Hotărârea nr. 198/2011

HOTĂRÂREA NR.198 privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a raportului de evaluare întocmit de SC Sibconsult SRL Sibiu, pentru imobilul-teren de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului de locuinţe A.N.L. situat în Sibiu, str.Bârsei nr.10A

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.198

privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a raportului de evaluare întocmit de SC Sibconsult SRL Sibiu, pentru iniobilul-teren de construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului de locuințe A.N.L. situat în Sibiu, str.Bârsei

nr.lOA

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.31675/2011, prin care se propune

însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a raportului de evaluare întocmit de SC Sibconsult SRL Sibiu, pentru imobilul-teren de construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului de locuințe A.N.L. situat în Sibiu, str.Bârsei nr.lOA,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art. 36 alin. (1) și ale art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, raportul de evaluare întocmit de SC Sibconsult SRL Sibiu, înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu cu nr.31112/16.05.2011, care stabilește că valoarea pentru imobilul-teren de construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, identificat în C.F. nr. 101032 Sibiu (nr.vechi 35761), nr.top 7074/5/20, cadastral 10582, în suprafață de 2.063 mp.,situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Bârsei nr.lOA, este de 61 curo/mp. plus T.V.A.,echivalent în Iei la data vânzării.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011

Președinte

Herinann.Gerold


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie