 25. Asigură informarea cetățenilor și dă relații acestora cu privire la problemele de autorizare și disciplină în construcții.

 • 26. Eliberează certificate de nomenclatură stradală.

 • 27. Rezolvă cererile de trecere în proprietate privată a terenurilor aferente locuințelor, în conformitate cu legile în vigoare.

 • 28. Emite avize în vederea autorizării funcționării agenților comerciali.

 • 29. întocmește rapoarte și face propuneri pentru emiterea dispozițiilor primarului în domeniul de activitate al serviciului.

 • 30. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 31. Soluționează corespondența în termenele prevăzute de lege.

 • 32. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 33. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 34. Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

IX.C. Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

 • 1. Urmărește realizarea obiectivelor cuprinse în “Cartea restaurării orașului istoric”.

 • 2. Răspunde de asigurarea măsurilor pentru păstrarea imaginii orașului istoric și protecția monumentelor arhitectonice.

 • 3. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor pentru locuire în zona protejată, - îmbunătățirea pe termen lung a condițiilor de viață a locatarilor.

 • 4. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor de desfășurare a comerțului cu amănuntul, prin:

 • -  lărgirea ariei străzilor comerciale

 • -  stabilirea criteriilor de “calitate și specializare” în vederea închirierii spațiilor comerciale.

 • 5. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor de desfășurare a activităților de prestări servicii și meseriași, prin:

 • -  încurajarea meșteșugurilor tradiționale nepoluante vizual, fonic și chimic

 • -  amplasarea funcțiunilor pe verticală de-a lungul principalelor străzi comerciale (de jos în sus comerțul, prestările de servicii și locuințe)

 • 6. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor de desfășurare a activităților turistice și culturale, prin:

 • -  îmbunătățirea și extinderea rețelei de prestări servicii existentă

 • -  sprijinirea artizanatului tradițional și meseriilor din domeniul artei

 • -  amenajarea de noi terase, spații de recreere și odihnă

 • 7. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor pentru reabilitarea infrastructurii:

 • -  atragerea de noi surse de finanțare a investițiilor

 • -  identificarea și eliminarea spărturilor din conducte

 • -  refacerea fântânilor și drenurilor

 • 8. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor pentru reducerea traficului rutier în centrul istoric, prin:

 • -  eliberarea centrului istoric de circulația de transit

 • -  amenajarea de noi parcări la intrarea în centrul istoric

 • -  amenajarea rețelei de drumuri pentru pietoni și bicicliști

 • 9. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor de amenajare a spațiilor publice și zone verzi, amenajarea piețelor și plantarea de arbori în concordanță cu tradițiile istorice ale orașului.

 • 10. Face propuneri pentru cooperarea cu organismele de specialitate si cu instituțiile publice cu responsabilități in domeniul protejării monumentelor istorice si asigura punerea in aplicare si respectarea deciziilor acestora;

 • 11. Asigura protejarea monumentelor istorice clasate, aflate in domeniul public sau privat al municipiului Sibiu precum si a celor abandonate sau aflate in litigiu, alocand resurse financiare in acest scop;

 • 12. Cooperează cu ceilalți proprietari sau administratori de monumente istorice;

 • 13. Participa la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare in acest scop in bugetele pe care le administrează;

 • 14. Face propuneri pentru cuprinderea in programele de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice; elaborează, actualizeaza si aproba documentațiile de amenajare a teritoriului si urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care conțin monumente istorice;

 • 15. Ia masurile tehnice si administrative necesare in vederea prevenirii degradării monumentelor istorice;

 • 16. Răspunde de realizearea studiile de fundamentare, delimitare si instituire a zonelor de protecție a monumentelor istorice,

 • 17. Colaborează cu direcția pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului București, furnizând acesteia toate informațiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice;

 • 18. In vederea intocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale localităților, asigura elaborarea documentației pentru delimitarea zonelor de protecție a monumentelor istorice;

 • 19. Elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecție a monumentelor istorice si le aproba numai pe baza si in condițiile avizului Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau al comisiei regionale a monumentelor istorice, după caz;

 • 20. Propune, în termen de 12 luni de la clasarea siturilor ca monumente istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentațiilor de urbanism si amenajare a teritoriului aferente;

 • 21. Asigura elaborarea si aproba programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice din municipiul Sibiu, cu respectarea avizului instituției abilitate potrivit legii;

 • 22. La solicitarea direcției pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, impreuna cu organele de politie, propune consiliului local interzicerea circulației vehiculelor grele si transportul de materiale explozive in zona de protecție a monumentelor istorice;

 • 23. Colaborează cu compartimentele specializate ale altor autoritati ale administrației publice locale, in cazul in care monumentele istorice si zonele de protecție a acestora se afla pe teritoriul mai multor unitati administrativ-teritoriale.

