Hotărârea nr. 196/2011

HOTĂRÂREA NR.196 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al bugetului local la data de 31.12. 2010

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 196 privind aprobarea situațiilor financiare anuale - bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului local la data de 31.12. 2010

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011,

Analizând raportul nr.31633/18.05.2011 întocmit de Direcția Economică privind aprobarea situațiilor financiare anuale - bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului local Ia data de 31.12. 2010,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Municipiului Sibiu la data dc 31.12. 2010, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2. Se aprobă bilanțul privind execuția bugetului local încheiat la data de 31.12.2010 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare anuale conform anexelor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011.

Președinte Herm^nn Gerold

Vft


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie

Anexa nr. la HCL nr. ,/^^/2011


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - Venituri la data de 31/12/2010

cod 20

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare trimestriale / definitive

Drepturi constatate

încasau realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent:

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI

00.01

287.682.160

287.620.140

316.717.278

17.961.938

298.755.340

290.317 550

643.444

25 756 284

VENITURI PROPRII

48 02

201.181.730

201.504.980

232.758.005

17.961.938

214.796.067

206.628.617

643.444

25.485 944

I. VENITURI CURENTE

00.02

278.994.730

278.844 040

307.792.178

17.961.938

289.830.240

281 662.790

643.444

25.485.944

,A. VENITURI FISCALE

00.03

261.836.730

262.568.980

285.577.668

13.437.834

272 139.834

264 549.394

783.562

20.244 712

A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

114.172.950

112.394.860

115.973.732

115.973.732

115.168.359

805 373

C

A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

300.000

130.000

968.865

968.865

129.304

839.561

"1

Impozit pe profit

01.02

300.000

130.000

968.865)              0

968.865

129.304

839.561

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

300.000

130.000

968.865)               C

968.865I

129.304

839.561

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE

LA PERSOANE FIZICE

00.06

113.872.950

112.264.860

115.004.867

0

115.004.867

115.039.055

-34.188

u

impozit pe venit

03.02

0

1 182.000

1 604.341

0

1.604.341

1.638.529

•34.188

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.13

0

1.182.000

1.604.341

0

1.604.341

1.638.529

-34.188

0

1

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

113.872.950

111.082.860

113.400.526

113.400.526

113.400.526

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

112.717.950

109 811.980

112.129.646

112.129.646

112.129.646

C

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04 02.04

1 155.000

1.270.880

1.270.880

1.270.880

1.270.880

0

c

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

52.900.78C

53.242.120

69.715.150

10.495.448

59.219.702

53.888.831

1 204

15.825.115

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

52.900 780

53.242.120

69.715.150

10 495 448

59.219 702

53 888.831

1.204

15.825 115

Impozit si taxa pe clădiri

07.02.01

43.750.780

44 092.120

58.133.109

9.291.455

48.841.654

44.530.713

-21.049

13.623445

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice

37.02.01.01

9.000.00C

9.126.000

11.190.896

1 285.241

9.905.655

9.448.291

-3.518

1.746.123

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

34.75O.78oj    34.966 120

46.942.213

8.006.214

38.935.999

35.082.422

-17.531

11,877 322

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare trimestriale l definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Totai, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Impozit si taxa pe teren

37.02.02

4.850.000

4 470.000

6 479.226

916.940

5.562.286

4.544.357

23 457

1 911 412

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

37.02.02 01

2.500.000

2 128.000

2.661.880

392 405

2.269 475

2 181.297

12.908

467 675

Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

2.000.000

2 062.000

3.139.974

333.150

2.806.824

2.073.976

9.558

1 056 440

Impozitul pe terenul extravilan

07.02.02.03

350.000

280.000

677 372

191.385

485.987

289.084

991

387 297

taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la augetele locale

07.02.03

2.300.000

2.961.000

3.028.218

1.290

3 026.928

3 027 792

175

251

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.000.000

1.719.000

2 074.597

285.763

1.788.834

1.785.969

-1.379

290 007

A4 IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

94.663.000

96.868.000

99.808.249

2.931.334

96.876.915

95.423.319

-23878

4 408.808

Sume defalcate din TVA

11.02

79.813.000

81.873.000

79.719 579

0

79.719.579

79 719 579

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarele

11.02.02

79.323 000

81.209.000

79.055 579

0

79.055.579

79.055 579

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

490.000

664.000

664 000

0

664.000

664.000

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

1.500 OOC

1.347.000

1.651.574

208.271

1.443.303

1.426.661

2.641

222 272

taxe hoteliere

12.02.07

1.500.000

1.347.000

1.651.574

208.271

1.443.303

1.426.661

2.641

222.272

taxe pe servicii specifice

15.02

150.000

44.000

96.514

74.074

22.440

46.504

-15.853

65.863

Impozit pe spectacole

15.02.01

150.000

44.000

96 514

74.074

22.440

46.504

•15.853

65.863

taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

13.200.000

13.604.000

18 340.582

2.648.989

15.691.593

14 230.575

-10.666

4 120 673

Impozit pe mijloacele de transport

16 02.02

9.400.000

9.987 000

14.417.861

2 482.157

11.935.704

10.489.294

-8 604

3.937 171

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

4.500.000

4 674.OOC

7.016.937

1.428.371

5588.566

4 959 754

-29.779

2.086 962

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

4.900 000

5.313.000

7 400.924

1.053.786

6.347 138

5.529.540

21.175

1.850.209

taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

3.500.000

3.419.000

3.685.960

32.259

3.653.701

3.542.090

-22

143.892

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02.50

300.00C

198.000

236.761

134 573

102.188

199.191

-2.04C

39.610

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

100.OOC

64.000

80.537

11.052

69.485

68.885

862

10.789

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

100.00C

64.000

80 537

11.052

69.485

68.885

862

10.789

Alte impozite si taxe

18.02.50

100.OOC

64.OOC

80.537

11.052

69.485

68.885

862

10.789

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

17.158.00C

16.275.O6C

22.214 51C

4.524.104

17.690.406

17.113.396

-140.118

5.241 232

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare trimestriale f definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

01. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

8.960.000

8.516.000

9.549.862

615.361

8.934.501

8.723 846

-135.815

961 831

Venituri din proprietate

30.02

8.900.000

8.506.000

9.549.862

615.361

8.934.501

8.723.846

-135.815

961.831

Venituri din concesiuni si inchideri

30.02 05

8.000.000

7 982 000

9.019.563

610 838

8 408 725

8.198.069

-135.815

957 309

Venituri din dividende

30.02 08

300.000

13.000

13.170

0

13.170

13.170

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

300.000

13.000

13.170

0

13.170

13.170

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02 50

600 000

511.000

517.129

4.523

512.606

512.607

0

4 522

Venituri din dobânzi

31.02

60.000

10.000

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

60.000

10000

0

0

0

0

0

0

02. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

8.198.000

7.759.060

12.664.648

3.908.743

8.755.905

8.389.550

-4.303

4 279.401

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

730.000

1.226.000

1.248.439

50.254

1.198 185

1.207.471

0

40 968

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

0

637.000

595.942

0

595.942

595.942

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

480.000

355.000

375.329

0

375.329

375.329

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

50.000

23 000

23.659

c

23.659

23 659

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33 02.28

200.000

211.000

253.509

50.254

203.255

212.541

0

40.968

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

1.500 000

1.350 000

1.445.539

C

1 445.539

1.445.539

0

0

taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.500.000

1.350.000

1.445.539

0

1.445.539

1.445.539

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

4.768.000

3.746.000

8.128.084

3.806.762

4.321.322

3.938.544

-4.157

4 193.697

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legate

35.02.01

4.768.000

3.744.000

8.125 884

3 806.762

4.319.122

3.936.344

-4.157

4 193.697

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

2.000

2.200

0

2.200

2.200

0

0

Diverse venituri

36.02

1 100.000

1.295.000

1.702.131

51 727

1.650 404

1.657.541

-146

44.736

Alte venituri

36.02.50

1.100.000

1.295.000

1.702.131

51.727

1.650.404

1.657.541

-146

44.736

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

100.000

142.060

140.455

0

140.455

140.455

C

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

100.000

142.060

140.455

0

140.455

140.455

c

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

2.100.00C

4.676 000

4.825.861

C

X 4 825 861

4.825.861

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

2.100.000

4.676.000

4 825.861

0

4.825.861

4.825.861

c

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39 02.01

800.00C

2.032.000

2.048.943

0

2.048.943

2.048 943

0

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

500.OOC

|       225000

248.959

C

248 959

248.959

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator _

Prevederi * bugetare inițiale

Prevederi bugetare I trimestriale l | definitive

I I

Drepturi constatate

I

incasari I

realizate i

i

Stingeri □e a'te cai I decât

I incasari

Drepturi • constatate ' de incasa! I

I

i

Total, din care

din anii precedenti

din arul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7 I

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților adminintraliv-teritoriale

