Hotărârea nr. 197/2011

HOTĂRÂREA NR.197 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.197

privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.05. 2011, Analizând raportul nr. 31680/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu pe anul 2011, conform anexelor nr.l și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, conform anexelor nr. 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului Grădiniței nr. 17 Sibiu, conform anexelor nr.7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă drepturile bănești aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare - navetă, în sumă de 1.279,89 lei.

Art,6. Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu, conform anexei nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rectificarea în consecință a listei de obiectivelor de investiții a municipiului Sibiu,

Art,7. Primarul Municipiului Sibiu și directorii instituțiilor și serviciilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011.

/

Președinte                                         /

Hermann Gerold                      Contrasemnează

. ț'                                           Secretar

' y                                      Nistor Dorin llie

r.                                                                                                                                                                            1 1

Județul Sibiu                                                                                                                                       ..

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                                                                   Anexa nr. la HCL nr. '7/2011

CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI

anul 2011

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Pian inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificai trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

10,966 57

1,388.66

12,355 23

6,277.13

0.00

6,277.13

3,225.83

1,388.66

4,614.49

729.09

0.00

729.09

734.52

0.00

734 52

2

1 VENITURI CURENTE

0010

9,766.57

1,388.66

11,155.23

5,977 13

0.00

5,977 13

2,925.83

1,388.66

4,314.49

429.09

0.00

429.09

434.52

0.00

434.52

3

Taxe oe servicii specifice (cod 15.10.01)

1510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Impozit pe spectacole

151001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•5

C VENITURI NEFISCALE

9,766.57

1,388.66

11,155.23

5.977.13

0.00

5,977.13

2,925.83

1,388.66

4,314 49

429.09

0.00

429.09

434.52

0.00

434 52

6

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30 10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Venituri din proprietate (cod 30 10.05 4a 30.10.50)

3010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte venituri din proprietate

301050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.19+ 35.10+36.10+37 10)

9.766 57

1,388.66

11,155.23

5,977.13

0.00

5,977.13

2,925.83

1,388.66

4,314.49

429.09

0.00

429.09

434.52

0.00

434.52

12

Venituri din prestări de servicii si alte aclivitati (cod 33.10.05 la 33 10 50)

3310

9,738.57

1,388.66

11,127.23

5,949.13

0.00

5,949.13

2,925.83

1,388.66

4,314.49

429.09

0.00

429.09

434.52

0.00

434.52

13

Taxe si aiîe venituri in invalamant

331005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

14

Venituri din prestări de servicii

331008

132.00

0 00

132.00

72.00

0.00

72.00

60 00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

16

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Venituri din valorificarea produselor obtmute din activitatea proprie sau anexa

331016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Venituri din organizarea de cursuri de cal'ftcare si conversie profesionala, specializare si perfecționam

331017

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Venituri din contractele încheiate cu casete de asigurări sociale de sanatate

331021

6,525.11

1,250.00

7,775.11

3,675.80

0.00

3,675 80

2,571.83

1,250.00

3,821 83

136.09

0.00

136.09

141.39

0.00

141.39

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan iniția!

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

21

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate publica aiocate de la bugetul de stat

331030

1,186.00

0.00

1,186.00

305 87

0.00

305.87

294 00

0.00

294.00

293.00

0.00

293.00

293.13

0.00

293.13

22

Alte venituri cin prestări de servicii si a'te actîvitati

331050

1,895.46

138.66

2,034.12

1,895.46

0.00

1.895 46

0.00

138.66

138.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Venduri din taxe administrative, e.’iberan permise (cod 34 10.50)

3410

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

A!-.e venit uri din taxe administrative, eliberări permise

341050

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

25

Amenzi, penalitati si confiscări fcod 35.10.501_________________

3510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

A:te amenzi, penalitati si conf scaii

351050

000

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Diverse venituri (ccd 36.10.50)

3610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

A’te venituri

361050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Transferuri voluntare, aitele decât subvențiile (cod 37.10 01*37.10 50)

3710

28.00

0.00

28.00

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Dcnatii si sponsorizări

371001

28.00

0.00

28.00

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

31

Aite transferuri voluntare

371050

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

32

II VENITURI DIN CAPITAL (cod

39.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39 10.01 +39.10.50)

3910

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Aile venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

IV SUBVENȚII (cod 43.10)

1,200.00

0.00

1.200.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0 00

300.00

37

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09)

4310

1,200.00

0.00

1,200.00

300 00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

38

Subvenții pentru inslilutii publice

431009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Subvenții de la bugetele tocale pentru spitale

431010

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

Președinte


Herinann Gerold


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                                                                      Anexa nr. S- la HCL nr. 7 /'2011

anul 2011

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

13,894.90

1,388.66

15,283.56

9,205 46

0.00

9,205.46

3,225.83

1,388.66

4,614.49

729 09

0.00

729.09

734.52

0.00

734.52

2

CHELTUIELI

CURENTE(" 0*20+30t40+50+5

H-55+57-»59)

01

11,808 56

1,388.66

13,197.22

8,019.12

0.00

8.019.12

2,925.83

1.388.66

4,314.49

429.09

0.00

429.09

434.52

0.00

434.52

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALfCOD 10.01+10.02*10.03)

10

5,749.25

801 88

6,551.13

3,080.00

0.00

3,080.00

2,189.12

801.88

2,991.00

240.00

0.00

240.00

240.13

0.00

240 13

4

Cheltuieli salariate in bani(cod

10 01 01 la 10.01.30)

1001

4,232.55

594.20

4,826.75

2,261.00

0.00

2,261.00

1,623.42

594.20

2,217.62

174.00

0.00

174.00

174.13

0.00

174.13

5

Salar i de baza

100101

2,879 30

376.00

3,255.30

1,500 20

0 00

1,500 20

1,128.97

37600

1,504 97

125.00

0.00

125.00

125 13

0.00

125.13

6

Salarii de merit

100102

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

7

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

244.50

40.00

284.50

135.50

0.00

135.50

87.00

40.00

127.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

10

Alte sporuri

100106

664.00

110.00

774.00

382.30

0.00

382.30

257.70

110.00

367.70

12.00

0.00

12.00

12.00

0.00

12 00

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

12

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Fond aferent plaîii cu ora

100111

432 00

63.00

495.00

232.00

0.00

232.00

148.00

63.00

211.00

26.00

0.00

26 00

26.00

0.00

26.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitate

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de delegare

100113

1 25

0.20

1.45

1.00

0.00

1.00

0 25

0.20

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

19

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte drepturi salariale in bani

100130

11.50

5.00

16.50

10.00

0.00

10.00

1.50

5.00

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Cheltuieli salariale in na tura (cod 10.02 01 la 10 02.30)

1002

310.00

26.38

336.38

165.00

0.00

165.00

121.00

26.38

147.38

12 00

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

23

Ticnele de masa

100201

310 00

26.38

336.38

165.00

0.00

165.00

121 00

26.38

147.38

12 00

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

24

Norme de hrana

100202

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

O.OOl

0.00

0.00

0 00

26

Locunta de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Transportul la si de la Jocul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0 00

0.00

0.00

29

Centri buf i(cod 10.03.01 la 10 03 06)

1003

1,206.70

181.30

1,388.00

654.00

0.00

654 00

444.70

181.30

626 00

54.00

oTo1

54.00

54.00

0.00

54.00

3C*

Co 'tHo-jtii dhi asiyurae ><. Cc.’e

1 C’USO ?

rVtf. IH1

idnnn

1 iv>ft n .

na

n r.r.

rnr’

- • ~ ~ -

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

C leu 1 rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

t-'.un rectificat

trim I

Plan inițial trim II

I

Influente

Pian rectificat trim I!

Pian inițial trim III

Influente

Pian rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Pian rectificat trim IV |

31

Contribuții de asigu'ari de șomaj

100302

25.70

1.30

27.00

11.85

0.00

11.85

11.85

1.30

13 15

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

218.50

29.00

247.50

116 25

0.00

116.25

82.25

29.00

111 25

10.00

0.00

10.00

10.00

0 00

10.00

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

15.00

6 00

21.00

7.00

0.00

7.00

6.00

6.00

12.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

34

Prime oe asigurare via la plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

000

0 00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

59.50

5.00

64 50

29.00

0.00

29.00

18.50

5.00

23.50

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

600

36

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salariate

100307

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

TITLUL II BUNURI SI

SERVICIIfcod 20.01 la 20.03)

20

6,059.31

586.78

6,646.09

4,939.12

0.00

4,939.12

736.71

586.78

1,323.49

189.09

0.00

189.09

194.39

0.00

194.39

38

Bunuri si servicii(cod 20 01.01 la

20.01.30)

2001

1,046.57

104.50

1,151 07

875.96

0.00

875.96

170.61

104.50

275.1 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Furnituri de birou

200101

31.00

4.00

35.00

25.00

0.00

25.00

6.00

4.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

40

Materiale pentru curățenie

200102

61.00

8.00

69.00

50.00

o.ool

50.00

11.00

8.00

19.00*

0.00

0.00

o.ool

0 00

0.00

000

41

+ncalzil, Iluminat si torta motrica

200103

366.97

38.00

404.97

284.96

0.00

284.96

82.01

38.00

120.01

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

42

Apa. canal si salubritate

200104

97.50

10.00

107.50

76.00

0.00

76.00

21 50

10.00

31.50

o.ool

0.00'