 • 24.  Verifica existenta tuturor avizelor de specialitate in domeniul monumentelor istorice si conformitatea autorizației cu prevederile acestora, precum si indeplinirea dispozițiilor cuprinse in Obligația privind folosința monumentului istoric, conform prevederilor legale; asigura menționarea in autorizație a tuturor condițiilor conținute in avize la autorizarea lucrărilor asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor situate in zona lor de protecție, respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizației de funcționare;

 • 25. Ia masuri pentru autorizarea cu prioritate a documentațiilor tehnice care se refera la intervenții asupra monumentelor istorice;

 • 26. Dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau de desființare in situația descoperirii de vestigii arheologice, hotărăște si, după caz, organizează paza acestora si anunța in cel mai scurt timp direcția pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județeană;

 • 27. Asigura prin aparatul de specialitate si in colaborare cu direcția pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județeană aplicarea Însemnelor distinctive si a siglelor de monumente istorice si controlează intretinerea lor de către proprietar;

 • 28. Urmărește și face propuneri primarului pentru asigurarea pazei si protecției monumentelor istorice aflate in domeniul public si privat al municipiului Sibiu, precum si ale monumentelor istorice abandonate sau aflate in litigiu, semnalând de urgenta direcției pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județene orice caz de nerespectare a legii;

 • 29. Asigura efectuarea, impreuna cu Serviciul protecție civilă și PSI, de acțiuni de prevenire si stingere a incendiilor la monumente istorice.

 • 30. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 31. Compartimentul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

 • X. Compartiment Cabinet al Primarului

Atribuțiile au fost stabilite prin dispoziția Primarului Municipiului Sibiu nr.3574/18.03.2008, după cum urmează:

 • 1. Informează primarul cu privire la problemele referitoare la serviciile de turism sau oferta turistică a municipiului.

 • 2. Elaborează prognoze și strategii de dezvoltare turistică a municipiului în colaborare cu celelalte compartimente funcționale.

 • 3. Participă împreună cu organele abilitate, la elaborarea, promovarea și dezvoltatea programelor de interes local în domeniul turistic.

 • 4. întocmește în colaborare cu celelalte compartimente, servicii și instituții publice, studii și programe de dezvoltare turistică.

 • 5. Elaborează strategii pentru promovarea unor acțiuni cu impact direct asupra creșterii și îmbunătățirii ofertei turistice și serviciilor în municipiul Sibiu.

 • 6. Culege date și informații din domeniul turistic din municipiul și județul Sibiu.

 • 7. Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare acțiunilor de promovare turistică a municipiului Sibiu.

 • 8. Sprijină și asigură relațiile cu tur operatori și agenții de turism.

 • 9. Sprijină organizarea de diverse conferințe, simpozioane și întâlniri de lucru interne și internaționale în scopul dezvoltării ofertei turistice a municipiului Sibiu.

 • 10. Asigură în colaborare cu celelalte compartimente funcționale, întocmirea sau coordonarea unor proiecte care au ca obiect materialele necesare promovării pe plan turistic a municipiului Sibiu.

 • 11. Urmărește și informează în scris primarul, lunar, cu privire la aspectele referitoare la promovarea turistică a municipiului Sibiu.

 • 12. Are obligația să colaboreze, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, atât cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului cât și cu instituțiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.

 • 13. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la primar.

XL Compartiment Audit Intern

 • 1. întocmește și supune spre aprobare primarului planul anual de audit intern care va cuprinde atât activitățile desfășurate de primărie și instituțiile subordonate cât și activitățile persoanelor fizice și juridice care utilizează fonduri publice în baza unei finanțări din bugetul consiliului local Sibiu având în vedere ca:

 • a) să fie cuprinse toate activitățile desfășurate de Primărie;

 • b) orice activitate sau operațiune trebuie să fie cuprinsă în planul de audit intern cel puțin o dată la 3 ani;

 • c) activitățile sau operațiunile prevăzute în planul de audit intern va face obiectul auditării pe tot parcursul desfășurării ei;

 • d) activitățile prevăzute în planul de audit intern să fie stabilite prin analiza și evaluarea gradului și a iminenței riscului asociat;

 • e) la elaborarea planului de audit intern se va ține seama și de o serie de evenimente semnal ca: deficiențele constatate în rapoartele de audit anterioare; deficiențele constatate și consemnate în procesele-verbale încheiate în urma inspecțiilor de audit intern; deficiențele consemnate în rapoartele Curții de Conturi; informații și indicii deținute sau obținute cu privire la disfuncționalități sau abateri; evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat; aprecierile unor specialiști sau experți cu privire la structura și dinamica unor riscuri.

 • 2. Certifică trimestrial și anual bilanțul contabil și contul de execuție bugetară a consiliului local Sibiu, verificând:

 • a) ca toate operațiunile ce privesc primăria să fie înregistrate în contabilitate, pe bază de documente justificative;

 • b) ca toate elementele patrimoniale din evidențele contabile să corespundă cu cele identificabile fizic și toate elementele de activ, pasiv, de venituri și cheltuieli reflectă valori reale, care există și privesc Primăria municipiului Sibiu;

 • c) operațiunile sunt contabilizate în perioada corespunzătoare, urmărindu-se respectarea independenței exercițiului financiar;

 • d) sumele să fie bine determinate aritmetic, exacte, urmărindu-se respectarea tuturor regulilor și principiilor contabile, precum și metodele de evaluare;

 • e) operațiunile să fie înregistrate în conturile corespunzătoare, conform planului de conturi pentru instituțiile publice;

 • f) să fie corect totalizate și centralizate.

