Hotărârea nr. 195/2011

HOTĂRÂREA NR.195 privind revocarea H.C.L. nr. 302/2004

.JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.195

privind revocarea H.C.L, nr. 302/2004

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința ordinară din data de 26.05.2011,

Analizând raportul nr.31542/2011, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind revocarea H.C.L. nr. 302/2004,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze econom ico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul dispozițiilor art 62 alin. (1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale art. 36 alin (1) și alin.(2) precum și ale art. 45 alin (I) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Se aprobă revocarea H.C.L. nr. 302/2004 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unui imobil - teren fără construcții- proprietatea privată a municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Școala de înot FN cu destinație: construire “ Centru de recuperare “.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata în Sibiu, la data de 26.05.2011.

Președinte


Hermanfa Gerold


A Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie