Hotărârea nr. 194/2011

HOTĂRÂREA NR.194 privind atestarea la domeniul public al Municipiului Sibiu si transmiterea în administrarea Teatrului National “Radu Stanca” din Sibiu a imobilului – teren cu constructii - Agentie teatrală , proprietatea publică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.194

privind atestarea la domeniul public al Municipiului Sibiu si transmiterea în administrarea Teatrului National “Radu Stanca” din Sibiu a imobilului - teren cu construcții - Agenție teatrală , proprietatea publică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 26.05. 2011,

Analizând raportul nr. 31543/2011, prezentat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune atestarea la domeniul public al Municipiului Sibiu si transmiterea în administrarea Teatrului National “Radu Stanca” din Sibiu a imobilului - teren cu construcții - Agenție teatrală , proprietatea publică a Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 135 (5) din Constituția României, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. “c”; art. 45 alin. (3) ; art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 , privind administrația publică locală , republicată , cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se atesta apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren cu construcții, în suprafața de 433 mp , situat în Sibiu, Str. N.Bâlcescu , Nr.17, identificat în CF Sibiu nr.7395 , nr. top 56 / I.

Art.2. - Se aprobă transmiterea în administrarea Teatrului National “Radu Stanca” din Sibiu a imobilului - teren cu construcții , proprietatea publica a Municipiului Sibiu, în suprafață de 433 mp, situat în Sibiu, Str. N.Bălcescu, Nr.17, identificat în CF Sibiu nr.7395 cu nr. top 56/1.

Art.3. Se aprobă Contractul de administrare - cadru , care va fi încheiat între Municipiul Sibiu , în calitate de proprietar si Teatrul National “Radu Stanca” din Sibiu în calitate de administrator , pentru Agenția teatrală situată în Sibiu, Str. N. Bălcescu , Nr.17, conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata în Sibiu, la data de 26.05.2011.

Președinte  HermannIGeroldContrasemnează Secretar

Nistor ^orin Ilie

Județul Sibiu

Anexa 1 la HCL nr. 194/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr............./.............2011

Art. 1. Părțile

MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, Str.Samuel Brukenthal, Nr. 2, reprezentat prin Primar Klaus Wcrner lohânnis, în calitate de proprietar

Ș»

Teatrul National „Radu Stanca” din Sibiu - reprezentată prin director general Constantin Chiriac, cu sediul în Sibiu, B-dul C. Coposu, Nr.2, având codul fiscal 4556190, cod IBAN R071TREZ5765010XXX000310,

telefon 0269 -21.00.92, în calitate de administrator.

în temeiul H.C.L. nr........../.........2011 s-a încheiat prezentul contract.

Art. 2. Obiectul contractului

Transmiterea în administrarea Teatrului National “Radu Stanca” din Sibiu a imobilului teren cu construcții , în suprafață de 433 mp , proprietatea publică a Municipiului Sibiu , situat în Sibiu, Str. N.Bâlcescu, Nr.17, identificat conform Extrasului CF Sibiu nr.7395 , nr. top 56 /1.

Art. 3. Drepturi și obligații

3.1 .Drepturile proprietarului

a - să ceară revocarea dreptului de administrare, în cazul în care administratorul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract.

  • 3.2. Drepturile administratorului

a - să i se asigure de către proprietar folosința bunului pe toată durata contractului.

  • 3.3. Obligațiile administratorului

a - să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestora;

b - să folosească lucrul potrivit destinației lor;

c - să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinței acestuia, inclusiv utilitățile consumate, ncavând dreptul să ceară restituirea acestora de la proprietar;

d - să restituie bunul primit în administrare la data încetării contractului;

c - administratorul nu are dreptul să închirieze, concesioneze, să transmită în comodat folosința bunului sau să dispună în orice alt mod de acesta, decât cu acordul proprietarului.

Art. 4. încetarea contractului

a) în cazul în care administratorul nu respectă profilul de activitate prevăzut în contract, proprietarul are dreptul să rezilieze unilateral contractul după 15

zile de la data la care administratorul a fost înștiințat oficial asupra nerespcctării art.2 din prezentul contract.

  • b) Administrarea poate înceta prin acordul scris al părților.

  • c) In cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale.

  • d) în situația în care pentru nevoi de interes public imobilul va fi destinat altor scopuri, contractul este reziliat de drept de către proprietar, cu condiția înștiințării administratorului cu 30 dc zile înainte .


Art. 5. Forța majoră


Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorcspunzătoarc sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

Art. 6. Soluționarea litigiilor

Orice litigiu în legătură cu prezentul contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.


Prezentul contract s-a încheiat astăzi...........................în 2 (două) exemplare.


Proprietar,

Primar,

Director Economic,

Șef Serv.Juridic,

Șef Serv.Patrimoniu,


Administrator,

Teatrul National “Radu Stanca” Sibiu Director General

Director Economic,


Președinte


HermanmGerold


Contrasemnează

Secrejar Nistor Dforin Ilie