 • 3. Solicită documentele necesare certificării bilanțului contabil și contul de execuție bugetară (bilanțul contabil, contul de execuție bugetară, actele de gestiune și financiare, evidențele contabile și orice document justificativ).

 • 4. Organizează și conduce evidența certificării bilanțurilor, înființează și operează acestea în registrul special.

 • 5. Examinează legalitatea, regularitatea și conformitatea operațiunilor, identifică erorile, risipa, gestiunea frauduloasă și defectuoasă.

 • 6. Propune măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați.

 • 7. Supraveghează regularitatea sistemului de fundamentare a deciziei, planificarea, organizarea, coordonarea și controlul îndeplinirii deciziilor.

 • 8. Evaluează economicitatea eficienței, eficacității cu care sistemele de conducere și de execuție existente în cadrul primăriei la nivelul unui program sau proiect finanțat din fonduri publice utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite.

 • 9. Identifică slăbiciunile sistemelor de conducere și de control precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme, unor programe sau proiecte ori unor operațiuni și propune măsuri pentru diminuarea riscurilor.

 • 10. Solicită de la primar ordin de serviciu pentru activitățile pe care le auditează.

 • 11. Propune primarului, când este cazul, contractarea externă de serviciu de expertiză sau consultanță.

 • 12. întocmește raportul de audit intern pentru fiecare activitate auditată care va trebui să cuprindă modul de desfășurare al auditului, constatările făcute, concluzii și recomandări. Trebuie să fie prezentate și punctele de vedere ale persoanelor implicate în activitatea auditată în special a acelora cu care se semnalează deficiențe și care pot fi afectate de măsurile recomandate în raportul de audit.

 • 13. Raportul de audit intern va fi însoțit de întreaga documentație care să susțină recomandările, constatările și concluziile.

 • 14. Ține evidențele, rapoartele de audit în termen legal și le arhivează conform normelor legale.

 • 15. împreună cu serviciul juridic, când se impune, va formula contestații împotriva proceselor verbale ale inspecției de audit intern.

 • 16. Colaborează pentru realizarea sarcinilor cu compartimentele de audit din cadrul Administrației Financiare Sibiu, DGFP Sibiu și Consiliului Județean Sibiu.

 • 17. Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotarea și buna desfășurare a activității compartimentului,

 • 18. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 19. Asigură înregistrarea corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea procedurilor legale și în termenele stabilite.

 • 20. Organizează și asigură funcționarea controlului financiar intern de gestiune asupra gestiunilor proprii, a gestiunilor instituțiilor și serviciilor publice din subordinea consiliului local.

 • 21. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 22. Compartimentul exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu ori dispoziții ale primarului.

 • XII. Serviciul de presă și comunicare

 • 1. Gestionează relația instituției cu mass-media prin comunicate, anunțuri și conferințe de presă.

 • 2. Informează zilnic primarul și viceprimarii cu problemele ridicate de mass - media, a căror rezolvare este de competența Consiliului Local sau a Primăriei, spre a dispune măsuri în consecință.

 • 3. Organizează conferințele de presă ale primarului și sprijină organizarea ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, în măsură în care este solicitat.

 • 4. Redactează și transmite răspunsuri la solicitările sosite din partea mass-media, în condițiile stabilite de Legea 544/2001.

 • 5. Elaborează strategii de presă pentru promovarea unor acțiuni de interes pentru comunitate.

 • 6. Organizează și mediază întâlnirile reprezentanților municipalității cu reprezentanții mass-media (presa scrisă sau audio-video) în vederea realizării de interviuri.

 • 7. Culege date și informații referitoare la activitatea municipalității pe care le aduce la cunoștința publică.

 • 8. Participă la comisiile tehnice organizate la nivelul Primăriei Sibiu.

 • 9. Prin persoane special desemnate, asigură oficiul de purtător de cuvânt al municipalității și al primarului în relațiile cu mass-media locală și centrală precum și cu omologii din alte instituții.

 • 10.  Negociază și prezintă primarului propuneri pentru încheierea contractelor de colaborare cu mass-media.

 • 11. Asigură colaborarea cu mass-media pentru aducerea la cunoștința publicului a hotărârilor Consiliului Local, a dispozițiilor primarului și a anunțurilor care sunt de interes public pentru a asigura transparența instituțională.

 • 12. Organizează anual o procedură de cerere de ofertă pentru stabilirea cuantumurilor minimale ale serviciilor de meditizare plătită pentru publicarea anunțurilor ce vizează activitatea serviciilor municipalității. Serviciul de Presă și Comunicare transmite aceste informații către toate serviciile în vederea contractării celor mai bune oferte.

 • 13.  Sprijină organizarea și pregătirea conferințelor, seminarelor și a diverselor întâlniri de interes și impact pentru oraș, interne și internaționale, pentru care există o solicitare aprobată de conducerea instituției, și urmărește buna lor desfășurare. în cazul în care este solicitat asigură sprijin logistic și material pentru realizarea acestor evenimente.

 • 14. Sprijină organizarea și coordonarea acțiunilor proprii de protocol în limita fondurilor alocate prin bugetul local.

 • 15. Selectează materialele ce urmează a fi publicate, în raport cu importanța și utilitatea lor legată de necesitatea informării populației.

