Hotărârea nr. 193/2011

HOTĂRÂREA NR.193 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor –terenuri identificate în C.F.111050 Sibiu, nr.top 4231 şi C.F. 111816 Sibiu, nr.top.4233, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Reşiţa

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.193

privind reglementarea situației juridice a imobilelor -terenuri identificate în C.F.l 11050 Sibiu, nr.top 4231 și C.F. 111816 Sibiu, nr.top.4233, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Reșița

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 31541/2011, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilelor-terenuri identificate în C.F. 111050 Sibiu, nr.top 4231 și C.F. 111816 Sibiu, nr.top.4233, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Reșița,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c“, ale art. 120 alin.(l) și (2), precum și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare .republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă radierea înscrierilor privitoare la proprietate pentru imobilul identificat în CF 111816 Sibiu (nr.CF vechi 11905), nr.top 4233, respectiv:

adnotarea Ministerul de Război;

- restricțiunea ca imobilul de sub Al are destinația dc a servii pentru grădini de zarzavat pentru unitățile armatei de uscat din Sibiu;

Art.2. - Se aprobă alipirea imobilelor identificate în CF 111050 Sibiu (nr.CF vechi 6169), nr.top 4231-arabil, în suprafață de 20.865 mp. și C.F.l 11816 Sibiu (nr. C.F. vechi 11905), nr.top.4233- arabil în suprafață de 30.899 mp., reținându-se nr. top 4233, nr.cadastral 112476, în suprafață de 51.764 mp., concomitent cu schimbarea ramurii de cultură din arabil în teren de construcții, conform situației actuale.

Art.3. - Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului-teren de construcții în suprafață de 51.764 mp.,situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Reșița, identificat cu nr.top 4233, nr.cadastral 112476;

Art.4. - Se aprobă inițierea procedurii pentru modificarea poziției nr.386 din anexa nr.2 la H.G. nr.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul modificării denumirii și elementelor de identificare, astfel:

-teren de construcții cartier Reșița, în suprafață de 51.764 mp., nr.top.4233, nr.cadastral 112476.

Art.5. - Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art.4 din prezentul raport.

Art.6. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata în Sibiu, la data de 26.05.2011.

PreședinteContrasemnează

Secretar

NistoP Dorin Ilie