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Carburanți si lubrefianti

200105

11.50

1.00

12.50

10 00

0.00

10.00

1.50

1.00

2.50

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

44

Piese de schimb

200106

3.60

1.00

4.60

3.00

0.00

3.00

0.60

1.001

1.60

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

45

T ransport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

46

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

13 30

4.00

17.30

10.00

0.00

10.00

3.30

4.00

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

205.50

15.50

221.00

194.50

0.00

194.50

11.00

15.50

26.50

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

48

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

256.20

23.00

279.20

222.50

0.00

222.50

33 70

23.00

56.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Reparalii curente

2002

1,383.42

35.00

1,418.42

1,303.00

0.00

1,303.00

80.42

35.00

115.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Hrar.afcod 20.03.01 +20.03.02)

2003

300.00

5.00

305.00

266.64

0.00

266.64

33.36

5.00

38.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

51

Hrana pentru oameni

200301

300.00

5.00

305.00

266.64

0.00

266.64

33.36

5.00

38.36

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

52

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

53

Medicamente si materiale sanilarefcod 20.04.01 la 20.04 04)

2004

2,952.22

406.78

3,359.00

2,162.52

0.00

2,162.52

406.22

406.78

813 00

189 09

0.00

189.09

194.39

0.00

194.39

54

Medicamente

200401

1,703.66

196.78

1,900.44

1,106.46

0.00

1,106.46

283.72

196.78

480.50

154 09

0.00

154 09

159 39

0.00

159 39

55

Materiale sanitare

200402

356.00

75.00

431.00

315.00

0.00

315.00

31.00

75.00

106.00

5.00

000

5.00

5.00

0.00

5.00

56

Reactivi

200403

736.56

125.00

861.56

591.06

0.00

591.06

85.50

125 00

210 50

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

57

Dezinfectant.

200404

156.00

10.00

166.00

150.00

0.00

150.00

6.00

1000

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Bunuri de natura obiectelor de nvenlarjcod 20.05.01 la 2Q.05.30)

2005

111.70

4.50

116.20

105.00

0.00

105.00

6.70

4.50

11.20

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

59

Uniforme si echipament

200501

48 50

2.00

50.50

45.00

0.00

45.00

3.50

2.00

5 50

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Lenjerie si accesorii de pat

200503

11.10

1.00

12.10

10 00

0.00

10.00

1.10

1.00

2.10

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Alte obiecte de inventar

200530

52.10

1.50

53.60

50.00

0.00

50.00

2.10

1.50

3.60

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

62

Deplasări, detasar-, transferări

2006

2.40

5.00

7.40

2.00

0.00

2.00

0.40

5.00

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

F’lari iniția!

anual

Influente

rectificat anual

Plan inițial trim l

Influente

4              >

rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

nan rectificat trim II

Pian inițial trim III

Influente

Pi,-,o rectificat tnm III

Pian inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

63

Deplasări interne, detașau, transferări

200601

2.40

5.00

7.40

200

0.00

2.00

0.40

5.00

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

64

Deplasări tn străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Materiale de laborator

2009

125.00

15.00

140.00

100.00

0.00

100.00

25.00

15.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

66

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

67

Cart:, publicații si materiale documentare

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Pregătire profesionala

2013

12.00

4.00

16.00

10.00

0 00

10.00

2.00

4.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

70

Protecția muncii

2014

16.00

2.00

18.00

14 00

0.00

14.00

2.00

2.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Muniție,furnituri sî armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I000

0.00

0.00

73

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Contribuții ale administrației publice tocai e ia realizarea unor lucrări si servicii de interes public local. In baza unor convenții sau contracte

2019

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

76

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritat publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

78

Finanțarea acțiunilor din domeniuî apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

79

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorțcod 20.24.01 la 20.24.03)

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

81

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

83

Slabilirtea riscului de (ara

202403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

84

Chelt.judiciare si exlrajud.derivate din acțiuni in reprezens. intereselor statului

2025

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

85

Alte cheltuieli(cod 2O.3O.C1 la

20.30.30)

2030

110.00

5.00

115 00

100.00

0.00

100.00

10.00

5.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

86

Reclama si publicitate

203001

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O 00

0.00

0.00

0.00

0 00

87

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

88

Prime de asigurare non-viata

203003

0 00,

0.00|

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

89

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

90

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

nan ir.mai anual

Influente

rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

rectificat

trim 1

Pian iniția;

trim II

influente

rian rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

F-’ian rectificat tnm IV

92

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

93

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

110.00

5.00

115.00

100.00

0.00

100 00

10.00

5.00

15.00

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

95

TITLUL III DOBANZIfcod

30.01+30.02+30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente datoriei publice internefcod 30.01.01+30.01.02)

3001

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

p7

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externei cod 30.02.01 la 30.02.05)

3002

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobar.zi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

101

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

o.oo'

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

I0 00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumulate

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Alte dobanzițcod 30 03.01 la 30.03.05)

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Dobânzi aferente Împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobânda datorata trezoreriei stalul ui

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

ooo

107

Dobânzi aferente imprumuluriror temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

108

Dobânzi ?a depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

109

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

110

TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.01 la 40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

111

Subvenții pe produse

4001

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Subvenții pe activitati

4002

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

113

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

subv.pt susținerea transp. feroviar public de calatori

4004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

115

Subv pir transp.de calatori cu metroul

4005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

116

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

O.uO

0.00

Rțl.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

rectificat anual

Pian inițial trim I

Influente

riali

rectificat

trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Pian inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

167

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

168

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

171

T ichete cadou acordate pt cheltuieli sociale

570204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

172

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

174

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

175

Asociații si fundații

5911

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177

Contribuții ia salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

178

Sume din activitati sportive

5920

0.001

0.00

0.00

0.00

o.oo1

o.ool

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

179

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

2,086.34

0.00

2,086.34

1,186.34

0.00

1,186.34

300.00

0.00

300 00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

180

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,086.34

0.00

2,086.34

1,186 34

0.00

1,186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300 00

300.00

0 00

300.00

181

Active fixe

7101

2,086.34

0.00

2,086.34

1,186.34

0.00

1,186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0 00

300.00

300.00

0.00

300.00

182

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00|

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

183

Mașini, echipamente si mij'oace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

886.34

0.00

886.34

886.34

0.00

886 34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300 00

186

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

187

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

190

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

191

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

192

Rambursați de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

193

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

194

Rambursări de credite externe garantate si derecte subtmprumulate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe iocale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

196

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

197

Rambursați de credite interne

8102

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Pian rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

198

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

199

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

204

A'le împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

TITLU XIV REZERVE

EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

Excedent

91 01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Președinte

Hermanir>Qerold


Contrasemnează Secretar

Nistor ©orin Ilie

Județul Sibiu Consiliul Local al Municipiului Sibiu                                                                   Anexa nr. - la HCL nr. 72011

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI

anul 2011

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

11.380 00

1,907.75

13,287 75

3,100.00

0.00

3,100.00

4,100.00

1,907.75

6,007 75

2,550.00

0.00

2,550 00

1,630.00

0.00

1,630 00

2

I VENITURI CURENTE

0010

300.00

0.00

2,207.75

100.00

0.00

100.00

100.00

1,907.75

2.007 75

50.00

0.00

50.00

50.00

0.001

50 00

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

1510

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

4

Impozit pe spectacole

151001

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

5

C VENITURI NEFISCALE

300 00

0.00

2,207.75

100.00

0.00

100,00

100.00

1,907.75

2,007 75

50,00

0.00

50.00

50 00

0.00

50.00

6

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE taxi 30 10)

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

7

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50)

3010

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

8

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

10

Alte venituri din proprietate

301050

0 00

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

11

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33 10+34.10+ 35 10+36 10+37 10)

300 00

0.00

2,207,75

100 00

0.00

100.00

100 00

1,907.75

2.007.75

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50 00

12

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10 05 la 33.10.50)

3310

300 00

1,834 95

2,134.95

100 00

0 00

100 00

100.00

1,834.95

1,934 95

50.00

0 00

50.00

50.00

0.00

50.00

13

Taxe si alle venituri in invatamant

331005

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

14

Venituri din prestări de servicii

331008

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

331013

0 00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0,00

16

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

17

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare_________________________

331017

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si

ȘPQȚive__________________________

331019

300 00

1,834 95

2,134.95

100.00

0.00

100 00

100.00

1,834 95

1.934 95

50.00

0.00

50 00

50 00

0.00

50 00

20

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de șanatate____________________________

331021

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

21

Alte venituri din prestări de servicii si aHe activitati

331050

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

22

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34 10.50}

3410

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

23

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0 00

24

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

3510

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

25

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

26

Diverse venituri (cod 36 10.50)

3610

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

27

Alte venituri

361050

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

o.ool

0 00

0.001

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0 00

o.ool

0 00

28

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (ccd 37 10.01+37.10.50)

3710

0 00

0.00

72.80

0.00

0 00

0 00

0.00

72.80

72 80

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

29

Donații si sponsorizări

371001

0 00

72.80

72.80

0.00

0.00

0 00

0.00

72.80

72 80

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

30

Alte transferuri voluntare

371050

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

31

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39 10)

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

32

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39 10.01+39.10.50)

3910

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

33

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

000

0 00

000

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

34

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

35

IV. SUBVENȚII (cod 43.10)

11.080 00

0 00

11 080.00

3.000.00

0.00

3,000.00

4,000.00

0.00

4.000.00

2,500.00

000

2,500 00

1,580.00

0 00

1,580.00

36

Subvenții de la alte administrații (cod 43 10 09)

4310

11,080 00

0.00

11,080.00

3,000.00

0.00

3,000 00

4,000.00

0 00

4,000 00

2,500.00

0.00

2,500.00

1,580.00

0.00

1,580.00

37

Subvenții pentru instituții puplice

431009

11,080.00

0 00

11 080.00

3,000.00

0 00

3,000 00

4,000.00

0.00

4,000.00

2,500.00

0.00

2,500.00

1,580 00

0.00

1,580.00

38

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

431010

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

Președinte

Hermann Gerold


Contrasemnează Secrețar

Nistor/Dorin Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                                                                Anexa nr. la HCL nr.  —72011

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 67.10.03.04

anul 2011

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

11.380.00

1.907.75

13,287.75

3,100.00

0 00

3,100.00

4,100.00

1,907 75

6,007 75

2.550 00

0.00

2.550 00

1,630 00

0.00

1,630 00

2

CHELTUIELI

CURENTEfl 0+20+30+40+50 +51+55+57+59)

01

11 110.00

1,907.75

13.017.75

2,973.30

0 00

2,973.30

4,043.50

1.907.75

5,951.25

2,463 20

000

2,463.20

1,630 00

0.00

1,630 00

3

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 10.01+10.02+10.03)

10

4.250.00

0 00

4,250 00

967.24

0 00

967.24

1,060.20

0.00

1,060.20

1,024 18

0.00

1,024.18

1,198 38

0.00

1,198.38

4

Cheltuieli saiariale m banifcod 10.01 01 la 10.01.30)

1001

3,225 97

0.00

3,225.97

755.90

0.00

755.90

815.03

0.00

815.03

796.27

0.00

796.27

858.77

0 00

858.77

5

Saiani de baza

100101

2.720 00

0 00

2.720.00

636.30

0.00

636.30

691 50

000

691.50

673.70

0 00

673.70

718.50

0 00

718.50

6

Salarii de merit

100102

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

7

Indemnizație de conducere

100103

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Spo' de vechime

100104

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

10.94

0 00

10 94

2.15

0.00

2.15

4.00

0 00

4.00

4 00

0.00

4.00

0.79

0 00

0.79

10

Alte sporuri

100106

134.00

0.00

134.00

34.00

0 00

34.00

33.00

0.00

33 00

32.00

0.00

32.00

35.00

0.00

35.00

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

12

Fond de premii

100108

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

13

Prima ne vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

353 49

0 00

353 49

82.45

0.00

82 45

84.03

0.00

84 03

84.03

0.00

84.03

102.98

0.00

102 98

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara umtatii

100112

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

17

Indemnizații de delegare

100113

7 54

0.00

7.54

1.00

0 00

1.00

2.50

0.00

2.50

2 54

0 00

2.54

1.50

0.00

1.50

18

indemnizații de detașare

100114

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

19

Alocații ptr.transportul ia si de la locul de munca

1001 15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

21

Aite drepturi saiariale in bani

100130

000

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

22

Cheltuieli saiariale in naturațcod 10.02.01 ia 10.02 301

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

23

Icnete de masa

100201

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

24

Norme de hrana

100202

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

ooo

25

Uniforme si echipament obiiaatonu

100203

0 00

0 00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

ooo

0 00

0.00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

27

T-anspodui la si de ;a locui de munca

100205

0.00

0.00

ooo

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

28

Alte drepturi saiariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

0.00

0 00

29

Contribut'iicod 10.03.01 ia 10 03 061

1003

1,024.03

0 00

1,024 03

211.34

0 00

211 34

245.17

0.00

245.17

227.91

0 00

227 91

339.61

0.00

339 61

_30

Contributi de asigurau sociale de stat

100301

775.41

0.00

775 41

157.88

0 00

157 88

183.46

0.00

183 46

169.46

0.00

169.46

264 61

ooo

264 61

<d.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Pian rectificat trim I

Plan initiai trim II

Influente

Pian rectificat trim II

Pian inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan initiai trim IV

Influente

Pian rectificat trim IV

31

Contribuții de asigurări de somai

100302

19.91

0.00

19.91

4 10

0.00

4.10

4 74

0 00

4 74

4 74

0.00

4.74

6.33

0.00

6.33

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

185.23

0.00

185.23

40.17

0.00

40.17

45 85

0.00

45 85

43.35

0.00

43.35

55 86

0.00

55.86

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si beli ,orofesionale__________________

100304

10 54

0.00

10.54

2.35

0.00

2 35

2.50

0 00

2.50

2 74

0 00

2.74

2.95

000

2.95

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angaiali_______________________

100305

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

32 94

0 00

32 94

6.84

0.00

6.84

8.62

0.00

8.62

7.62

0.00

7.62

9.86

0 00

9.86

36

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salariale

100307

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

37

TITLUL II BUNURI SI

SE RVICIIfCOd 20.01 ia 20.03)

20

6,860.00

1.907.75

8.767.75

2,006.06

0.00

2.006.06

2,983.30

1,907.75

4,891.05

1,439.02

000

1,439.02

431 62

0.00

431 62

38

Bunuri si servici,(cod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

5,811 00

1,732.75

7.543.75

1,635.06

0.00

1,635.06

2,648.80

1,732.75

4,381.55

1,237.52

0.00

1,237.52

289 62

0 00

289.62

39

Furnituri de birou

200101

47.00

0.00

47.00

6.62

0.00

6 62

25.50

0.00

25.50

6.83

0.00

683

8.05

0.00

8 05

40

Materiale pentru curățenie

200102

18.00

0.00

18.00

4 47

0 00

4.47

6.90

0 00

6.90

3 32

0.00

3.32

3 31

0.00

3.31

41

+ncalz;t. Iluminat si forța metrica

200103

153.00

0.00

153 00

39.60

0.00

39 60

34.90

0.00

34 90

19.28

0 00

19 28

59.22

0 00

59.22

42

Apa, canal si salubritate

200104

21 20

0.00

21 20

5.10

0 00

5.10

4.40

0.00

4.40

6.30

0.00

6.30

5 40

0.00

5.40

43

Carburanți si iubrefianti

200105

98 00

0.00

98.00

25.00

0 00

25.00

45 00

0.00

45.00

15 00

0.00

15 00

13 00

0.00

13 00

44

Piese de schimb

200106

33 00

0.00

33.00

5.20

0.00

5.20

5.00

0.00

5.00

3.00

0.00

3.00

19 80

0.00

19.80

45

Transport

200107

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

46

Posta, telecomunicații, radio, tv interne;

200108

53.00

10.00

63.00

7.83

0.00

7 83

17.04

10 00

27 04

9.40

0.00

9.40

18.73

0 00

18 73

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

200109

1,100 00

22.75

1,122.75

853 91

0.00

853 91

137.25

22.75

160 00

82.75

0.00

82.75

26.09

0 00

26.09

48

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

4,287 80

1,700.00

5,987.80

687.33

0.00

687 33

2,372.81

1.700.00

4.072.81

1 091.64

0 00

1.091 64

136.02

0.00

136 02

49

Reparații curente

2002

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

0.00

50

Hranafcod

20.03.01 + 20 03 02)

2003

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

51

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Hrana pentru animale

200302

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

53

Medicamente si materiale sanitarefcod 20.04.01 fa 20.04 04)

2004

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

54

Medicamente

200401

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

55

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Reactivi

200403

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

57

Dezinfectant!

200404

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

58

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

340 00

0.00

340.00

200 00

0.00

200.00

100 00

0.00

100.00

20.00

000

20 00

20.00

000

20.00

59

Uniforme si echipament

200501

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

60

Lenjerie si accesorii ce pat

200503

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

61

Alte obiecte de inventar

200530

340 00

0.00

340.00

200 00

0.00

200 00

100.00

0.00

100 00

20.00

0.00

20 00

20.00

0.00

20 00

62

Depiasan. detasar; transferări

2006

25.00

75 00

100.00

25.00

0 00

2500

000

75.00

75.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

?d

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

Pian rectificat trim I

Pian inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Pian inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

63

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

5.00

15.00

20 00

5 00

0.00

5.00

0 00

15.00

15 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

64

Deplasări tn străinătate

200602

20.00

60.00

80.00

20 00

0.00

20.00

0 00

60.00

60 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

65

Materrale de laborator

2009

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

66

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

67

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3.00

0.00

3.00

3.00

0 00

3 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

68

Consultanta si expertiza

2012

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

69

Pregătire profesionala

2013

3 00

0 00

3.00

3.00

0 00

3.00

0.00

0.00

0 00

o.ool

0.00

0 00

ooo1

0.00

ooo

70

Protecția muncit

2014

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

o oo1

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

71

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

ooo

72

Studii si cercetări

2016

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

74

Plăti pt.finanl patrimoniului genetic al animale.or

2018

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

ooo

0.00

75

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, tn baza unor conventi’ sau contracte

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

76

Reabilitare infrastructura progr inundații ptr autoritati publice locale________________

2020

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0 00

0.00

0 00

000

000

0.00

0.00

0.00

77

Meteorologie

2021

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

ooo

78

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0 00

ooo

ooo

0.00

79

Prevenirea si combaterea

T.undatiilor si moheturilor

2023

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

ooo

ooo

80

Comisioane s; alte costuri aferente imprumrjturilorfcod 20.24 01 la 2C 24.03)

2024

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

81

Comisioane s: alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor ințșrne

202402

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Stabiiirtea riscului de tara

202403

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

C 00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

ooo

84

Chelt judiciare si extrajud derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului

2025

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Alte cheituieii(cod 20.30 01 la

20.30.30)

2030

678.00

100.00

77800

140 00

0 00

140.00

234.50

100 00

334.50

181.50

000

181 50

122.00

0.00

122 00

86

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

87

Protocol si reprezentare

203002

0 00

0.00

ooo

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

89

Chirii

203004

530 00

100.00

630.00

100.00

0.00

100 00

200 00

100.00

300.00

150 00

0.00

150.00

80.00

ooo

8000

90

Prestări servicii

ptr transmiterea dreoturilor

203006

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

îd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Pian rectificat trim II

Plan iniția!

trim III

Influente

Pian rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Pian rectificat trim IV

91

rondul presedmtelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

92

Fondul Primului ministru

203008

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

93

Executarea silita a creanțelor buoetare

203009

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Aite cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

148.00

0.00

148.00

40.00

0.00

40.00

34.50

0.00

34.50

31 50

0.00

31 50

42 00

0.00

42 00

95

TITLUL III DOBANZI(cod

30.01+30.02+30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi afe'ente datoriei publice mterne(cod 30.01 01*30.01.02)

3001

0.00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0 00

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor interne aarantate

300102

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30 02 05)

3002

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

00

Dobânzi aferente datoriei pubnce externe directe

300201

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimoru mutate

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

04

Alte dobanzițcod 30 03.01 la 30 03 05)

3003

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05

Dobânzi aferente împrumuturilor drn fondul de tezaur

300301

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

06

Dcbanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

07

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

08

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

09

Dobânzi ia cpeatiunile de ieasmq

300305

0.00

0 00

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

10

TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.01 la 40 30)

40

000

0.00

000

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.11

Subvenții pe produse

4001

0 00

0.00

ooo

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

12

Subventu pe activitati

4002

0.00

0.001

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

13

Subvenții pentru acope'Tea d ferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

14

subv.pt susținerea transp. feroviar public de calatori

4004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Subv ptr transp.de calatori cu metroul

4005

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

116

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

117

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

Plan rectificat trim 1

Pian inițial

trim II

Influente

Pian rectificat trim El

Plan inițial

trim III

Influente

Pian rectificat trim III

Pian inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

118

Subv pt dobânzi la credite bancare

4008

0 00

0 00

000

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

119

Plăti către angajatori pt formare profesionala a anqa;ati!or____________________

4009

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Fd neramburs pt crearea de noi locuri de munca

4010

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

0 00

0.00

0 00

121

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

122

Subv pt acordarea primelor de asig.pt factorii de risc din aoric

4012

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

stimularea exporturilor

4013

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

124

susținerea infrastructurii de transport

4014

0 00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0 00

125

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

progr.de conservare sau de ir.cnidere a minelor

4016

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

000

0.00

0.00

127

progr.ce prot.soc.si integrare socioprofesionala a pers.cu handicap

4017

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

28

protecție soc in soc minier

4018

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

29

piati pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

30

Subvenții pt compensarea creșterilor neprevizionate aie preturilor la combustibili_______

4020

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

31

alte subvenții

4030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

32

TITLUL V FONDURI DE REZERVAjcod 50.01 ia 5Q 04)

50

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

33

Fond de rezerva bugetara ia dispoziția guvernului

5001

0 00

0 00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

34

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

fond de rezerva bug.la dispcz.autorit.locale

5004

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

36

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT! ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51 01*51 0211______________

51

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

37

Transferuri curente(cod 51.01 01 ta 51.01.26)

5101

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

38

Transferuri către instituții publice

510101

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

39

Finanțare de baza a invatamanluiui superior

510102

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

40

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.001

0 00

0.00

41

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

42

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51C1O5

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

43

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

44

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

510113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Pian inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

145

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi oentru protecția copilului

510114

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

146

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu nandicao

510115

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

147

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către umtatile administrativ-teritonale tn ■ur. iali! da ov->ron-._________________

510124

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Programe ptr sanatate

510125

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Transf.privind contribde asig.soc.de sanat.pl persoanele aflate-n concediu pt creste'ea copilului

510126

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

150

întreținerea infrastructurii rutiere

510128

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

Transf privind ccntrib de sanat.pt persoane beneficiare de aiutcr social_______________

510131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

152

Sprijin financiar la consttoea familiei

510136

0 00

coo

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pt. finanțarea unit.de asistenta medico sociala

510139

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

coo

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

154

Transferuri oentru finanțarea investițiilor la spitale

(COd 51.02.12)______________

5102

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

155

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

510212

0 00

0.00

0 00

000

000

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

000

0 00

0 00

0.00

156

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0 00

000

0 00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

157

A. Transferuri interne

5501

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

158

Programe cu finanțare rambursata

550103

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

159

Programe PHARE

550108

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

ooo1

0.00

0.00

160

Programe ISPA

550109

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

161

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

162

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de sta!

550112

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

163

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00|

0 00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

164

Fonc Roman de Dezvoltare

Sociala

550115

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

165

Alte transferuri curente interne

550118

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

166

TITLUL VIII ASISTENTA

SOCIALA

57

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167

Asigurări sociale

5701

0 00

0.00

0.00

coo

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

w.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Infîuente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

68

Ajutoare sociale

5702

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

70

Ajutoare sociale in natura

570202

000

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

71

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Burse

5901

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

73

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatiîe naturale

5902

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

74

Asociații si fundații

5911

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

75

Susținerea cultelor

5912

0 00

0 00

0 00

0.00

ooo

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

76

Contribuții ia salarizarea personalului neclerica!

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

77

Sume din activitati sportive

5920

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

78

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

27000

0 00

270 00

126.70

0.00

126.70

56.50

0.00

56 50

86.80

0.00

86 80

0.00

0.00

ooo

79

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

270 00

0 00

270.00

126 70

0.00

126 70

56.50

0.00

56 50

86.80

0.00

86.80

ooo

ooo

0.00

80

Active fixe

7101

270 00

0.00

270 00

126.70

0.00

126 70

56.50

0.00

56.50

86.80

0 00

86.80

0.00

0.00

ooo

81

Construcții

710101

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

82

Mașini, echipamente si miiloace ce transport

710102

270 00

000

270.00

126.70

0 00

126 70

56 50

0.00

56.50

86.80

0.00

86 80

ooo

0.00

0.00

83

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

0.00

0.00

84

A!te active fixe (iunclusiv reparații capita’.e)

710130

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

C.OO

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

86

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

87

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Particspare ia capitale! social ai societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

0 00

0.00

89

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

90

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

91

Rambursau de credite externe

8101

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

92

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Rambursări de credite externe garantate si derecte subtmprumulate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Rambursați de crediteaferente datoriei oublice externe locale

810105

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

I95

Diferente de curs aferente datoriei oublice externe

810106

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I96

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

0 00

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

I97

Rambursați de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

198

Deferente de curs aferente șatenei publice in‘e*ne

810202

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

ooo

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Pian rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

199

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

200

TITLUL XII împrumuturi

80

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

201

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri nroorii

8003

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0 00

0 00

202

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare ce casa

8008

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

Alte împrumuturi

8030

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

204

TITLU XIV REZERVE, EXCEDENT-DEFICIT

90

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.05

Excedent

91 01

0 00

000

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

Președinte

Hermann Gerold/■

Contrasemnează

Secretar NistorJEforîn Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                                                                Anexa nr.^la HCL nr. j ,72011

T - ■   ■ ■■-                 CONTUL DE EXECUȚIE

; AL'BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI

ANUL 2011

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectifica trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

8,961.00

0.17

8,961.17

1,933.00

0.00

1,933.00

2,139 00

0.17

2,139.17

2,330.00

0.00

2,330.00

2,559 00

0 00

2,559.(

2

1 VENITURI CURENTE

0010

130 00

0 17

130.17

33.00

0 00

33.00

39 00

0 17

39.17

30 00

0.00

30.00

28 00

0.00

28.C

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15 10 01}

1510

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

O.C

4

Impozit pe spectacole

151001

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.C

5

C VENITURI NEFISCALE

130 00

0.17

130.17

33 00

0.00

33.00

39 00

0.17

39.17

30 00

0.00

30.00

28 00

0 00

28.C

6

Ci. VENITURI DIN

PROPRIETATE (cod 30.10)

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

O.C

7

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50)

3010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.0

8

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

10

A.'le veni iun din proprietate

301050

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

o.oo1

0.0

11

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34 1 0+ 35.10+36.10+37 10)

130.00

0.17

130.17

33.00

0.00

33.00

39 00

0 17

39.17

30.00

0 00

30.00

28 00

0 00

28.0'

12

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

110 00

0.00

110.00

28.00

0 00

28.00

34 00

0.00

34.00

25.00

0 00

25.00

23.00

0 00

23.01

13

Taxe si alte venituri in in va (amant

331005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

000

0.0(

14

Venituri din prestări de servicii

331008

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 0(

15

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

331013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

16

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

17

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

110 00

0.00

110.00

28 00

0.00

28.00

34 00

0 00

34.00

25 00

0 00

25 00

23.00

0.00

23.00

20

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

21

Alte venituri dm prestări de servicii si alte aclivitati

331050

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd

22

D; numirea indicatorilor;

l -         ' '                   >'' '____

Venituri din laxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

God

3410

Plan inițial anual

0.00

. Influente

0.00

i Plan rectificai anual-0.00

Plan inițial itrini f” ’