39.02 07

800 000

2.419.000

_

2 527.959

0

_

2 527 .959

2.527.959

0

"1

IV. SUBVENȚII

00.17

4.517.430

2.954 100

2.840.807

0

2.840.807

2.799.206

0

41 601

l----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

4.517 430

2.954.100

2.840.807

2.840.807

2.799206

0

41 60 !•

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

4.517.430

2 954.100

2.840.807

2.840.807

2.799.206

0

41.60l!

jB. Curente

00.20

4.090.430

2.374.600

2 366.736

______________0

2.366 736

2.366.736

0

ț—

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

101.000

101.000

3

101.000

101.000

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

700.000

330.000

329.876

329 876

329.876

0

0j

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

54.000

109.000

102.960

c

102 960

102.960

0

1

Subvenții pentru acordarea trusouiui pentru nou-nascuti

42.02.36

228.000

183.000

183.000

183.000

183.000

______________0

J

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

3.108.430

1.651.600

1.649.900

1.649.900

1.649.900

c

C

A. De capital

00.19

427.000

579.500

474 071

474.071

432.470

c

41 601

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) po

42.02.20

427.000

579.500

474.071

474.071

432.470

0

41,60ll

------------------------------------------------i

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuatesi prefinantari

45.02

2.070.00C

1 146.000

1.258.432

0

1.258.432

1.029.693

c

228.739)

Fondul European de Dezvoitare Regionala

45.02.01

2.070.00C

1.146.000

1.258.432

0

1 258.432

1.029.693

c

228.739I

Sume primite în contul plăților efectuate în anulcurent

45.02.01.01

2.070.00C

896 000

1.008.432

0

1.008.432

779.693

c

228.739|

Prefinantare

45.02.01.03

c

250.000

2 50. POC

0

250.00C

250.000

__________ C

oi

Președinte

HermaniyțGerold


Con trasem ncază Secretar

Nistor Dovin liie

Centralizat

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - Cheltuieli la data de 31/12/2010

cod 21________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ -Lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

I

I

I________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cod indicator

Credite de Angajament

Credite bugetare

1

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli i

efective ■

inițiale

trimestriale/ definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7 i

TOTAL CHELTUIELI

49.02

0

287.682.160

287.620.140

282.811.280

282.811.280

281.135.364

1.675.916

232.438.9O9l

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0

41.339.000

25.691.670

24.102.178

24.102.178

24.097.178

5.000

22 399 493

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0

17.189.000

14.510.420

13.244.7161

13.244 716

13.239.716

5.000

11.450.467

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0

17.189.000

14.510.420

13.244.716

13.244.716

13.239.716

5.000

11.450.467

Autorități executive

51.02.01.03

0

17.189.000

14.510.420

13 244.716

13.244 716

13.239.716

5.000

11 450.467

Alte servicii publice generate

54.02

0

8.135.000

910.000

605.997

605.997

605.997

699.072]

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

2.000.000

100.000

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

5.000.000

100.000

82.485-

82.485-

82.485-

0

40

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

c

1.135.000

710.000

688 482

688.482

688.482|

0

699.033

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

0

16.000.000

10.253.750

10.234 177

10.234.177

10 234.177

0

10.234.177

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

15.000

17.500

17.288

17.288

17.288

d

15.777)

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sanatate

56.02.09

0

15 000

17 500

17.288

17.288

17.288

0

15.7771

_____________________________________________________________|

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0

6.332.500

4.702.010

4.658.728

4.658.728

4 658.728

0

4.658.728i

Ordine publica si siguranța naționala

51 02

0

6.332.500

4.702.010

4.658.728

4.658.728

4.658.728

______________0

4.658.72^

Ordine publica

51.02.03

0

6.332.500

4 702.010

4.658.728

4.658.728

4.658.728

0

4.658.728)

Politie comunitara

51.02.03.04

0

6.332.500

4.702.010

4.658.728

4.658.728

4.658.728

0

4.658.7281

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

53.02

0

125.614.630

120.709 260

119.163.485

119.163 485

117 494.269

1 669.216

115.731.292

Invatamant

35.02

c

83.210.000

82.018.000

80.959.207

80.959.207

79.429.271

1.529.936

78 103.334

invatamant preșcolar si primar

55.02.03

c

31.033.440

29.984.470

29.618 681

29.618.681

29.012.074

606.607

28.627.146

invatamant preșcolar

55.02.03.01

c

17.116.670

16.007.480

15.767.273

15.767.273

15.416.49C

350.783

15.0S1.692I

invatamant primar

55.02.03.02

c

13.916.770

13.976.990

13.851 408

13.851.408

13.595.584

255.824

13.565.454

invatamant secundar

35.02.04

c

51.169.160

51.097.290

50.409.016

50.409 016

49.490.142

918 874

48.564.778i

invatamant secundar inferior

55.02.04.01

c

27.112.950

27.395.710

26.992 44'

26.992.441

|    26.483.754

508.687

25.882.738j

j              DENUMIREA INDICATORILOR*)

|

Cod indicator

Credite de Angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli '

efective

inițiale

trimestriale/ definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

invatamant secundar superior

35.02.04.02

0

18.993.920

18.775.630

18.522.388

18.522.388

18.185.558

336.830

1 7 905.088

Invatamant profesional

35.02.04.03

0

5.062.290

4.925.950

4.894.187

4.894.187

4 820.830

73.357

4 776.952

invatamant postliceal

55.02.05

0

1.007.400

936.240

931.510

931.510

927 055

4.455

911.410

Sanatate

56.02

0

3 120.430

2.301 600

2 261.300

2.261.300

2 254.734

6.566

2.178.036

Servicii de sanatate publica

56.02.08

0

3.115.430

2.295.600

2 256 027

2.256.027

2 249 461

6.566

2.172 763

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

66.02.50

0

5.00C

6.000

5.273

5.273

5.273

0

5.273

Alte instituții si acțiuni sanitare

86.02.50.50

0

5.000

6.000

5.273

5.273

5.273

0

5.273

Cultura, recreere si religie

67.02

0

24.060.000

21.059.610

20.818.122

20.818 122

20.818.122

0

20.818.122

Servicii culturale

67.02.03

0

20.000.000

17.728.630

17.560.433

17.560.433

17.560.433

0

17.560.433

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

12.000.000

11.292.010

11 185.419

11.185419

11.185.419

0

11.185.419

Case de cultura

67.02.03.06

0

8.000.000

6.436.620

6.375.014

6.375.014

6.375 014

0

I

6.375.014'

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0

4.060.000

3.330.980

3.257.689

3.257.689

3.257.689

0

3.257.689

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

4.060.000

3.330.980

3.257.689

3.257.689

3.257.689

0

3.257.689

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0

15.224 200

15.330.050

15.124.856

15.124.856

14.992.142

132.714

14.631.800

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0

1.030.000

904.300

902.586

902.586

899.579

3.007

869.043

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0

7.418.200

8.545 200

8.535.080

8.535.080

8 491.281

43 799

8.378.254

Asistenta sociala in caz de invaliditate

58.02.05.02

0

7.418.200

8.545.200

8.535.080

8.535.080

8 491.281

43 799

8.378 254

Asistenta sociala pentru familie si copii

6802.06

0

928.000

513.000

512.876

512 876

512.876

0

512.876

Crese

38 02.11

0

2.534.000

2 461 770

2.384.758

2.384 758

2.353.013

31.745

2.160.485

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0

1.200.000

1.137.700

1.072.246

1.072.246

1.066.295

5.951

1.036.214

Ajutor social

38.02.15.01

0

370.000

425.000

372.087

372.087

372.087

0

348 836

Cantine de ajutor social

58.02.15.02

0

830.000

712.700

700.159

700.159

694.208

5 951

687.378

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0

2.114.000

1.768.080

1.717.310

1.717.310

1.669.098

48 212

1 674.928

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

59.02

0

33 647.030

35.164.350

34.604.344

34.604 344

34.602.644

1.700

27 149.753

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

c

28.954.000

30.288.22C

29.737.140

29.737.140

29.735.44C

1.70C

22.887.911

Locuințe

70.02.03

c

6.809.000

1 474 40C

1 452 017

1.452.017

1.450.317

1.70C

ol

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

c

6 809.000

1.474 400

1.452.017

1 452.017

1.450.317

1.70C

oj

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05

c

C

C

12.938-

12.938-

12 938-

C

q

Alimentare cu apa

70.02.05.01

c

0

C

12.938-

12.938-

12 938-

q

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

<

4.900.000

|     5.268.900

5 259.71

5.259.717

5.259.717

4.864.34'3|

I              DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de Angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente iegale de plătit

