Hotărârea nr. 2/2011

HOTĂRÂREA NR. 2 privind înfiinţarea Serviciului Public Politie Locală al Municipiului Sibiu (Art. 5 din Anexa III - Regulamentul de organizare si functionare modificata de HCL NR. 89/2019; Anexa III la HCL NR. 2/2011 modificată și completată de HCL NR. 356/2019)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


_________________ :--_2—J


HOTĂRÂREA NR. 2

privind înființarea Serviciului Public Politie Locală al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011

Analizând raportul nr.3712/2011 prin care Serviciul Public Politie Comunitară a Municipiului Sibiu, propune înființarea Serviciului Public de Politie Locală al Municipiului Sibiu începând cu 01.01.2011, aprobarea organigramei, a statului de funcții si a Regulamentului de organizarea si funcționare,

Văzând Avizul A.N.F.P. nr.871314/18.01.2011 și avizul Comisiei Locale de ordine publică,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 155/2010 privind Poliția Locală si cu cele ale art.2 alin.l lit.b din H.G. nr. 1332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Politiei locale,

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit.a, alin. (3) lit. b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 începând cu 01.01.2011 se aprobă înființarea Serviciului Public Politie Locală al Municipiului Sibiu, instituție publica de interes local, cu personalitate juridică.

Art.2 Serviciul Public Politie Locală al Municipiului Sibiu are ca obiect de activitate următoarele:

 • -  apărarea ordinii și liniștii publice

 • -  paza bunurilor și protecția obiectivelor de interes local si privat

 • -  activitatea de control comercial si protecția mediului

 • -  circulația pe drumurile publice și evidența persoanelor

 • -  disciplina în construcții și afișajul stradal

Art.3 - Se aprobă organigrama, statul de funcții si Regulamentul de organizare si funcționare conform anexelor nr.I, nr. II si nr.III care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4 La data intrării în funcțiune, Serviciul Public de Politie Locală al Municipiului Sibiu preia patrimoniul Serviciului Public de Politie Comunitară.

Art.5 La data intrării în funcțiune Serviciul Municipiului Sibiu preia personalul si posturile Comunitara

Public de Politie Locală al Serviciului Public de Politie


Art.6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă

H.C.L. nr.405/2005

Art.7 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin Nstor

Anexa nr. J- la HCL nr. ^ /201 1CONSILIUL LOCAL SIBIU

ANEXA H


la Hotararea


SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE LOCALĂ AL MUNICIPIULUI SIBIU

STAT PE FUNCȚII

Nr.

Crt.

Funcția publică

lașa

radul ofesional

Funcția contractuală

Grad/treapta

profesională

Nivelul studiilor

STRUCTURA

3 ■=; ■' 71;

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

_____

i 1

Director general gradul II

COMPARI TMENT SECURI

TATE SĂNĂTATE IN MUNCĂ

2

Inspector

Asistent

s

COMPARTIMENT SECRETARIAT ȘI RELAȚII EXTERNE

3       j                            I                   | Inspector

Asistent

s

1

.. —

COMPARTIMENT ANALIZA SINTEZA

4

Polițist local

I

Principal

s

_

|_5_______

Polițist local            I

Asistent

s

1

h

Polițist local

I

Asistent

s

7

Polițist local

I

Asistent

s

8

Polițist local

I

Asistent

s

1 BIROU SIGURANȚA ORD

INE PUBLIC A-

1 9

Șef Birou, gradul II

10

Polițist local i I

Principal     S

11

Polițist local

I

Principal

s

■■

12

Polițist local

I

Asistent

s

r _

13

Polițist local

I

Asistent

s

14

Polițist local

I

Asistent

s

j_LȘ_____

Polițist local

I

Asistent

s

_

i 16

Polițist local

I

Asistent

S

U2__

Polițist local ; I

Asistent

s

Lli_

_

Polițist local

III i Superior

M

19____

E

Polițist local

HI

Superior

M

f:\rodica bozdog\concedieri\modificare organigrama 201 O\stat de funcții politie locala clasa salarizare anfp.doc

1

20

1

Polițist local

III

Superior

M

1

1 1

p2]____

Polițist local

III

Superior

M

I

----

22

Polițist local

III

Superior

M

i

23

i

Polițist local

IU

Superior

M

24

Polițist local

III

Superior

M

i 25

Polițist local

III

Superior

M

| 26

Polițist local

III

Superior

M

! 27

Polițist local

III

Superior

M

! 28

Polițist local

III

Superior

M

29

i

Polițist local

III

Superior

M

30

Polițist local

III

Superior

M

I 31

Polițist local

III

Superior

M

32

Polițist local

III

Superior

M

33

Polițist local

III

Superior

M

34

Pohtist local

III

Superior

M

35

Polițist local

III

Superior

M

36

Polițist local

III

Superior

M

37

Polițist local

III

Superior

M

1 38

Polițist local

III

Superior

M

39

Polițist local

III

Superior

M

40

Polițist local

III

Superior

M

' 41

Polițist local

III

Principal

M

j 42

Polițist local

III

Principal

M

L«__

Polițist local

III

Principal

M

1 44

Polițist local

III

Principal

M

45

Polițist local

III

Principal

M

46

Polițist local

III

Principal

M

47

Polițist local

III

Principal

M

48

Polițist local

111

Principal

M

1 49

Polițist local

III

. Principal

M

1 50

1

, Polițist local

III

Principal

M

j

51

1

| Polițist local

III

Principal

M

52

1 Polițist local

III

Principal

M

53

| Polițist local

III

Principal

M

54

1 Polițist local

III

1 Principal

M

_

i

^55

1

| Pohtist local

III

j Principal

M

f:\rodica bozdog\concedieri\modificare organigrama 2O1O\stat de funcții politie locala clasa salarizare anfp.doc

56 I

Polițist local

m___!

Principal I

M i

1

1

1

I 57      |

1

Polițist local

ni i

Principal

M

i

|58 I

Polițist local

m i

Principal j

M

i

r

i59

Polițist local ,

nj_ j

Asistent

M i

60

Polițist local

III_____i

Asistent

M 1

1

i

61

Polițist local

in

Asistent

M

^62

Polițist local

iii

Asistent

M

63

Polițist local

iii

Asistent

M

1

64

Polițist local

III

Asistent

M

i

65

Polițist local

III

Asistent

M

66

Polițist local

III

Asistent

M

! 67

Polițist local

III

Asistent

M

1 68

Polițist local

ni___

Asistent

M

_

_

4 .

l“69

Polițist local

in

Asistent

M

___J

1

i 70

Polițist local

ni

Asistent

M

71

Polițist local

ni

Asistent

M

72

Polițist local

hi

Asistent

M

l ■

73

Polițist local

_____Lii_____

Asistent

M

..

74

Polițist local

iii

Asistent

M

l_

itT-

Polițist local

iii

Asistent

1 M

i COMPARTIMENT CIRCULAȚIE

1 76

!

Polițist local

I

Principal

S

j 77

Polițist local

I

Principal

S

____L

78

Polițist local

III

Superior

LLL_

r

79

[

Polițist local

III

Superior

M

*

80

Polițist local

III

Superior

M

i

l______L

pF

Polițist local

i III

Superior

M

1 .

_

_

82

Polițist local

1 111

Superior

i M

i______________

83

j Polițist local

III

Superior

| M

84

Polițist local

III

i Superior

M

1

1 85

I Polițist local

III

I Principal

| M

jL

!

L

1 COMPARTIMENT DISPECERAT

86

. Polițist local

I

Principal

1 S

1

i

1......

87

J-----------------------------

1

I Polițist local

__________1___

. Principal

i s

i

I

L

1__L

f:\rodica bozdoa\concedieri\modificare organigrama 2O1O\stat de funcții politie locala clasa salarizare anfp.doc

88

Polițist local

I

Asistent

s |

1

! 89

Polițist local

I

Asistent

S l

90

Polițist local

I

Asistent

s 1

| 91

Polițist local

I

Asistent j

S i

92

Polițist local

I

Asistent ‘

-Ș-J

____________________________________________________________________________________________________________________________________________1

93

Polițist local

I

Asistent

U

COMPARTIMENT EVIDENTA PERSOANE [.OR

94 j

J

Polițist local

I

Asistent

s i

__

BIROUL PAZA OBIECTIVI

I, ARMAMENT MUNIȚIE

i 95

i

_

Șef birou, gradul II

I COMPARTIMENT ARMAMENT MUNIȚII

i 96

Polițist local

I

Principal

s

I 97

Polițist local

I

Principal

s

j 98

Polițist local

I

Asistent

s

99

Polițist local

I

Asistent

s

100

Polițist local

I

Asistent

s

COMPARTIMENT PAZĂ

Hoi 1

Polițist local

I

Principal

s

102

Polițist local

1

Asistent

s

103

Polițist local

I

Asistent

s

104

Polițist local

III

Superior

M

105

Polițist local

III

Superior

M

106

Polițist local

III

Principal

________________u

107

Polițist local

III

Principal

M

108

Polițist local

III

Principal

M

109

Polițist local

Principal

M

110

Polițist local

ni

Principal

M

1

i ui

Polițist local

iii

Principal

M

___

112

Polițist local

iii

Principal

ț M

113

Polițist local

iii

Principal

M

_

114

Polițist local

III

Asistent

; m

115

1

1 L_

116

1

1

1

Guard

G/M

117

i____________________________________________

1

1

Guard

G/M

fArodica bozdog\concedieri\modificare organigrama 2O1O\stat de funcții politie locala clasa salarizare anfp.doc

4

l 18 |

1

1

1

1

Guard       j

!

G/M i

119

_____________L

Guard

'' !

G/M :

120 j

______________________________________i

______________i

1

Guard

G/M i

i 121 1

Guard

G/M !

122

—1

1

J

Guard

-

G/M i

123

i

Guard

G/M

124

_

Guard

G/M

125

1

Guard

G/M

126

Guard

I

G/M

127

Guard

G/M

128

_

Guard

G/M

129

_

Guard

G/M

L-

| 130

_

Guard

G/M

131

_

Guard

G/M

132

_

Guard

G/M

133

Guard

G/M

134

Guard

G/M

135

_

Guard

_

G/M

136

Guard

G/M

137

Guard

G/M

138

Director general adjunct, gradul II

SERVICIU ADMINISTRATIV FINANCIAR CONTABIL

139

Șef Serviciu, gradul II

i

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

140

Inspector

I

Principal

1 s

i

1

1______________________________________

!

j--------------------

i ________

.....

]41

Inspector

1 I

Principal

s

142

1

1 Casier

■ M

BIROU ADMINIS

TRATIV ARHIVĂ

4------i—

143

i l_

| Șef birou

1

j In spec.IA

! S

144

1

[

Referent

! IA

: M

i

145

Inspector

! n

i M

146

J_________________

Șofer

1 M/G ■

i COMPARTIMENT RESURSE-UMANE,

r—

1 w I _

r

I Inspector

I j Principal

i s

J_

1

1 J___

1

J____________________

j

J___

f:\rodica bozdog\concedieri\modificare organigrama 201 OXstat de funcții politie locala clasa salarizare anfp.doc                                                      S

COMPARTIMENT JURJDDK

■'t

; 148 j

Cons .juridic

I_________

Asistent

S

_

149

Cons.juridic

I i

Asistent

s

1

^COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL

| 150

Polițist local

I

Principal

S

_

1 151

_

Polițist local

_______I______

Asistent

s

1

1 COMPARTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII SI AFISAJ STRADAL

! 152

Polițist local

I

Principal

S

_

_

1 153

Polițist local

I

Asistent

S

{COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

i_L54____

r

Polițist local

I

Principal

S

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE

_

127 _

1

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

5

_______________________________1

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

122

1

‘ NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

____1_____

1 NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

26

^NR.TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE

154

Președinte

Klein Hans

^2447


Contrasemnează

Secretar Nisto/Dorin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE LOCALĂ AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. III la HCL nr. dl /


REGULAMENT

de organizare și funcționare al SERVICIULUI PUBLIC DE POLIȚIE LOCALĂ AL MUNICIPIULUI SIBIU

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

9

Art. 1. - Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu este constituit și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 155/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale și a H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale.

