Hotărârea nr. 201/2011

HOTĂRÂREA NR.201 privind înscrierea centrului istoric Sibiu pe lista Patrimoniului mondial patronat de UNESCO, prin rescrierea dosarului ca extindere de poziţie, prin înscriere serială alături de centrul istoric Sighişoara

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.201

privind înscrierea centrului istoric Sibiu pe lista Patrimoniului mondial patronat de UNESCO, prin rescrierea dosarului ca extindere de poziție, prin înscriere serială alături de centrul istoric Sighișoara

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din dala 26.05.2011

Analizând raportul nr.33464/2011 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea înscrierii centrului istoric Sibiu pe lista Patrimoniului mondial patronat de UNESCO, prin rescrierea dosarului ca extindere de poziție, prin înscriere serială alături de centrul istoric Sighișoara,

Având în vedere prevederile Legii nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice,

Vîzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, ]

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

I I O I Ă RĂ Ș T E :

Art.l. Se aprobă inițierea procedurilor de înscriere a centrului istoric Sibiu pe lista Patrimoniului mondial patronat de UNESCO, prin rescrierea dosarului ca extindere de poziție, prin înscriere serială alături de centrul istoric Sighișoara.

Art.2. Consiliul Local al Municipiului Sibiu va exercita atribuțiile sale legale pentru păstrarea autenticității patrimoniului arhitectural al centrului istoric al Municipiului Sibiu, în vederea susținerii prin acțiuni concrete a dosarului de propunere menționat la art. 1.

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Sibiu în vederea constituirii unui grup de lucru format din reprezentanți desemnați de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Consiliul Local al Municipiului Sibiu și Institutul Național al Patrimoniului și stabilirii unui program de lucru în scopul întocmirii dosarului.

Art.4. Municipiul Sibiu va cuprinde în bugetul local pe anul 2011-2013, propunerea de finanțare privind obiectivul menționat la art. 1 pe baza unui deviz estimativ.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura publicitatea proiectului prin modalitățile prevăzute de lege.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata în Sibiu, la data de 26.05.2011

Președinte

Hermann Gerold


Contrasemnează

Secretar

Nistor Jorin Ilie