Hotărârea nr. 191/2011

HOTĂRÂREA NR.191 privind aprobarea documentaţiei PUD „Construire complex comercial, centru de afaceri şi locuinţe”, în Sibiu str. Dobrun FN Beneficiar SC EURO IMOB INTERNATIONAL SRL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.191

privind aprobarea documentației PUD „Construire complex comercial, centru de afaceri și locuințe”, în Sibiu str. Dobrun FN

Beneficiar SC EURO IMOB INTERNATIONAL SRL

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 26.05.2011,

Analizând raportul nr.31421/2011 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea „PUD - Construire complex comercial, centru de afaceri și locuințe”, în Sibiu str. Dobrun FN, conform proiect nr. 15/2010, elaborat de SC BNM Arhitecți, arh. loan Brad, pe un teren proprietate particulară SC Euro Imob SRL Sibiu conform extras CF Sibiu nr. 100205 , nr. top 3676/1/1, în suprafață de 5846 mp, respectiv proprietatea SC Medieval Hotels SRL Sibiu, conform extras CF Sibiu nr. 100230, nr. top 3662/1/2/7/1/2/1, 3662/1/2/7/1/1/1/1/2/1, în suprafață de 1799 mp, suprafață totală a terenului edificabil fiind de 7645 mp.,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/201 1 precum și H.G nr. 525/1996- Regulamentul General de Urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, art. 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare ,

II O T Ă RĂ Ș T E :

Art. 1- Se aprobă documentația „PUD - Construire complex comercial, centru de afaceri și locuințe”, în Sibiu str. Dobrun FN, conform proiect nr. 15/2010,elaborat de SC BNM Arhitecți, arh. loan Brad, pe un teren proprietate particulară SC Euro Imob SRL Sibiu conform extras CF Sibiu nr. 100205 , nr. top 3676/1/1, în suprafață de 5846 mp, respectiv proprietatea SC Medieval Hotels SRL Sibiu, conform extras CF Sibiu nr. 100230, nr. top 3662/1/2/7/1/2/1, 3662/1/2/7/1/1/1/1/2/1, în suprafață de 1799 mp, suprafață totală a terenului edificabil fiind de 7645 mp.

Art.2- Având în vedere că indicii urbanistici au fost calculați raportat la suprafața studiată și în raport cu mobilarea propusă pe parcelă , se instituie interdicția de a se interveni cu noi documentații cadastrale pe parcelă : de dezlipire, cu solicitări privind modificarea regimului de înălțime, respectiv a suprafeței construite, conform art. 31 indice 1 și Anexa nr. 2 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările aduse prin OG. Nr. 27/2008.

Art.3- Lucrările de racordare respectiv branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia. Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525 / 1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Art.4- Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

  • a. Regimul de înălțime calculat pentru cota de referință (C.R.), care este egală cu cota străzii Dobrun va fi: pentru parcela cu nr. top 3676/1/1: Hmax.9,60 față de C.R., Umax. 18,50 față de C.R. respectiv Hmax.22,50 față de C.R. Pentru parcela cu nr. top 3662/1/2/7/1/2/1 respectiv 3662/1/2/7/1/1/1/1/2/1, Umax.va varia astfel: 15,50 m față de C.R. respectiv 27,00 față de C.R.

  • b. Clădirile propuse vor păstra aliniamentul stradal existent pe frontul nord-cstic al străzii Dobrun, respectiv construire pe aliniament.Imobilul propus preia modul de amplasare al construcțiilor pe aliniament și pe frontul sud-vestic al străzii Berăriei. Se vor realiza retrageri de 3,00 m ale volumelor la nivelul trotuarelor pe strada Dobrun și pe frontul sud -vestic cuprins între strada Radu Stanca și Piața Teatrului.

  • c. Accesul auto se va realiza din străzile Dobrun, Berăriei, Radu Stanca și Piața Teatrului. Pe cele două parcele proprietate se va realiza un drum care face legătura între strada Berăriei și Piața Teatrului, care se va realiza aerian prin crearea unei pasarele. Acceseul auto în parcajul subteran se va realiza din strada Radu Stanca.

  • d. Vor fi amenajate 470 locuri de parcare, pe cele patru nivele de parcare subterane.

  • e. Procentul de ocupare al terenului va fi de 80%, iar coeficientul de utilizare al acestuia de 4,00.

Art.5- Proiectul realizat pentru obținerea Autorizației de construire va fi supus aprobării în Comisia tehnică dc amenajarea teritoriului și urbanism, pentru aprobarea volumetriilor și tot la această fază se va prezenta reglementarea juridică a străzii nou create , care face legătura între strada Radu Stanca și Piața Teatrului, respectiv cedarea către domeniul public a suprafeței de 763,0 mp, necesara realizării străzii nou create, conform planșei 4 (Obiective de utilitate publică), prezentă la documentația PUD.

Art.6-Postul trafo existent, va fi păstrat pe terne proprietatea beneficiarului, iar dacă soluția de proiectare pentru faza AC prevede demolarea zidului de cărămidă existent la strada Dobrun, aceasta se va face în urma obținerii Autorizației de desființare cu obținerea în prealabil a avizului Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Sibiu.

Art.7- Prezenta documentație de urbanism arc valabilitate de 12 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art. 8- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011

Președinte  Hermanii\GeroIdContrasemnează Secrdtar

Nistor Dorin Ilie