Art. 2. - Poliția locală se organizează ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și sub directa coordonare a Primarului.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE POLIȚIE LOCALĂ

Art. 3. - Organigrama cuprinde următoarele servicii, birouri și compartimente:

SERVICIUL DE POLITIE LOCALĂ- cu următoarea structură :

DIRECTOR GENERAL

 • I. COMPARTIMENT SECRETARIAT RELAȚII EXTERNE

 • II. COMPARTIMENT - ANALIZĂ SINTEZĂ

 • III. COMPARTIMENT SĂNĂTATE SECURITATE ÎN MUNCĂ

 • IV. BIROU ORDINE PUBLICĂ, CIRCULAȚIE, EVIDENȚA PERSOANELOR

 • 1. COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ

 • 2. COMPARTIMENT CIRCULAȚIE

>

 • 3. COMPARTIMENT DISPECERIZARE EVENIMENTE

 • 4. COMPARTIMENT EVIDENȚA PERSOANELOR

 • V. BIROUL PAZĂ OBIECTIVE - ARMAMENT MUNIȚIE

 • 1. COMPARTIMENT PAZĂ OBIECTIVE

 • 2. COMPARTIMENT ARMAMENT MUNIȚII

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

 • VI. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL - ADMINISTRATIV cu următoarea structură :

 • 1. COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

 • 2. COMPARTIMENT RESURSE UMANE

3 BIROU ADMINISTRATIV, ARHIVĂ

 • VII. COMPARTIMENT JURIDIC

 • VIII. COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL

 • IX. COMPARTIMENT DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII AFIȘAJ STRADAL

 • X. COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

CAPITOLUL HI ACTIVITATEA POLIȚIEI LOCALE, ATRIBUȚII ȘI CONTROL

Art. 4. - Poliția locală își desfășoară activitatea în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii:

 • a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

 • b) circulația pe drumurile publice;

 • c) disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • d) protecția mediului;

 • e) activitatea comercială;

 • f) evidența persoanelor;

 • g) alte domenii stabilite prin lege

Art. 5. - Sediul Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu se stabilește în Municipiul Sibiu, B-dul Victoriei nr.l - 3.

Art, 6. - (1) Activitatea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu se desfășoară, astfel:

 • a) pe baza principiilor: legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării,

 • b) în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale,

 • c) în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale

 • (2) Sistemul de relații și funcționarea poliției locale sunt reglementate prin Regulamentul aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

 • (3) Organizarea și executarea activității de pază a bunurilor și asigurarea ordinii și liniștii publice se realizează în baza planului de siguranță și ordine publică și a planului de pază a bunurilor și valorilor.

 • (4) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, poliția locală cooperează cu unitățile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.

Poliția locală solicită intervenția unităților/structurilor teritoriale competente ale Poliției Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situații ce excedează atribuțiilor ce îi revin, potrivit prezentei legi.

 • (5) Poliția locală poate încheia cu alte autorități și instituții publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalităților prin care, în limitele competențelor legale ale fiecărei structuri, acestea își oferă sprijin în îndeplinirea activităților sau a misiunilor specifice.

Art. 7. - Atribuțiile poliție locale sunt:

 • (1) în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

 • b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • e)  constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural - artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • h)  asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității / subdiviziunii administrativ - teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • j) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatca/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • k) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • n) acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

 • (2) în domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • d) participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e) sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială dc competență;

 • f) acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale:

 • m) cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea dcținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării nercgulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

 • (3) în domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor dc construcții executate fără .autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • c) verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral •și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

 • d) participă la acțiunile dc demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-tcritorialc ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

 • e) constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, primarului unității administrativ-teritoriale în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de aceștia.

 • (4) In domeniul protecției mediului, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • b)  sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nercspectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • c) participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit dc grave și a epizootiilor;

 • d)  identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice dc interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • g) verifică existența contractelor de salubrizare încheiate dc către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • h) verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • i) verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

 • (5) în domeniul activității comerciale, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

 • b) verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • c) verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor dc comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • g) identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale dc ridicare a acestora;

 • h) verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • i) cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de .protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului dc activitate al acestora;

 • j) verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • k) verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • l) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

(6) în domeniul evidenței persoanelor, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • b) cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • c) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru ncrcspectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte dc identitate.

Art. 8. - Directorul poliției locale îndeplinește o funcție de autoritate publică, răspunde în fața Consiliului Local al Municipiului Sibiu și a Primarului Municipiului Sibiu, de buna funcționare a acestuia și reprezintă Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu în relațiile cu persoanele fizice sau juridice din țară și străinătate, precum și în justiție, în conformitate cu prevederile legale. în lipsa acestuia, atribuțiile sunt îndeplinite de către directorul adjunct și șefii birourilor care coordonează activitatea poliției locale.

Art. 9. - Polițistul local cu funcție de conducere răspunde pentru ordinele și dispozițiile date subordonaților. Este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise, înțelese corect, să controleze modul de aducere la îndeplinire și să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității poliției locale în care își desfășoară activitatea, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.

Art. 10. - Serviciul Public de poliție locală este controlat și coordonat de Primarul Municipiului Sibiu.

In situația în care primarul municipiului Sibiu apreciază că sarcinile ce revin autorităților administrației publice locale pe linie de poliție locală nu sunt îndeplinite corespunzător sau are indicii/sesizări cu privire la încălcarea prevederilor legale de către polițiștii locali, poate solicita prefectului sprijinul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, în vederea efectuării unui control de specialitate.

Controlul asupra activității poliției locale se poate dispune și prin ordin al ministrului administrației și internelor, la inițiativa acestuia, sau, după caz, a prefectului, a inspectorului-șef al inspectoratului de poliție județean, numai după încunoștințarea prealabilă a primarului.

Orice control se rezumă strict la asigurarea respectării principiilor constituționale și a legalității specifice. Rezultatele controlului se transmit primarului și se prezintă în proxima ședință.a consiliului local.

CAPITOLUL III

SELECȚIONAREA, PREGĂTIREA ȘI NUMIREA PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE

Art. 11. - Organigrama, statul de funcții și numărul de personal se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin hotărâre, la propunerea primarului.

Șeful poliției locale, în condițiile legii, numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului, cu excepția sa și a adjunctului său.

Art. 12. - (1) Personalul poliției locale își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul Primarului și nu poate primi însărcinări din partea altor persoane.

 • (2). Primarul poate delega prerogativele ce îi revin unei persoane desemnate prin dispoziție.

Art. 13. - Calitatea de funcționar public a personalului din poliția locală, se dobândește și se pierde în condițiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare. Personalului contractual din cadrul poliției locale li se aplică prevederile Codului Muncii.

Art. 14. - (1) Funcțiile publice din poliția locală, respectiv funcțiile publice specifice de polițist local, în raport cu nivelul studiilor se echivalează astfel:

- Funcția specifică polițist local - studii medii / referent

Funcția specifică polițist local - studii superioare / inspector

Funcțiile publice din poliția locală, inclusiv funcțiile publice specifice de polițist local, în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării, se clasifică după cum urmează:

 • a) clasa I cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;

 • b) clasa a Il-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

 • c) clasa a IlI-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

 • (2) Funcționarii publici din poliția locală, numiți în funcțiile publice prevăzute pentru clasele a Il-a și a IlI-a, pot ocupa numai funcții publice de execuție.

Art. 15. - (1) După nivelul atribuțiilor, funcționarii publici din cadrul poliției locale pot fi:

 • a) funcționari publici de conducere;

 • b) funcționari publici de execuție.

(2) Funcționarii publici de conducere din cadrul poliției locale sunt numiți. în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în una dintre următoarele funcții publice:

 • a) director general;

 • b) director adjunct;

 • c) șef serviciu;

 • d) șef birou.

Art. 16. - Funcția publică de execuție este structurată pe grade profesionale, astfel:

 • a) superior, ca nivel maxim;

 • b) principal;

 • c) asistent;

 • d) debutant;

Art. 17. - (1) Funcționarii publici din poliția locală pot fi numiți debutanți sau definitivi, în condițiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcționarilor publici debutanți din poliția locală se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți.

Art. 18. - (1) La înființarea poliției locale, personalul acesteia se preia de la Serviciul Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

 • (2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se face pe funcții publice de aceeași categorie, clasă sau grad profesional prin hotărâre a autorității deliberative a administrației publice locale.

 • (3) Drepturile salariale ale personalului poliției locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Art. 19. - (1) Funcțiile publice vacante din cadrul poliției locale se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Condițiile de organizare și de desfășurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local la propunerea primarului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art 20. - Personalul contractual din cadrul poliției locale care exercită atribuțiile prevăzute la art. 6, lit. h) din Legea nr. 155/2010 trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art 21, - (1) Instituțiile de specialitate din cadrul Ministerului Administrației și Internelor în care se desfășoară programe de formare inițială prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 155/2010, numărul cursanților și perioadele în care se realizează aceste programe de formare inițială, precum și cuantumul cheltuielilor de școlarizare/cursant, se stabilesc anual prin ordin al ministrului administrației și internelor.

 • (2) Pentru stabilirea cadrului organizatoric prevăzut la alin. (1), structura Ministerului Administrației și Internelor cu atribuții în relația cu comunitățile locale centralizează propunerile instituțiilor beneficiare și prezintă la structura centrală de pregătire de la nivelul Ministerului Administrației și Internelor repartizarea numerică și pe județe a acestor solicitări.

 • (3) Programele de formare inițială sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la zi cu durata de trei luni.

 • (4) Pentru funcțiile publice de conducere, în programele de studiu, se prevede obligatoriu un modul de management, cu durata de minim 30 de ore.

 • (5) Instituțiile de specialitate ale Ministerului Administrației și Internelor nominalizate prin ordin al ministrului administrației și internelor, constituie seriile de pregătire a cursanților, în baza solicitărilor instituțiilor beneficiare transmise acestora, în limita numărului de locuri, în ordinea transmiterii cererilor.

 • (6) Pentru a se constitui o grupă de studiu în cadrul seriei dc pregătire, este necesar un număr minim de 15 cursanți. în situația în care nu se poate constitui nicio grupă în cadrul seriei de pregătire, precum și în situația în care numărul înscrierilor depășește numărul de locuri aprobat, cei înscriși se redistribuie la alte instituții de formare, în limita numărului de locuri prevăzut acestora, cu acordul instituțiilor beneficiare.

 • (7) Finalizarea programelor dc formare se face prin examen de absolvire, conform planului dc învățământ.

 • (8) Examenul de absolvire a programelor de formare inițială se susține în fața unei comisii' numită prin dispoziție a șefului/sau ordin al comandantului instituției furnizor de pregătire, după caz. Comisia este constituită din 2 sau 3 specialiști din afara furnizorilor de formare profesională și 1-3 reprezentanți ai furnizorilor de formare profesională care au organizat programul dc formare profesională. La examen pot asista și reprezentanți ai beneficiarilor programelor de formare profesională care au delegație solicitată în acest sens și eliberată de către structura dc specialitate din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

 • (9) în urma promovării examenului, polițiștii locali obțin un certificat de absolvire eliberat, în condițiile legii, de către instituția organizatoare, cu menționarea competențelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. Certificatele de absolvire sunt tipărite cu antetul Ministerului Administrației și Internelor și au regimul prevăzut de lege pentru documentele de studii.

