Hotărârea nr. 200/2011

HOTĂRÂREA NR.200 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin grija Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în baza Legii nr. 152/1998 (Articolele 2, 3, 4 revocate de HCL NR. 264/2013)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.200

privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin grija Agenției Naționale pentru Locuințe, în baza Legii nr. 152/1998

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 32181/2011 prin care se propune aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin grija Agenției Naționale pentru Locuințe, în baza Legii nr. 152/1998,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c precum și ale art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se mandatează S.C.Urbana S.A. Sibiu pentru vânzarea locuințelor dc tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Municipiului Sibiu.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de vânzare a locuințelor de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Municipiului Sibiu conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contractul cadru de vânzare - cumpărare (cu plata în numerar) pentru locuințele ANI, și terenul aferent acestora, situate pe raza Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Municipiului Sibiu ce constituie anexa nr.l la Regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă contractul cadru de vânzare - cumpărare (cu plata prin transfer bancar) pentru locuințele ANL și terenul aferent acestora, situate pe raza Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Municipiului Sibiu ce constituie anexa nr.2 la Regulamentul dc vânzare a locuințelor de tip ANI., și la prezenta hotărâre.

Art.S. Autoritatea Administrației Publice Locale prin Direcția Economică va comunica lunar, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară, Agenției Naționale pentru Locuințe situația privind sumele încasate/virate reprezentând valorile de vânzare ale locuințelor A.N.L. în vederea conducerii evidențelor prevăzute de Legea nr. 152/1998 republicată și actualizată.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu și directorul S.C. Urbana S.A. Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011


Herm


Contrast nează

Seci ar

Nistor irin Ilie

Județul Sibiu

Anexa la HCL nr. 200/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

REGULAMENT DE VÂNZARE A LOCUINȚELOR DE TIP ANL

CAPITOLUL I: Scop si definiții

Art.l. Termeni și expresii

 • 1.1. în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

  Ainortizare(A)

  Valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele Metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Economici și Finanțelor Nr. 3.471/2008. Amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a locuinței A.N.L. până la data vânzării

  i Comision (C)

  1

  i

  1

  1

  comision de 1% din valoarea de vânzare a locuin: iei (VVL), care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinței (VVL), în prețul de vânzare al acesteia și revine unității prin care se realizează vânzarea, respectiv S.C. URBANA S.A.

  Data punerii în funcțiune

  data încheierii Protocolului de Predare Primire între autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate imobilele ANL și Agenția Națională pentru Locuințe

  Locuințe A.N.L.

  locuințe pentru tineri destinate închirierii, realizate în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, care fac obiectul proprietății private a statului și sunt administrate de autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate

  Preț de vânzare al locuinței (Pvr.)

  Este compus din valoarea de vânzare a locuinței la care se adaugă comisionul

  Preț de vânzare al terenului aferent locuinței (Pvr)

  Rezultă din înmulțirea valorii de piață pe metru pătrat de teren(Vpt/m2) (stabilită în baza unui raport de evaluare) cu suprafața cotei părți de teren aferente locuinței ANL

  Solicitant

  . ...........

  Persoană fizică, titulară a contractului de închiriere, după împlinirea a cel puțin un an de închiriere neîntreruptă

  Teren aferent locuințelor A.N.L.

  (Sr)

  suprafață - amprenta la sol plus terenul din jurul blocului conform planului de situație

  Valoare de inventar (VLxv)

  valoarea prevăzută în cadrul Protocolului de Predare Primire încheiat între autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ teritoriale în care sunt amplasate imobilele /\NL și Agenția Națională pentru Locuințe

  Valoarea de vânzare a locuinței

  (V\i.)

  Rezultă din multiplicarea valorii de înlocuire pe m' (Vj) cu suprafața construită efectivă(ScE), inclusiv cotele indivize (Ci), diminuată cu valoarea amortizării, calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței până la data vânzării

  Valoarea de înlocuire (V't/vip)

  L             -         - ........ -

  .........

  Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condițiile legii, în cursul anului anterior dc către A.N.L. cu ' ...

  antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medic ponderată pe metru pătrat a locuințelor puse în funcțiune în anul anterior și valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuințe. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2011 stabilit prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului Nr. 906/2011 este de 448 €/mp.

  valoare de piață/mp teren

  (VPT/nr)

  ...... _ valoarea de vânzare a terenului (€/m2 fără TVAjașa cum rezultă din raportul dc evaluare întocmit

  venit mediu brut pe membru de familie

  câștigul salarial mediu brut pe membru dc familie obținut prin însumarea câștigurilor salariate brute pe membru de familie raportat la numărul acestora

Art.2. Dispoziții Generale

 • 2.1. Scopul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea cadrului general, a principiilor si procedurilor privind vânzarea locuințelor de tip ANL.

 • 2.2. Baza legală pentru stabilirea cadrului general, principiilor si a procedurii privind vânzarea locuințelor de tip A.N.L. o reprezintă:

 • •  Legea nr. 152/1998, republicată și actualizată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

0 11.G. nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

0 Legea nr. 85/1992, republicată, privind vânzarea de locuințe și spații cu alta destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților cconomicesau bugetare de stat;

 • •  Ordinul nr. 906/201 1 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metrupătrat, pentru anul 2011, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

CAPITOLUL II : Procedura de valorificare a locuințelor ANL

Art.3. Vânzarea locuințelor ANL ?