Cheltuieli j efective i

i

inițiale

trimestriale/' definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0

17.245.000

23.544.920

23.038.344

23.038.344

23.038 344

C

18.023.562

Protecția mediului

74.02

0

4.693.030

4.876.130

4.867.204

4.867.204

4.867.204

0

4.261.842

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0

4.343.030

4 498.030

4.495.078

4.495.078

4 495.078

0

3.889.023j

Salubrita te

74.02.05.01

4.343.030

4.498.030

4.495.078

4.495.078

4.495.078

----------------------.-------------------------I

3.889.0231

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

350.000

378.100

372.126

372.126

372.126

372 819

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0

80 749.000

101.352.850

100.282.545

100.282.545

100.282.545

c

62.499 643

Combustibili si energie

81.02

0

500.000

500.000

418.586

418.586

418.586

0

418 586

Energie termica

B1.02.06

0

500.000

500.000

418.586

418.586

418.586

0

418 586

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

480 000

380.300

377.977

377.977

377.977

0

377.977

Agricultura

83.02.03

480.000

380.300

377.977

377.977

377.977

o

----- . —1

377.977|

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

480.000

380.300

377.977

377.977

377.977

0

....     ....                         1

377.977,

Transporturi

84.02

0

79.769.00Q

100.472.550

99.485.982

99.485 982

99.485 982

0

61.7C3.08C(

Transport rutier

84.02.03

79.769.000

100.472.550

99.485.982

99.485 982

99.485.982

0

61.7O3.O8cl

Drumuri si poduri

84.02.03.01

100.000

100.000

0

0

0

0

d

Transport in comun

84.02.03.02

_______________0

21.300.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000

c

23.887.45^

Străzi

84.02.03.03

0

58.369.000

78.372.550

77.485.982

77.485.982

77.485.982

0

—       I

37.815.621’

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Președinte

HermanuhGeroldContrasem-jlează

SejB^rtar MișțCy^Dorin Ilie

Anexa nr. £ la HCL nr. /^/2011

BILANȚ la data de 31/12/2010

Land

Denumire

Cod

Sold Ia începutul anului

-

Sold la sfârșitul perioadei

I

ACTIVE FIXE NECORPORALE (CT.203+205+206+208+233-280-290-293*)

03

8,971,479'

6,971,477

2

INSTALAȚII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE, PLANTAȚII, MOBILIER, AP BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE (CT 213+214+23 I -281 -291 -293*)

04

37,096,390

36,023,584;

3

TERENURI SI CLĂDIRI (CT.21 i+212+231 -281-291-293*)

05

3,368,160,408

5,100,809,5971

4

ACTIVE FINANCIARE NECURENTE(INVESTlTJl PE TERMEN LUNG) PESTE l AN (CT.260+265+2671 +2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)

07

12,015,266

12,615,432!

5

TITLURI DE PARTICIPARE (CT.260-296)

08

12,015,266

12,615,4321

6

CREANȚE NECURENTE- SUME CE URMEAZA A FI ÎNCASATE DUPĂ 0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN (CT.4 112+4118++4282+4612-4912-4962) DIN CARE:

09

90,786

79,6601

7

CREANȚE COM ERCIALE NECURENTE- SUME CE URMEAZA A FI ÎNCASATE DUPĂ 0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN (CT.4 112+4118+4612-491 2-4962)

10

78,799

77,807

8

TOTAL ACTIVE NECURENTE (RD.03+04+05+06+07+09)

15

3,426,334,329

5,156,499,750 i

9

STOCURI (CT.301 +302+303+304+305+307+309+331+332+341 +345+346+347+349+351+354-*356+357+358+359+361 +371 + 381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)

19

27,731,896

27,958,2691

IO

CREANȚE DIN OPERAȚIUNI COMERCIALE, AVANSURI ȘI ALTE DECONTĂRI

1(CT.232+234+409+41 1 1+4118+413+418+425+4282+4611 +473**+481+482+483 - 491 1- 4961+5128) DIN CARE:

21

2,268,563

6,411,406 |

II

CREANȚE COMERCIALE SI AVANSURI (CT.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)

22

2,245,644

6,358,096 [

I2

AVANSURI ACORDATE (CT.232+234+409)

22.1

10,181

6,962'

13

CREANȚE BUGETARE (CT.431 **+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664+4665+4669+481 **+482** - 497) DIN CARE:

23

18,171,312

25,630,179

I4

CREANȚELE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT (CT.463+464+465+4664+4665+4669-497)

24

17,961,938

25,485,944 ;

15

CREANȚE DIN OPERAȚIUNI CU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE Șl FONDURI DE LA BUGETȚCT.4501+4503+4505+4507+45 11+45 13+4515+4531+45

25

172,137

70,340

_

16

TOTAL CREANȚE CURENTE (RD. 21+23+25+27)

30

20,612,012

32,111,925

'7

CONTURI LA TREZORERIE, CASĂ, ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE (CT.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+522I+5222+523++525I+5252+5253+526+527+

33

7,646,568

17,642,860

I8

CONTURI LA INSTITUȚII DE CREDIT, CASĂ, AVANSURI DE

TREZORERIE (CT.51 12+5121 +5124+5125+5131+5132+5141 + 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172+5187 +5314+5411 -^5412+542+

35

3,358,855

2,508,141

Cod

Sold la inceputul anului

Sold la sliirsilu) ; perioadei

550+5583

J

19

TOTAL DISPONIBILITĂȚI (RD.33+35)

40

_

11,005,423

20,151,001;

20

CHELTUIELI ÎN AVANS (CT. 471 )

42

29,105

1172581,253]

21

TOTAL ACTIVE CU RENTE (RD. 19+30+31 +40+41 +42)

45

59,378,436

197,802,448

22__

TOTAL ACTIVE (RD. 15+45)

46

3,485,712,765

5,354,302,198.

23

SUME NECURENTE- SUME CE URMEAZĂ A FI PLĂTITE DUPĂ 0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (CT.269+401 +403+4042+405+4622+509) DIN CARE;

52

44,568

..... ,

96,7451

24

DATORII COMERCIALE (CT.401+403+ 4042-r405+4622)

53

44.568

96,745'

25

ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG (CT. 1612+1622+1632+1642+1652+1661 + 1662 + 1672+168-169)

54

178,904,741

286,876,076

26

TOTAL DATORII NECURENTE (RD.52+54+55)

58

178,949,309

286,972,821;

27

DATORII COMERCIALE, AVANSURI Șl ALTE DECONTĂRI (CT.401+403+404 1+405+408+41 9+4621 +473+48î+482+ 483+ 269+509+5128) DIN CARE:

60

16,292,796

5,763,699

1

28

DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (CT.401+403+4041+405+408+419+4621) DIN CARE:

61

14,701,816,

5,097,885'

29

AVANSURI PRIMITE(CT. 419)

61.1

3,511

2,043 i

30

DATORII CĂTRE BUGETE (CT431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679+473+481+482) DIN CARE:

62

5,659,845

5,779,3861

’l

DATORIILE INSTITUȚIILOR PUBLICE CĂTRE BUGETE (CT.431+437+4423+4428+444+446+448I)

63

4,693,542

4,413,586.

>2

CONTRIBUȚII SOCIALE (CT.43 1+437)

63.1

3,110,335

1

2,376,280'

>3

DATORII DIN OPERAȚIUNI CU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ȘI FONDURI DE LA BUGET, ALTE DATORII CĂTRE ALTE ORGANISME INTERNAȚI

(CT.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473 +475 )

65

0

J

50,000'

|

>4

SALAR 11 LE ANGAJAȚI LOR (CT.421 +423+426+4271 +4273+4281)

72

5,792,917

4,725,648 i

»5

ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE (PENSII, INDEMNIZAȚII DE ȘOMAJ, BURSE) (CT.422+424+426+4272+4273+429+438)

73

514,696

375,501 '

.6

PENSII, INDEMNIZAȚII DE ȘOMAJ, BURSE (CT .422+424+429)

73.1

85,130

8,850!

17

VENITURI ÎN AVANS (CT.472)

74

665,422

729,261 i

8

TOTAL DATORII CURENTE (RD.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

78

28,925,676

17,423,495;

9

TOTAL DATORII (RD.58+78)

79

207,874,985

304,396,3161

0

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (RD.80= RD.46-79 = RD.90)

80

3,277,837,780

5,049,905,882;

•1

REZERVE, FONDURI (CT. 100+101 + 102+103+104+105+106+131 + 132-H33+134+135+136+137+1391 + 1392+1393+1394+1396+1399)

84

3,368,405,039

5,072,899,8421

2

REZULTATUL REPORTAT (CT.l 17 SOLD CREDITOR)

85

54,660,973

oi

3

REZULTATUL REPORTAT(CT.l 17 SOLD DEBITOR)

86

0

1

81,962,409!

4

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (CT.121-SOLD CREDITOR)

87

0

58,968,449!

5

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (CT.l 21-SOLD DEBITOR)

88

145,228,232

Oi

6

TOTAL CAPITALURI PROPRII (RD.84+85-86+87-88)

90

3,277,837,780

~1

5,049,905,882'

Președinte

Hermann Gerokl


Contrasemnează Secretar

NistnrNHnrin TI io

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                  Anexa nr. S la HCL nr. Z9£/2011

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31 decembrie 2010

Președinte HermanihGerold ClA\


Cumulat fara finanțare                                                                                                 -lei-

Nr.