Art. 22. - Polițiștii locali care promovează examenele de formare inițială încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în poliția locală o perioadă de cel puțin 5 ani de la data promovării examenului.

Art. 23. - (1) La numirea în funcția publică, funcționarii publici din poliția locală depun jurământul de credință prevăzut de Legea nr. 188/1999, republicată.

 • (2) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (1) se consemnează în scris și atrage revocarea actului administrativ de numire în funcția publică, în condițiile legii.

 • (3) Jurământul de credință este semnat de către funcționarul public din poliția locală, în două exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

 • (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică și funcționarilor publici din poliția locală proveniți din rândul polițiștilor comunitari, în măsura în care nu au depus jurământul prevăzut la art. 23 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2295/2004.

Art. 24. - Dacă funcționarului public din poliția locală numit în funcția publică îi încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu, se aplică prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010.

CAPITOLUL IV ATRIBUȚIILE, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PERSONALULUI ȘI A STRUCTURILOR DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE

SECȚIUNEA 1

Art. 25. - (1) Directorul general își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul primarului, este șef al întregului personal din subordine și are următoarele atribuții:

 • a) organizează, planifică și conduce întreaga activitate a poliției locale;

 • b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

 • c) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

 • d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

 • e) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competență;

 • f) studiază și propune unităților beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice și a sistemelor de alarmare împotriva efracției;

 • g) analizează trimestrial activitatea poliției locale și indicatorii de performanță stabiliți de comisia locală de ordine publică;

 • h)  asigură informarea operativă a Consiliului Local, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliției Române, precum și a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității poliției locale;

 • i) reprezintă poliția locală în relațiile cu alte instituții ale statului, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege;

 • j) asigură ordinea interioară și disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni în condițiile legii;

 • k) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității;

 • l) asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor și a reclamațiilor cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale;

 • m) organizează și participă la audiențele cu cetățenii;

 • n) întocmește sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenței;

 • o) coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, de repartizare, de întreținere și de păstrare, în condiții de siguranță, a armamentului și a muniției din dotare;

 • p) urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme și însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea și utilizarea corespunzătoare a acestora;

 • q) întreprinde măsuri de aprovizionare și menținere în stare de funcționare a aparaturii de pază și alarmare, radiocomunicații și a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază și ordine;

 • r) menține legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfășoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale și propune măsurile necesare pentru creșterea eficienței pazei;

 • s) analizează contribuția funcționarilor publici din poliția locală la menținerea ordinii și liniștii publice, la constatarea contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și ia măsuri de organizare și îmbunătățire a acesteia;

ș) organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din poliția locală;

 • t) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

ț) organizează activitățile de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor;

 • u) dispune retragerea armamentului și a munițiilor din dotarea personalului care sc află în cercetare penală, dacă se constată că prezintă pericol pentru siguranța proprie sau a altor persoane ori în alte situații care impun această măsură;

 • v) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

 • (2) Directorul general emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine care devin executorii după ce sunt aduse la cunoștința persoanelor interesate și răspunde pentru legalitatea dispozițiile date.

 • (3) Directorul general poate delega exercitarea atribuțiilor sale directorului adjunct sau șefilor de birou, după caz.

 • (4) în lipsa directorului general atribuțiile acestuia sunt exercitate de directorul adjunct și șefii birourilor care coordonează activitatea de poliție locală.

Compartiment Secretariat și Relații Externe

Art. 26. - Compartimentul Secretariat și Relații Externe se subordonează directorului general și are următoarele atribuții:

 • - primește, înregistrează și se va îngriji de rezolvarea petițiilor ;

 • - ține evidența documentelor înregistrate;

 • - are obligația să comunice din oficiu unele informații de interes public:

 • a) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare;

 • b) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității instituției publice;

 • c) numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției;

 • d) coordonatele de contact ale instituției respective denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adrese de c-mail;

 • e)  surse financiare, bugetul, bilanțul contabil și resurse umane ;

-îndrumă persoanele să solicite, în scris, informația de interes public;

-actualizează anual un buletin informativ care va cuprinde informații de interes public;

-asigură persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal;

-are obligația să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și să informeze pe loc informațiile solicitate, dacă acestea sunt deținute în cadrul serviciului;

-asigură accesul persoanelor care efectuează studii și cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu, la fondul documentaristic al instituției pe baza solicitării, în condițiile legii;

-coordonează elaborarea și difuzarea către populație a pliantelor și a materialelor informative, destinate tuturor celor interesați;

-colaborează cu compartimentul de informatică în vederea asigurării accesului la informațiile publice și prin intermediul mijloacelor informatice;

-întocmește și fundamentează proiecte de hotărâri al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în domeniul său de activitate;

-evidența, gestiunea și conservarea arhivei;

Compartiment analiză și sinteză

Art. 27. - Compartimentul analiză și sinteză se subordonează directorului general și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) culege, colectează, prelucrează, stochează, analizează și valorifica informațiile din rapoartele de activitate ale polițiștilor locali;

 • b) elaborează proceduri de lucru specifice;

 • c) efectuează evaluări tematice pe baza cărora face propuneri privind remedierea deficiențelor organizatorice și pregătirea profesională a personalului;

 • d) întocmește rapoarte cu evenimente și le prezintă directorului general;

 • e) implementează concepte, tehnici și proceduri de analiză a informațiilor;

 • f) îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către șeful ierarhic.

Compartiment sănătate și securitate în muncă

Art. 28. - Compartimentul Sănătate și securitate în muncă se subordonează directorului general și are următoarele atribuții specifice:

 • a) răspunde de activitatea privind serviciile medicale de medicina muncii prin firme specializate pentru efectuarea examenului medical la angajare, a controlului medical periodic, a examenului medical la reluarea activității; Controlează respectarea disciplinei muncii.

 • b) stabilește pentru salariați, obligațiile și răspunderile ce le revin în domeniul protecției muncii, a prevenirii și stingerii incendiilor, corespunzător funcțiilor exercitate.

 • c) asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații a normelor generale de protecție a muncii și stabilește categoriile de instructaje în domeniul situațiilor de urgență.

 • d) asigură întocmirea și completarea, în termenul prevăzut de lege, a fișelor individuale de instructaj privind protecția muncii și a fișelor individuale de instructaj pentru situații de urgență.

 • c) propune conducerii, luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților pe linie de protecție a muncii și situații de urgență, afișe, pliante, etc..

 • f) asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă precum și asupra mijloacelor de prevenire necesare.

 • g) prezintă documentele și dă relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă.

 • h) propune conducerii acordarea de echipamente de lucru și de protecție pentru angajații ale căror locuri de muncă prevăd aceasta.

 • i) asigură realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu prilejul controalelor și al cercetării accidentelor de muncă.

 • j) îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către, șeful ierarhic sau rezultând din acte normative speciale incidente.

Art. 29. - Conducătorul structurii de ordine și liniște publică se subordonează directorului general și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menținerea a ordinii și a liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritatea corporală a persoanelor;

 • c) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • d) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • e) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de menținere a ordinii publice și ține evidența acestora;

 • f) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • g) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • h) participă, alături de conducerea poliției locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

 • i) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale;

 • j) asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență.

Art. 30. - Conducătorul structurii de pază a obiectivelor - armament muniție - se subordonează directorului general și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în domeniul asigurării pazei bunurilor, armamentului și muniției;

 • b) întocmește planurile de pază ale obiectivelor din competență;

 • c) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai dc către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază;

 • d) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • e) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază și ține evidența acestora;

 • f) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • g) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile cc îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • h) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale;

 • i) asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență.

 • j) să desfășoare activități de verificare a personalului dotat cu arme și muniții, precum și a stării tehnice a armelor și a munițiilor, în condițiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • k) să prezinte la solicitarea inspectoratului de poliție județean, pe raza căruia aceasta funcționează, fiecare armă letală de apărare și pază deținută, împreună cu câte 5 cartușe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului și a tubului-martor în evidențele operative ale Inspectoratului General al Poliției Române.

 • l) să ia măsurile ce se impun pentru organizarea unei evidențe riguroase a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului și a structurilor proprii, păstrarea în condiții de deplină siguranță, portul, manipularea și folosirea lor în strictă conformitate cu dispozițiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării și producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor și instrucțiunilor de specialitate în vigoare;

Art. 31. - Conducătorul structurii din domeniul circulației pe drumurile publice se subordonează directorului general și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) stabilește, în colaborare cu șeful serviciului rutier, itinerarele de patrulare și intervalele orare de patrulare în zonele de competență;

 • b) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • c) asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competență, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu șeful serviciului rutier;

 • d) coordonează activitatea personalului din subordine la acțiuni proprii și participă, conform solicitării, la acțiunile organizate de unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române sau de către administratorul drumului public;

 • e) propune șefului serviciului rutier, în situații deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricționare pentru anumite categorii de participanți la trafic a circulației, în anumite zone sau sectoare ale dramului public;

 • f) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislației rutiere;

 • g) asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență și periodic instruiește personalul din subordine cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor de circulație și, cu precădere, cu privire la modul de poziționare pe partea carosabilă și la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanților la trafic;

 • h) ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuțiilor ce le revin polițiștii locali care execută activități în domeniul circulației pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri și însemne distinctive, conform prevederilor legale;

 • i) ține evidența proceselor-vcrbale de constatare a contravențiilor întocmite de personalul din subordine și monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenționale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

 • j) organizează și execută controale asupra activității desfășurate de efectivele din subordine;

 • k) analizează lunar activitatea desfășurată de personalul din subordine în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • l) ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancțiuni corespunzătoare;

 • m) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

Art. 32. - Conducătorul structurii de disciplină în construcții și afișaj stradal se subordonează directorului adjunct și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea și menținerea disciplinei în construcții, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afișajul stradal;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) asigură și răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;

 • e) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

.f) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • h) desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • i) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale;

Art. 33. - Conducătorul structurii de protecție a mediului se subordonează directorului adjunct și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea și asigurarea respectării legii în domeniul protecției mediului, conform atribuțiilor prevăzute de lege;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • e) stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 • f) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • g) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • i) desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • j) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale;

Art. 34. - Conducătorul structurii de activitate comercială se subordonează directorului adjunct și are următoarele atribuții specifice, în funcție dc responsabilitățile încredințate:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea activității comerciale;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai dc către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • e) stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 • f) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • g) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • i) desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

•j) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale;

Art. 35. - Conducătorul structurii cu atribuții pe linie de evidență a persoanelor se subordonează directorului general și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către funcționarii publici din poliția locală, din subordine, a actelor normative ce reglementează activitatea de evidență a persoanelor;

 • c) asigură cunoașterea și respectarea întocmai de către întregul personal din poliția locală a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • d) participă, alături de conducerea poliției locale, la încheierea protocoalelor standard dc cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor pe linia distribuirii dc cărți de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte dc identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • e) colaborează cu șefii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărților de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte dc identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • f) urmărește și răspunde de punerea în aplicare de către funcționarii publici din poliția locală, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

 • g) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • h) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale;

Art. 36.- (1) Personalul contractual care execută activități de pază are următoarele atribuții specifice:

 • a) verifică, în timpul serviciului, locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

 • b) cunoaște prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilite în planurile de pază;

 • c) supraveghează ea persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

 • d) nu părăsește postul încredințat decât în situațiile și condițiile prevăzute în consemnul postului;

 • e) verifică obiectivul încredințat spre pază, cu privire la existența unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. In cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor, precum și pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și sesizează organele competente;

 • f) în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliției Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane și anunță unitatea de poliție competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;

 • g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.

 • (2) în exercitarea atribuțiilor ce le revin, personalul contractual din poliția locală cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor de interes local au dreptul la uniformă de serviciu de protecție specifică locului și condițiilor de desfășurare a serviciului.

Uniforma și însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, iar în situația în care sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate și pe timpul deplasării până la serviciu și de la serviciu la domiciliu sau la reședință, după caz;

Personalul contractual care desfășoară activități de pază și care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, poate fi dotat cu arme letale de apărare și pază sau cu arme nelctalc destinate pentru autoapărare. în vederea desfășurării activităților specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 și 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 37. - în executarea atribuțiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii și liniștii publice, polițiștii locali desfășoară următoarele activități:

 • a) acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

 • b) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

 • c) acționează, în condițiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

 • d) participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;

 • e) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

 • f) conduc la sediul poliției locale/structurii Poliției Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

 • g) verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;

 • h) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege;

Art. 38. - Funcționarii publici cu atribuții în domeniul siguranței circulație pe drumurile publice desfășoară următoarele activități:

 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, grindină, polei și alte fenomene, pe drumurile publice;

 • d) participă împreună cu unitățile teritoriale al Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e) sprijină unitățile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și ale celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • f) sprijină unitățile teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor, și dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoane cu handicap;

 • l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân, abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului;

 • m) cooperează cu unitățile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului / utilizatorului autovehiculul ridicat ca urmare a staționarii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

în exercitarea atribuțiilor ce le revin, polițiștii locali care desfășoară activități în domeniul circulației pe drumurile publice sunt obligați:

 • a) să poarte peste uniforma specifică, în funcție de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema "POLIȚIA LOCALĂ

 • b) să poarte caschetă cu coafa albă;

 • c) să efectueze semnalele adresate participanților la trafic, potrivit dispozițiilor legale care reglementează circulația pe drumurile publice.

Art. 39. - Polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului desfășoară următoarele activități:

 • a) verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curățeniei stradale de către firmele de salubritate;

 • b) verifică respectarea măsurilor dc transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spațiilor verzi, de către firmele abilitate;

 • c) verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spațiilor verzi;

 • d) verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei în locurile publice;

 • e) veghează la respectarea standardelor și a normelor privind nivelul de zgomot și poluarea sonoră;

 • f) verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei albiilor râurilor și a cursurilor dc ape ce traversează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială;

 • g) veghează la respectarea normelor privind protejarea și conservarea spațiilor verzi;

 • h) veghează la aplicarea legislației în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide și solide pe domeniul public, în ape curgătoare și în lacuri;

 • i) verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor lit. a)-i).

Art. 40. - Polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale desfășoară următoarele activități:

 • a) constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite prin lege, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale;

 • b) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat;

 • c)  controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare și industriale în piețe, în târguri și în oboare;

 • d) colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare și de protecție a consumatorilor, în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • e) controlează modul dc respectare a obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

 • f) verifică dacă în incinta unităților de învățământ, a căminelor și a locurilor de cazare pentru elevi și studenți, precum și pe aleile de acces în aceste instituții se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;

 • g) verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun și băuturi alcoolice;

 • h) verifică și soluționează sesizările și rcclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

Art. 41. - Polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal desfășoară următoarele activități:

 • a) constată contravenții în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcții și stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condițiile legii;

 • b) verifică existența autorizației de construire și respectarea documentației tehnice autorizate pentru lucrările de construcții;

 • c) verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;

 • d) verifică și identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

 • e) verifică și soluționează sesizările și rcclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

Art. 42. - Polițiștii locali cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor desfășoară următoarele activități:

 • a) cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autoritățile administrației publice centrale și locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) constată contravențiile date în competență și aplică sancțiunile, potrivit legii;

 • c) verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

Art. 43. - Personalul contractual din cadrul poliției locale asigură paza bunurilor și obiectivelor stabilite de Consiliul Local, prin hotărâri, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art. 44. - Poliția locală poate asigura, în condițiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale și pietre prețioase, aparținând municipiului Sibiu.

Art. 45. - (1) Pe timpul desfășurării activităților de serviciu, pe raza municipiului Sibiu, personalul poliției locale poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv „POLIȚIA LOCALĂ”, urmată de denumirea unității administrativ-teritorială din care face parte. Literele care compun inscripția trebuie să fie de culoare neagră și să aibă aceleași dimensiuni.

 • (2) însemnele nu trebuie să creeze confuzii cu denumirea altor instituții sau autorități publice și sunt amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj și capotă, pentru a fi vizibile din orice poziție.

 • (3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasă, de culoare albastră și cu mijloace speciale de avertizare sonoră.

Art. 46. - (1) Personalul poliției locale care a făcut uz de armă este obligat să acționeze imediat pentru a se acorda primul ajutor și asistență medicală persoanelor rănite.

(2) Personalul poliției locale care a făcut uz de armă este obligat să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție din cadrul Poliției Române, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

'(3) Fiecare situație în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgență ierarhic. De îndată ce este posibil, raportul sc întocmește în scris.

 • (4) Dacă în urma uzului de armă se produce moartea sau vătămarea unei persoane, fapta sc comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

Art. 47. - (1) Polițiștii locali în exercitarea atribuțiilor ce le revin, potrivit legii, au următoarele drepturi principale:

 • a) să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în următoarele situații: există indicii clare că s-a săvârșit, se săvârșește sau se pregătește săvârșirea unei infracțiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase;

 • b) să invite la sediul poliției locale persoanele a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoștință, în scris, a scopului și a motivului invitației;

 • c) să solicite sprijinul cetățenilor pentru identificarea, urmărirea și prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravențională;

 • d) să poarte și să folosească, în condițiile prezentei legi și numai în timpul serviciului, armamentul, muniția și celelalte mijloace de apărare și intervenție din dotare;

c) să circule gratuit, pe baza legitimației de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competență, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

 • f) să folosească forța, în condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • g) să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

 • h) să conducă la sediul poliției locale sau al unităților/ structurilor teritoriale ale Poliției Române pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum și persoanele suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii. Verificarea situației acestor categorii de persoane și luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

(2) Pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au acces, în condițiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administrației și Internelor. în acest scop, poliția locală și structurile abilitate din cadrul Ministerului Administrației și Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicații, măsurile de securitate, protecție și de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

Art. 48. - (1) Polițistul local în exercitarea atribuțiilor de serviciu, este obligat:

 • a) să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituția României, republicată, și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

 • b) să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației;

 • c)  să respecte prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d) să respecte și să aducă la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici;

 • e) să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;

 • f) să își decline, în prealabil, calitatea și să prezinte insigna de polițist și legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat. La intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare, polițistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte;

 • g) să intervină și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa;

 • h) să se prezinte de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare și de război;

 • i) să respecte secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea acestora;

 • j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în așa fel încât să nu beneficieze și nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidențiale obținute în calitatea sa oficială.

(2) Polițistului local îi este interzis:

 • a) să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă în favoarea acestora;

 • b) să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public;

 • c) să participe la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

 • d) să adere la secte, organizații religioase sau la orice alte organizații interzise de lege;

 • e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepția calității de acționar;

 • f) să exercite activități de natură să lezeze onoarea și demnitatea polițistului local sau a instituției din care face parte;

 • g) să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților de cercetare științifică și creație litcrar-artistică;

 • h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activității specifice de poliție;

 • i) să provoace suferințe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obținerii de la acestea ori de la o terță persoană de informații sau mărturisiri;

 • j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alții, în considerarea calității sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

 • k) să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de șefii ierarhici sau să intervină pentru soluționarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

 • l) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

 • m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau ilegal.

SECȚIUNEA 2

Art 49. - Atribuțiile personalului încadrat pe funcții tehnico-economice și în alte specialități administrative se stabilesc astfel:

Art. 50. - Directorul adjunct care coordonează și răspunde de activitatea compartimentelor financiar - contabil, juridic, control comercial, disciplină în construcții și afișaj stradal, protecția mediului, se subordonează directorului general și are următoarele atribuții principale:

 • a) coordonează, organizează, conduce și răspunde de buna funcționare a Serviciului Financiar Contabil, Compartimentului Resurse Umane, Compartimentului Juridic, Biroului Administrativ- Arhiva, precum și a Compartimentului Control Comercial.

 • b) asigură respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea finanțelor publice.

 • c) întocmește documentele justificative pentru orice operație care afectează patrimoniul unității;

 • d) asigură inventarierea patrimoniului unității;

 • e) participă / întocmește bilanțul contabil;

 • f) asigură controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

 • g) efectuează controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea și economicitatea operațiunilor patrimoniale;

 • h) răspunde dc efectuarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico -financiari și întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe an și defalcat pe trimestre;

 • i) asigură analiza lunară a încadrării în creditele bugetare prevăzute în BVC și ia măsuri de întocmire a referatului de modificare a trimestrialității, atunci când nu se asigură încadrarea în creditele bugetare prevăzute în BVC și defalcate pe trimestre;

 • j) asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile serviciului public față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de șomaj, bugetul asigurărilor de sănătate;

 • k) asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii. Ia măsuri pentru respectarea O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice;

 • l) asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe și mijloacele circulante;

 • m) asigură respectarea cu strictețe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului

și ia măsuri legale pentru reîntregirea acestuia, în cazul în care a fost păgubit sens în care f:\worddoc\legislatie\regulament politie locală sibiu — ok.doc                                                                  22

înregistrează și ține evidența debitelor întocmind balanța analitică. întocmește balanța creditorilor din salarii neridicate. Informează lunar directorul despre recuperarea debitelor și plata salariilor neridicate;

 • n) îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliul Local, Șefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente;

Serviciul financiar contabil

Art. 51. - (1) Serviciul financiar contabil este condus de un șef serviciu care răspunde de coordonarea, organizarea și conducerea compartimentului din subordine.

 • (2) Principalele atribuții ale serviciului financiar contabil sunt:

 • a) asigură respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea finanțelor publice;

 • b) întocmește documentele justificative pentru orice operație care afectează patrimoniul unității;

 • c) înregistrează în contabilitate operațiile patrimoniale;

 • d) asigura inventarierea patrimoniul unității;

 • e) întocmește raportări contabile;

 • f) asigură controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

 • g) asigură legătura permanentă cu Trezoreria pentru ordonanțarea cheltuielilor;

 • h) prezintă rapoarte despre activitatea poliției locale, solicitate de Primar, Consiliului Local al Municipiului Sibiu, pe domeniul economic;

 • i) participă la audiențele ținute de directorul general, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

 • j) asigură gestionarea patrimoniului instituției în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • k) organizează și conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a deconturilor cu debitorii și creditorii;

 • l) realizează evidența garanțiilor de gestiune pentru salariații instituției, precum și evidența timbrelor poștale necesare desiașurării activității;

 • m) verifică gestiunea magaziei și a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele și mandatele poștale, materialele existente în magazie;

 • n) ține evidența imprimatelor cu regim special;

 • o) constituie comisii de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de scurtă durată și mică valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obținute cu evidența contabilă și realizând operațiile contabile ce se impun înregistrând minusurile și plusurile de inventar;

 • p) propune măsuri de casare, imputare;

r) controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice;

s) elaborează și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Sibiu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al poliției locale;

ș) întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli;

t) întocmește și prezintă anual Consiliului Local contul anual de execuție al bugetului poliției locale;

ț) asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plățile efectuate din bugetul autorităților executive, eliberări de valori materiale și pentru alte operațiuni specifice;

u) realizează și urmărește cheltuielile de investiții conform bugetului aprobat de Consiliul Local cu întreaga documentație ce necesită acest lucru;

 • v) stabilește necesarul de credite bugetare pentru instituție;

 • w) întocmește statele de plata ale salariilor personalului poliției locale;

 • x) întocmește documentația necesară pentru Trezoreria Municipiului Sibiu;

 • y) ține evidenta plății salariului pe fișe de cont și fișe de salariu;

 • z) întocmește dări de seama statistice;

aa) efectuează prin casierie operațiuni de încasări și plăți pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv;

bb) ține evidența reținerilor, ratelor C.E.C., rate imobiliare, poprii, chirii, garanții ale personalului;

cc) întocmește fișele de salarii și operează în acestea toate modificările survenite, ținând cu ajutorul lor evidenta tuturor drepturilor fiecărui salariat, după care se întocmesc statele de salarii;

dd) întocmește referate de specialitate și colaborează cu Compartimentul Juridic în vederea elaborării proiectelor de decizie;

ee) colaborează cu diverse instituții, precum: Ministerul Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de Stat Sibiu, Administrația Financiară a Municipiului Sibiu, Trezoreria Municipiului Sibiu, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Direcția Generală de Muncă și Solidaritate Socială Sibiu, Prefectura Județului Sibiu;

ff) eliberează adeverințe;

gg) îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliul Local, șefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente.