 • 16. Monitorizează presa locală și centrală și alcătuiește un raport pe care îl prezintă conducerii instituției.

 • 17. Transmite drept la replică publicațiilor care au difuzat informații eronate cu privire la activitatea municipalității.

 • 18. Alcătuiește și transmite Serviciului Administrativ lista cu publicațiile pentru care conducerea instituției și Serviciul de Presă și Comunicare va contracta abonamente.

 • 19. Asigură actualizarea permanentă a secțiunii „Știri” de pe site-ul www.sibiu.ro prin publicarea comunicatelor și informațiilor de actualitate împreună cu fotografiile necesare. De asemenea, sprijină actualizarea secțiunii de Evenimente a site-ului instituției.

 • 20. Asigură realizarea fotografiilor de către fotograful oficial al instituției. Asigură prezența fotografului oficial la evenimentele municipalității și evenimentele la care participă participă reprezentanți ai instituției (în funcție de solicitări) și gestionează aceste fotografii în cadrul rețelei interne.

 • 21. Actualizarea bazei de date de contact a instituțiilor mass-media acreditate și gestionarea secțiunii „Media locală” de pe site-ul instituției.

 • 22. Asigură promovarea evenimentelor culturale și sportive incluse pe agenda culturală și sportivă aprobată de municipalitate și alcătuită de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu.

 • 23. Oferă sprijin operatorilor culturali înscriși cu evenimente culturale și sportive în agenda culturală și sportivă aprobată de municipalitate în acțiunea de promovare a evenimentelor proprii.

 • 24. Oferă sprijin și altor operatori culturali ale căror evenimente nu sunt incluse în agenda culturală și sportivă în promovarea evenimentelor proprii, prin transmiterea către grupul de presă a comunicatelor redactate de organizatori.

 • 25. Redactează răspunsuri la solicitările venite din partea jurnaliștilor români și străini pe domeniul cultural și sportiv.

 • 26. Organizează sau sprijină organizarea evenimentelor cu participare internă și internațională cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate de municipalitate în domeniul cultural.

 • 27. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 28. Face analiza privind comunicarea la termen a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 29. Culege informații și realizează materiale oficiale de prezentare a Sibiului (prezentări, broșuri, etc) și colaborează cu serviciile abilitate în vederea întocmirii acestora.

 • 30. Serviciul relații cu presa exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

 • XIII. Serviciul Centrul de informații pentru cetățeni

 • 1. Constituie baza de date prin preluarea de la direcțiile si serviciile din cadrul Primăriei, a tuturor informațiilor oferite de acestea, spre stiinta cetățenilor si prezentarea lor Serviciului Informatica, pentru operare .

 • 2. Se ocupa de imbogatirea bazei de date, prin preluarea de la celelalte instituții publice si agenti economici a informațiilor si de prezentarea acestora Serviciului Informatica , pentru operare.

 • 3. Oferă informații cetățenilor cu privire la intreaga problematica aflata in baza de date a Centrului de Informații pentru Cetateni.

 • 4. Verifica, inregistreaza si preda direcțiilor si serviciilor de specialitate, cererile si documentele depuse de cetateni.

 • 5. Eliberează cetățenilor, sub semnătură, toate documentațiile, actele, autorizațiile, ce au fost rezolvate de serviciile de specialitate; iar certificatele de urbanism se eliberează direct sau prin posta solicitantului, in termen de cel mult 30 de zile de la data Înregistrării cererii.

 • 6.  Oferă informații cetățenilor cu privire la stadiul in care se afla soluționarea unui act, a unui dosar depus la Primărie.

 • 7. Pot solicita in orice moment informații de la angajatii primăriei, cu privire la modul de soluționare legala a problemelor ridicate de cetateni.

 • 8. Oferă informații cetățenilor cu privire la activitatea altor instituții de pe raza municipiului Sibiu, in măsură in care aceste informații figurează in baza de date a Centrului.

 • 9. Asigura si oferă cetățenilor formularele tipizate, prevăzute de lege.

 • 10. Organizează si conduce intreaga activitate privind audientele la primar, viceprimari si secretar.

 • 11. întocmește si conduce evidenta fiselor de audienta si asigura expedierea acestora direcțiilor si serviciilor carora le-au fost repartizate cauzele care au făcut obiectul audientelor.

 • 12. Conduce evidenta răspunsurilor primite la fisele de audienta.

 • 13. Solicita din partea direcțiilor si serviciilor Primăriei orice informație cu privire la rezolvarea cererilor cetățenilor care se prezintă pentru inscrierea in audienta si comunica acestora răspunsul primit.

 • 14. Atribuie fiecărui petent număr de Înregistrare a cererii, sesizării sau documentației prezentate pentru banca de date a Centrului de Informații pentru Cetateni.

 • 15. întocmește diverse rapoarte si informări privind problemele ridicate de cetateni prin cereri, scrisori, Consiliului Local si Primăriei, pe care le prezintă celor autorizați sa decidă, la cererea acestora.