Crt

Denumirea indicatorului

Cod rând

An precedent

An curent

I.

VENITURI OPERAȚIONALE

01

1.

Venituri din impozite,taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731 +732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)

02

295,684,917.00

289,835,746.00

2.

Venituri din activitati economice (Ct.701 +702+703+704+705+706+707+708+/-709)

03

16,502,757.00

19,712,850.00

3.

Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)

04

45,905,406.00

48,463,444.00

4.

Alte venituri operaționale (ct.714+719+721+722+781)

05

462,150.00

490,974.00

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

06

358,555,230.00

358,503,014.001

II.

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

07

0.00

0.00’

1.

Salariile si contribuțiile sociale aferente angajatilor              (ct.

641+642+645+646+647)

08

120,987,628.00

101,762,675.00

2.

Subvenții si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)

09

65,644,834.00

60,661,117.00

3.

Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti

(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+6

24+626+627+628+629)

10

75,437,173.00

82,049,818.00

4.

Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane (ct. 681+682+689)

11

197,835,003.00

18,314,568.00

5.

Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)

12

11,557,286.00

23,643,232.00

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11 + 12)

13

471,461,924:00

286,431,410.00

III.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

14

0.00

0.00

- EXCEDENT(rd.06-13)

15

-112,906,694.00

72,071,604.00

-DEFICIT (rd.13-06)

16

0.00

0.00

IV.

VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)

17

317,453.00

594,191.00

V.

CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)

18

34,883,827.00’

11,605,971.00

VI.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA

19

0.00

0.00

- EXCEDENT (rd.17-18)

20

-34,566,374.00

-11,011,780.00

- DEFICIT (rd.18-17)

21

0.00

0.00

VII.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+19)

22

0.00

0.00

- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)

23

-147,473,068.00

61,059,824.00

- DEFICIT (rd.16+21-15-20)

24

0.00

0.00

VIII.

VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)

25

1,818,863.00

4,825,862.00

IX.

CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)

26

5,992.00

261,835.00

X.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

27

0.00

0.00

- EXCEDENT (rd.25-26)

28

1,812,871.00

4,564,027.00

- DEFICIT (rd.26-25)

29

0.00

0.00

XI.

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI

30

0.00

0.00

- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)

31

-145,660,197.00

65,623,851.00

- DEFICIT (rd.24+29-23-28)

32

o.ool

0.00

Contrase^i nează Secretar

INistor Djprin Ilie

NAISTELOR PUBLICE TOTAL JUDEȚ

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

____ pag.:

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa in lei

Finanțarea din bugetul de stat

Finanțarea din bugetul local

Finanțarea din bugetul asigurărilor sociale de stat

Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Finanțarea din bugetul fd. național unic de asig. sociale de sanatate

Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului

>002

>003

'>004

'>006 ;oo7 ;oos

1010

011

012

013

014

•015

  • 1. încasări

  • 2. Plăti

  • 3. Numerar net dm activitatea operaționala (rd.02-rd.03)

  • 1.  Incasari

  • 2.  Plăti

  • 3.  Numerar net din activitatea de investiții

(rd.06-07)

  • 1.  încasați

  • 2.  Plăti

  • 3. Numerar net dm activitatea de finanțare

(rd. 10-rd.il)

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd. 12)

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd,13+rd. 14), din care:

401.763.385

313.743.398

88.019.987

4.830.547

61.912.301

-57.081.754

97

21.142.516

-21 142.419

9 795.814

7.137.244

16.933.058

40.378.341

40.378.341

251 937

200.243.826

199.991.889

60.002.817

60.002.817

21.140.658

21.140.658

281.135.364

281 135.364

Președinte Hermann Gerold

'i /'

Cont rasemifează

Sejafetar NistAp-Tlorin Ilie

DIRECȚIA GENERALA A

IINANTELOR JBLICE TOTAL JUDEȚ

7 yeL


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: i - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa in valuta

Alte disponibilități

04002

1. încasări

3.691.356

65.349

3.626.007

04003

2. Plăti

3.834.377

' 65.349

3.769.028

04004

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

-143.021

-143.021

04006

1.încasau

28.077.830

28.077.830

04007

2. Plăti

28.079.381

28.079.381

04008

3. Numerar net din activitatea de

investiții (rd.06-rd.07)

-1.551

-1.551

04010

1. Incasari

14.147.511

14.147.511

04011

2. Plăti

14.778.485

14.778.485

04012

3. Numerar net din activitatea de

finanțare (rd. 10-rd. 11)

-630.974

-630.974

04013

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd.!2)

-775.546

-775.546

•J4014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL PERIOADEI

3.358.855

3.358.855

04015

1. Diferente de curs favorabile

49

49

04016

2. Diferente de curs nefavorabile

75.217

75.217

04017

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

FINELE PERIOADEI(rd. 13+14+15-16)

2.508.141

2.508 141

-   -         -....... Z7

irrmntllhli

Președinte


Hermătan Gerold


Contrasemnează


Secretar

Nistor Dorin Ilie


Centralizat


Anexa nr. 5^1 a HCL nr. /ff£/2011


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA (ANEXA 14b) 31/12/2010

Președinte Hermann Geroldcică.

Rând

Denumire

Cod

Disponibil la Începutul anului

Incasari

Plăti

Disponibil la sfârșitul perioadei

1

TOTAL (RD.02 LA 15)

01

468,802

3,519,523

3,371,907

616,418

2

-SUME PRIMITE CA DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (CT. 550/ANALITIC DISTINCT)

02

15,297

0

0

15,297

3

-GARANȚII MATERIALE REȚINUTE GESTIONARILOR CONFORM LEGII NR 22/1969

(CT.550/ANALITIC DISTINCT)

03

439,060

46,548

112,490

373,118

4

-DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA REPREZENTÂND ALOCAȚIA PENTRU NOU-NASCUTI

06

0

263,810

263,810

0

5

-ALTE DISPONIBILITĂȚI CU DESTINAȚIE SPECIALA (CT 550/ANALITIC DISTINCT)

11

14.445

3,209,165

2,995,607

228,003

Contrasemnează

Șixfretar

NisfwrlJorin Ilie

Anexa nr. <p la HCL nr. Z^/2011


PLĂTI RESTANTE 31/12/2010

Președinte


Hermann fierold


tand

Denumire

Cod

Sold la începutul perioadei

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

Sold la sfârșitul perioadei

1

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (RD 07+12+27+32+37+42)

01

4,552,044 00

--------——t------1

0.00

2

-SUB 30 DE ZILE (RD.7.1+12.1 +27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)

02

2,427,767.00

0 00

3

-PESTE 30 DE ZILE (RD.8+13+28+33+38+43+47.2)

03

2,124,277.00

0.00

4

PLĂȚI RESTANTE CĂTRE FURNIZORI, CREDITORII DIN OPERAȚII COMERCIALE (CT.401, CT.403, CT. 404

07

4,552,044.00

0.00

5

-SUB 30 DE ZILE

07.1

2,427,767.00

0.00

6

-PESTE 30 DE ZILE                  I

08

2,124,277.00

0.00

Contrasemnează Secretar

Nistor Ftef in Ilie

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

LA 31 DECEMBRIE 2010

cod 25                                                                                                                                                   -lei-

Denumirea elementului de capital

Cod rând

Sold la începutul

anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul anului

Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100

01

0

0

0

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statulu Ct. 101

02

772,619

0

772,619

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 102

03

0

0

0

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 103

04

3,113,668,783

2,976,298,519

1,248,114,489

4,841,852,813

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat ai unităților administrativ teritoriale

Ct. 104

05

238,386,269

44,148,343

66,495,986

216,038,626

Rezerve din reevaluare Ct. 105

06

13,671,717

144.821,581

154,941,200

3,552,098

Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)

Ct. 106

07

0

0

0

0

Fondul de rulment

Ct. 131

08

1,093,836

9,182,283

0

10,276,119

Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 132

09

0

0

0

0

Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006

Ct. 133

10

0

0

0

0

Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local

Ct. 134

11

0

0

0

O

Fondul de risc Ct 135

12

569,364

162,825

0

732,189

Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe

Ct. 136

13

0

0

0

0

Taxe speciale

Ct. 137

14

231,787

139,504

148,057

223,234

Fondul de dezvoltare a spitalului

Ct.1391

15

0

0

0

0

Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct. 1399

16

10,664

3,199,227

2.985,128

224,763

Rezultatul reportat (Ct. 117 - sold creditor)

17

54,660,973

54,660,973

Rezultatul reportat (Ct. 117 - sold debitor)

18

84,499,043

2,536,634

81,962,409

Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 121 - sold creditor)

19

566,058,237

507.089,788

58,968,449

Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 121 - sold debitor)

20 .