Compartiment resurse umane

Art. 52. - Compartimentul Resurse Umane are următoarele atribuții principale:

 • a) elaborează proiectul organigramei și statul de funcții pentru aparatul propriu, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;

 • b) asigură recrutarea de personal, organizează concursuri/examene pe bază de competență în conformitate cu prevederile legale și cu statul de funcții al poliției locale ;

 • c) elaborează, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor, proiecte de hotărâre, rapoarte și proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare supus spre aprobare Consiliului Local și a Regulamentului de Ordine Interioară al poliției locale, și îl supune spre aprobare directorului general;

 • d) gestionează fișele de evaluare a posturilor și a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu;

 • e) urmărește respectarea legalității privind încadrarea și salarizarea personalului pe funcții, categorii, clase, grade (trepte) profesionale a aparatului propriu;

 • f) centralizează lunar fișa colectivă de prezență a personalului;

 • g) participă la întocmirea statelor de plată privind drepturile salariale ale angajaților (salarii, concedii de odihnă, medicale);

 • h) întocmește documentația necesară acordării premiilor anuale;

 • i) întocmește documentația necesară organizării examenelor pentru promovare;

 • j) ține evidența fișelor de post pentru aparatul propriu al poliției locale și răspunde de corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • k) pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente, emite note de serviciu aprobate de către director ;

 • l) realizează anchete administrative în colaborare cu alte compartimente privind abaterile săvârșite de angajații poliției locale.

 • m) ține evidența la zi a vechimii în muncă pentru personalul din aparatul propriu și comunică schimbările survenite Serviciului Financiar Contabil;

 • n) păstrează și ține la zi dosarele personale și carnetele de munca ale personalului din aparatul propriu;

 • o) centralizează planificarea concediilor de odihnă a personalului din aparatul propriu și urmărește efectuarea acestora în perioadele stabilite;

 • p) evidențiază și comunică concediile de odihnă, concediile medicale, concediile Iară plată și concediile de studii Serviciului Financiar Contabil;

r) eliberează adeverințele solicitate de actualii și foștii salariați ;

s) întocmește planificarea pentru poliția locală cu privire la cursurile de formare organizate în centrele proprii sau în instituțiile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor;

ș) întocmește planul de pregătire profesională a personalului, coordonează activitatea de elaborare a temelor, urmărește modul de desfășurare a pregătirii și ține evidența rezultatelor obținute;

t) ține legătura permanentă cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru respectarea prevederilor legale și aplicarea întocmai. întocmește și fundamentează proiecte de hotărâri, în domeniul său de activitate, în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

ț) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă directorului general sau înlocuitorului legal;

u) întocmește referate, decizii și urmărește aplicarea lor;

 • v) îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliul Local și șefii ierarhici sau rezultate din acte normative.

Compartiment juridic

Art. 53. - Compartimentul juridic se subordonează directorului adjunct și are următoarele atribuții principale:

 • a) reprezintă interesele poliției locale și ale administrației publice locale în fața instanțelor judecătorești; pentru o bună apărare a instituției pe care o reprezintă formulează întâmpinări, note scrise, concluzii, invocă excepții, etc;

 • b) ține evidența litigiilor în care instituția este parte;

 • c) ține evidența și înregistrează declarațiile de avere și cele de interese ale salariaților;

 • d) verifică modul de întocmire a proceselor verbale emise de împuterniciții aparatului executiv al poliției locale pentru fapte săvârșite cu încălcarea legislației în vigoare.

 • e) în baza unei delegații speciale date de Directorul General, poate fixa pretențiile, renunță la pretenții, poate da răspunsuri la interogatoriu;

 • f) participă la formularea obiecțiunilor precontractuale, dacă se pun în discuție probleme de drept;

 • g) primește plângerile din partea terțelor persoane și din partea diferitelor servicii și direcții, răspunzând în termen legal și exprimându-și punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

 • h) exercită căile ordinare și extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile; își exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;

 • i) face cereri de intervenții în dosarele aflate pe rol și în care poliția locală justifică un interes;.

 • j) asigură asistența juridică compartimentelor instituției la audiențele desfășurate în cadrul poliției locale, precum și personalului din aparatul propriu;

 • k) avizează de legalitate, la cererea conducerii, orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unității;

 • l) întocmește, verifică sau avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcționale și de specialitate;

 • m) urmărește apariția actelor normative și semnalează factorilor a căror activitate este vizată de aceste acte;

 • n) promovează orice alte acțiuni injustiție cu aprobarea conducătorilor instituției;

 • o) întocmește și prezintă, la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate, situația rezolvării litigiilor în instanță;

 • p) îndeplinește orice alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliul Local, șefii ierarhici sau rezultate din acte normative.

Biroul administrativ, arhivă

Art. 54. - (1) Biroul administrativ, arhivă, este condus de un șef dc birou care răspunde de coordonarea, organizarea și conducerea acestuia.

 • (2) Principalele atribuții ale biroului administrativ, arhivă sunt:

 • a) asigură spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții optime a activității personalului din toate compartimentele poliției locale;

 • b) controlează modul de folosire a bunurilor mobile și imobile;

 • c) răspunde de activitatea de arhivare a documentelor instituției;

 • d) efectuează împreuna cu Biroul Financiar Contabil, inventarierea periodică, casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

 • e) participă la achiziționarea tuturor bunurilor și serviciilor;

 • f) răspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor și rechizitelor de birou;

 • g) face propuneri privind reparațiile instalațiilor din dotare, urmărind executarea lor și participă la recepția finală;

 • h) urmărește și controlează modul de funcționare a alimentarii cu energie electrica și termica, a gazelor, a alimentarii cu apa;

 • i) urmărește și controlează modul de derulare a contractelor cu furnizorii;

 • j) întocmește și completează la zi evidenta mijloacelor mobile și imobile și a obiectelor de inventar;

 • k) ține evidenta și asigura confecționarea, gestionarea și scoaterea din uz a ștampilelor și sigiliilor;

 • l) asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipamente de lucru și dc protecție a personalului de întreținere;

 • m) întocmește referate de specialitate și colaborează cu Serviciul Financiar Contabil și Compartimentul Juridic în vederea elaborării proiectelor de decizie;

 • n) organizează și planifică verificările periodice ale autoturismelor în vederea menținerii acestora în parametrii tchnico-funcționali;

 • o) colaborează cu toate compartimentele din cadrul poliției locale;

 • p) îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliul Local, șefii ierarhici sau rezultate din acte normative.

CAPITOLUL V MIJLOACELE DIN DOTARE

Art. 55. - (1) Pentru descurajarea, împiedicarea și neutralizarea acțiunilor agresive ale persoanelor care tulbură ordinea și liniștea publică, acțiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace, polițiștii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoapărare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanțe iritant-lacrimogene și paralizante, cătușe, câini de serviciu, precum și alte mijloace dc imobilizare care nu pun în pericol viața sau nu produc o vătămare corporală gravă.

 • (2) Mijloacele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite împotriva persoanelor care:

 • a) întreprind acțiuni care pun în pericol integritatea corporală, sănătatea sau bunurile altor persoane;

 • b) blochează, în afara condițiilor legii, căile publice de circulație, încearcă să pătrundă, pătrund fără drept sau refuză să părăsească sediile autorităților publice, ale partidelor politice, ale instituțiilor și organizațiilor de interes public ori privat, periclitează în orice mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbură desfășurarea normală a activității;

 • c) ultragiază persoanele cu funcții ce implică exercițiul autorității publice;

 • d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, îndeplinirii solicitărilor legale ale polițiștilor locali, numai dacă există o temere legitimă că prin acțiunile lor pot pune în pericol integritatea corporală sau viața polițiștilor locali.

 • (3) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) împotriva participanților la acțiunile agresive se va face în mod gradual, după avertizarea prealabilă asupra utilizării unor asemenea mijloace și acordarea timpului necesar pentru încetarea acțiunilor și conformarea la solicitările legale ale polițiștilor locali. Orice acțiune în public se face prin anunțare: "Poliția!".

 • (4) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) nu trebuie să depășească nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea acțiunilor agresive.

Art. 56. - (1) Polițistul local dotat cu arme letale de apărare și pază poate face uz dc armă în caz de legitimă apărare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

 • (2) Personalul contractual care desfășoară activități de pază, dotat cu arme letale de apărare și pază, poate face uz de armă în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate potrivit legii.

 • (3) Prin uz de armă se înțelege tragerea cu arma letală de apărare și pază asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.

 • (4) Atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrângere nu a dat rezultate, polițistul local poate face uz de armă în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în următoarele situații:

 • a) pentru asigurarea apărării oricărei persoane împotriva unor violențe iminente, prin care se poate provoca moartea sau rănirea gravă ori care constituie amenințare gravă asupra vieții sau integrității corporale a unei persoane;

 • b) pentru imobilizarea unei persoane care, după comiterea unei infracțiuni prin violență, se opune sau încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor.

 • (5) Uzul de armă se face numai după somația "Poliția, stai!". în caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: "Stai, că trag!". Dacă cel în cauză nu se supune nici de această dată, se somează prin tragerea focului de armă în sus, în plan vertical.

 • (6) în cazul în care, după executarea somației legale, potrivit alin. (5), persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia.

 • (7) Uzul de armă. în condițiile și în situațiile prevăzute de alin. (4)-(6), se face în așa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se folosește arma, trăgându-sc, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morții acestora.

 • (8) în cazurile de legitimă apărare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de apărare și pază, fără somație, dacă nu există timpul necesar pentru aceasta.

Art. 57. - Fiecare situație în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgență ierarhic. Dc îndată ce va fi posibil, raportul se întocmește în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

Art. 58. - (1) Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art. 24 și 25 din Legea nr.155/2010:

 • a) împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcină și a persoanelor cu semne vizibile, de invaliditate, cu excepția cazurilor în care aceștia săvârșesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viața ori integritatea corporală a persoanei;

 • b) în situațiile în care s-ar primejdui viața altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spațiul aerian sau apele naționale ale unui stat vecin.

(2) Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 24 și 25 din Legea nr.155/2010 pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în condițiile și în situațiile prevăzute de prezenta lege, înlătură caracterul penal al faptei.