 • 16. Centrul de informații pentru Cetateni asigura si pune la dispoziția acestora :

 • - documentații pentru obținerea avizelor, aprobărilor, documentelor in sfera de competenta a Primăriei Municipiului Sibiu;

 • - informații rapide privind activitatile Consiliului Local;

-alte informații despre viata publica a comunității (agenda manifestărilor culturale, sociale si sportive);

 • - date de contact ale instituțiilor de interes public;

 • - elaborează si reactualizează fise (fluturași) cu informații utile;

 • - elaborează banca de date cu informații de interes public;

 • - asigura accesul liber, democratic si transparenta acțiunilor organizate de Consiliul local si de Primărie si accesul cetățenilor la informații publice.

 • 17. Asigura primirea, evidențierea si rezolvarea petițiilor (conform O.G. nr.27/2002) ce sunt adresate Primăriei Municipiului Sibiu in termenul legal.

 • 18. Urmărește soluționarea si redactarea in termenul legal a răspunsului; răspunsul va fi intocmit in termen de maxim 30 zile de la data Înregistrării petiției, indiferent daca soluția este favorabila sau nefavorabila si va fi redactat in cel puțin 3 exemplare.

 • 19. Expedierea răspunsului către petiționar se va face numai prin intermediul CIC care se va ingriji de clasare si arhivare; CIC - va transmite, in termen de 5 zile de la Înregistrare, petițiile greșit indreptate, autoritatiilor si instituțiilor publice in ale căror atribuții intra rezolvarea problemelor semnalate in petitie; petițiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau in considerare si vor fi clasate prin grija CIC.

 • 20. Semestrial va intocmi un raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor.

 • 21. Are obligația de a răspunde in scris la solicitarea informațiilor de interes public (conform L.544/2001), in termen de 10 zile sau, după caz, in cel mult 30 de zile de la Înregistrarea solicitării, in funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor de documentare si de urgenta solicitării. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu condiția instiintarii acestuia in scris despre acest fapt, in termen de 10 zile.

 • 22. Motivează si comunica in termen de 5 zile de la primirea cererilor refuzul comunicării informațiilor solicitate.

 • 23. Asigura accesul la informații si in format electronic, daca sunt intrunite condițiile tehnice necesare, celor care solicita si vor sa obțină informații de interes public.

 • 24. Are obligația sa precizeze, pentru informațiile solicitate verbal, condițiile si formele in care are loc accesul la informațiile de interes public si poate furniza pe loc informațiile solicitate.

 • 25. Asigura respectarea programului minim aprobat pentru comunicarea informațiilor de interes public solicitate verbal, care va fi afișat la sediul autoritatii sau instituției publice si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul funcționarii instituției, incluzând si o zi pe saptamana, după programul de funcționare. Comunica imediat sau in cel mult 24 de ore informațiile de interes public solicitate verbal.

 • 26. Pune gratuit la dispoziția cetățenilor formularele tip de redactare a solicitării si de reclamatie administrativa.

 • 27. Transmite si prin e-mail informațiile de interes public care sunt solicitate in scris sau in format electronic.

 • 28. Tine evidenta răspunsurilor si a chitanțelor remise de solicitant! privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate.

 • 29. Asigura disponibilitatea in format scris (la fișier, sub forma de broșuri sau electronic, CD, pagina de internet) a informațiilor comunicate din oficiu.

 • 30. Organizează in cadrul punctului de informare-documentare al instituției accesul publicului la informațiile furnizate din oficiu.

 • 31. Centrul de Informații pentru Cetateni intocmeste anual, in cursul lunii ianuarie, un raport privind accesul la informațiile de interes public, care va fi supus spre aprobare Primarului, Consiliului Local al Municipiului Sibiu si apoi dat publicității.

 • 32. Răspunde de buna funcționare a acțiunii “telefonul cetateanului“ prin preluarea mesajelor si transmiterea acestora la serviciile de specialitate.

 • 33. In baza unei solicitări scrise, in regim de confidențialitate, generează si transmite, parola de acces la pagina de internet ce conține cuantumul taxelor si impozitelor locale.

 • 34. Organizează si asigura efectuarea multiplicării actelor solicitate de cetateni; incaseaza contravaloarea copiilor efectuate; emite chitanța fiscala pe calculator si depune suma incasata la caseria Direcției Fiscale, la sfârșitul programului de lucru, din ziua respectiva.

 • 35. Asigura preluarea e-mail-urilor care vin pe adresele oficiale ale Primăriei Municipiului Sibiu; acestea vor fi transmise directorilor si șefilor de serviciu, spre competenta soluționare si in termen de maxim 24 ore se vor expedia răspunsurile la e-mail-urile primite.

 • 36. Atribuții realizate pe fluxul de lucru specific din Sistemul Informatic Integrat:

- Oferă informații actualizate cetățenilor referitoare la temele de transport in comun: greu, lent; statii taxi, parcari, lucrări din comisia de circulație, lucrări edilitare la artere si rețele, deszăpezire, salubritate stradala, parcuri, zone verzi, locuri de joaca, locuri pentru care s-a emis avize de taiere si toaletare arbori, investiții in invatamant, asociații proprietari, patrimoniu, monumente, situația juridica a imobilelor sau autorizații de funcționare. Consultarea datelor se face in temele Construcții CIC, Lucrări edilitare CIC, Transport CIC, Zone verzi CIC, conform manualelor de utilizare.

 • 37. Întocmește fisele posturilor pentru personalul din subordine si le actualizeaza ori de cate ori situația de fapt si reglementările legale impun acest lucru.

 • 38. Asigura arhivarea documentelor care aparțin serviciului.

 • 39. Centrul de Informații pentru Cetateni exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

 • XIV. Birou Unitate de Implementare a Programelor de Finanțare

 • 1. Biroul Unitate de Implementare a Programului de Finanțare se află în subordinea directă a primarului;

 • 2. Calculează ratele, dobânzile și comisioanele aferente împrumuturilor de la BERD și DEXIA și înaintează documentele justificative Serviciului Buget-Contabilitate pentru plată;

 • 3. îndeplinește atribuțiile de management ale proiectelor, cum ar fi de exemplu: costurile proiectelor, analiza și controlul programului, achizițiile pentru proiecte, contabilitatea costurilor proiectelor și administrarea proiectelor și orice alte activități necesare derulării în bune condiții a proiectelor;

 • 4. Urmărește aplicarea procedurilor de achiziție publică conform normelor și regulilor BERD, participă la întocmirea documentațiilor de licitație și la desfășurarea procedurilor;

 • 5. întocmește și verifică documentația necesară pentru tragerile din împrumuturile contractate de la BERD;

 • 6. Urmărește derularea contractelor de cont escrow aferente împrumuturilor contractate de la BERD, a contractului de cont escrow pentru SC Apa-Canal SA, respectiv depunerea la termen a sumelor necesare în contul bancar stabilit prin contract;

 • 7. Ține evidența contractelor de garantare a împrumuturilor externe, ține evidența registrului datoriei publice;

 • 8. Asigură și răspunde de întocmirea raportărilor periodice (lunare, trimestriale) către MFP și către BERD pentru împrumuturile interne și externe contractate direct și garantate;

 • 9. întocmește și trimite la BERD toate situațiile solicitate conform contractelor;

 • 10. Exercită și răspunde de îndeplinirea obligațiilor zilnice ale biroului;

 • 11. Arhivează documentele pe care le gestionează;

 • 12. Biroul Unitate de Implementare a Programelor de Finanțare exercită și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare, stabilite prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului, precum și alte ordine dispuse pe linie ierarhică.

 • XV. Serviciul pentru situații de urgență

 • 1. Asigură prevenirea populației asupra dezastrelor naturale și antropice precum și protecția împotriva dezastrelor și atacurilor militare;

 • 2. Asigură protecția bunurilor materiale și a valorilor culturale;

 • 3. Participă la acțiunile de limitare a efectelor dezastrelor sau atacurilor armate și la cele de protecție/evacuare a persoanelor, bunurilor materiale și valorilor culturale și de patrimoniu;

 • 4. Participă la asanarea teritoriului de muniție neexplodată găsită pe raza administrativă a municipiului Sibiu;

 • 5. Participă cu forțe și mijloace specifice la pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, prin Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu, conform planurilor specifice;

 • 6. Organizează, controlează și coordonează apărarea împotriva dezastrelor conform planurilor de apărare, precum și dotarea cu mijloace de apărare și intervenție a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu

 • 7. înștiințează operativ populația instituțiile, operatorii economici, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu prin sistemul informațional propriu și centralizat, despre iminența producerii dezastrelor;

 • 8. Asigură condițiile de funcționare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a secretariatului tehnic al acestuia;

 • 9. Participă la cererea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență sau a autorităților locale și centrale ale administrației publice cu specialiști, mijloace tehnice și aparatură, la acțiunile de intervenție și de refacere;

 • 10. Asigură pregătirea personalului propriu (prin cursuri, convocări și exerciții) pentru apărarea împotriva dezastrelor;

 • 11. Asigură integrarea în strategia generală de apărare împotriva dezastrelor;

 • 12. întocmește și actualizează documentele de protecție civilă operative și de conducere, documentele de mobilizare și cele prvind baza tehnico-materială pentru intervenție în situații de urgență;

 • 13. întocmește, împreună cu Secretariatul Tehnic al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu planurile de intervenție, pe tipuri de dezastre;

14.Organizează celulele de urgență din cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu, pe tipuri de riscuri, planificând și urmărind activitatea acestora pentru protecția populației, bunurilor materiale și valorilor culturale ale municipiului;

 • 15.Asigură mijloacele tehnice și aparatura necesară pentru funcționarea posturilor de observare și punctelor de comandă, precum și depozitarea, conservarea și menținerea în stare de funcționare optimă a acestora și a mijloacelor tehnice;

 • 16. Prezintă Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență informări cu privire la realizarea măsurilor în diferite situații de urgență;

 • 17. Participă la toate convocările, bilanțurile și alte activități de analiză și sinteză organizate de Inspectoratul Județean pe linia gestionării situațiilor de urgență;

 • 18. Execută instruiri ale responsabililor cu gestionarea situațiilor de urgență din cadrul serviciilor publice și societăților comerciale din subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu precum și al operatorilor economici de pe raza municipiului repartizați de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean, pe baza Ordinului Prefectului Județului Sibiu, prin ședințe (convocări) de specialitate, precum și prin exerciții;