145,228,232

145,228,232

Total capitaluri proprii i (rd.17+rd.i8-rd.l9+rd.20-rd.21)

21

3,277,837,780

X

X

_______5,049,905,882

Președinte HermannGerold

Contrasemnează

Secrbtar

Nistor Dorin Ilie


>

Anexa nr. 8 la HCL nr. /-% /2011

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la 31.12.2010

cod 26

Denumirea activelor fixe

Nr.

rând

Existent

31.12.2010

Sold la începutul anului

Creșteri

Total din care:

diferențe din reevaluare

achiziții

transferuri/ primite cu titlu gratuit

donații, sponsorizări

alte căi

nr

mp

A

B

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

X

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)

02

X

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.205)

03

X

X

241,821.00

20,222.00

0.00

10,284.00

8,511.00

1,426.00

1.00

Alte active fixe necorporale (ct.208)

04

X

X

14,380,868 00

2,572,860.00

0.00

1,964.127.00

179.382.00

0.00

429,351.00

TOTAL (rd. 02 ta 04)

05

X

X

14,622,689.00

2,593,082.00

0.00

1,974,411.00

187,893.00

1,426.00

429,352.00

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

x

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenajări la terenuri (ct.2112)

07

X

X

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Construcții (ct.212) din care'

08

X

X

13,854.408.00

6,017,451.00

3,656,829.00

1,129,802.00

0.00

0.00

1,230,820.00

- locuințe

09

4

240

716,808.00

1,149,039.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,149,039 00

- hoteluri

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

- vile

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)

12

X

X

60,206.653.00

6,487,486.00

324,607.00

4,467,044 00

1,383,516.00

290,961.00

21,358.00

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale

(ct.214)

13

X

X

8,462,422.00

767,760.00

222,453.00

97,71900

408,748.00

22,080.00

16,760.00

TOTAL (rd. 07+08+12+13)

14

X

X

82,523,483.00

13,272,697.00

4,203,889.00

5,694,565.00

1,792,264.00

313,041.00

1,268,938.00

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)

15

X

X

97,146,172.00

15,865,779.00

4,203,889.00

7,668,976.00

1,980,157.00

314,467.00

1,698,290.00

cod 27

Denumirea activelor fixe

Reduceri

Sold la sfârșitul anuîui

Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)

Vaicrea contabilă netă

Nr.

dezmembrări și casări

transferuri/

CU titlu gratuit

vânzări

alte căi

ân<

Total din care:

Sold ia începutul anului

Creșteri

Reduceri

Sold ia sfârșitul anului

A

B

10=11+12+13+1*

11

12

13

14

15=3+4-10

16

17

18

19=16+17-18

20=15-19

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de dezvoltare (ct.2O3)

02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare

(ct.205)

03

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

262,043.00

19,143.00

125,012.00

0.00

144,155.00

117 888.00

Alte active fixe necorporate (ct.2O8)

04

432,366.00

80,442.00

94,020.00

0.00

257,904.00

16,521,362.00

5,882,512.00

4,599,410.00

124,746.00

10.357,176.00

6,164,186.00

TOTAL (rd. 02 la 04)

05

432,366.00

80,442.00

94,020.00

0.00

257,904.00

16,783,405.00

5,901,655.00

4,724,422.00

124,746.00

10,501,331.00

6,282,074 00

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

0.00

0.00

o:oo

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenajări la terenuri (ct.2112)

07

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții (ct.212) din care

08

11,719,552.00

49,897.00

0.00

3.113,028.00

8,556,727.00

8,152,207.00

2,824,259.00

4,453,598 00

898,405.00

6,379,452.00

1,772,755.00

■ locuințe

09

1,359,537 00

0.00

0.00

C.00

1,359,537.00

506,310.00

228,209.00

216,188.00

210,497.00

233,900.00

272,410.00

• b mi

10

0.00

oxiol

ăoo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- V

11

0.00

0.00

0.00

0.00

cFco

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)

12

1,024,515.00

798,819.00

143,056.00

10,271.00

72,369.00

65,669,624.00

36,364,211.00

7,432,701.00

885,250.00

42,911,662.00

22,757,962.00

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe

13

374,132.00

106,517.00

19,415.00

191,297.00

56.903.00

8,856,050.00

4,286,043.00

1,334,629.00

264,595.00

5,356,077.00

3,499,973.00

TOTAL (rd. 07+08+12+13)

14

13,118,299.00

955,233.00

162,471.00

3,314,596.00

8,685,999.00

82,677,881.00

43,474,513.00

13,220,928.00

2,048,250.00

54,647,191.00

28,030,690.00

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)

15

13,550,665.00

1,035,675.00

256,491.00

3,314,596.00

8,943,903.00

99,461,286.00

49,376,168.00

17,945,350.00

2,172,996.00

65,148,522.00

34,312,764.00

cumulat

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la 31.12.2010

cod 28

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Existent

31.12.2010

Sold ia începutul

anului

Creșteri

Total din care:

diferențe din reevaluare

achiziții

transferuri/ primite cu titlu gratuit

donații, sponsorizări

alte cai

ha

nr

mp

A

B

1

2

3

4

5=6+7+8+9+10

6

7

8

9

10

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

X

X

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

înregistrări ale evenimentelor cultural-sport<ve

(Ct 206)

02

X

X

X

0.00

0.00

0.00

0.00

o.co

0.00

0.00

Active fixe necorporale în curs de execuție (ct 233)

03

x :

X

X

250,445.00

477,403.00

0.00

438,958.00

20,000.00

0.00

18,445.00

TOTAL (rd. 02 + 03)

04

x

X

X

250,445.00

477,403.00

0.00

438,958.00

20,000.00

0.00

18,445.00

ACTIVE FIXE CORPORALE

05

X

X

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i ratări la terenuri (ct.2112)

06

X

X

X

200,461.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

nuri (ct.2111)

07

X

X

X

683,018,786.00

2,833,703,471.00

54,537,982.00

0.00

0.00

1,592,516.00

2,777.572,973 00

Construcții (ct.212} din care:

03

X

X

X

2.663,896,002.00

186,482,757.00

85,976,077.00

8.202,377.00

0.00

0.00

92,304,303.00

- locuințe

09

X

1893

70756

76,273,566 00

48,171,752.00

48,171,752.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- hoteluri

IC

X

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- vile

11

X

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

O.OC

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)

12

X

X

X

1,137,305.00

8,509,797.00

93,194.00

0.00

0.00

0.00

8,416,603.00

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)

13

X

X

X

4,575,117.00

591,305 00

177,664.00

22,241.00

0.00

0.00

391,400.00

Active fixe corporale în curs de execuție (ct.231)

14

X

X

X

13.380,157.00

43,402.043.00

0.00

40,428,613.00

39,506.00

0.00

2.933,924.00

Alte active ale statului (ct.215)

15

X

X

X

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL (rd. 06+07+08+12+ 13+14+15)

16

X

X

X

3,366,207,828.00

3,072,689,373.00

140,784,917.00

48,653,231.00

39,506.00

1,592,516.00

2,881,619,203.00

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)

17

X

X

X

3,366,458,273.00

3,073,166,776.00

140,784,917.00

49,092,189.00

59,506.00

1,592,516.00

2,881,637,648.00

coc

Denumirea activelor fixe

Nr.

rând

Reduceri

Sold la sfârșitul anului 16=17+18+19+20*2'

Valoarea activelor fixe neamcrtizabiie

Totai din care:

Jezmembră: și casări

transferuri/ cu titlu gratuit

vânzări

alte

căi

Fondul divelor fix lecorpo-'aii ct. ICO

Domeniul public al statului ct. 101

Temenii privat a statului ct. 102

Domeniul public ai DAT ct. 103

Domeniul privat ai

UAT

Ct. 104

A

B

11=12+13+14+15

12

13

14

15

16=4+5-11

17

18

19

20

21

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

înregistrări aie evenimentelor culturat-sportivețct 206)

C.O

0.00

0.00

0.00

G.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.CO

Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.233)

03

38,445.00

0.00

20,000.00

0.00

18,445.00

689,403.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL (rd. 02 + 03)col 4 la 16

04

38,445.00

0.00

20,000.00

0.00

18,445.00

689,403.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

ACTIVE FIXE CORPORALE

05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o. col

Amenajări la terenuri (ct.2112)

06

57,422 00

0.00

0.00

0.00

57,422.00

143,039.00

0.00

000

o oo

143,039.00

0.00

Terenuri (ct.2111)

07

131,217.167.00

0.00

286,734.00

412,752.00

130,517,681 00

3,385,505,090.00

0.00

0.00

0.00

3,169,466,464.00

216.038,626.00

Construcții (ct.212) din care:

08

1,184,067,187.00

0.00

485,885.00

0.00

1.183,581,302.00

1,666,311,572.00

0.00

0.00

0.00

1.666.311,572.00

0.00

- locuințe

09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124,445.318.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

- hoteluri

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- vile

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Instalații tehnice, mijloace de transport, animate și l iții (ct.213)

12

8,416,780.00

177.00

0.00

0.00

8,416,603.00

1,230.322.00

0.00

0.00

0.00

1,230,322.00

0 00

Mobmer, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)

13

465,006.00

0.00

0.00

0.00

465,006.00

4,701,416.00

0.00

0.00

0.00

4,701,416.00

■ 0.00

Active fixe corporale în curs de execuție (ct.231)

14

5,871,148.00

0.00

0.00

0.00

5,871,148.00

50,911,052.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

Alte active ale statului (ct.215)

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL (rd. 06+07+08+12+13+14+1 5)col 4 la 1

16

1,330,094,710.00

177.00

772,619.00

412,752.00

1,328,909,162.00

5,108,802,491.00

0.00

0.00

0.00

4,841,852,813.00

216,038,626.00

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)col 4 la 16

17

1,330,133,155.00

177.00

792,619.00

412,752.00

1,328,927,607.00

5,109,491,894.00

0.00

0 00

0.00

4,841,852,813.00

216,038,626.00

Președinte


Herman^^erold

Anexa nr. ^/ la HCL nr. .2011

SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRA HA LOCALA 31/12/2010

rnd

Denumire

Cod

Sold la inceputul anului

Sold la sfârșitul perioadei

1

DISPONIBILITĂȚI ÎN LEI ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE LOCALE SI ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DE SUBORDONARE LOCALA, LA TREZORER11 (CT. 1 + 121 + 12+11 + 161 + 171+211 +28+ 292+294+299+0+1 +2+3+4++ 6+81 +82+60+61 +62) DIN CARE

005

6,178,455.00

6,791,986.00

2

TOTAL (ÎN BAZE CASH) (RD.04+05)

008

6,178,455.00

6,791,986.00

3

TOTAL (ÎN BAZE ACCRUAL) (RD.08+09)

010

6,178,455.00

6,791,986.00

4

DISPONIBIL DIN FONDUL DE RULMENT (CT.522I)

012

958,789.00

10,141,072.00

5

TOTAL (ÎN BAZE CASH) (RD 11 +12)

013

958,789.00

10,141.072.00

6

TOTAL ( ÎN BAZE ACCRUAL) ( RD. 13+14)

015

958,789.00

10,141,072.00

7

ALTE VALORI (CT.532)

023

509,324.00

709,802.00

8

DISPONIBILITĂȚI ALE INSTITUTELOR PUBLICE LOCALE SI ALE INSTITUTELOR DE SUBORDONARE LOCALA LA INSTITUTELE DE CREDIT REZID ENTE(CT.5121+5124+5125+5131 +51 +5151 +5152+ +5161 +5162+5171+5172+550+5601) DIN CARE :

032

3,358,855.00

2,508,141.00

9

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PREADERARE (CT.515)

033

84.00

0.00 i

10

TOTAL (ÎN BAZE CASH) (RD.32+35)

036

3,358,855.00

2,508,141.001

11

TOTAL ( ÎN BAZE ACCRUAL)( RD.36+37)

038

3,358,855.00

2,508,141.001

12

DISPONIBILITĂȚI ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE AFLATE LA ALTI REZIDENT! (TERTI) (CT 461+2678)

051

67,959.00

50,740.00

13

TOTAL (ÎN BAZE CASH) ( RD.5 1)

052

67,959.00

50,740.00

14

ACȚIUNI COTATE DEȚINUTE DE AUTORITATILE LOCALE LA OPERATORII ECONOMICI (CT.2601-2961) (S1 1)

123

12,015,266.00

0.00

15

TOTAL (LA VAL. CTB NETA LA VALOAREA DE INTRARE MAI PUȚIN AJUSTĂRILE CUMULATE PENTRU PIERDEREA DE VALOARE) (RD. 123+124+125)

126

12,015,266.00

000

16

ACȚIUNI NECOTATE DEȚINUTE DE AUTORITATILE LOCALE LA OPERATORII ECONOMICI (CT.2602-2961)(S11)

131

0.00

12,615,432.00

17

TOTAL (LA VALOAREA CONTABILA NETA (LA VALOAREA DE INTRARE MAI PUȚIN AJUSTĂRILE CUMULATE PENTRU PIERDEREA DE VALOARE)(RD 131 + 132+133)

134

0.00

12,615,432.00

1

18

1 CREANȚE COMERCIALE NECURENTE LEGATE DE LIVRĂRI DE BUNURI SI SERVICII DE CĂTRE AUTORITATILE LOCALE SAU DE INSTITUT!! SUBORDONATE ACESTORA (CT.41 12+4118+4612-4912-4962). TOTAL <RD. 158+159+160+164) DIN CARE:

157

78,799.00

77,807.00

19

-DE LA POPULAȚIE

158

6,757.00

6,883.00

0

-DE LA OPERATORI ECONOMICI (Sil),

159

72,042.00

70,924.00

21

CREANȚE COMERCIALE CURENTE SI AVANSURI LEGATE DE LIVRĂRI DE BUNURI SI SERVICII DE CĂTRE AUTORITATILE LOCALE SAU DE INSTITUTE SUBORDONATE ACESTORA (CT.232+234+409+4111+4118+413+418+46114911-4961). TOTAL (RD. 166+167+168+172)

165

2,245,644.00

6,358,096 OOI

1 Rând

Denumire

Cod

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul 1 i perioadei      ,

DIN CARE DE LA :

------ —1

1

22

-DE LA POPULAȚIE

166

368,059.00

.....-   ■ 1

] 94,825 W

23

-DE LA OPERATORI ECONOMICI (Sil),

167

1,680,481.00

■ .......i

5,943,362.00!

L-2-4..

-DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE, DIN CARE: (RD 169+170+171}

168

197,104.00

219,909 00Î

, .25

- ADMINISTRAȚIA LOCALA (SI313)

170

6,331 00

4,801.00!

i 26

-ASIGURĂRI SOCIALE (SI314)

171

--

190,773 00

215,108.00

27

1 CREANȚE ALE BUGETULUI LOCAL (CT.464-497). TOTAL (RD.l 77+178+179+183), DIN CARE:

176

17,961,938.00

25,485,944.00-

28

-DE LA POPULAȚIE

177

7,219,062.00

8,806,745.00’

29

-DE LA OPERATORI ECONOMICI (SI 1),

178

10,742,876.00

-----------------------------------------------------------------------------------------1

16,679,199.00

30

TOTAL CREANȚE (RD. 176+184)

185

17,961,938.00

25,485,944.00

31

SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATEA DE CERTIFICARE SI PLATA, AUTORITĂȚILOR DE MANAGEMENT SI AGENȚIILE DE PLAT!

REPREZENTÂND FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (CT.4583.1)

191

0.00

28,739.00?

32

SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATEA DE CERTIFICARE SI PLATA, AUTORITĂȚILOR DE MANAGEMENT SI AGENȚIILE DE PLĂTI REPREZENTÂND FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT (CT.4583.2)

192

0.00

----------------------------------------------------------------------’

41.600.00j

33

SUME DATORATE TERȚILOR REPREZENTÂND GARANȚII SI CAUȚIUNI AFLATE ÎN CONTURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE (CT.4281+

462) TOTAL (RD.20+205+206) DIN CARE

203 •

439,125.00

373,167.00

! M

- SALARIATILOR (SI43)

204 •

439,060.00

373,118.00

1

?5

- OPERATORILOR ECONOMICI (Sil)

205

65.00

49.001

36

CREDITE PE TERMEN LUNG PRIMITE (CONTRACTATE, GARANTATE, ASIMILATE, ETC.) DE INSTITUȚIILE PUBLICE LOCALE (CT. 1622+1632+1 642+1672). TOTAL (RD.287+288+289+289.1) DIN CARE ACORDATE DE :

286

178,902,717.00

----------------------------------------------------------------------------------------1

169,069,104.00;

i

37

-ALT! REZ1DENTI (SI23,SI24,S125)

288

51,393.00

8,528.00;

38

-NEREZIDENTI (S21.S22)

289

178,851,324.00

169,060,576.00i

39

TOTAL (ÎN BAZE CASH)(RD.286)

290

178,902,717.00

169,069,104 001

40

DOBÂNZI DE PLĂTIT AFERENTE CREDITELOR PE TERMEN LUNG PRIMITE (CONTRACTATE GARANTATE, ASIMILATE, ETC.) DE INSTITUȚIILE PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA (CT.i682+1683+ i684+1685+1687) TOTAL (RJD.292+293+294+294.1) DIN CARE ACORDATE DE.

291

2,024.00

117,806,972.00!