 • 3.1. Locuințele ANL reprezintă locuințe pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condițiile art. 8 alin. (3), din Legea nr. 152/1998, republicată și actualizată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

 • 3.2. Locuințele ANL, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere numai la solicitarea acestora.

 • 3.3. (1) Vânzarea locuințelor prevăzute la Art.3.1. se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și actualizată, privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat coroborate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată și actualizată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

 • (2) Vânzarea locuințelor ANL se realizează la solicitarea persoanelor menționate la Art. 3.2. după expirarea a minimum I an de închiriere neîntreruptă către același titular și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condițiile legii, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului.

 • (3) Tranzacția menționată va face obiectul Contractului de Vânzare Cumpărare, conform modelului cadru prevăzut în Anexa nr. 1 respectiv Anexa n. 21a prezentul Regulament.

  • 3.4. Locuințele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condițiile Art. 8, alin. (3), din Legea nr. 152/1998 se vând solicitanților care îndeplinesc la data exercitării opțiunii de cumpărare, următoarele condiții obligatorii:

titularul contractului de închiriere sau membrii familiei acestuia -soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia nu dețin o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță;

S venitul mediu brut pe membru de familie, la data vânzării, să nu depășească cu 100% salariul mediu brut pe economie.

 • 3.5. Titularul contractului de închiriere sau membrii familiei acestuia -soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia -pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii.

 • 3.6. (l)Valoarea de vânzare a locuinței se calculează de către S.C. Urbana S.A, i se aprobă de către autoritățile administrației publice locale și reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafața construită efectivă, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței până la data vânzării acesteia. Valoarea de înlocuire este valoarea medic ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condițiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuințelor puse în funcțiune în anul anterior și valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuințe.

(2) Valoarea de vânzare a locuinței se determină după următoarea formula:

Vvl =     - S

>ip

Scf - 5cî — C;

 • 3.7. Valoarea de înlocuire pe metru patra i(Vi/vn>) se stabilește anual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului, ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 • 3.8. Pentru anul 2011 valoarea de înlocuire pe metru pătrat este de 448 euro/mp inclusiv TVA -determinată în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 906/2011 ca valoare medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condițiile legii, în cursul anului 2010 de către Agenția Națională pentru Locuințe cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuințelor puse în funcțiune în anul 2010 în cadrul Programului de construcții locuințe pentru tineri și valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuințe.

Vi/Mp20ii= 448 euro/mp inclusiv TVA

 • 3.9. (1) Prețul de vânzare al locuinței sc achită integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, din sursele proprii ale solicitantului/beneficiarului și/sau din credite contractate de acesta de la instituții financiare autorizate.

(2) Prețul de vânzare al locuinței ANL se determină după următoarea formula-.

PVL = VfL + C-A

c= . i%

 • 3.10. în cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în prețul locuințelor. Centralele termice rămân în administrarea consiliilor locale până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuințelor pe care le deservesc.

 • 3.11. Locuințele ANL nu pot face obiectul unor acte de dispoziție între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora. Această interdicție sc va consemna în cartea funciară concomitent cu înscrierea dreptului de proprietate în condițiile legii.

 • 3.12. Prin excepție, de la prevederile Art. 3.10., locuințele pot face obiectul unor garanții reale imobiliare, constituite în favoarea instituțiilor de credit, care finanțează achiziția acestor locuințe, instituții definite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, actualizată, privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3.13. Instituțiile de credit menționate la Art. 3.11. vor putea valorifica locuințele și anterior expirării termenului de 5 ani prevăzut la Art. 3.10., pe calea executării silite, în condițiile legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contractele de credit de către proprietarii imobilului.

 • 3.14. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidență și vânzare, emită ile prin care se efectuează vânzarea potrivit legii beneficiază de un comision de 1% din valoarea de vânzare a locuinței, comision care se include, împreună cu valoarea dc vânzare a locuinței, în prețul de vânzare al acesteia

Art.4. Vânzarea cotei părți de teren aferentă locuințelor ANL

 • 4.1. (1) Cota parte de teren aferentă locuințelor ANL (Cpr)se vinde de către Consiliile Locale prin structurile desemnate urinând ca tranzacția menționată să facă obiectul Contractului de Vânzare - Cumpărare, conform modelului cadru prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

(2) Cota pane, dc teren aferentă locuințelor ANL (Cpf) se determină după următoarea formula'.

Sr supraja â loiala teren

S/;i -supraja attiilaa locuin ei

Suma suprafe dor urile a apartamentelor ce compun amplasamentul

 • 4.2. Transferul dreptului de proprietate asupra cotei părți de teren aferentă locuințelor ANL se realizează concomitent cu transferul dreptului de proprietate asupra locuinței ANL.

 • 4.3. (1) Prețul de vânzare al terenului aferent locuințelor ANL se achită integral la data încheierii Contractului de Vânzare-cumpărare, din sursele proprii ale solicitantului/beneficiarului și/sau din credite contractate de acesta de la instituții financiare autorizate.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței ANL(Pvt) se determină după următoarea formula:

P'CȚ = f’pj’ CpȚ

sîp

 • 4.4. Cota parte de teren aferentă locuințelor ANI, nu poate face obiectul unor acte de dispoziție între vii pe o perioadă de 5 ani dc la data dobândirii acesteia. Această interdicție se va consemna în cartea funciară concomitent cu înscrierea dreptului de proprietate în condițiile legii.

 • 4.5. Cota parte de teren aferentă locuințelor ANL poate face obiectul unor garanții imobiliare, constituite în favoarea instituțiilor de credit care finanțează achiziția acesteia doar în baza unui acord emis în acest sens de către consiliile locale prin structurile desemnate.

 • 4.6. Consiliile locale prin structurile desemnate în acest sens vor reintra în proprietatea cotei părți de teren aferentă locuinței ANL în cazul ncîndeplinirii obligațiilor prevăzute în contractele de vânzare - cumpărare de către proprietarul locuinței ANL.

 • 4.7. Instituțiile dc credit menționate la Art. 4.5. nu vor putea valorifica cota parte de teren aferentă locuințelor ANL, pe calea executării silite, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contractele de credit, anterior expirării termenului de 5 ani prevăzut la Art. 4.4.

CAPITOLUL III : Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 5. Repartizarea sumelor rezultate din valorificarea locuințelor ANL

 • 5.1. Sumele obținute din vânzarea locuințelor ANL sunt destinate, exclusiv, finanțării construcției dc locuințe.

 • 5.2. Cumpărătorul virează sumele reprezentând valoarea de vânzare a locuințelor ANLîn contul Autorită iiAdministra iei Publice Locale«Venituri din vânzarealocuințelorconstruite din fondurilestatului», deschis pe seama Consiliului Local al Municipiului Sibiucarc ulterior virează sumele în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea finanțării programului dc locuințe pentru tineri.

 • 5.3. Cumpărătorul virează sumele reprezentând valoarea dc vânzare a terenului aferent locuin eiîn contul Autorită iiAdministra ici Publice Locale.

 • 5.4. Cumpărătorul virează sumele reprezentând comisionul de 1% calculat la valoarea dc vânzare alocuințelor în contul S.C. URBANA S.A. Nr.R039RNCB0227036057720001 pentru acoperirea cheltuielilor de evidență și vânzare a spațiilor locative menționate.

 • 5.5. Modalitatea de stabilire a prețului de vânzare pentru locuințele ANL respectiv pentru cota parte dc teren aferentă acestora precum și cea de virare a sumelor încasate cu titlu de “valoare de vânzare” va fi supusă controlului financiar preventiv acesta urmând a fi exercitat, conform prevederilor legale în vigoare, de către persoana desemnată din cadrul S.C. Urbana S.A. .

 • 5.6. Auditarea modului dc stabilire a prețului de vânzare pentru locuințele ANL respectiv pentru cota parte de teren aferentă acestora precum și cea de virare a sumelor încasate cu titlu de “valoare de vânzare” va fi realizată de compartimentul de specialitate din cadru! Primăriei Municipiului Sibiu.

Art. 6. Recuperarea sumelor rezultate din valorificarea locuințelor ANL

 • 6.1. Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de “preț de vânzare pentru locuințele ANL” respectiv “cota parte de teren aferentă locuinței ANL” S.C. URBANA S.A. va proceda la inițierea măsurilor de executare silită prevăzute în O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

Art. 7, Dispoziții finale

 • 7.1. Autoritatea Administra iei Publice Locale, prin Direc ia Economica, va comunica, lunar-până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară, Agenției Naționale pentru Locuințe situația privind sumele încasate/virate reprezentând valorile dc vânzare ale locuințelor ANL în vederea conducerii evidențelor prevăzute dc Legea nr. 152/1998 republicată și actualizată.

 • 7.2. S.C. URBANA S.A. va comunica, lunar până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, compartimentelor abilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, Situația privind Contractele de Vânzare - Cumpărare, având ca obiect locuințe ANL, în vederea stabilirii obligațiilor fiscale ce decurg din transferul dreptului de proprietate.

 • 7.3. Autoritățile administrației publice locale prin structurile abilitate vor iniția procedurile legale pentru înființarea asociațiilor de proprietari la nivelul imobilelor ANL, după vânzarea unui număr de trei unități locative din imobil.

 • 7.4. Contractele de vânzare -cumpărare, precum .și orice alte, acte încheiate cu încălcarea dispozițiilor an. 8 alin. (3) și ale art. 9 din Legea nr. 152/1998. republicata și actualizata, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, sunt lovite de nulitate absolută.

 • 7.5. Constatarea abaterilor prevăzute la Art. 7. pci. 7.4. respectiv sesizarea instanțelor judecătorești pentru constatarea nulității înscrisurilor și restabilirea situației anterioare se realizează prin grija prefecților.

 • 7.6. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legătura cu procedura de vânzare a locuințelor ANL se va transmite de către solicitanți/cumpărători sub forma de document scris.

 • 7.7. Orice document scris va fi trebui înregistrat/transmis de soliciiant/cumpărător la registrattira/pe adresa S.C. URBANA S.A. . Str. A. Șaguna Nr. 9, Sibiu. Dovada comunicării o va reprezenta confirmarea de primire semnală și ștampilată în cazul expedierii prin poștă respectiv documentația ștampilată/datată în cazul depunerii la registratura instituției.

