Hotărârea nr. 199/2011

HOTĂRÂREA NR.199 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile-terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Ştefan Octavian Iosif f.n.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.199

privind reglementarea situației juridice a unor imobile-terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Ștefan Octavian losif f.n.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 31899/2011, privind reglementarea situației juridice a unor imobile-terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Ștefan Octavian losif f.n.,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. “c“, precum și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alipirea, în baza documentației tehnico-juridice înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr.23861/03.05.2011, recepționată cu nr.67/18.05.2011, a imobilelor-terenuri identificate conform tabelului de mai jos,

Nr. CF

Nr.topografic

Suprafața-mp.

Descriere imobil

26 Turnișor

10608

515

Verzărie

347 Turnișor

10618

540

Vcrzărie

446 Turnișor

10590/12

173

Arabil

532 Turnișor

10590/14

166

Arabil

745 Turnișor

10590/15

169,1

Arabil

913 Turnișor

10613

338

Verzărie

913 Turnișor

10612

338

Verzărie

1079 Turnișor

10634

50

Grădină

1130 Turnișor

10674

212

Verzărie

1469 Turnișor

10647

P425

Verzărie

1734 Turnișor

10611/1

281

Verzărie

2511 Turnișor

10638

169

Verzărie

2644 Turnișor

10621/1

86

Verzărie

2772 Turnișor

10630

90

Grădină

2772 Turnișor

10590/8

331

Agricol

2931 Turnișor

10668

328

Verzărie

3586 Turnișor

10590/9

292

Agricol

4155 Turnișor

10633/2

32,4

Grădină

4747 Turnișor

10590/17

154,5

Arabil

496J_Turnișor_

J0590/16_

[58

Arător verzărie

reținându-se nr.top 10630, nr.cadastral 11813 -grădină, în suprafață de 4.848 mp., celelalte numere top, sistându-se, cu starea de proprietate neschimbată.

Art.2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosință, în baza documentației tehnico-juridică înregistrată la Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr.23861/03.05.2011, recepționată cu nr.67/18.05.2011, a imobilului cu nr.top nou 10630,nr.cadastral 11813, în suprafață de 4.848 mp.din grădină în teren de construcții.

Art.3. Se aprobă dezlipirea imobilului cu nr.top 10630, nr.cadastral 11813-teren de construcții, în suprafață de 4.848 mp.în 2 (două) numere top, cu starea de proprietate neschimbată, în baza documentației tehnico-juridică înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr.23861/03.05.2011, recepționată cu nr.67/18.05.2011, astfel:

-nr.top 10630/1, nr.cadastral 11813/1 -teren de construcții, în suprafață de 3.995 mp.

-nr.top 10630/2, nr.cadastral 11813/2-tercn de construcții, în suprafață de 853 mp.


Art.4. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții în suprafață de 3.995 mp.- situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Ștefan Octavian losif f.n., identificat cu nr.top 10630/1, nr.cadastral 11813/1.

Art.5. Se aprobă inițierea procedurii pentru completarea anexei nr.2 la H.G. nr.978/2002 2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, cu o poziție nouă, având următoarele date de identificare:

-teren dc construcții, str.Ștefan Octavian losif f.n.,în suprafață de 3.995 mp, nr.top 10630/1, nr.cadastral 11813/1.


Art.6. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art.5 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011.

Președinte Hermanfi\Gerold


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Iii