1

41

-ALTI REZIDENTI ( S 123, S124, S125)

293

2,024.00

240.00

42

-NEREZIDENTI (S21.S22)

294

0.00

117,806.732.00

43

TOTAL DOBÂNZI DE PLĂTIT (RD.291)

295

2,024.00

117,806,972.00

44

TOTAL (ÎN BAZE ACCRUAL)(CASH-rDOBANZI) (RD.290+295)

296

178,904,741.00

286,876,076 00

45

DATORII COMERCIALE NECURENTE LEGATE DE LIVRĂRI DE BUNURI SI SERVICII (CT.401+403+4042+405+4622). TOTAL (RD 313+3 14+31 8+3 19) DINCARE CĂTRE :

312

44,568.00

96,745.00

46

-OPERATORI ECONOMICI (Sil)

313

44,568.00

96,745.00

1 L

DATORI! COMERCIALE CURENTE SI AVANSURI LEGATE DE LIVRĂRI DE BUNURI SI SERVICII (CT 401+403-4041-405+408 +419+4621).

TOTAL (RD.321+322+326+327) DIN CARE CĂTRE :

320

14,701,816.00

5,097,885.00

i

| 48

-OPERATORI ECONOMICI (SI 1)

321

14,622,879.00

5,020,697.00!

Land

Denumire

Cod

Sold la Începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

<9

-INSTITUT!! PUBLICE, DIN CARE (RD.323+324+325):

322

4,586 00

31,431.001

30

-ADMINISTRAȚIA LOCALA (SI313)

324

4,586.00

31,431.00,

51

-ALTI REZIDENTI (S123,S124,S125)

326

74,351.00

45,757.00

52

DATORILE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA CĂTRE BUGETE (CT. 4423+431+437+4428 +444+446+4481)

331

4,693,542.00

4,413.586.00

53

SALARIILE ANGAJATILOR (CT 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)

332

5,792,917 00

4,725,648 00

54

ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE (CT.4272 + 4273+429+438)

333

514,696.00

.....-■■■■■     1

375,501 00!

55

TOTAL (RD.331+332+333+334)

335

11,001,155.00

9,514,735.00

56

AVANSURI PRIMITE DE INSTITUT!! PUBLICE-BENEFICIARI FINALI-REPREZENTAND PREFINANTARE PENTRU PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (CT.4585 )

341

0.00

50,000.00

57

PLĂTI RESTANTE ALE INSTITUTELOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA -PLĂTI RESTANTE (REPREZENTÂND DATORII NEACHITATE LA TERMEN) DIATIUNI COMERCIALE (CT.401+403+404+405+462). TOTAL (RD. 1+347+351+3 52), DIN CARE CĂTRE:

346

4,552,044.00

0.00

58

-OPERATORI ECONOMICI (SI 1)

346.1

4,552,044.00

0.00:

59

TOTAL (RD.346+353+354+355+356+360+364)

375

4,552,044.00

Președinte Hermann


erold


Contrasemnează Secretar

Nistor/Dorin Ilie

Anexa nr. 10 la HCL nr. /$£> /2O11

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - Venituri la data de 31/12/2010

cod 20

-Lei-

Denumirea indicatorilor

1

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare trimestriale / definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7 |

TOTAL VENITURI

00.01

20.493.332

24.497.799

17 481.047

483.931

16.997.116

13.222.211

10.228

4.248.6081

I. VENITURI CURENTE

00.02

20.493.332

24 497.799

17.481.047

483.931

16.997.116

13.222.211

10.228

4 243.608ț

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

20.493.332

24.497.799

17.481.047

483.931

16.997.116

13.222.211

10.228

4.248.6081

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

1.049.490

1.061.490

252.335

108

252.227

252.335

0

°i

Venituri din proprietate

30.15

1.049.490

1.061.490

252 335

108

252.227

252.335

____________0

1 oi

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.15.05

1.039.490

1.051.490

252.335

108

252.227

252.335!

0

oi

Alte venituri din proprietate

30 15.50

10.000

10.000

0

0

0

0

?

J

02. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

19 443.342

23.436.309

17.228.712

483.823

16.744.889

12.969 876

10 228

4.248.608

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.15

19.187.342

23.263.809

17.214.097

473.595

16.740.502

12.965.489

0

4.248.608

Taxe si alte venituri in invatamant

33.15.05

1 630.660

1.648.660

1.078.593

250.151

828 442

705.646

0

372 945

Venituri din prestări de servicii

33.15.08

355.531

355.531

120.289

99.141

21.148

116.827

0

3.462

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.15 13

531 900

531.900

417.936

C

417 936

417.936

0

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine.

33.15.14

5.930.150

6.029.150

2.986.643

13.667

2.972 976

2.977.710

C

8.933

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.15.16

621.000

621.000

309.515

25.391

284 124

296.599

0

12.916

Venituri din organizarea de cursuri de calificaresi conversie profesionala,specializare si perfecționare

33.15.17

185.000

181 OOC

77.208

0

77.208

73.488

c

3 720

Venituri din serbări si spectacolescolare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.15 19

13.00C

13. OOC

C

0

0

0

c

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.15.21

9.321.101

13.096.334

11 763.912

85.245

11.678.667

7.917.28C

c

3 846.632

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.15.50

599 OOC

639.389

312.156

c

312 156

312.156

c

oi

!............. ' - '

i                         Denumirea indicatorilor

1

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare trimestriale / definitive

Drepturi constatate

încasau realizate

Stingeri pe alte cai decât incasa ri

Drepturi i constatate i de încasat :

l_

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

1

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate de la bugetul de stat

33.15.30

0

134.000

134.000

0

134.000

134.000

0

I

Venituri din cercetare

33.15.20

0

13.845

13.845

0

13.845

13 845

0

Amenzi, penalitati st confiscări

35.15

110.000

110.000

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.15.50

110.000

110.000

0

0

0

0

Q

Diverse venituri

36.15

62.500

62.500

4 387

0

4.387

4.387

Alte venituri

36.15.50

62.500

62.500

4 387

0

4.387

4.387

■ j

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.15

84.000

0

10.228

10.228

0

10.228

Donații si sponsorizări

37.15.01

84.000

0

10.228

10.228

0

10.228

________d

Președinte Hermann GeroldContrasemnează Secretar NistoXporin Ilie

Centraliza:


ANEXA 10


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - Cheltuieli la data de 31/12/2010

Președinte


Hernianif Gerold


cod 21____________________________________________________________________________________________i______________________________________________________Lei-

DENUMIREA INDICATORILOR")

Cod indicator

Credite de Angajament

Credite bugetare

Angajamente, bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

1

i

inițiale

trimestriale/ definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7          i

TOTAL CHELTUIELI

49.15

655.000

22 601.969

25.951 436

15.436.354

15.436.354

12.163.778

3.272.576

1 2 850.460

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

53.15

655.000

22.601.969

25 951.436

15.436.354

15.436.354

12.163.778

3.272.576

12.850.460

Invatamant

35 15

o

10.175.800

10.306.800

4 407.522

4.407.522

4.232.714

174.808

4.616.883

Invatamant preșcolar si primar

55.15.03

5.038.800

5 138.800

2.364 856

2.364.856

2.364.856

0

2 345.5571

Invatamant preșcolar

55 15.03.01

4.895.250

4.995.250

2 344.66^

2.344.662

2.344 662

0

1

2.325.7711

Invatamant primar

55.15.03.02

0

143.550

143.550

20.194

20.194

20 194

0

19.786Î

Invatamant secundar

65.15.04

0

3.556.150

3.559.150

1.277.062

1.277.062

1 156 815

120.247

1 4 76 558|

Invatamant secundar inferior

55.15.04.01

0

1.780.810

1.783.810

598.089

598.089

586.146

11.943

696.823

Invatamant secundar superior

55.15.04.02

_____________0

1.124.140

1.124.140

422.500

422.500

369.893

52.607

558.890j

Invatamant profesional

55.15.04.03

0

651.200

651.200

256.473,

256.473

200.776

55 697

----------------------------------------------------------------------------------1

220.845!

Invatamant postliceal

55.15.05

0

383.450

411 450

223.347

223.347

174.104

49.243

I

226 769j

Servicii auxiliare pentru educație

65.15.11

0

1.197.400

1.197 400

542.257

542.257

536.939

5.318

567.999!

Internate si cantine pentru elevi

65.15.11.03

0

1.197.400

1 197.40C

542.257

542.257

536.939

5.318

567.999

Sanatate

56.15

655.000

11.894.269

15.112.736

10.666.029

10.666.029

7.568.261

3 097.768

7.839.094

Servicii medicale in unitati cu paturi

66.15.06

655.000

11.894 269

15.112.736

10.666.029

10.666.029

7 568.261

3.097 768

7 839.094

Spitale generale

56.15.06.01

655.000

11.894.269

15.112.736

10.666.029

10.666 029

7.568.261

3.097.768

7.839.094

Asigurări si asistenta sociala

58.15

0

531.900

531.900

362.803

362.803

362.803

0

394 483Î

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.15.04

0

531.900

531.900

362.803

362.803

362.803

394 483|

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Contrasemp<îfză SecF^tar NistofrDdrin llie

Anexa nr. Q la HCL nr. (a /201 1

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VEN. PROPRII SI SUBVENȚII (de subordonare locala)- Venituri la data de 31/12/2010

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

i

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare trimestriale ! definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care.

din anii precedenti

din anul curent

I                                 A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI

00.01

49.450.500

43.205.470

41.275.084

1.000

41.274.084

41.275.084

0

0

ll. VENITURI CURENTE

00.02

8.830 000

11.180 220

9.674 178

1.000

9.673.178

9.674.178

0

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

8.830.000

11.180.220

9.674 178

1.000

9.673.178

9.674.178

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

1.470.000

1 750.100

1.800.485

1.800 485

1.800.485

0

“Venituri din proprietate

30.10

1.470.000

1.750.100

1.800 485

1 800.485

1.800.485

0

__________d

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

1.470.000

1.750.100

1.800.485

1 800.485

1.800.485

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

7.360.000

9.430.12C

7.873 693

1.000

7.872 693

7.873.693

d

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

6.955.000

8.226.940

6.696.564

1.000

6.695.564

6696.564

d

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

5.170.000

4.415.000

3.030.643

3.030 643

3.030 643

q

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

100.000

100.000

13.203

0

13.203

13.203

0

o

Venituri din serbări si spectacolescolare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

380.000

2.256.940

2.201 581

0

2.201.581

2.201.581=

0

J

_

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.305.000

1.455.000

1.451.137

1.000

1.450.137

1.451.137

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10

15.000

150.000

149.617

0

149.617

149.617

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

15.00C

150.000

149.617

______________d

149.617

149.617

c

0

IDiverse venituri

36.10

390.000

602.600

585.954

0

585.954

585.954

0

d

Alte venituri

36.10.50

390.000

602.600

585.954

0

585.954

585.954

0

c

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0

450.580

441.558

441.558

441.558

0

0

Donații si sponsorizări

37.10.01

c

450.58C

441.558

441.558

441.558

0

0

|IV. SUBVENȚII

00.17

40.620.50C

32.025.25C

31 600.906

0

31 600 906

31 600 906

n

(SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

40.620.50C

32.025.25C

31.600.906

0

31.600.906

31.600.906

I                            c

o

(SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

|    40.620 50C

[    32.025.25C

31.600.906

0

31.600.906

31.600.906

ol                  0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare trimestriale i definitive

Drepturi constatate

Incasari reaiizate

Stingeri pe a!ie cai decât incasari

I

Drepturi j constatate i de incasa'. ■

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

40.620.500

32.025.250

31.600.906

_______________9

31.600.906

31.600.906

0

0

Președinte


Seeietar


Hermann Geroid

n

MstoMJorin Ilie

Centralizat

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VEN. PROPRII SI SUBVENȚII (de subordonare locala)- Cheltuieli la data de 31/12/2010

cod 21________________________________________________________________________________________.Lei.

DENUMIREA INDICATORILOR")

i

I

Cod indicator

Credite de Angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente iegale de plătit

Cheltuieli i

efective i

I

inițiale

trimestriale/ definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

TOTAL CHELTUIELI

49 10

590.000

49.450.500

43.205.470

41.352.485

41 352 485

41 174.572

177.913

45 931 4941

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0

1.275.000

981.900

898.243

898.243

898.243

0

896.852

Alte servicii publice generale

54.10

0

1.150.000

860.000

848.649

848.649

848 649

0

847 186

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10.10

0

1.150.000

850.000

848 649

848.649

848.649

o

847.1861

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55 10

0

125.000

121.900

49.594

49.594

49.594

c

49.6661

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59 10

6.332.500

4.705.110

4.656 870

4.656.870

r

4.656.870

0

4.946.284)

Ordine publica si siguranța naționala

61.10

0

6.332.500

4.705.110

4.656.870

4 656.870

4.656.870

0

4.946.284-

Ordine publica

61.10.03

0

6.332.500

4.705.110

4.656.870

4 656 870

4.656.870

0

4.946.284

Politia comunitara

51.10.03.04

6.332.500

4.705.110

4.656.870

4.656.870

4.656.870

0

4.946 284

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIALCULTURALE

63 10

590.000

24.560.000

24.079.830

23.789.683

23.789.683

23.670.629

119.054

25 019.472

Sanatate

66.10

0

170.000

170.000

170.000

170.000

0

164 777

Servicii medicale in unitati cu paturi

56 10.06

0

170.000

170.000

170.000

170.000

0

164.777!

164.777^

Spitale generale

56 10.06.01

0

0

170.000

170.000

170.000

170.000

0

Cultura, recreere si religie

67.10

590.000

24.560.000

23.909.830

23.619 683

23.619.683

23.500.629

119.054

----------------------------------------------------------------------------------1

24.854 695*

Servicii culturale

67.10.03

_d

20.400.000

20.478.850

20.348.791

20 348 791

20.229.737

119 054

20 943.073

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

12.300.000

13.565.750

13 552.995

13.552.995

13.433.941

119.054

13.440 963

Case de cultura

57.10.03.06

0

8.100.000

6.913.100

6.795.796

6.795.796

6.795.796

0

7.502.1 10

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii sireligiei

67.10.50

590.000

4.160.000

3.430.980

3 270.892

3.270.892

3.270.892

0

3.911.622

Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

0

16.803.000

13.058.330

11.629.712

11.629.712

1 1.570.853

58 859

14 673.391

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

0

16.803.00Cl

13.058.330

11.629.712

11.629.712

11 570.853

58 859

14.673.391;

Alte servicii In domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0

16.803.000

13.058.330

11.629.712

11.629.712

11.570.853

58.859

14 673.39 i

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.10

o

480.000

380.300

377.977

377.977

377.977

395.49^

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

J83.10

0

480.000

380.300

377.977

37 7.977

377.977

0

395,495

:        Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83 10.03

0

480.000

380.300

377.977

377.977

377.977

0

395 495j

DENUMIREA iNDICATORILOR*}

Cod indicator

Credite de Angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legaie de p'atit

Cheltuieli , efective.

inițiale

trimestriale/ definitive

A

____B____

1

2

3

4

5

6=4-5

7

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.10.03.30

C

480.000

380.300

377.977

377.977

377.977

0

395.495

Nota: Se detaiiaza pe structura ctasificatiei economice (Anexa 7)

Președinte


HerinannXîerold


Contrasemnează Seprftar

Nisttfr Dorin Ilie


Anexa ur. la HCL nr. / 9 ^•20.11

CONTUL DE EXECUȚIE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL - Venituri la data de 31/12/2010

Președinte


Hermann


erold


Contraseprfiează

S^efetar NișKirJDorin Ilie


cod 20_____________________________________________________________________________________________________.[_ ei-

l                         Denumirea indicatorilor

i

Coc indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare trimestriale / definitive

Drepturi constatate

incasari 'ealizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi I constatate i de incasat

Total, din care.

din arm precedent!

din anui curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7 |

[total venituri

00.01

651.000

651 000

9.507 915

0

9.507.91Ș

9.507.915

0

_cj

VENITURI CURENTE

00.02

651.000

651.000

9.507.915

9.507.915

9.507 915

0

J

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

651.000

651.000

9.507.915

0

9.507.915

9.507 915

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

651.000

651.000

9.507.915

0

9.507.915

9 507.915

0

u

■Diverse venituri

136.11

651.000

651.000

9.507.916

9.507.915

9.507.915

0

Taxe speciale

36.11.06

200 000

200.000

162.807

162.807

162.807

0

0

Fond de risc

36.11.09

450.000

450.000

162.825

0

162.825

162.825

0

Fond de rulment

36.11 10

1.000

1.000

9 182.283

_______________9

9.182.283

9.182.283

0

Centralizat


ONTUL DE EXECUȚIE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL - Cheltuieli la data de 31/12/2010

Președinte

Hermanr^Geroldcod 21_____________________________________________________ - Lei -

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de Angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătii

Cheltuieli j efective

inițiale

trimestriale/ definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

TOTAL CHELTUIELI

49.11

1.650.000

1.650.000

164.973

164.973

164.973

0

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.11

1.650.000

1.650.000

164 973

164.973

164.973

0

oi

Autoritati publice si acțiuni externe

51.11

650.000

650.000

164.3731

164.973

164.973

0

q

Autoritati executive si legislative

51.11.01

650.000

650.000

164.973

164.973

164.973

0

J

Autoritati executive

51.11.01.03

650.000

650.000

164.973

1 64 973

164.973

d

q

Alte servicii publice generale

54.11

1.000.000

1.000.000

0

0

0

0

o

Fond de rulment

54.11.08

0

1 000.000

1.000.000

0

0

0

_____________9

__________d

Nota: Se cetaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Contrasenrffează

Seefetar Niș#$r'i)oriii Ilie