 • 7.8. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale in vigoare.

 • 7.9. Pac parte integranta din prezentul regulament următoarele anexe:

 • 1) Anexa nr. I - Contractul Cadru de Vânzare-Cumpărare pentru locuința ANL și terenul aferent acesteia (plată în numerar):

 • 2) Anexa nr. 2 - Contractul Cadru de Vânzare - Cumpărare pentru locuința ANL și terenul aferent acesteia (plată prin virament bancar);

  Președinte


  Hermann GeroldContrasemnează

Secretar J// Nistor Dorin Uie

ANEXA NR. 1 la “Regulamentul de Vânzare a locuințelor de tip ANL”

CONTRACT CADRU DE V ANZARE-CUMP ARARE

pentru locuințe ANL și terenul aferent acestora (cu plata în numerar)

 • I. PĂRȚILE:

 • 1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Mandatar S.C. URBANA S.A., cu sediul in Sibiu, Str. A. Saguna Nr. 9, Sibiu , identificată prin C.I.F. RO23627620, reprezentata legal prin __, in calitate de VÂNZĂTOR, pe de o parte

si

 • 2.  identificat/ă prin CI seria nr.

CNP:, cu domiciliul in Sibiu str. ____________________________________, in calitate de CUMPĂRĂTOR,

au convenit la încheierea prezentului contract în următoarele condiții;

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art. 1. Vânzătorul vinde locuința ANL din cladirca de locuințe, situata in Sibiu, str. ____________, nr.____, ap.___, jud. Sibiu, compusă din ___cameră/e si dependințe cu o Suprafața construita efectivă de mp., compusă din suprafața construita cameră/e și

dependințe_________mp. plus cotele părți comune aferente având suprafață construită de___ mp,

inscrisa in CF _ ___, sub nr. Topo,

Art. 2. Terenul aferent locuinței ANL identificata mai sus la Art. 1. in suprafața de mp se vinde odata cu aceasta, fiind inscris in C.F. nr.___ ___sub nr. topo  .

Art. 3. Vânzătorul vinde cumpărătorului, iar cumpărătorul achiziționează de la vânzător dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile descrise la Art. I. și Art. 2.

Art. 4. Vanzarea bunurilor imobile descrise la Art. 1. și Art. 2., este reglementată prin:

• Legea nr. 152/1998 - republicata și actualizată;

o Regulamentul aprobat prin HCL Nr._____/

HI. PREȚUL SI CONDIȚIILE DE PLATA

Art. 5. (1) Prețul de vanzare al locuinței ANL descrisă la Art. 1. este de_________________

euro reprezentând  lei, TVA inclus, luând ca bază de calcul cursul BNR leu/euro comunicat pentru data de.

 • (2) Prețul de vanzare ai locuinței ANL este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 republicata și actualizată respectiv Regulamentului aprobat prin HCL nr./

fiind obținut prin însumarea următoarelor valori:

o Valoarea de vânzare a locuinței ANL:      euro, TVA inclus

reprezentând lei, TVA inclus, luând ca bază de calcul cursul BNR leu/euro comunicat pentru data de;

• Comision Vânzător (1% din valoarea dc vânzare) - curo, reprezentând lei, TVA inclus, luând ca bază de calcul cursul BNR

leu/euro comunicat pentru data de;

 • (3) Prețul final dc vânzare al locuinței ANL este de lei reprezentând

valoarea rezultată la alin (2) respectiv suma de lei,TVA inclus, diminuată cu suma dc

_ lei reprezentând amortizarea cumulată aferentă proprietății imobiliare identificate la Art.l. calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței ANL până la finele lunii anterioare autentificării prezentului contract.

Art. 6. Prețul de vanzare al terenului aferent locuinței ANL descrisă la Art. 1 este de __euro(litere) plus TVA, reprezentând Ici (litere) plus TVA luând ca bază de calcul cursul BNR leu/euro comunicat pentru data de. Prețul de vanzare al terenului aferent locuinței ANL. descrisă la Art. 1 s-a determinat prin înmulțirea următoarelor valori: o Valoarea de vânzare/mp:euro/mp fără TVA conform Raportului de Evaluare nr./întocmit dc;

• Suprafața -mp. - reprezentând cota parte de teren aferentă locuinței ANL descrisă la Art. 1 .

Art. 7. (1) Prețul final de vânzare al locuinței ANL, respectiv suma de lei, s-a

achitat azi data semnării prezentului contract conform chitanței nr. /.

(2) Prețul de vanzare al terenului aferent locuinței ANL, respectiv suma de lei,

s-a achitat azi data semnării prezentului contract conform chitanței nr.          /

Art. 8. (1) Plata prețului final de vanzare al locuinței ANL respectiv a terenului aferent acesteia s-a efectuat astfel:

° Suma reprezentând prețul de vanzare a locuinței în numerar la casieria Autorității Administrației Publice Locale Sibiu, Str. S. Brukcnthal Nr. 2,

Sibiu

« Suma reprezentând prețul dc vanzare a terenului aferent apartamentului în numerar la casieria Autorității Administrației Publice Locale Sibiu, Str. S. Bnikcnthal Nr. 2, Sibiu

o Suma reprezentând comisionul în numerar la casieria S.C. URBANA S.A., Str. A. Șaguna Nr. 9, Sibiu;

(2) Dovada achitării prețului final de vanzare al locuinței ANL respectiv a prețului terenului aferent acesteia o constituie documentul dc plată chitanța.

 • IV. DAREA - LUAREA IN PRIMIRE/RISCURI

Art, 9. (1) Dreptul de proprietate, cat si posesia bunurilor imobile mai sus menționate, se transfera de la Vanzator la Cumpărător, azi _         , data încheierii si autentificării prezentului

contract.

(2) De la data transferului dreptului dc proprietate, sarcinile si riscurile trec asupra Cumpărătorului, cu obligația acestuia de a declara proprietățile imobiliare in vederea stabilirii obligațiilor fiscale.

 • V. GARANȚII

Art. 10. Vânzătorul garanteaza Cumpărătorul, contra evictiunii, conform Art. 1337 din Codul Civil, referitor la dreptul de proprietate transferat.

Art. 11. (1) La data autentificării prezentului contract cumpărătorul se obligă, în condițiile legii, să inscrie, in evidentele de publicitate imobiliara, respectiv cartea funciara a imobilului, pe cheltuiala proprie, dreptul dc proprietate asupra locuinței ANL si a terenului aferent acesteia, identificate la Art. 1. și Art. 2.

(2) De asemenea, la data încheierii prezentului contract cumpărătorul se obligă, în condițiile legii, să inscrie in favoarea vânzătorului, in cartea funciara, pe cheltuiala proprie, interdicția de înstrăinare prin acte intre vii, asupra bunurilor imobile identificate la Art. 1. și/sau Art. 2, pentru o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate, potrivit dispozițiilor legale. Prin excepție, locuia “la poate face obiectul unor garanții reale imobiliare, constituite în favoarea instituțiilor de credit definite conform Ordonanței dc urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2004, cu modificările și completările ulterioare, care finanțează achiziția acestei locuințe. Instituțiile dc credit vor putea valorifica locuințele și anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condițiile legii, în cazul neîndcplinirii obligațiilor din contractele dc credit dc către proprietarii locuinței;

 • VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

 • 1. Obligațiile Cumpărătorului:

Art. 12. Cumpărătorul declara ca la data încheierii si autentificării contractului, Îndeplinește toate dispozițiile legale in vigoare, inclusiv condițiile stipulate la art. 9 lit b, c si g din Legea 152/1998 republicata si modificata, si se obliga sa intocmeasca si sa depună toate documentele care sunt necesare pentru înregistrarea prezentului contract in evidentele de Carte Funciara.

Art. 13. Cumpărătorul se obliga sa achite toate obligațiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, costurile notariale, costurile legate de Înscrierea si radierea sarcinilor si ipotecilor in Cartea Funciara, precum si orice alte costuri legate de încheierea, executarea, modificarea sau rezolutiunea contractului.

Art. 14. Cumpărătorul se obliga sa achite contravaloarea proprietății imobiliare la termenul si in condițiile stabilite la Art. 5, Art.6 și Art.7 din prezentul contract.

Art. 15. De la data transferului dreptului de proprietate, cumpărătorul datoreaza impozitul pe proprietate, stabilit si calculat in condițiile prevăzute de legislația in vigoare.

Art. 16. Responsabilitatea pentru declararea imobilului in vederea stabilirii obligațiilor fiscale revine in totalitate cumpărătorului, inclusiv pentru virarea acestora in termen conform legislației in vigoare.

Art 17. Cumpărătorul se obliga sa nu instraineze locuința prin acte intre vii, pe o perioada de 5 ani de la data dobândirii acesteia.

Art. 18. Subsemnatul cumpărător declar ca sunt de acord sa fac parte si sa ma înscriu in Asociația de Proprietari ce urmeaza a se constitui pentru blocul de locuințe din care face parte imobilul cumpărat.

 • 2. Obligațiile Vânzătorului

Art. 19. Vânzătorul isi da acordul explicit ca in baza contractului de vanzare-cumpararc, sa se îndeplinească toate formalitățile legale si necesare privind înscrierea in evidentele de publicitate imobiliara, in favoarea cumpărătorului, a dreptului de proprietate asupra imobilelor ee constituie obiectul contractului, precum si sa noteze interdicția dc înstrăinare prin acte intre vii, pe o perioada de 5 ani de la data dobândirii.

Art. 20. Noi vânzătorii, declaram ca nu am pus la dispoziția cumpărătorului certificatul de performanta energetica al imobilului iar subsemnatul cumpărător declar ca nu am primit acest certificat, ca am cunoștința de obligația vânzătorilor de a-mi pune la dispoziție certificatul mai sus menționat, ca notarul public ne-a pus in vedere dispozițiile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, si solicit incheierca si autentificarea prezentului contract de vanzare cumpărare fara existenta certificatului de performanta energetica al locuinței ce face obiectul prezentului act. si consimt sa dobândesc dreptul de proprietate pe riscul meu, asumandu-mi orice răspundere cu privire la efectele produse de nedetinerea informațiilor cuprinse in conținutul certificatului de performanta energetica a locuinței.