 • 19. Răspunde de desfășurarea în condiții optime a intervențiilor în caz de dezastre sau situații de urgență, de deblocarea sau refacerea căilor de acces și evacuare, precum și de refacerea rețelelor de utilități publice;

 • 20. Cunoaște în permanență capacitatea de intervenție a celulelor de urgență de la nivelul societăților comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, precum și pe cea a principalilor operatori economici din municipiu;

 • 21. Ține evidența substanțelor chimice periculoase la operatorii economici de pe raza municipiului Sibiu, a documentației privind evidența militară a Primăriei municipiului Sibiu și a documentelor cu caracter de secret de serviciu;

 • 22. Ține evidența și arhivează documentele serviciului, în spațiul special amenajat în acest scop și în conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Sibiu nr. 4903/2008 cu privire la actualizarea nomenclatorului unităților arhivistice create de compartimentele funcționale ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a normelor cu privire la organizarea arhivei și constituirea comisiei de selecționare a fondului arhivistic.

 • 23. Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotărâre a consiliului local ori prin dispoziția primarului.

XV.A. Compartiment securitate și sănătate în muncă și mobilizare

 • a) în domeniul protecției civile:

 • 1.  Răspunde nemijlocit de înștiințarea și alarmarea popoulației din municipiul Sibiu;

 • 2. Asigură primirea și transmiterea semnalelor de înștiințare cu privire la producerea sau iminența producerii unor dezastre sau a izbucnirii unor conflicte armate, răspunzând direct de acționarea la timp a sistemelor de înștiințare -alarmare din municipiul Sibiu;

 • 3. Asigură funcționarea permanentă a mijloacelor de transmisiuni proprii și a celor de înștiințare-alarmare, urmărind derularea în condițiile legii a contractelor aferente acestora;

 • 4. Elaborează documentele pe linia specialității și asigură transmiterea lor;

 • 5. Asigură măsurile organizatorice, materialele și documentele necesare pentru înștiințarea și aducerea personalului de conducere la sediu, în mod oportun, în caz de dezastru sau la ordin;

 • 6. Asigură colaborarea cu Poliția Locală, Poliția Municipiului Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi, formațiunile de Cruce Roșie și celelalte instituții și operatori economici cuprinși în planurile specifice, pentru realizarea măsurilor de protecție cuprinse în documentele operative și pentru desfășurarea pregătirii de protecție civilă în special, pe timpul aplicațiilor, exercițiilor și al lichidărilor urmărilor dezastrelor;

 • 7. Asigură, verifică și menține în mod permanent starea de funcționare a punctelor de comandă (locurilor de conducere) de protecție civilă și dotarea lor cu materialele și documentele necesare potrivit legislației în vigoare;

 • 8. Asigură pregătirea formațiunilor proprii de intervenție, în paralel cu asigurarea funcționării dotărilor tehnice ale acestora, în conformitate cu ordinul anual al Prefectului Județului cu privire la organizarea pregătirii pentru situații de urgență;

 • 9. Asigură condiții de depozitare, conservare, întreținere și folosire corectă a tehnicii, aparaturii și materialelor din dotare;

 • 10. Urmărește   asigurarea mijloacelor de protecție și de decontaminare

prevăzute în planuri;

 • 11. întocmește și actualizează, în colaborare cu membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență documente operative și de conducere pe linia situațiilor de urgență;

 • 12. Asigură studierea și cunoașterea de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență a particularităților municipiului și a principalelor caracteristici care ar influența urmările produse de dezastre sau conflicte armate;

 • 13. Asigură organizarea și înzestrarea formațiunilor proprii de intervenție potrivit instrucțiunilor în vigoare, precum și actualizarea permanentă a situației acestora;

 • 14. întocmește anual Planul de asigurare cu resurse materiale, financiare și umane la nivelul municipiului Sibiu, în conformitate cu prevederile legale.

 • 15. Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotări și întreținere, pentru realizarea măsurilor de protecție civilă;

 • 16. Organizează și conduce pregătirea formațiilor proprii, precum și verificarea lor prin exerciții și alarmări, în vederea menținerii stării de operativitate și de intervenție în caz de dezastre;

 • 17. Prezintă Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență informări cu privire la realizarea măsurilor de protecție civilă și a pregătirii și alte probleme specifice, conform Ordinului anual al Prefectului;

 • 18. întocmește situația cu mijloacele, aparatura, utilajele și Instalațiile din dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, care pot fi folosite în caz de dezastre și în situații speciale și o actualizează permanent;

 • 19. Urmărește execuția adăposturilor la noile investiții în construcție sau la extinderile imobilelor existente în municipiul Sibiu, potrivit instrucțiunilor și normelor tehnice în vigoare;

 • 20. Conduce lunar instructajele de specialitate, exercițiile tactice planificate potrivit documentelor întocmite în acest scop;

 • 21. Răspunde de elaborarea și actualizarea, în principal, a următoarelor documente:

 • -  Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul municipiului Sibiu;

 • -  Planul organizării înștiințării-alarmării Serviciului pentru Situații de Urgență, serviciilor publice și a societăților comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu precum și a societăților cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență;

 • -  Planul de protecție și intervenție în caz de cutremur și alunecări de teren pe teritoriul municipiului Sibiu;

 • -  Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluărilor accidentale pe cursuri de apă al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu

 • -  Planul de protecție și intervenție în caz de accident chimic deosebit de grav pe căile de comunicație rutiere sau feroviare etc.