0.00

• : >;•. ■

■ influente

0.00

: Plan rectificat ■trirn i

0.00

Plan inițial .trirn II

0 00

j • ■ ț"i

r Influente

0.00

' i                          ...‘

rectificai ' țtrimîi

0.00

Plan inițial itrifnlir

0.00

5                       :

-. Influente

0 00

. Plan rectificat trirn III

0.00

Plan inițial trirn IV

0.00

Influente

0 00

’ Plan

rectifica

trirn IV

O.(

23

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ID001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.C

24

Amenzi, penahtati si confiscări <C0<1 35 10 50)

3510

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

O.C

25

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

o.c

26

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

20 00

0.00

20.00

5.00

0.00

5.00

5 00

0.00

5.00

5 00

0 00

5.00

5 ool

0 00

5.C

27

Alte venituri

361050

20 00

0.00

20.00

5.00

0 00

5.00

5 00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.0

28

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37 10.01+37.10.50)

3710

0 00

0.17

0.17

0 00

0.00

0.00

0 00

0.17

0.17

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.0

29

Donați: si sponsorizări

371001

0.00

0 17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17

0 17

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.0

30

Alte transferuri voluntare

371050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

31

II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39 10)

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

32

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 ♦39.10.50)

3910

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.0

33

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0'

34

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.Oi

35

IV. SUBVENȚII (cod 43.10)

8,831 00

0.00

8,831.00

1.900.00

0 00

1.900.00

2.100.00

0.00

2,100.00

2,300.00

0.00

2,300.00

2,531.00

000

2.531.01

36

Subvenții de la alte administrații (cod 43 10 09)

4310

8,831.00

0 00

8,831.00

1.900.00

0.00

1,900.00

2.100.00

0.00

2,100.00

2,300.00

000

2,300.00

2,531 00

000

2,531.01

37

Subvenții pentru instituții publice

431009

8,831 00

0.00

8,831.00

1,900 00

0 00

1,900.00

2,100.00

0.00

2,100.00

2,300.00

0.00

2,300.00

2,531.00

0.00

2,531.01

38

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

431010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0(

Președinte


Hernia nn Gerold


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dețin Ilie

//

Județul Sibiu                                                                                                         _

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                                                                   Anexa nr. L3 la HCL ar.., jy 72011

- -                       Ut 1 ALItKtA'CHtLI UlkLILUK We AKI l'JULt SI ALINIA 1t W. S/1UU3U6

ANUL 2011

mii Ier

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectific trim l\

1

TOTAL CHELTUIELI

8.961.00

0 17

8,961.17

1,933 00

0.00

1,933.00

2,139 00

0.17

2,139.17

2,330.00

000

2,330.00

2,559 00

0.00

2,559

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20*30+40*50*5

1*55+57*59)

01

7.961.00

0.17

7,961.17

1,633 00

0 00

1,633.00

1,889.00

0.17

1,889.17

2,130.00

0.00

2,130.00

2,309 00

0 00

2,309

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 10.01 + 10.02*10.03)

10

505 00

0.00

505.00

120.00

0.00

120.00

132.00

0 00

132.00

110.00

0 00

110.00

143.00

0.00

143.

4

Cheltuieli salariate in banifcod 10.01 01 la 10.01 30)

1001

401 00

0.00

401.00

99 00

0 00

99.00

109 00

0.00

109.00

86.00

0.00

86.00

107 00

0 00

107.

5

Salarii de baza

100101

311 00

0.00

311.00

66 00

0.00

66.00

76.00

0.00

76.00

78.00

0 00

78.00

91.00

0.00

91.

6

Salarii de merit

100102

0 00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.

7

indemnizație de conducere

100103

000

0.00

0 00

0 00

ooo'

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.

8

Spor de vechime

100104

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

O.OO1

O.OO1

0.00

0.'

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

O.I

10

Alte sporuri

100106

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

0.00

O.l

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

O.I

12

Fond de premii

100108

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

0.00

ooo

ooo

O.l

13

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

O.(

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

40.00

0.00

40.00

8.00

0 00

8.00

8 00

ooo

8.00

8.00

0.00

8.00

16 00

0.00

16.(

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

ooo

O.C

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara uni tatu

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.C

17

Indemnizații de delegare

100113

50.00

0 00

50.00

25 00

0.00

25.00

25.00

ooo

25.00

ooo

ooo

0.00

0.00

0.00

O.C

18

Indemnizații de detașare

100114

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.c

19

Alocații ptr transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.0

20

Alocații pentru locuințe

100116

000

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

ooo

ooo

0.0

21

Alte drepturi salariate in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

0.00

0 00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.0

22

Cheltuieli salariate in natura(cod 10.02 01 la 10.02.30)

1002

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

ooo

ooo

0.0

23

Tichete de masa

100201

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

ooo

0.0

24

Norme de hrana

100202

0 00

0 00

000

0 00

ooo

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0-

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

ooo

0.00

0.0'

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0 00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

O.OI

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

0 00

O.Ot

28

Alte drepturi salariate in natura

100230

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0 0(

29

Contribulii(cod 10.03.01 la 10 03 06)

1003

104.00

0 00

104.00

21.00

ooo

21.00

23.00

ooo

23.00

24 00

0.00

24.00

36 00

0.00

36.0C

30 ___

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

78.50

0.00

78.50

15.00

ooo

15.00

17 00

0.00

17 00

18.00

0.00

18.03

"C

4. O - — ■■

o onl

73 Rf

-0.’

' . "beiiurnirea indicatorilor, :

Cod

Plan ..

anj-ji

„-Influente

■ _.<•1 • rectificat anual'

Plan «C-itiai

;lnrn (

tem l

Hleb'i’.ttial

tivri !l

-influente'

îhj.Șiâi

’trirn ti

iriiii iî( ’

. iiiiki-rite.

r i tecii fit. ;ji trim iii

Pian .nuia: trim iV

r ;<.<< rertiticat trim IV

31

Contribuții de asigurări de somai

100302

2.00

0.00

200

0.50

0.00

0.50

0 50

0.00

5";    0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

19 00

0.00

19.00

4 00

0 00

4.00

4.00

0 00

4.00

4 50

0.00

4.50

6 50

0 00

6.50

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

1.00

000

1.00

0.50

0 00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.00

Iooo'

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Prime de asigurare viata piatite de angajator ptr angajați

100305

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

3 50

0.00

3.50

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1 00

1.00

0.00

1.00

0.50

o.oo'

0.50

36

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salariate

100307

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

37

TITLUL II BUNURI SI

SERViCII(cod 20.01 la 20.03)

20

7 456 00

0.17

7,456.17

1,513.00

0 00

1,513.00

1.757.00

0 17

1,757.17

2,020.00

0.00

2,020.00

2,166.00

0 00

2,166.00

38

Bunuri si serviciițcod 20.01.01 la 20.01 30)

2001

2,220.00

0 17

2,220.17

513.00

0.00

513.00

546.00

0.17

546 17

526.00

0 00

526.00

635 00

0 00

635.00

39

Furnituri de birou

200101

36 00

0.00

36.00

10 00

0.00

10.00

8 00

0 00

8.00

10 00

0 00

10.001

8.00

0.00

8.00

40

Materiale pentru curățenie

200102

4 00

0 00

4.00

2 00

0.00

2.00

1.00

0 00

1.00

0 00

0 00

0.00

1.00

0.00

1.00

41

+ncalzit. Iluminat si torta motrica

200103

16 00

0.00

16.00

7 00

0.00

7.00

7.00

0 00

7.00

2.00

0.00

2.00

I0 00

0 00

0.00

42

Apa. canal si salubritate

200104

4.00

0 00

4.00

1.00

0 00

1.00

1 00

0.00

1.00

1 00

0.00

1.00

1 00

0.00

1.00

43

Carburanți si lubrefianti

200105

30 00

000

30.00

8.00

0.00

8.00

7 00

0.00

7.00

8 00

0.00

8.00

7 00

0.00

7.00

44

Piese de schimb

200106

12.00

0.00

12.00

5.00

0 00

5 00

3 00

0 00

3.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

45

Transport

200107

28 00

0 00

28.00

9.00

0 00

9.00

9 00

000

9.00

5.00

0 00

5.00

5.00

0.00

5.00

46

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

30 00

0.00

30 00

11 00

0 00

11.00

7 00

0.00

7 00

8.00

0.00

8.00

4.00

0.00

4.00

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

1,580.00

0 17

1,580.17

350.00

0.00

350.00

400 00

0.17

400.17

380.00

0 00

380.00

450.00

0.00

450.00

48

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

480 00

000

480.00

110.00

0.00

110.00

103.00

0.00

103.00

110 00

0.00

110.00

157 00

0.00

157.00

49

Reparații curente

2002

20 00

0.00

20.00

5.00

0.00

5.00

500

0.00

5.00

5.00

0 00

5.00

5 00

0.00

5.00

50

Hranafcod 20.03.01+20.03 02)

2003

0.00

000

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

51

Hrana pentru oameni

200301

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Hrana pentru animale

200302

0.00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

53

Medicamente si materiale sanitare(ccd 20.04.01 la 20 04.04)

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

54

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

55

Materiale sanitare

200402

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00|

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

57

Dezinfectant!