 • (3) Persoanelor rănite li se dă primul ajutor și se iau imediat măsuri pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Art. 59. - (1) Polițiștii locali și personalul contractual din poliția locală cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor de interes local au dreptul la uniformă de serviciu de protecție specifică locului și condițiilor de desfășurare a serviciului, care se acordă gratuit din resursele financiare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale acestora sau din veniturile poliției locale, cu personalitate juridică, după caz.

 • (2) Articolele din care se compune uniforma și durata de uzură sunt prevăzute în anexa nr.l.

 • (3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimației de serviciu și a însemnelor distinctive de ierarhizare ale polițiștilor locali și ale personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 • (4) Uniforma și însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, iar în situația în care sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate și pe timpul deplasării până la serviciu și de la serviciu la domiciliu sau la reședință, după caz.

Art. 60. - Procurarea de arme și muniții pentru dotarea personalului propriu al poliției locale se face în condițiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

-Art. 61.-(1) Evidențele și modul de păstrare și asigurare a securității armelor și a munițiilor deținute de poliția locală se realizează în condițiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament-cadru.

 • (2) în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali și personalul contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local pot purta în timpul serviciului o singură armă din dotare, precum și cantitatea de cel mult 12 cartușe.

 • (3) Arma prevăzuta la alin.(2) poate fi purtată numai de către titular, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 62. - în vederea asigurării manipulării armamentului din dotare în condiții de securitate, structurile de poliție locală sunt obligate:

 • a) să desfășoare activități de verificare a personalului dotat cu arme și muniții, precum și a stării tehnice a armelor și a munițiilor, în condițiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) să prezinte, la solicitarea inspectoratului de poliție județean pe raza căruia aceasta funcționează fiecare armă letală de apărare și pază deținută, împreună cu câte 5 cartușe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului și a tubului-martor în evidențele operative ale Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 63. - Conducerea poliției locale trebuie să ia măsurile ce se impun pentru organizarea unei evidențe riguroase a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului și a structurilor proprii, păstrarea în condiții de deplină siguranță, portul, manipularea și folosirea lor în strictă conformitate cu dispozițiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării și producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor și instrucțiunilor de specialitate în vigoare.

Art. 64.- (1) Locurile de păstrare a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului și a structurilor proprii, precum și gestionarea materialelor respective se stabilesc la începutul fiecărui an calendaristic și ori de câte ori este necesar, prin dispoziția primarului.

(2) Dotarea individuală a personalului și asigurarea cu armament, muniții și mijloace eu acțiune iritant-lacrimogenă se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de înzestrare și cu dispozițiile tehnice de aplicare a acestora.

Art. 65. - (1) Odată cu primirea armamentului, a muniției și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă, personalul se instruiește de către șefii nemijlociți asupra modului de predarc-primire, purtare și păstrare, funcționare, asupra regulilor de mânuire, a condițiilor legale în care se poate face uz de armă și a măsurilor de prevenire și limitare a accidentelor.

(2) înaintea și după executarea misiunilor, a ședințelor de pregătire și tragere, de instrucție și a altor activități la care se folosesc armamentul și munițiile se verifică existența și starea tehnică a acestora, precum și modul cum sunt cunoscute și respectate regulile de păstrare, purtare și manipulare a lor.

Art. 66. - Personalul care are în dotare armament, muniții și mijloace cu acțiune iritant-lacrimogenă, precum și cel care participă la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este obligat să respecte regulile prevăzute în precizările și dispozițiile tehnice specifice, precum și pe cele stabilite în documentația tehnică a fiecărui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat să manifeste maximum de vigilență în scopul înlăturării oricărei posibilități de sustragere, înstrăinare sau folosire de către persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.

Art. 67. - (1) Armamentul, munițiile și mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se păstrează în încăperi special destinate, care prezintă o deplină siguranță și au amenajate dulapuri rastel, fișete sau lăzi din metal, prevăzute cu un sistem de închidere sigură, încuiate și sigilate.

(2) Un rând de chei de la sistemul de închidere a acestor încăperi se păstrează permanent, în plicuri sau cutii sigilate, la ofițerul de serviciu.

Art. 68. - (1) încăperile destinate păstrării armamentului, munițiilor și mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă trebuie prevăzute cu gratii și grilaje, montate la toate ferestrele și ușile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. în situația în care ușile de acces sunt confecționate din metal de cel puțin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.

 • (2) Ușile și grilajele sunt prevăzute cu câte două încuietori sigure.

 • (3) Grosimea barelor gratiilor și a grilajelor trebuie să fie de minimum 10 mm, iar dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile și grilajele trebuie să fie încastrate în zid, iar balamalele se montează astfel încât să nu permită scoaterea lor.

 • (4) Zilnic, la începutul și la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verifică starea sigiliilor și a sistemului de alarmă.

 • (5) Șeful poliției locale unde nu sunt asigurate condiții de păstrare regulamentare pentru armament și muniții este obligat să facă demersurile legale, conform competențelor, pentru asigurarea acestora.

Art. 69. - (1) Ușile de acces în depozitele, magaziile și încăperile unde se păstrează armament, muniții și mijloace cu acțiune iritant-lacrimogenă, precum și ferestrele acestora trebuie prevăzute cu sisteme de alarmă contra efracției.

(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofițerului de serviciu.

Art. 70.-(1) Pe timpul cât nu se află asupra polițiștilor locali și asupra personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local, armamentul și muniția din dotarea individuală, precum și mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se păstrează în încăperi special amenajate sau la ofițerul de serviciu. Armamentul se păstrează în rastelc, fișete sau lăzi metalice prevăzute cu tabele aprobate de șefii polițiilor locale, ce cuprind seria armamentului și deținătorul.

 • (2) Muniția se păstrează în încăperi separate de armament, în lăzi metalice prevăzute cu încuietori adecvate. In documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemnează cantitativ armamentul și muniția existente la ofițerul de serviciu.

 • (3) Acolo unde nu se pot asigura încăperi separate, muniția și mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se păstrează în aceeași cameră cu armamentul, în lăzi metalice separate, având grosimea pereților de cel puțin 3 mm, prevăzute cu încuietori sigure. Mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se păstrează în ambalajele originale.

Art. 71. - Pistoalele și muniția aferentă din dotarea structurilor poliției locale care nu au organizat serviciul de zi permanent se păstrează în spații special amenajate, unde este organizat serviciu de zi permanent și sunt asigurate condiții pentru păstrarea în deplină siguranță.

Art. 72. - Distribuirea armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului poliției locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de apărare, precum și retragerea acestora se fac, indiferent de situație, pe bază de tichet înlocuitor, semnătură în registrul special destinat și/sau documente justificative.

Art. 73. - Predarea armamentului și a munițiilor se face numai personalului nominalizat sau înlocuitorilor de drept ai acestuia.

Art. 74.- (1) Tichetele înlocuitoare pentru predarea-preluarca armamentului și a munițiilor din dotarea individuală a personalului se iau în evidență în registrele special destinate lucrului cu documente clasificate.

 • (2) Tichetele înlocuitoare se eliberează separat pentru predarea-preluarea armamentului, respectiv a munițiilor din dotare, și cuprind următoarele mențiuni: denumirea poliției locale, gradul, numele și prenumele polițiștilor locali și ale personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local, tipul și seria armei, respectiv numărul de cartușe, semnătura șefului poliției locale cu ștampila unității, precum și semnătura de primire a posesorului.

 • (3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocări și alte asemenea activități, se verifică existența și starea tichetelor și se iau măsuri de înlocuire a celor necorespunzătoare.

Art. 75. - (1) Portul armamentului, al munițiilor și al mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea individuală a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea șefilor poliției locale din care face parte.

(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, munițiile și mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se predau ofițerilor de serviciu de la care au fost primite.

Art. 76. -(1) La uniforma de serviciu, pistolul se poartă, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centură.

(2) încărcătoarele cu cartușe se păstrează unul introdus în pistol, iar celălalt în locașul prevăzut din tocul de purtare.

Art. 77.- (1) Pierderea, sustragerea, înstrăinarea, degradarea sau folosirea abuzivă a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotare constituie evenimente deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioară și disciplină, care atrag, potrivit legii, după caz, răspunderea materială, disciplinară sau penală.

(2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstrăinare, degradare sau folosire abuzivă a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă se raportează imediat, pe cale ierarhică, iar șefii compartimentelor funcționale, împreună cu persoanele desemnate, dispun măsuri de cercetare pentru elucidarea completă a cazurilor și sancționarea celor vinovați, potrivit competențelor.

Art. 78. - Poliția locală care deține bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor și a informațiilor secret de stat trebuie să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecție și sistemele de alarmă împotriva efracției în locurile de păstrare, depozitare și manipulare a acestora.

Art. 79. - Normele de dotare cu armament și mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali și a personalului cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în anexa nr. 3

Art. 80. - Poliția locală poate înființa dispecerate proprii pentru:

 • a) coordonarea activității personalului propriu și intervenția la evenimente, verificarea în baza de date a Ministerului Administrației și Internelor a persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări, în condițiile legii și ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;

 • b) intervenția la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local.

CAPITOLUL VI RECOMPENSELE CARE SE POT ACORDA POLIȚIȘTILOR LOCALI ȘI CONDIȚIILE ACORDĂRII ASISTENȚEI JURIDICE ȘI DESPĂGUBIRILOR DE VIAȚĂ, DE SĂNĂTATE ȘI DE BUNURI

Pentru contribuții deosebite la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor și la prevenirea faptelor antisociale, pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, polițiștilor locali li se pot acorda recompense morale sau materiale.

 • (1) Recompensarea polițiștilor locali se realizează în scopul recunoașterii publice în cadrul comunității profesionale și în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidențiază în îndeplinirea atribuțiilor, a misiunilor sau pe timpul acțiunilor organizate în zona de competență a poliției locale.

 • (2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz.

 • (3) Recompensarea polițiștilor locali trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea și principialitatea acordării recompenselor.

Art. 81. - La stabilirea și acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere următoarele elemente:

 • a) comportamentul polițistului local;

 • b) prestația profesională generală a polițistului local și modul de îndeplinire a atribuțiilor/misiunilor;

 • c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalți polițiști locali;

 • d) posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activității polițistului local.

Art. 82. - Recompensele care se pot acorda polițiștilor locali sunt următoarele:

 • a) ridicarea unei sancțiuni disciplinare aplicate anterior precedă acordarea unei alte recompense. Se acordă pe timpul perioadei cât sancțiunea își produce efectele și determină încetarea imediată a acestora. Se acordă de șeful care a aplicat sancțiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul șef care îndeplinește atribuțiile aceleiași funcții. In situația în care polițistul local a fost mutat, ridicarea sancțiunii se acordă ca recompensă de către șeful care îndeplinește funcția similară celui care a aplicat sancțiunea disciplinară;

 • b) felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuțiilor și a misiunilor și se aduc la cunoștință individual sau în fața personalului;

 • c) titlurile de onoare - se conferă polițiștilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuții sau a unor misiuni;

 • d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, și diplomele de merit - se acordă pentru obținerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiții sportive, manifestări cultural-artistice și sociale cu prilejul unor aniversări și la finalizarea unor acțiuni/misiuni;

 • e) recompensele materiale - se acordă polițiștilor locali care s-au evidențiat prin obținerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.

Art. 83. - Modalitatea de acordare a asistenței juridice, precum și cuantumul acesteia se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului.

Art. 84. - (1) Polițiștii locali au dreptul la despăgubiri de viață, de sănătate și de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor sume de bani pentru polițiștii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situația producerii riscurilor specifice activității de poliție locală.

Art. 85. - (1) Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, pentru următoarele categorii de riscuri:

 • a) rănirea polițistului local;

 • b) invaliditate de gradul I;

 • c) invaliditate de gradul II;

 • d) invaliditate de gradul III;

 • e) deces;

 • f) prejudicii aduse bunurilor.

(2) în sensul alin. (1), termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

.a) polițist local rănit - polițistul local supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, independent de voința lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică și/sau funcțională a organismului;

 • b) polițist local invalid - polițistul local rănit clasat inapt pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către comisiile de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă;

 • c) polițist local decedat - polițistul local care și-a pierdut viața în urma unui accident, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • d) bun - construcții cu destinația de locuit pentru polițist și familia sa, precum și anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosința polițistului.

Art. 86.- (1) Despăgubirile acordate în situația producerii riscului prevăzut la art. 67 alin. (1) lit. a) din HG nr. 1332/2010 acoperă, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, toate cheltuielile legate de:

 • a) tratamentul în țară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în țară;

 • b) tratamentul de recuperare în unități medicale din țară sau din străinătate;

 • c) protezele, ortezele și alte dispozitive medicale de profil din țară sau din străinătate;

 • d) transportul dus-întors până la/dc la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru polițistul local, cât și pentru însoțitor, când situația o impune.

(2) în situația producerii și a unuia dintre riscurile prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b)-d), din HG nr. 1332/2010 polițistului local i se acordă, în limita bugetului aprobat de consiliul local și despăgubiri în sumă de până la:

 • a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul I;

 • b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul al Il-lea;

 • c) 6.000 euro. echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul al III-lea.

 • (3) Despăgubirea acordată în situația producerii riscului prevăzut la art. 67 alin. (1) lit. e) din HG nr. 1332/2010 constă într-o sumă de până la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plății, și se plătește familiei polițistului local decedat.

 • (4) Despăgubirea acordată în situația producerii riscului prevăzut la art. 67 alin. (1) lit. f) din HG nr. 1332/2010 nu poate depăși suma necesară pentru aducerea bunului în starea inițială sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

Art. 87.- (1) Despăgubirile acordate în baza prezentului regulament-cadru constituie forme de sprijin cu destinație specială.

 • (2) Despăgubirile prevăzute la art. 68 din HG nr. 1332/2010 se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte.

 • (3) Despăgubirile prevăzute la art. 68 alin. (4) din HG nr. 1332/2010 nu se acordă în cazul în care prejudiciul prevăzut la art. 67 alin. (1) lit. f) din același act normativ este acoperit parțial sau în totalitate ca urmare a existenței unei asigurări în sistemul privat.

Art. 88. - Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentului regulament-cadru, autoritățile administrației publice locale vor iniția demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

CAPITOLUL VII

PATRIMONIUL, SOLUȚIONAREA DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR NĂSCUTE DIN CONTRACTE

Art. 89. - în vederea preluării de către poliția locală din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care aceasta se organizează ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică a patrimoniului structurilor de poliție comunitară, se constituie, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru, comisii dc inventariere constituite prin dispoziția primarului/primarului general.

Art. 90.- (1) Comisiile constituite conform art. 89 analizează drepturile și obligațiile rezultate din contractele încheiate de poliția comunitară și prezintă primarului o informare cu privire la acestea, precum și eventuale propuneri de amendare a contractelor, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 155/2010.

(2) Drepturile și obligațiile prevăzute la alin. (1) se preiau dc către poliția locală, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru, în limita efectivului existent.

3) în situația în care efectivele poliției locale sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu pază de personalul poliției comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.

Art. 91. - Asigurarea tehnico-materială a poliției locale la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se realizează conform reglementărilor proprii, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE

Art. 92. - în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu prevăzute de prezentul regulament, personalul poliției locale își exercită competența exclusiv pe raza Municipiului Sibiu;

Art. 93, - Toate compartimentele și personalul poliției locale au obligația:

 • a) să asigure realizarea la timp și de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea poliției locale;

 • b) să manifeste fermitate în aplicarea legilor și solicitudine față de organele locale cu care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate a poliției locale;

Art. 94. - în vederea preluării personalului poliției comunitare, în conformitate cu prevederile art.4 alin.(6) din Legea nr. 155/2010, autoritățile administrației publice locale au obligația încadrării în clase și pe grade profesionale a funcției publice specifice de polițist local, conform prevederilor referitoare la funcțiile publice generale din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 95. - Directorii, șeful de serviciu și șefii de birouri pe baza atribuțiilor cuprinse în prezentul regulament vor stabili sau completa după caz, prin fișa postului, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestuia, sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte, urmărind o încărcare judicioasă a acestora conform pregătirii profesionale și funcției.

Art. 96. - Directorii, șeful de serviciu și șefii de birouri vor propune măsuri de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților din subordine, întocmind totodată și aprecierile anuale (evaluarea performanțelor) pentru persoanele din structura coordonată.

Art. 97. - Directorii, șeful de serviciu și șefii de birouri vor asigura securitatea materialelor cu conținut secret și vor răspunde de scurgerea informațiilor sau a documentelor din cadrul compartimentelor pe care le coordonează,

Art. 98. - Furnizarea de date către terțe persoane sau instituții din afara poliției locale și participarea la lucrări organizate de alte autorități publice se face numai cu acordul Directorului general al poliției locale.

Art. 99. - Salariații vor studia legislația specifică domeniului de activitate și vor răspunde de aplicarea corecta a acesteia. în cazul apariției de noi reglementări legislative în domeniu, șefii compartimentelor vor repartiza salariaților din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând fișele de post ale acestora. Atribuțiile ce decurg din legislația nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de poliție locală.

Art. 100. - Sancționarea abaterilor disciplinare ale funcționarilor publici și personalului contractual se face conform Uegii nr. 188/1999 modificată și completată privind statutul funcționarilor publici și Codului Muncii, după caz.

Art. 101. - (1) Toți salariații poliției locale au obligația de a respecta programul de lucru stabilit de conducere.

 • (2) Personalul poliției locale care efectuează deplasări în teren în interes de serviciu, are obligația să întocmească un raport privind constatările din teren și să-l prezinte șefului ierarhic.

 • (3) Nerespcctarea alin.(l), (2) atrage după sine aplicarea sancțiunilor disciplinare conform Codului Muncii și Statutului funcționarilor publici.

Art. 102. - Corespondența intrată în instituție din partea unor instituții de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod obligatoriu traseul: Registratură - Director General -structura în cauză.

Art. 103. - Toate compartimentele au obligația să trimită Serviciului informatică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, informațiile de interes public, conform legii, în vederea publicării acestora pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sibiu și/sau a poliției locale.

Art. 104. - în termen de 60 de zile de la numirea în funcție. Directorul General al poliției locale, prin personalul de specialitate va întocmi Regulamentul de Ordine Interioară cu respectarea obligatorie a prevederilor Legii nr.l 88/1999 republicată, a Codului Muncii, a Legii nr. 155/2010, a prezentului regulament, precum și a altor acte normative.

Art. 105. - Prezentul regulament se va difuza tuturor structurilor, șefii acestora asigurând, sub semnătură, luarea la cunoștință de către tot personalul din subordine.

Art. 106. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

Art. 107. - Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune, prin hotărârea Consiliului Local.

Art. 108. - Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr./și intră în vigoare la data aprobării.

Art. 109. - Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se modifică și / sau completează, de drept, în momentul apariției de dispoziții legale speciale incidente.

Notă:

La întocmirea prezentului Regulament de Organizare și Funcționare s-au avut în vedere următoarele norme legislative:

 • 1.  Legea Poliției Locale nr. 155/2010;

 • 2.  H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

 • 3.  Legea nr. 215/2001 - legea administrației publice locale, modificată;

 • 4.  Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, modificată și completată;

 • 5. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii;

 • 6.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

 • 7.  Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată și completată;

 • 8.  Decretul nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă;

 • 9.  Constituția României;

 • 10. Codul Civil;

 • 11. Codul de procedură civilă;

 • 12. Codul Penal;

 • 13. Codul de procedură penală;

 • 14. Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal;

15.1IG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;

 • 16. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

 • 17. Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea OG nr. 2/2001;

 • 18. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

 • 19. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, completată;

 • 20. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • 21. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

 • 22. Lg.nr. 161/2003 pentru prevenirea și sancționarea corupției;

 • 23. Legea nr.233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

 • 24. Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale modificată și completată;

 • 25. Legea nr.76/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

 • 26. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății;

 • 27. Legea nr.519/2003 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004;

 • 28. Codul fiscal

 • 29. H.G.nr.264 / 2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice;

 • 30. Legea nr.346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale;

 • 31. Ordinul nr. 1.792/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale

 • 32. Legea cadru nr.294/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

 • 33. Decretul nr.209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;

 • 34. H.G.nr.543 / 1995 privind drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interesul serviciului

 • 35. H.G.nr.518 / 1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului roman trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 • 36. Ordinul nr. 1.817/2003 al ministrului finanțelor publice pentru actualizarea cuantumurilor indemnizațiilor de delegare și detașare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, republicată

 • 37. Legea nr.82 / 1991 Legea contabilității

 • 38. Legea nr.273 / 2006 privind finanțele publice locale

 • 39. Ordinul 51/ 2009 privind accelerarea procedurilor de licitație restrânsă și negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare

 • 40. Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

 • 41. OUG nr. 76 / 2010 pentru modificarea Di completarea OrdonanGei de urgendă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizidie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice di a contractelor de concesiune de servicii

 • 42. Hotărâre nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica prin mijloace electronice din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata

 • 43. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din OUG nr. 34/2006

 • 44. Legea nr. 337/2006 de aprobarea OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

 • 45. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

 • 46. O.G. nr.9 / 2004 privind unele contracte de garanție financiară

 • 47. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern

 • 48. O.M.F.P. nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

 • 49. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

 • 50.

Președinte

Klein Hans

Contras

Secretar Nistor Dorin


emnează


Mu

Articolele din care se compune uniforma polițiștilor locali și a personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local și durata de uzură

Nr.

crt.

Denumirea articolului

Durata de uzură

- an -

1

Costum de vară

1

2

Costum de iarnă

3

3

Șapcă pentru costum de vară

1

4

Șapcă pentru costum de iarnă

3

5

Basc

2

6

Șepcuță cu cozoroc

1

7

Pălărie (femei)

2

8

Căciulă

3

9

Cravată

1

10

Fular

2

11

Cămașă

*/2

12

Cămașă-bluză

1

13

Scurtă de vânt

2

14

Pulover

2

15

Costum de intervenții de vară

1

16

Costum de intervenții de iarnă

2

17

Pelerină de ploaie

3

18

Geacă/Scurtă îmblănită

3

19

Mănuși din piele

2

20

Pantofi de vară de culoare neagră

1

21

Pantofi de iarnă de culoare neagră

2

22

Ghete din piele de culoare neagră intervenții

1

23

Bocanci din piele de culoare neagră

2

24

Centura din piele

5

25

Curea din piele

5

26

Portcarnet

4

27

Portbaston din piele

4

28

Emblema pentru șapcă, basc, căciulă, pălărie și șepcuță

1

29

Ecuson

1

30

Insignă pentru piept

1

31

Epoleți

32

Portcătușe din piele

4

33

Fes

1

34

Vestă

1

35

Tricou________________________________________________

___J/2_

NOTE:

 • 1. însemnele distinctive sc asigură pentru fiecare articol de echipament (haină, cămașă-bluză, scurtă de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

 • 2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă nu pot fi înstrăinate.

Președinte

Klein Ilans

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimației de serviciu și a însemnelor distinctive de ierarhizare ale polițiștilor locali și ale personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local

 • A. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu pentru personalul poliției locale este confecționată în varianta vară-iamă și se compune din:

1, 2. Haina/Sacoul se confecționează din stofa/tergal de culoare neagră, în varianta de vară, respectiv iarnă.