 • 22. Centralizează, analizează și sistematizează informațiile de specialitate prezentând propuneri pentru stabilirea concepției;

 • 23. Organizează, coordonează, îndrumă și ține evidența formațiunilor proprii de protecție civilă, pe specialități și urmărește pregătirea și perfecționarea lor, prin cursuri și convocări la centrele speciale de pregătire, conform Ordinului Prefectului Județului Sibiu;

 • 24. Planifică, organizează și urmărește executarea reparațiilor și întreținerii (în funcție de sezon) la întreaga tehnică și aparatură de înștiințare și alarmare din dotarea serviciului;

 • 25. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, sau în baza actelor emise de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale și locale.

 • b) în domeniul securității și sănătății în muncă

 • 1. Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectiv: executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

 • 2. Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

 • 3. Elaborarea de instrucțiuni proprii, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă ținând seama de particularitățile activităților și ale instituției, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;

 • 4. Propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

 • 5. Verificarea cunoașterii și aplicării, de către toți lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;

 • 6. întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;

 • 8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul instituției;

 • 9. Evidența meseriilor și a profesiilor, prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

 • 10. Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

 • 11. Evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

 • 12. Verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;

13.Informarea angajatorului, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propunerea de măsuri de prevenire și protecție;

14.Identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din instituție și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție;

 • 15. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor legale;

 • 16. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din instituție, în conformitate cu prevederile art. 12 alin.(l) lit.d) din Legea nr.319/2006;

 • 17. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • 18. Propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 19. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.

>

 • c) în domeniul evidenței și păstrării documentelor secret de serviciu:

 • 1. Ține evidența documentelor cu caracter de secret de serviciu și secret (după caz) și execută inventarierea și gestionarea acestora;

 • 2. Asigură permanent respectarea regulilor de păstrare, mânuire și evidență a documentelor cu caracter de secret de serviciu și secret (după caz), a hărților și literaturii de protecție civilă.

 • d) în domeniul mobilizării la locul de muncă:

 • 1. întocmește și actualizează documentele de mobilizare și rechiziții, în conformitate cu cerințele Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale -S.T.P.S. Sibiu și ale Centrului Militar Județean Sibiu;

 • 2. întocmește și actualizează periodic documentația privind evidența militară și M.L.M. a angajaților Primăriei Municipiului Sibiu și ai serviciilor publice și societăților comerciale subordonate Consiliului Local.

XV.B Compartiment gestionare situații de urgența

 • 1. Urmărește și coordonează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu;

 • 2. Elaborează instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și stabilește atribuțiile ce revin salariaților Primăriei la locurile de muncă;

 • 3. Verifică dacă salariații cunosc și respectă instrucțiunile privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;

 • 4. Asigură întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție și condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

 • 5. Asigură utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;

 • 6. Asigură identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din corpurile de clădire aparținând Primăriei municipiului Sibiu și asigură corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;

 • 7. Desfășoară, prin intermediul Formațiunii de Pompieri Civili din stațiunea Păltiniș următoarele tipuri de activități:

 • a. informare și instruire privind cunoașterea și respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

 • b. verificarea aplicării normelor, dispozițiior și măsurilor care privesc prevenirea și apărarea împotriva incendiilor, în sfera de competență proprie;

 • c. intervenția efectivă pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor, salvarea de vieți omenești și bunuri materiale;

 • d. acordarea de ajutor, în condițiile legii, persoanelor a căror viață este pusă în pericol, ca urmare a producerii de explozii, alunecări de teren, inundații, accidente, precum și în caz de dezastre;

 • e. controlul respectării! normelor de apărare împotriva incendiilor, atât de către turiști cât și de către persoanele care desfășoară activități instructiv - educative, cu luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea eventualelor neajunsuri constatate;

 • f. transport de apă și evacuarea apei din subsoluri sau fântâni;

 • g. limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau înlăturarea acestora;

 • h.  eliberarea căilor de circulație, ridicarea obiectelor doborâte de vânt sau a mijloacelor de transport accidentate sau avariate;

 • i.  curățirea și repararea coșurilor de fum și a sobelor precum și alte lucrări la înălțime.

 • 8. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative (legi, ordonanțe, hotărâri de guvern, ordine etc.)

 • XVI. Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională

1. Inițiază, promovează, conduce, monitorizează și evaluează proiectele conform normelor metodologice proprii domeniului privind proiectele cu finanțare internațională și cu standardele internaționale ale asociațiilor profesionale de profil, recunoscute la nivel mondial,

 • 2. Urmărește demararea proiectelor la nivelul Municipiului Sibiu, utilizând metodologii de management de proiect, adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici și cu cofinanțare din partea unor organisme financiare terte.

J

Art. 7. Atribuțiile compartimentelor funcționale se consideră modificate și /sau completate de drept în momentul apariției unor dispoziții legale contrare.

Art. 8. Prezentul Regulament de organizare și funcționare se aplică începând cu data de 01.07.2011.