200404

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

58

Bunuri de natura obiectelor de inventarțcod 20 05 01 la 20.05.30)

2005

200.00

0.00

200.00

50.00

0 00

50.00

50 00

0 00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

59

Uniforme si echipament

200501

000

0 00

0.00

0 00

ioW

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

61

Alte obiecte de inventar

200530

200 00

0 00

200.00

50 00

0.00

50.00

50 00

0 00

50 00

50.00

0.00

50.00

50 00

0 00

50.00

62

Deplasări, detasari, transferat;

2006

26 00

0.00

26.00

11.00

0.00

11.00

6.00

0 00

6.00

5.00

0.00

5.00

4.00

0.00

4.00

’fe;

?. Denumirea indicatorilor•

Cod

r • «ritial aauc:

Influente

j                              ■

: io: i

rectificat

anual'

Plan iniția:.

itrirn 1

int c-nte .

; r,.l<7 1 » rectificai

t rim 1

Plan inițial

Irim II ’

i              4             •

r Influente?-

t

; r.ic- .

ecttfic .

itrirn li

Plan ic.itia;

■trim.lir

Influente

rectificat.

trimlll

Plan in-iti.r

trim IV

Influente

r iun rectificai tfim iV

63

Deplasări interne',“delăsări, transferări

200601

6 00

0.00

6.00

3 00

0 00

3.00

2.00

0.00

> 2.00 t

Z? 1 00

0 00

1.00

0.00

0.00

0.00

64

Deplasări tn straTnatate

200602

20 00

0.00

20.00

8 00

0 00

8.00

4.00

0 00

4.00

4.00

000

4.00

4 00

0.00

4 00

65

Materiale de laborator

2009

000

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Cercetare - dezvoltare

2010

000

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

67

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

68

Consultanta si expertiza

2012

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

69

Pregătire profesionala

2013

8 00

0 00

8.00

2 00

0.00

2.00

2.00

0 00

2.00

2 00

0.00

2.00

2 00

0 00

2.00

70

Proiecția muncii

2014

8 00

0.00

800

2.00

000

2.00

2.00

000

2.00

2.00

0.00

2.00

2 00

0.00

2.00

71

Muniție.furnituri si armament de natura activ fixe ptr.armata

2015

0 00

0.00

000

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

72

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

73

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Plăti pi.fmanl. patrimoniului genetic al animalelor

2018

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

75

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, tn baza unor convenții sau contracte

2019

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

76

Reabilitare infrastructura progr inundații ptr.autoritati publice locale

2020

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

79

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20 24.03)

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

81

Comisioane st alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0 00

000

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

83

Siabilirtea riscului de tara

202403

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

84

Chelt.judiciare si extraj jd.denvate din acțiuni in reprezent intereselor statului

2025

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Alte cheltuieli(cod 20 30.01 la 20 30 30)

2030

4.974 00

0.00

4,974.00

930 00

0.00

930.00

1,146.00

0.00

1,146.00

1.430.00

0.00

1,430.00

1.468 00

0.00

1.468.00

86

Reclama si publicitate

203001

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

87

Protocol si reprezentare

203002

o.oo1

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

88

Prime de asigurare non-viata

203003

000

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

89

Chirii

203004

0.00

0 00

0.00

ooo1

o.oo'

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 oo

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Prestări senncii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0 00

0 00

o.oo1

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pd

' -E            indicatorilor-

' Cod

1 an inițial anual"

tlnftuenfe :

1 . <<ltl : : rectificat

anual

Plan initiei

Hrirn f

iii ,rn ;

Plan iniția!

' trinrt ii ’

Influente

’ r.ei. cat itriiii II

Pi- v- £ jîLfiiiii

i influente

< IOS ■

■ rectificat

:trim HI

Pian ii’ifei

trim IV

Influente

■ iat i rectificat trirri IV

91

pondu» președintelui rondul conductorului instil publice

203007

0.00

o.oo

:    0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Fondul Primului ministru

203008

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

i000

0 00

0.00

0.00

o.oo

■ 0 00

0.00

93

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

4.974 00

0 00

4,974.00

930.00

0.00

930.00

1,146 00

0 00

1,146.00

1,430 00

0 00

1,430.00

1,468 00

0.00

1,468.00

95

titlului dobânzi (cod 30 01 +30 02+30.03)

30

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

96

Dobânzi aferente datorie: publice internețcod 30.01.01+30.01.02)

3001

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0 00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externețcod 30.02.01 la 30 02 05)

3002

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

104

Alte dobanzi(cod 30.03 01 la 30.03 05)

3003

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

108

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

109

Dobânzi la opeatiunite de leasing

300305

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

110

TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.01 fa 40.30)

40

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

111

Subvenții pe produse

4001

0 00

o.oo1

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Subvenții pe activitati

4002

0 00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

114

subv.pt susținerea transp. feroviar public de calaton

4004

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

115

Subv ptr transp.de calatori cu metroul

4005

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

| 116

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor::.

. C’cl

Plan inițial .anual

Influente

■ ■ *

-ciîncai anual

Pian inițial trial I

-Influente

rectificat .

trim 1"

Pi

Âriiri li"

-■ Influente;

i ■. ,.?•

r.țaij rectificat trim'li'

;pjan inițial itrim III

• Influt .te

r-i»r> rectificat trim II!

Plan inițial trim IV,

Influente

h'iai! reclifccat ■ trim iV

117

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

118

Suby.pt dobânzi ia credite bancare

4008

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

i 0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

PJati către angajatori pt formare profesionala a angajatilor

4009

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

120

Fd.neramburs.pt crearea de noi locuri de munca

4010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

121

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

122

Subv pt acordarea primelor de asig.pt factorii de risc din agric.

4012

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

123

stimularea exporturilor

4013

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

susținerea infrastructurii de transport

4014

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0 00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

progr de conservare sau de închidere a minelor

4016

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

127

progr de prot.soc. si integrare socioprofesionala a pers cu handicap

4017

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

128

proiecție soc in soc minier

4018

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

129

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

130

Subvenții pt compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

4020

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

aile subvenții

4030

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

TITLUL V FONDURI DE

REZERV Ațcod 50.01 la 50 04)

50

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

133

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

fond de rezerva bug.ta dispoz. autori! locale

5004

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51.01*51.02))

51

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

137

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.26)

5101

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

138

Transferuri către instituții, publice

510101

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Finanțare de baza a ;n va taman lului superior

510102

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

140

Acțiuni de sanalate

510103

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

CLOOl

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handscap

510104

0 00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Finanțarea aeroporturilor de interes tocai

510105

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

i t<d.

i—:----

Danur.-.rea indicatorilor

Cod

f?lan i'iit'âl.

anual

Influente

■rectificat anuar

Pfen ir ??:

FTh ;

Influente .

. r- iții i ișciificat trim 1

ian inițial

’triiri 11

l()t; ..ente

rfectificat !îrim li'

Pian inițial

Trirn iir ■'

» iț.. cente

. nan.

i rectificat

■trim III

Plan iniția!

trim IV

Influente

PtO"’!

-.rectificat trirh IV

143

'Transferuri din Fondul de inter, z atie

510106

X o oo

■b ;    0 00

0.00

0.00

c.oo

0.00

0.00

. 0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

510113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

145

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru proiecția copilului

510114

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

146

Transferuri dm bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

510115

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

147

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale tn situații de extrem

510124

0 00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

148

Programe ptr sanatate

510125

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

149

Transf privind contrib.de asig soc.de sanat.pt persoanele aftate-n concediu pt creșterea copilului

510126

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

150

întreținerea infrastructurii rutiere

510128

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

151

Transf.privind contrib.de sanat.pt persoane beneficiare de ajutor social

510131

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

152

Sprijin financiar fa constituirea familiei

510136

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 oo

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Transferuri din bugetele consiliilor locale si |udetene pt. finanțarea unit.de asistenta medico sociala

510139

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

154

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (cod.51.02 12)

5102

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

Transferuri pentru finanțarea investițiilor ia spitale

510212

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

157

A Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

159

Programe PHARE

550108

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

160

Programe ISPA

550109

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

161

Programe SAPARD

550110

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

162

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

163

Programe de dezvoltare

550113

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

165

Alte transferuri curente interne

550118

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

Cod

r’ișn iniția!

anual

i j' J-L ..Îi"

■W

5‘rtșCîiîî.Câț

anual

Pian inițț&l .Trim I"

. infiuei ;’ •

■ ieCÎifiCi..

trim I

’lnni'H

Infb.i.eriC .

rpcii.iicai .

•trini îi

P-aiț îțtiui ‘trim !fi

tun

: reciteai trrrn III

Pian inittai trim IV

-Influente

Pfșh .rectificat trim IV

1c.;

TITLUL VIII ASISTENTA

SOCIALA

57

’.OOO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

167

Asigurau sociale

5701

0 00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

168

Ajutoare sociale

5702

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

0 00

169

Ajutoare sociale in numerar

570201

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

0.00

ooo

ooo

0.00

170

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

171

Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale

570204

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

I0 00

000

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

172

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

173

Burse

5901

000

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

o.oo’

ooo

0.00

0.00

0.00

0 00

174

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatde naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

175

Asociații si fundații

5911

0 00

0.00

0.00

ooo

0 00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

176

Susținerea cultelor

5912

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

177

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

178

Sume din activitati sportive

5920

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

179

CHELTUIELI DE CAPITAL {cod 71+72)

70

1,000.00

0 00

1.000.00

300 00

0 00

300.00

250 00

0.00

250 00

200.00

ooo

200.00

250.00

0.00

250.00

180

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,000.00

0 00

1,000.00

300 00

0 00

300.00

250 00

0.00

250.00

200 00

0 00

200.00

250.00

0.00

250.00

181

Active fixe

7101

1,000.00

0.00

1,000.00

300.00

0.00

300.00

250 00

0 00

250 00

200.00

0.00

200.00

250.00

0.00

250.00

182

Construcții

710101

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00!

