Hotărârea nr. 20/2011

HOTĂRÂREA NR.20 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Cimitir

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.20

privind aprobarea statului de funcții la Serviciul Public Administrare Cimitir

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3809/2011, prin care Serviciul Public Administrare Cimitir propune aprobarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art.4, alin.3 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.01.2011. se aprobă statul de funcții la Serviciul Public Administrare Cimitir, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrare Cimitir va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Contrasemnează


Județul Sibiu

C onsiliul l ocal al Municipiului Sibiu


Anexa nr. J la HCL nr. . 2011


STAI' DE FUNCȚII

Pentru Serviciul Public Administrare Cimitir Sibiu

la data de 0L0L20H

Nr.

Crt.

FUNCȚIA

Nivel studii

Nr. posturi aprobate

Nr. posturi ocupate

1

Director Grad II

S

1

1

2

Director adjunct Grad 11

s

1

1

COMPARTIMENT

CONTABILITATE

3

Inspector de specialiatte gr.II

s

1

1

4

Consilier juridic gr. II

s

1

1

5

Inspector tr.II

M

1

1

6

Casier

M

2

2

COMPARTIMENT

ADMINISTRARE

7

Șofer tr, I

G

2

2

8

Muncitor calificat tr. I.

G

1

1

9

Muncitor necalificat tr. I

G

19

19

COMPARTIMENT

RELAȚII CU PUBLICUL

10

Inspector de specialitate gr. I

S

2

2

11

Inspector tr. 11

M

1

vacant

12

Muncitor necalificat tr.I

G

2

2

BIOROU PAZĂ

13

Șef birou gr.I

M

1

vacant

14

Inspector tr.II

M

7

7

15

Paznic

G

2

2

TOTAL

44

_42_

Președinte

Klein Ilans

4/^'U' i Ce tin i

Contrasemnează

I

Secretar

Nistor Dorin