Hotărârea nr. 190/2011

HOTĂRÂREA NR.190 privind modificarea Art. 1 din HCL nr. 124/31.03.2011 pentru aprobarea documentaţiei de urbanismPUD – „Construire casă de locuit S+P+E, în Sibiu, str. Decebal, Nr.11 Beneficiari: NIŢĂ EMIL şi NIŢĂ MARIA

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.190

privind modificarea Art. 1 din HCL nr. 124/31.03.2011 pentru aprobarea documentației de urbanismPUD - „Construire casă de locuit S+P+E, în Sibiu, str.

Decebal, Nr.ll

Beneficiari: NIȚĂ EMIL și NIȚÂ MARIA

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011, Analizând raportul nr.31420/2011, prin care structura specializată condusă de

Arhitectul Șef, propune modificarea Art.l din HCL nr.124/31.03.2011, privind aprobarea documentației de urbanism : PUD - Construire casă de locuit S+P+E, în Sibiu, str. Decebal, Nr.ll, Beneficiari: NIȚÂ EMIL și NIȚĂ MARIA, pe terenul în suprafață de 165 mp, înscris în CF Nr.l 10548 (provenită din conversia CF nr.55845) Sibiu, Nr.cadastraLCAD: 10062, nr.top:3163/17/1/2, 3163/16/2/2, conform proiect nr. 04/2010, întocmit de Biroul Individual de Arhitectură 5 Arh. Ion Enc,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu 1999 și H.G nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică art.l din HCL nr.124/31.03.2011, care va avea următorul cuprins: Se aprobă documentația PUD - Construire casă de locuit S+P+E, în Sibiu, str. Decebal, Nr.ll, Beneficiari: NIȚĂ EMIL și NIȚĂ MARIA, pe terenul în suprafață de 165 mp, înscris în CF Nr.l 10548 (provenită din conversia CF nr.55845) Sibiu, Nr.cadastraLCAD: 10062, nr.top:3163/17/1/2, 3163/16/2/2, conform proiect nr. 04/2010, întocmit de Biroul Individual de Arhitectură 5 - Arh. Ion Ene, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 124/31.03.2011, rămân neschimbate.

Art. 3. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011

Președinte HermaContrasemnează

Secnetar Nistor/Dorin Die