0 00

0 00

183

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

184

Mobilier, aparatura birotica si alte actsve corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

185

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

1.000 00

0.00

1,000.00

300.00

0 00

300.00

250.00

0.00

250.00

200.00

0.00

200.00

250.00

0.00

250.00

186

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

187

TITLUL Xi ACTIVE

FINANCIARE

72

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188

Active financiare

7201

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

ooo

0.00

189

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 oo

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

190

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

ooo

ooo

ooo

191

TITLUL XII! RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

192

Rambursări de credite externe

8101

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

193

Rambursați de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

ooo

ooo

0.00

194

Rambursare de credite externe garantate s: derecte subtmprumutate

810102

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

195

Rambursat! de creditea'erente datoriei publice externe locale

810105

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0 00

0.00

196

D'.feren'.e de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

Rd.

■' Denumirea indicatorilor

Cod

‘ ian inițial anual'

î                             l

- Influente

Plan rectificat anual

Plan, inițial trim 1

-.1 cciite

•Plan

.. idctifcat

trim 1

Plan inițial

.trim II

t Influente

. rec..iicat.‘ trim II

d?jan inițial i?im III

.^.Influente

i Plan rectificat trim III

Plan ini ..: trim IV

ulnfluehtou

Plan -■•.rectifica trim IV

197

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

' 0.00

'    0.00

0.00

0.00

Ț,    0.00

O.C

198

Rambursări de credite interne garantate

810201

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

O.C

199

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0 00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

O.C

200

Rambursau de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

O.C

201

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

O.C

202

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati fînanlate integral din venituri proprii

8003

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.C

203

Fondul de ruiment pentru acoperirea golurilor temperare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

O.C

204

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.0

205

TtTLUXIV REZERVE.

EXCEDENT/DEFICIT

90

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.0

206

Excedent

91.01

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.0

Președinte

Hcrmann CieroldContrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Hie

Județu) Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nrT'V la HCL nr. 'Z 72011


CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI

anul 2011

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Pian rectifica trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

100 00

50 00

150.00

25 00

0.00

25.00

25 00

50 00

75 00

25 00

0.00

25.00

25 00

0.00

25.1

2

I. VENITURI CURENTE

0010

100 00

50 00

150 00

25 00

0.00

25.00

25.00

50.00

75 00

25.00

0.00

25 00

25 00

0 00

25,i

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15 10 01!

1510

0 00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OOO

0 00

ooo

O.(

4

Impoz:! pe spectacole

151001

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

O.(

5

C. VENITURI NEFISCALE

100.00

50 00

150.00

25 00

0 00

25.00

25.00

50 00

75.00

25 00

0.00

25 00

25.00

0.00

25.(

6

C1. VENITURI DIN

PROPRIETATE (cod 30.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

O.(

7

Venituri din proprietate (cod 30.10.051a 30 10.50)

3010

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

ooo

0(

8

Venituri d.n concesiuni si închirieri

301005

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.(

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.t

10

Alle venituri din proprietate

301050

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

o.c

11

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+ 35 10+36 10+37.10)

100 00

50 00

150.00

25.00

0.00

25.00

25.00

50 00

75.00

25 00

0.00

25 00

25 00

ooo

25.C

Venituri din prestări de servicii si alle aclivitati (cod 33.10.05 la 33.10.501

3310

100.00

50.00

150.00

25.00

0.00

25.00

25.00

50.00

75.00

25.00

0.00

25 00

25.00

0.00

25. C

13

Taxe si alte venituri in mvatamant

331005

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

O.C

14

Venituri din prestări de servicii

331000

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

O.C

15

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

331013

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

O.C

16

Contribuția elevilor si studentiior pentru internate, cămine si cantine

331014

100 00

50 00

150 00

25.00

0.00

25.00

25 00

50 00

75 00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.C

17

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea oroone sau anexa

331016

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

O.C

18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si .GeJeub.ar.afe____________________

331017

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.C

19

Venituri din serba'i si spectacole, manifestări culturale. artistce si sportive______________

331019

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

,       0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

, . o oo

0.00

0.00

0.00

O.C

20

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate_______________________

331021

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

O.C

21

Alte venituri din prestări de servicii s ale aclivitati

331050

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

22

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

3410

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

. 23

A‘‘e venituri din laxe

tfr '.sratr/e «‘iberan perrri:r.e

341050

0.00

.0 00

0.00

O 00

0 Of

0 00

. o.oo

0 00

0.00

c.oo

0.00

. 0.00

0.00

0.00

0.0

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan iniția!

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

24

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35 10.50)

3510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

o.oc

25

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

o.oc

26

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

O.OC

27

Alte venituri

361050

0.00

0 00

0.00

Icîool

0.00

0.00

o.oc

28

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37 10 01+37.10.50',

3710

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

o.oc

29

Donații si sponsorizări

371001

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

o.oc

30

Alte transferuri voluntare

371050

0.00

0 00

0 00

0 00

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

o.oc

31

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39 10)

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

I0.00

0.00

o.oc

32

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39 10 50)

3910

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

o.oc

33

Venituri din valorificarea unor bunun ale instituțiilor publice

391001

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

34

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

35

tv SUBVENȚII (cod 43 10)

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

Subvenții de la alte administrații (cod 43 10.09)

4310

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

37

Subvenții pentru instituții publice

431009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

38

Subvenții de ta bugetele locale pentru spitale

431010

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 _

0.00

0 00

0.00

Președinte

Hermann GeroldContrasemnează Secretar

Nistor Dorin Ilie

Județul Sibiu                                                                                  Anexa ur._^_ia HCL nr. T/2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 65.10 anul 2011

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectific, trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

100.00

50.00

150.00

25.00

0.00

25.00

25.00

50 00

75.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51

+55+57*591

01

0.00

50.00

0.00

25 00

0.00

25 00

2500

50.00

75 00

25 00

0 00

25 00

25.00

0 00

25.1

3

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONALfCOD 10.01 + 10 02+10 031

10

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.(

4

Cheltuieli salariale in bani(cod 1001.01 la 10.01 30)

1001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

o.c

5

Salarii de baza

100101

000

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

o.c

6

Salarii de merit

100102

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

oool

0.00

00

7

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0.0

8

Spor de vechime

100104

0.00

000

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

O.OO1

0 00

0.0

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

o.ool

0.00

0.0

10

Alte sporuri

100106

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.0>

11

Ore suplimentare

100107

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

ToT

OOt

12

Fond de premii

100108

000

0 70

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 01

13

Prima de vacanta

100109

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0 oo

0 00

0.0(

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

400110

0 00

0.00

0.00

0.00

. 0.00

0 00

0.00

000

0.00

<, 000

0.00

0.00

0.00

0 00

- 0.0(

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

o.ool

0.0C

16

Indemnizații plătite unor persoane din a'ara unitatii

100112

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 oc

17

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 oc

18

Indemnizații de detașare

100114

000

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

19

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0 oo'

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo!

0 00

0.00

000

000

21

Alte drepturi salariate in bani

100130

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

o.oo'

0.00

22

Cheltuieli salariale in naturaicod 10.02.01 ia 10.0230)

1002

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

o.oo'

0 00

23

T ichete de masa

100201

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

24

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0 00

0 00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

28

Alte drepturi salariate in natura

100230

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

29

Contributufcod 10 03 01 la 10 03.06)

1003

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

30

Contribuții de asigurau sociale de stat

100301

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0901

n nu

X r.r.

” —

Rd.

Plan inițial z anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

Pian rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Pian inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator pir angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0 00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

ooo

0 00

0.00

36

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salariate

100307

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0 00

0.00

37

TITLUL II BUNURI SI

SERVICSI(cod 20,01 la 20 03)

20

100 00

50.00

150.00

25.00

0.00

25 00

25 00

50 00

75 00

25.00

0.00

25,00

25,00

0 00

25.00

38

Bunuri si servicii(cod 20.01 01 la

20 01.30)

2001

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

39

Furnituri de birou

200101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Materiale pentru curățenie

200102

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

0,00

000

41

♦ncalzit. Iluminat si torta motrica

200103

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

ooo

42

Apa, canal si salubritate

200104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

43

Carburanți si lubrefianti

200105

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

44

Piese de schimb

200106

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

ooo

0.00

0.00

ooo

0.00

45

Transport

200107

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

46

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

ooo

0.00

0.00

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ăoo>

0 00

0.00

ooo

0 00

48

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

200130

0.0’0

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

000

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Reparații curente

2002

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

ooo1

0.00

ooo

ooo1

ooo

50

Hranațcod 20.03.01 +20 03.02)

2003

100.00

50 00

150.00

25.00

0.00

25.00

25 00

50.00

75.00

25 00

0.00

25.00

25.00

ooo

25.00

51

Hrana pentru oameni

200301

100.00

50.00

150.00

25.00

0.00

25.00

25.00

50.00

75.00

25.00

ooo

25.00

2500

0.00

25.00

52

Hrana pentru animale

200302

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

53

Medicamente si materiale samtarefccd 20 04 01 la 20,04.04)