 • VII. REZOEUTiilNEA CONTRACTULUI

Art. 21 Prezentul contract este lovit de nulitate absoluta in condițiile in care cumpărătorul nu Îndeplinește la data încheierii contractului condițiile stabilite la art. 9 literele b, c si g din Legea nr. 152/1998 republicata si modificata.

Art. 22 In cazul desființării contractului, imobilul reintra in proprietatea privata a Statului Roman, iar cumpărătorii renunța in mod expres la orice pretenții, dc orice natura fata de vanzator. Costurile privind radierea dreptului de proprietate al Cumpărătorului din Cartea Funciara si restabilirea situației anterioare de CF in favoarea Statului Român și/sau Municipiului Sibiu revin în Iota I i tatc C um părătorii lui.

Art. 23. Prezentul contract constituie titlu executoriu in favoarea vânzătorului, conform art. 66 din Legea 36/1995 pentru recuperarea de la cumpărător a oricăror sume datorate ca urmare a Încheierii, desfășurării sau desființării prezentului contract.

 • VIII. FORȚA MAJORĂ

Art. 24. Forța majora exonerează de răspundere partea pe care o invoca in condițiile legii, in cazul notificării scrise prealabile in termen de 3 zile lucrătoare de la apariția cazului de forța majora.

 • IX. LITIGII

Art. 25. Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești competente de la sediul vânzătorului.

 • X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 26 Noi părțile contractante Împuternicim in mod expres Biroul Notarial, care s-a ocupat de autentificarea prezentului contract, sa-1 comunice ONCPI - Sibiu in vederea Înscrierii sale in cartea funciara.

Prezentul contract a fost tehnoredactat, in 6 exemplare, in limba romana, de

Prezentul contract a fost autentificat in 6 exemplare, in limba romana, la Biroul Notarial


_ cu sediul in mun, Sibiu, str.


, jud. Sibiu.


VANZATOR

S.C. URBANA S.A.

Director General


CUMPĂRĂTOR


Director Economic


Președinte


Herniann «Gerold


/

!

Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Uie


ANEXA NR. 2 la “Regulamentul de Vânzare a locuințelor de tip ANL”

CONTRACT CADRU DE VANZARE-CUMPARARE

pentru locuințe ANL și terenul aferent acestora (cu plata prin transfer bancar)

1 PĂRȚILE:

 • I. Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Mandatar S.C. URBANA S.A., cu sediul in Sibiu, Str. A. Saguna Nr. 9, Sibiu , identificată prin C.l.F. RO23627620, reprezentata legal prin

_____, in calitate dc VÂNZĂTOR, pe de o parte

si

2.identificat/â prin CI seria  nr.

CNP:, cu domiciliul in Sibiu str. __, in calitate dc CUMPĂRĂTOR, au convenit la încheierea prezentului contract în următoarele condiții:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art. 1. Vânzătorul vinde locuința ANL din clădirea de locuințe, situata in Sibiu, str.

, nr. , ap. ___, jud. Sibiu, compusă din__ cameră/c si dependințe cu o

suprafața construita efectivă de __mp., compusă din suprafața construita cameră/e și

dependințe mp. plus cotele părți comune aferente având suprafață construită de

inscrisa in CF _____, sub nr. Topo

Art. 2. Terenul aferent locuinței ANL identificata mai sus la Art. 1. in suprafața de mp se vinde odata cu aceasta, fiind înscris in C.F. nr.sub nr. topo

Art. 3. Vânzătorul vinde cumpărătorului, iar cumpărătorul achiziționează de la Vanzator dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile descrise la Art. 1. și Art. 2.

Art. 4. Vanzarca bunurilor imobile descrise la Art. 1. și Art. 2., este reglementată prin:

• Legea nr. 152/1998 - republicata și actualizată;

o Regulamentul aprobat prin HCL nr./.

HI. PRETl'L SI CONDIȚIILE DE PLATA

Art. 5. (1) Prețul de vanzarc al locuinței ANL descrisă la Ari. I. este de euro -TVA inclus, reprezentând lei,TVA inclus, luând ca bază de

calcul cursul BNR leu/euro comunicat pentru data de.

 • (2) Prețul de vanzare al locuinței ANL este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr.

152/1998 republicata și actualizată respectiv Regulamentului aprobat prin HCL nr. ___/

fiind obținut prin însumarea următoarelor valori:

• Valoarea de vânzare a locuinței ANL:euro, TVA inclus reprezentând lei, TVA inclus, luând ca bază de calcul cursul BNR

leu/euro comunicat pentru data de;

o Comision Vânzător (1% din valoarea de vânzare) - euro, reprezentând lei, TVA inclus, luând ca bază de calcul cursul BNR

leu/euro comunicat pentru data de ;

 • (3) Prețul final de vânzare al locuinței ANL este de Ici reprezentând

valoarea rezultată la alin (2) respectiv suma de  lei,TVA inclus, diminuată cu suma de

________lei reprezentând amortizarea cumulată aferentă proprietății imobiliare identificate la Art. 1. calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței ANL până la finele lunii anterioare autentificării prezentului contract.

Art. 6. Prețul de vanzarc al terenului aferent locuinței ANL descrisă la Art. 1 este de ___ curo (litere) plus TVA, reprezentând lei (litere) plus TVA luând ca bază de calcul cursul BNR leu/euro comunicat pentru data de. Prețul de vanzare al terenului aferent locuinței ANL descrisă la Art. 1 s-a determinat prin înmulțirea următoarelor valori: o Valoarea de vânzare/mp:euro/mp fără TVA conform Raportului de Evaluare nr./întocmit de___     ;

° Suprafața -____mp. - reprezentând cota parte de teren aferentă locuinței ANL

descrisă la Art. I .

Art. 7. (1) Prețul final de vânzare al locuinței ANL, respectiv suma de lei, s-a

achitat azi data semnării prezentului contract conform OP nr./__

(2) Prețul de vanzare al terenului aferent locuinței ANL, respectiv suma de lei,

s-a achitat azi data semnării prezentului contract conform OP nr./____________.

Art. 8. (1) Plata prețului final de vanzare al locuinței ANL respectiv a terenului aferent acesteia s-a efectuat astfel:

® Suma reprezentând prețul de vânzare al apartamentului, prin virament bancar in contul Autorității Administrației Publice Locale Nr._________________

« Suma reprezentând prețul de vânzare al terenului aferent apartamentului, prin virament bancar in contul Autorității Administrației Publice Locale Nr.________________

• Suma reprezentând comisionul, prin virament bancar in contul S.C. Urbana S.A. Nr. . R039RNCB0227036057720001

(2) Dovada achitării prețului final de vanzare al locuinței ANL respectiv a prețului terenului aferent acesteia o va constitui documentul de plată - OP vizat de bancă însoțit de extrasul de cont.

 • IV. DAREA - LUAREA IN PRJM1RE/RISCURI

Art. 9*. (1) Dreptul de proprietate, cat si posesia bunurilor imobile mai sus menționate, se transfera de la Vanzator la Cumpărător, azi, data incheierii si autentificării prezentului contract.

(2) De la data transferului dreptului de proprietate, sarcinile si riscurile trec asupra Cumpărătorului, cu obligația acestuia de a declara proprietățile imobiliare in vederea stabilirii obligațiilor fiscale.

 • V. GARANȚII

Art. 10. Vânzătorul garanteaza Cumpărătorul, contra evictiunii, conform Art. 1337 din Codul Civil, referitor la dreptul de proprietate transferat.

Art. 11. (1) La data autentificării prezentului contract cumpărătorul se obligă, în condițiile legii, să înscrie, in evidentele de publicitate imobiliara, respectiv cartea funciara a imobilului, pe cheltuiala proprie, dreptul de proprietate asupra locuinței ANL si a terenului aferent acesteia, identificate la Art. I. și Art. 2.

(2) De asemenea, la data incheierii prezentului contract cumpărătorul se obligă, în condițiile legii, să inscric in favoarea vânzătorului, in cartea funciara, pe cheltuiala proprie, interdicția de înstrăinare prin acte intre vii, asupra bunurilor imobile identificate la Art. I. și/sau Art. 2, pentru o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate, potrivit dispozițiilor legale. Prin excepție, locuința poate face obiectul unor garanții reale imobiliare, constituite în favoarea instituțiilor de credit definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2004, cu modificările și completările ulterioare, care finanțează achiziția acestei locuințe. Instituțiile de credit vor putea valorifica locuințele și anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condițiile legii, în cazul ncîndeplinirii obligațiilor din contractele de credit de către proprietarii locuinței;

Art. 12. Deoarece plata prețului prevăzut la Art.5. și/sau Art.6. se efectuează prin virament bancar, la data autentificării prezentului contract, prezenta tranzacție va fi înscrisa in cartea funciara urmând ca proprietățile imobiliare identificate la Art. 1. și/sau Art. 2. să facă obiectul garanției achitării integrale a prețului. Astfel, cumpărătorul se obligă să înscrie, pe cheltuiala proprie, ipoteca de rangul I, pentru suma de euro si interdicția de instrainare in CF

IND___________sub nr. Topo Sibiu, in favoarea Statului Român și/sau S.C.

URBANA S.A., ipoteca ce va fi radiata la data confirmării încasării integrale a prețului de vanzare în contul vânzătorului.

 • VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

 • 1. Obligațiile Cumpărătorului:

Art. 13. Cumpărătorul declara ca la data încheierii si autentificării contractului, Îndeplinește toate dispozițiile legale in vigoare, inclusiv condițiile stipulate la art. 9 lit b, c si g din Legea 152/1998 republicata si modificata, si se obliga sa intocmeasca si sa depună toate documentele care sunt necesare pentru Înregistrarea prezentului contract in evidentele de Carte Funciara.

Art. 14. Cumpărătorul se obliga sa achite toate obligațiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, costurile notariale, costurile legate de Înscrierea si radierea sarcinilor si ipotecilor in Cartea Funciara, precum si orice alte costuri legate de încheierea, executarea, modificarea sau rezolutiunea contractului.

Art. 15. Cumpărătorul se obliga sa achite contravaloarea proprietății imobiliare la termenul si in condițiile stabilite la Art. 5, Art.6 și Art.7 din prezentul contract.

