Hotărârea nr. 192/2011

HOTĂRÂREA NR.192 privind dezlipirea imobilului-loc de casă, situat în Sibiu, B-dul Vasile Milea-identificat în CF 111007 Sibiu, nr.cadastral 111007, în opt corpuri funciare distincte, având destinaţia de teren de joacă, parcare şi alei betonate

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR..192

privind dezlipirea imobilului-Ioc de casă, situat în Sibiu, B-dul Vasile Milea-identificat în CF 111007 Sibiu, nr.cadastral 111007, în opt corpuri funciare distincte, având destinația de teren de joacă, parcare și alei betonate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 31411/2011, prin care sc propune dezlipirea imobilului-Ioc de casă, situat în Sibiu, B-dul Vasile Milea-identificat în CF 111007 Sibiu, nr.cadastral 111007, în opt corpuri funciare distincte, având destinația de teren dejoacă, parcare și alei betonate,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c“, ale art. 120 alin.(l) și (2), precum și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare ,republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Se aprobă dezlipirea imobilului identificat în C.F. 111007 Sibiu, provenit din conversia de pe hârtie a C.F. nr.15659 (nr.topografic vechi 1110/1/1), nr.cadastral 111007, în suprafață de 2218 mp, în opt corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico-juridicc înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 19612/08,04,2011, vizată în data de 21.04.2011, după cum urmează:

-nr.cadastral 111007/1 ( nr.cad.nou 112300)- loc de casă - în suprafață de 425 mp., concomitent cu schimbarea categoriei de folosință a imobilului din loc de casă în parcare.

  • - nr.cadastral 111007/2 ( nr.cad.nou 112301)-loc de casă- în suprafață de 83 mp., concomitent cu schimbarea categoriei de folosință a imobilului din loc de casă în alee betonată.

  • - nr.cadastral 111007/3 ( nr.cad.nou 112302)-loc de casă- în suprafață de 30 mp., concomitent cu schimbarea categorici de folosință a imobilului din loc de casă în alee betonată.

  • - nr.cadastral 111007/4 ( nr.cad.nou 112303)-loc de casă- în suprafață de 112mp., concomitent cu schimbarea categoriei de folosință a imobilului din loc de casă în alee betonată.

  • - nr.cadastral 111007/5 ( nr.cad.nou 112304)-loc de casă- în suprafață de 746 mp., concomitent cu schimbarea categoriei de folosință a imobilului din loc de casă în alee betonată.

  • - nr.cadastral 111007/6 ( nr.cad.nou 112305)-loc de casă- în suprafață de 69 mp., concomitent cu schimbarea categoriei de folosință a imobilului din loc de casă în alee betonată.

  • - nr.cadastral 111007/7 ( nr.cad.nou 112306)-loc de casă- în suprafață de 714 mp., concomitent cu schimbarea categoriei de folosință a imobilului din loc de casă în teren de joacă.

  • - nr.cadastral 111007/8 ( nr.cad.nou 1 12307)-loc de casă- în suprafață de 39 mp., concomitent cu schimbarea categoriei de folosință a imobilului din loc de casă în alee betonată.

Art.2. - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilelor situate în intravilanul Municipiului Sibiu, identificate astfel:

-parcare B-dul General Vasile Milea ( zona PECO), în suprafață de 425 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/1 ( nr.cad.nou 112300).

-alee betonată B-dul General Vasile Milea ( zona PECO), în suprafață de 83 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/2 ( nr.cad.nou 112301).

-alee betonată B-dul General Vasile Milea (zona PECO), în suprafață de 30 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/3 ( nr.cad.nou 112302).

-alee betonată B-dul General Vasile Milea ( zona PECO), în suprafață de 112 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/4 ( nr.cad.nou 112303).

-alee betonată B-dul General Vasile Milea ( zona PECO), în suprafață de 746 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/5 ( nr.cad.nou 112304).

-alee betonată B-dul General Vasile Milea (zona PECO), în suprafață de 69 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/6 ( nr.cad.nou 112305).

-teren de joacă - B-dul General Vasile Milea ( zona PECO), în suprafață de 714 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/7 ( nr.cad.nou 1 12306).

-alee betonată B-dul General Vasile Milea ( zona PECO), în suprafață de 39 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/8 ( nr.cad.nou 112307).

Art.3.- Se aprobă inițierea procedurii pentru:

-modificarea poziției nr.235 din anexa nr.2 la H.G. nr.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul modificării elementelor de identificare a bunului -“Teren de joacă“, astfel:

- Teren de joacă B-dul General Vasile Milea (zona PECO) - în suprafață de 714 mp. identificat cu nr.cadastral 111007/7 (nr.cad.nou 112306).

  • - completarea anexei 2 la H.G. nr.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu cu șapte poziții noi, având următoarele elemente de identificare:

-parcare B-dul General Vasile Milea ( zona PECO), în suprafață de 425 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/1 (nr.cad.nou 112300).

-aice betonată B-dul General Vasile Milea (zona PECO), în suprafață de 83 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/2 ( nr.cad.nou 112301).

-alee betonată B-dul General Vasile Milea ( zona PECO), în suprafață de 30 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/3 (nr.cad.nou 112302).

-alee betonată B-dul General Vasile Milea (zona PECO), în suprafață de 112 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/4 ( nr.cad.nou 112303).

-alee betonată B-dul General Vasile Milea (zona PECO), în suprafață de 746 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/5 ( nr.cad.nou 112304).

-alee betonată B-dul General Vasile Milea ( zona PECO), în suprafață de 69 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/6 ( nr.cad.nou 112305).

-alee betonată B-dul General Vasile Milea ( zona PECO), în suprafață de 39 mp., identificată cu nr.cadastral 11 1007/8 ( nr.cad.nou 112307).

Art.4 Se aprobă completarea contractului de administrare nr.21/2004, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu o poziție nouă, care va avea următoarele clemente de identificare:

-parcare B-dul General Vasile Milea ( zona PECO), în suprafață de 425 mp., identificată cu nr.cadastral 111007/1 (nr.cad.nou 112300).

Art.5. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011

Președinte Hernnann lîerold


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Iii