Croiala este dreaptă, puțin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un rând de nasturi.

Spatele hainei se confecționează din două bucăți, având cusătura pe mijloc, (ară șliț. Are în partea inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu clapă.

I laina/Sacoul este prevăzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleți. Haina/Sacoul se poartă cu cămașă de culoare bleu și cravată de culoare neagră.

Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecționează din aceleași materiale ca și haina, fiind de culoare neagră, cu vipușcă de culoare gri inclusă în cusătură. Are croiala dreaptă, fără manșetă, lungimea poate ajunge până la partea superioară a tocului încălțămintei, iar lărgimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia.

Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale și un buzunar la spate, închis cu clapă și nasture.

Pantalonul se confecționează cu betelie obișnuită și este prevăzut cu 4 găici lungi de 70 mm și late de 20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul să permită portul centurii a cărei lățime este de 50 mm.

Fusta, în variantă de vară, se confecționează, din același material ca și haina, fiind de culoare neagră. Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartă în locul pantalonului numai la costumul de vară.

3,4. Șapca se confecționează din același material cu costumul de vară sau de iarnă, după caz.

Calota șepcii este de formă ovală, cu distanța de 20 mm între diametrul lățimii și diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme din oțel, pentru a-și menține forma.

Banda are diametrul ce rezultă din mărimea șepcii și se confecționează din carton tare. Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri țesută cu frunze de stejar. Șapca este căptușită cu țesătură de culoare asortată calotei.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, și se fixează la șapcă, înclinat.

Șapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un șnur dublu de culoare neagră. Capetele șnurului sunt prinse pe linia colțurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Șapca are aplicată, în față - la centru - pe bandă, emblema.

Cozorocul de la șapca șefului poliției locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de servicii cu două rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de birouri și compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcționarii publici de execuție acesta este simplu.

Frunzele de stejar se confecționează din metal de culoare gri-argintiu.

 • 5. Bascul se confecționează din stofa tip postav, este de culoare neagră, iar în lateral, pe partea stângă, se aplică emblema.

 • 6. Șepcuța cu cozoroc se confecționează din țesătură tip bumbac (tercot) de culoare neagră. Calota se confecționează în clini și are inscripționat pe mijlocul ei "POLIȚIA LOCALĂ".

La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere.

în față, sub inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", este aplicată emblema pentru coifură.

 • 7. Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecționează din material textil (fetru) de culoare neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică emblema specifică.

 • 8. Căciula este de culoare neagră, confecționată din stofa tip postav, prevăzută cu două clape din blană naturală de ovine.

Clapa din față este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi și o bentiță pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie.

La mijlocul clapei din față se aplică emblema.

Căciula este căptușită cu țesătură, asortată la culoarea calotei.

Pentru șeful poliției locale, blana de la căciulă este din astrahan (caiacul).

 • 9. Cravata se confecționează din țesătură tip mătase și este de culoare neagră.

 • 10. Fularul se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră.

 • 11. Cămașa se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurtă sau lungă.

Se poartă cu cravată sub veston sau scurtă de vânt.

 • 12. Cămașa-bluză se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisă la gât și încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două buzunare cu burduf și clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.

Cămașa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Cămașa-bluză se poartă deschisă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioară introdusă în pantaloni sau în fustă. Poate fi purtată și sub haină, cu cravată.

 • 13. Scurta de vânt se confecționează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră.

Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată și închisă datorită croiului cu revere răsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior și la 4 nasturi pe exterior.

în partea de jos și la mâneci este prevăzută cu elastic.

Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu banda reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture.

Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Spatele este confecționat din 3 părți, una în partea de sus și două în partea de jos, prevăzute cu pense.

Lungimea trebuie să depășească talia cu 100-120 mm.

.14. Puloverul se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără mâneci.

Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din același material. La 5 cm de umeri pe mânecă sc aplică ecusonul "POLIȚIA LOCALĂ".

15,16. Costumul de intervenție vară/iarnă este compus din bluzon și pantalon și se confecționează din material textil (tercot), de culoare neagră.

Bluzonul este confecționat la partea superioară a spatelui și piepților cu platcă matlasată și se încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părțile superioare ale piepților.

Gulerul este tip tunică.

Mâneca este prevăzută cu manșetă și bazoane de protecție în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptă se aplică un buzunar cu clapă.

Bluzonul este prevăzut cu epoleți din material fond, fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă - umăr.

Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. în regiunea genunchilor și la partea superioară a reperelor spate este prevăzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.

Costumul de intervenție pentru iarnă este dublat cu material nețesut, termoizolant.

 • 17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan și este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtată și închisă.

Se încheie în față la un rând cu 4 nasturi ascunși, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu două catarame din metal sau înlocuitori.

Mâneca are croială raglan. Pelerina este prevăzută cu două buzunare așezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime și de 40 mm lățime) sub guler și se prinde cu 3 nasturi mici.

Gluga este confecționată din același material.

Pelerina de ploaie este de culoare neagră și se confecționează din material textil impermeabil.

•In partea stângă sus are o bentiță cusută în exterior (lungă de 100 mm și lată de 30 mm) și prinsă cu un nasture sub rever, pe care se aplică tresele pentru ierarhizare.

 • 18. Scurta îmblănită se confecționează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră, ușor matlasată, cu mesada detașabilă, de culoare asortată cu fața scurtei.

Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior și cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevăzut cu șnur ascuns.

în talie și în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu șnur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse două buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. în partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.

Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângă, este prevăzută o bentiță (100 mm lungime și 30 mm lățime) cusută în partea dinspre umăr și prinsă cu un nasture în partea interioară, pe care se aplică tresele de ierarhizare.

Scurta îmblănită este prevăzută cu platcă pentru epoleți.

Lărgimea scurtei îmblănite se stabilește în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.

 • 19. Mănușile sunt din piele de culoare neagră.

 • 20. 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuți cu bombeuri, tară ornamentație, și se încheie cu șireturi. Pentru sezonul de vară se pot confecționa pantofi perforați, iar pentru femei aceștia pot avea decupaj.

 • 22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevăzuți cu bombeuri, au talpă și tocuri din cauciuc și se încheie cu șireturi sau cu fermoar.

 • 23. Centura este de culoare neagră, fără diagonală, are lățimea de 50 mm și se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albă, fără diagonală, are lățimea de 50 de mm și se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie.

 • 24. Cureaua este din piele de culoare neagră.

 • 25. Portcarnetul se confecționează din piele sau din înlocuitori, de culoare neagră, și se compune din două fețe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabatează sub formă de capac și se încheie în față printr-un buton sau tic-tuc. Se poartă fixat pe centură prin două găici.

 • 26. Portbaston din piele

 • 27. Emblema se aplică pe articole de coifură de către personalul poliției locale cu drept de a purta uniformă. Se confecționează din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formă ovală, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadrată cu frunze de stejar.

Pentru șeful poliției locale, adjunctul și șefii de servicii emblema este încadrată cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombată, având în centrul său stema României, și are imprimată în relief, în partea superioară, inscripția de culoare albă "ROMÂNIA", iar în partea inferioară "POLIȚIA LOCALĂ".

 • 28. Ecusonul pentru mânecă se confecționează din material textil, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localității, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se scrie "ROMÂNIA". Se poartă pe brațul stâng de către întregul personal cu drept de uniformă și se aplică la 5 cm de cusătura umărului.

 • 29. Insigna pentru piept se confecționează din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localității, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se înscriu numărul matricol și inscripția "ROMÂNIA".

 • 30. Epoleții sunt confecționați din material textil, de culoare neagră, cu margine gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesionale.

 • 31. Portcătușe din piele

 • 32. Fesul se confecționează din fire acrilice de culoare neagră.

 • 33. Vesta multifuncțională se confecționează din material textil de culoare neagră.

 • 34. Tricoul se confecționează din tricot de bumbac de culoare neagră. Croiala este cu guler sau la baza gâtului, are mâneca scurtă și este prevăzut pe umeri cu epoleți din material fond.

 • B. Legitimația de serviciu

Legitimația de serviciu se confecționează din imitație de piele (ecologică), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând următoarele mențiuni:

 • a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x 65 mm;

 • b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea țării -JUDEȚUL;

 • c) rândul al treilea - COMUNA/ORAȘUL/MUNICIPIUL/ SECTORUL;

 • d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIȚIA LOCALĂ;

 • e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAȚIE;

 • f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deținătorul (POLIȚIST LOCAL/FUNCȚIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);

 • g) rândul al șaselea aliniat stânga - numărul legitimației;

 • h) după aceasta se înscriu, unele sub altele, numele și prenumele deținătorului, numărul matricol, data emiterii legitimației, semnătura șefului poliției locale din care face parte deținătorul și ștampila structurii;

 • i) în colțul din dreapta jos va fi aplicată fotografia deținătorului;

 • j) în partea inferioară a legitimației se alocă 6 spații orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care se semnează de către șeful poliției locale.

Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm și este executată color (în uniforma de serviciu/sau într-o ținută decentă, pentru persoanele încadrate în poliția locală care nu poartă uniformă).

 • C. însemnele distinctive de ierarhizare

în raport cu funcțiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme și mărimi:

 • a) șeful poliției locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezate pe epolet;

 • b) adjunctul șefului - două stele tip octogon metalice sau textile, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezate pe epolet;

 • c) șeful de serviciu ,șeful de birou - o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezată pe epolet;

 • d) șeful compartiment sau inspector - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;

 • e) funcționarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;

 • f) funcționarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezată pe epolet;

 • g) funcționarul public asistent - epolet Iară tresă.

Președinte Klein Hans 7^4 P

Contrasemnează

Secretar


NistorHDorin


Norme de dotare cu armament și mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali și a personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local

Nr. Crt.

Denumirea materialelor

U/M

Criterii de dotare și mod de repartizare

1.

Pistol

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de pază

2.

Pistol cu muniție neletală

Cpl.

Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de polițiști locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de pază, ce execută misiuni cu un grad scăzut de risc

3.

Cartuș pentru pistol

Buc.

Câte 24 pentru fiecare pistol

4.

Cartuș pentru pistolul cu gaze

Buc.

Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze

5.

Baston pentru autoaparare

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de pază

6.

Baston cu șoc electric

Buc.

Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de polițiști locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de pază, ce execută misiuni cu un grad scăzut de risc

7.

Portbaston

Buc.

Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc

8.

Cătușă pentru mâini

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local atribuții în domeniul asigurării ordinii liniștii publice

9.

Portcătușe

Buc.

Câte unul pentru fiecare cătușă

10.

Pulverizator de mână cu substanță iritant-lacrimogenă

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de pază

11.

Vestă (ham) cu elemente reflectorizante

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

12.

Costum (bluză + pantaloni) de protecție împotriva ploii, cu elemente reflectorizante

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

13.

Costum de protecție pentru iarnă (scurtă matlasată și pantaloni)

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și în domeniul mediului, care execută misiuni în teren

14.

Costum de protecție pentru vară (bluză + pantaloni)

Cpl.

'15. ~

Mănuși albe

Per.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

16.

Scurtă reflectorizantă

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

17.

Vestă pentru protecție împotriva frigului

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice care execută misiuni în teren

18.

Fluier

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, al circulației pe drumurile publice, precum și în domeniul pazei bunurilor care execută misiuni în teren

19.

Radiotelefon portabil

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, al circulației pe drumurile publice/personal contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor de interes local care execută misiuni

20.

Portcarnet

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local / personal contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor de interes local care execută misiuni în teren

21.

Uniformă de serviciu

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local / personal contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor de interes local__

Președinte

Klein Hans


Contrasemnează

Seci

Nistor

etar f)orin