Art. 16. De la data transferului dreptului de proprietate, cumpărătorul datoreaza impozitul pe proprietate, stabilit si calculat in condițiile prevăzute de legislația in vigoare.

Art. 17. Responsabilitatea pentru declararea imobilului in vederea stabilirii obligațiilor fiscale revine in totalitate cumpărătorului, inclusiv pentru virarea acestora in termen conform legislației in vigoare.

Art 18. Cumpărătorul se obliga $a nu înstrăineze locuința prin acte intre vii, pe o perioada de 5 ani de la data dobândirii acestuia.

Art. 19. Subsemnatul cumpărător declar ca sunt de acord sa fac parte si sa ma înscriu in Asociația de Proprietari ce urmeaza a se constitui pentru blocul de locuințe din care face parte imobilul cumpărat.

 • 2. Obligațiile Vânzătorului

Art. 20. Vânzătorul isi da acordul explicit ca in baza contractului de vanzare-cumparare, sa sc îndeplinească toate formalitățile legale si necesare privind înscrierea in evidentele de publicitate imobiliara, in favoarea cumpărătorului, a dreptului de proprietate asupra imobilelor ce constituie obiectul contractului, precum si sa noteze interdicția de instrainare prin acte intre vii, pe o perioada dc 5 ani de la data dobândirii.

Art. 21. Vânzătorul declara ca nu a pus la dispoziția cumpărătorului certificatul de performanta energetica al imobilului iar subsemnatul cumpărător declar ca nu am primit acest certificat, ca am cunoștința de obligația vânzătorilor de a-mi pune la dispoziție certificatul mai sus menționat, ca notarul public nc-a pus in vedere dispozițiile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, si solicit inchcierea si autentificarea prezentului contract dc vanzare cumpărare fara existenta certificatului de performanta energetica al locuinței ce face obiectul prezentului act, si consimt sa dobândesc dreptul de proprietate pe riscul meu, asumandu-mi orice răspundere cu privire la efectele produse de nedetinerea informațiilor cuprinse in conținutul certificatului de performanta energetica a locuinței.

 • VII. REZQLUTIUNEA CONTRACTULUI

Art. 22 Prezentul contract este lovit de nulitate absoluta in condițiile in care cumpărătorul nu indeplineste la data încheierii contractului condițiile stabilite la art. 9 literele b, c si g din Legea nr. 152/1998 republicata si modificata.

Art. 23. Prezentul contract se rczolulioneaza de plin drept, fără a mai fi necesara punerea in intarziere sau alta formalitate prealabila, fara intervenția instanței judecătorești, fara posibilitatea acordării unui termen de gratie, in situația in care prețul prevăzut la Art.5. și/sau Art.6 nu intra in contul vânzătorului in termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la data autentificării prezentului contract, prezenta clauza constituind un pact comisoriu de gradul IV. Rczolutiunea isi produce efectele din momentul notificării de către vanzator a cumpărătorului in acest sens.

Art. 24 In cazul desființării contractului, imobilul reintra in proprietatea privata a Statului Roman, iar cumpărătorii renunța in mod expres la orice pretenții ,dc orice natura fata de vanzator. Costurile privind radierea dreptului de proprietate al Cumpărătorului din Cartea Funciara si restabilirea situației anterioare de CF in favoarea Statului Român și/sau Municipiului Sibiu revin în totalitate Cumpărătorului.

Art. 25 Rczolutiunea de plin drept, conduce la radierea de indata a dreptului de proprietate al Cumpărătorului din Cartea Funciara si restabilirea situației anterioare in favoarea Statului Român și/sau Municipiului Sibiu.

Art. 26. Prezentul contract constituie titlu executoriu in favoarea vânzătorului, conform art. 66 din Legea 36/1995 pentru recuperarea de la cumpărător a oricăror sume datorate ca urmare a încheierii, desfășurării sau desființării prezentului contract.

 • VIII. FORȚA MAJORĂ

Art. 27. Forța majora exonerează de răspundere partea pe care o invoca in condițiile legii, in cazul notificării scrise prealabile in termen de 3 zile lucrătoare de la apariția cazului de forța majora.

 • IX. LITIGII

Art. 28. Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești competente de la sediul vânzătorului.

 • X. DISPOZIȚII FIX ALE

Art. 29 Noi părțile contractante Împuternicim in mod expres Biroul Notarial, care s-a ocupat de autentificarea prezentului contract, sa-1 comunice ONCPI - Sibiu in vederea inscrierii sale in cartea funciara.

Prezentul contract a fost tehnoredactat in 6 exemplare, in limba romana, de

Prezentul contract a fost autentificat in 6 exemplare, in limba romana, la Biroul Notarial _______________cu sediul in mun. Sibiu, str.    , jud. Sibiu.

VANZATOR

CUMPĂRĂTOR


S.C. URBANA S.A.

Director General

Director Economic

In cazul in care achiziția locuinței si a terenului sc vor face prin credit obtinut de la instituțiile de credit, vanzarea-cumpararca acestor locuințe se va face sub condiția suspensiva prevăzută de art. 9 alin 2 lit f din Legea 152/1998 si art 192 din Normele de aplicare a legii.

Președinte                                         i

Hermann Gerold                      Contrasemnează

Secretar

NistonDorin Ilie