2004

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

1000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

54

Medicamente

200401

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

ooo

0.00

ooo

ooo

0.00

55

Materiale sanitare

200402

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

0.00

56

Reactivi

200403

•ooo

0 00

0.00

0 00

0.00

-o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

' 0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

57

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.001

000

0.00

ooo

0.00

ooo

0.00

ooo

58

Bunuri de natura obiectelor de inventarfcod 20.05.01 la 20 05 30)

2005

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

1o.ool

0.00

0.00

000

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

59

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0 00

60

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

ooo

61

Alte obiecte de inventar

200530

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

62

Deplasau, detasan. transferări

2006

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

0,00

0.00

0.00

63

Deplasări interne, detasan transferări__________________________

200601

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

ooo

ooo

0 00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Pian rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

63

Deplasări interne, detașări, transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

o.oc

64

Depiasan tn străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

65

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

66

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

67

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0 00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

68

Consultanta si expertiza

2012

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

69

Pregătire profesionala

2013

0 00

000

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

70

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

71

Munitie.furmturi si armament de natura activ.fixe otr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00;

72

Studii si cercetări

2016

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

73

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

74

Plăti pt.fmant patrimoniului qenetic a! animalelor

2018

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

75

Contribuții ale administrației publice locale ia realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, tn baza unor convenții sau r.nnfrar.t»

2019

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

76

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autontati publice locale

2020

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

77

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

78

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

79

Prevenirea si combaterea inundațiilor s' înghețurilor

2023

0.00

0.00

0.00

-   0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

-   0.00

0.00

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(co<l 20.24 .01 la 20.24 031

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

81

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

o.oo'

0 00

82

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Stabili rtea riscului de tara

202403

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

84

Chelt.judiciaresi

extrajud.derivate din acțiuni in reorezent.intereselor statului

2025

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

85

Alte cheltuielifcod 20.30.01 la 20 30 30)

2030

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

000

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

36

Reclama si publicitate

203001

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

37

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

38

Prime de asigurare non-viata

203003

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

39

Chirii

203004

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Prestări servicii ptr transmiterea drepturilor

203006

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Pian inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

91

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului mstit.Dublice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

o.oc

92

Fondul Primului ministru

203008

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

93

Executarea silita a creanțelor buqetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

0 00

0.00

000

ooc

94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

OOO

0.00

o.oc

95

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30 01 + 30 02+30.03)

30

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

96

Dobânzi aferente datoriei publice interne(cod 30,01.01+30.01.02)

3001

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

0.00

0 00

ooo

0.00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02 05)

3002

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii dg^fedife_____________________

300202

0.00

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

102

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

0 00

0.00

000

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

103

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

104

Alte dobanzi(cod 30.03 01 la 30 03.05)

3003

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

105

Dobânzi aferente împrumuturi lor din fondul de tezaur

300301

•      0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

ooo

ooo

0 00

ooo

106

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

107

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

ooo

ooo

0.00

0.00

ooo

108

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

0.00

109

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

110

TITLUL IV SUBVENTIIțcod 40.01 la 40.30)

40

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

111

Subvenții pe produse

4001'

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0 00

'12

Subvenții pe activitati

4002

0 00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo1

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

13

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț s: tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

ooo

14

subv.pt susținerea transp. feroviar public de calatori

4004

0.00

000

ooo1

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

0.00

0 00

0.00

15

Subv ptr transp.de calatori cu metroul

4005

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

16

Acțiuni de ecologizare

4006

000

0 00

0 00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial tnm 1

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan iniția!

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Pian rectificat trim IV

117

Vo.orificarea cenușilor de pirita

4007

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

118

Subv.pt dobânzi la credite bancare

4008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

119

Plăti către angajatori pt formare profesionaîa a angaja Iilor

4009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

120

Fd neramburs pt crearea de noi locuri de munca

4010

000

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Subv pt acordarea primelor de asig.pt factorii de risc din agnc.

4012

0 00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

123

stimularea exporturilor

4013

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

000

124

susținerea infrastructurii de transport

4014

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

126

progr.de conservare sau de închidere a minelor

4016

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

0 00

0.00

0 00

127

progr.de prot soc.si integrare socioprofesionala a pers cu handicap_____________________

4017

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

proiecție soc in soc minier

4018

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

129

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0 00

0.00

130

Subvenții pt compensarea creșterilor neprevizionate ale crețurilor la combustibili

4020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

131

alte subvenții

4030

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

TITLUL V FONDURI DE

REZERVAfcod 50 01 la 50 04)

50

0 00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

133

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

134

fond de intervenție la dispoziția ouvernului

5002

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

135

fond de rezerva bug.la dispoz.autont.locale

5004

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

136

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 451.01 ♦51.02»

51

000

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

37

Transferuri curenteicod 51.01 01 la 51.01.26)

5101

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

38

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

000

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

39

Finanțare de baza a invatamantului superior

510102

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

40

Act'uni de sanatate

510103

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

o.oo1

0 00

0.00

0 00

0.00

000

000

41

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Finanțarea aeroporturilor de iriteres loca'__________________________

510105

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0 no

0 00

0 00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

143

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0 00

0 00

0.00

0.00

o.oo'

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

144

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

510113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru proiecția coniîului

510114

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

146

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap_____________________

510115

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

147

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-tentoriale In situatu de extrem

510124

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

o.oo

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

148

Programe ptr sanatate

510125

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

ooo

149

T ransf.privind contrib.de

asig soc.de sanat.pt persoanele aflate-n concediu pt creșterea copilului____________________________

510126

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

150

întreținerea infrastructurii rutiere

510128

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

ooo

0 00

151

Transf.privind contrib.de sanat.pt.persoane beneficiare de amfnr social

510131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

G 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

152

Sprijin financiar la constituirea familiei

510136

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

153

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pt finanțarea uni» dp a<ii<dpnta me>dirn onriala

510139

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

154

Transferun pentru finanțarea investițiilor la spitale (cod 51.02.12)

5102

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

0.00

0.00

155

Transferuri pentru finanțarea investiților la spitale

510212

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

ooo

0.00

156

TITLUL VII ALTE

TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

157

A Transferuri interne.

5501

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Programe cu finanțare rambursabila

550103

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

o.ool

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

159

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

o.oo1

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

ooo

160

Programe ISPA

550109

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

ooo1

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

161

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

o.oo1

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

ooo

0.00

162

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu camtal

550112

0 00

0.00

0 00

I0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

0.00

163

Programe de dezvoltare

550113

0 00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

ooo

164

Fond Roman de Dezvoltare

Sociala

550115

0 oo'

0.00

o.ool

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

000

ooo

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

165

Alte transferuri curente interne

550118

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

nool

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan iniția! trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

166

TITLUL VIII ASISTENTA

SOCIALA

57

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

167

Asigurări sociale

5701

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

168

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

169

Ajutoare sociale in numerar

570201

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

170

Ajutoare sociale in natura

570202

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

171

Tichete cadou acordate pt cheltuieli scoale

570204

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

172

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

173

Burse

5901

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

174

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatiie naturale

5902

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175

Asociații si fundații

5911

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

176

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

177

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

178

Sume din activitati sportive

5920

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

179

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

000

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

180

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

181

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

182

Construcții

710101

0.00

000

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

183

Mașini echipamente si mijloace de transport

710102

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

184

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

185

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00.

o.ool

0.00

0.00

0.00

186

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

187

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00'

0 00

000

0 00

0.00

88

Active financiare

7201

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

o.ool

0.00

0 00

0.00

0 00

89

Participare (a capitalul social al societăților comerciale

720101

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

90

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0 00

0.00

000

0 00

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

91

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

000

o.ool

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

92

Rambursări de credite externe

8101

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

93

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite______________________________

810101

000

000

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

94

Rambursări de credite externe garantate si derecte subtmprumutate

810102

0.00

0 00

0.00

0 00

000

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

95

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

96

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectifica trim IV

137

Ra.nbursari de credite interne

8102

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

O.C

198

Rambursări de credite interne qarantate

810201

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

o.c

199

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

O.C

200

Rambursau de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

o.c

201

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

000

o.oo1

0.00

o.oo1

o.c

202

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitate finanțate integrai din venituri oraorii

8003

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.0

203

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de cas?

8008

0 00

0 00

0 00

000

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.0

204

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.0

205

TITLU XIV REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

000

000

0 00

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0.0

206

Excedent

91 01

0.00

000

0.00

000

0 00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.01

Președinte

HermannContrasemn'ează

Secretar Nistor l)brin Ilie 7/

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 0 la HCL nr. .ri? 7~/2011


mii lei

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

—rran— rectificat anual

Plan inițial

trim 1

influențe

pian

rectificat

trim 1

Plan inițial

trim 2

influențe

pian rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

pian rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

—FTÎffl™ rectificat trim 4

Alte servicii in domeniile locuințelor, servicii și dezvoltării comunale -Alte active hxe

70.92.50.71 01.30

823.00

4,956 00

5,779.00

223.00

0.00

223.00

200 00

4,956.00

5,156.00

200.00

0.00

200.00

200 00

000

200. OC

Străzi -Construcții

84.02.03.63 71 01.01

32.653 39

1,300.00

33,953.39

13,500.00

0.00

13,500.00

8,080 00

1,300.00

9,380.00

8,000.00

0.00

8,000.00

3,073 39

0.00

3,073.3$

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.62.01

290.63

6,256 00

6,546.63

0.00

0 00

OOO

127.19

6,256.00

6,383.19

143.75

0.00

143.75

19.69

0.00

19 6$

Președinte

Hermann Gerold


Contrasemnează Secretar

Nistor/itorin Ilie