Hotărârea nr. 19/2011

HOTĂRÂREA NR.19 privind aprobarea statului de funcţii la Direcţia Fiscală Locală Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.19

privind aprobarea statului de funcții la Direcția Fiscală Locală Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3806/2011, prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune aprobarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 13 și 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01.01.2011 se aprobă statul de funcții la Direcția Fiscală Locală Sibiu, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Ilans Klein

UlttCț


Contrasemnează

Secretar

Dorin Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 4 la HCL nr. N /2011


STAT DE FUNCȚII

>

Nr. j ’ crt '

Structura

1

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

* !

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională ____________________

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

.... .J

înalt funcționat public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare

de conducere

de execuție

I 1

director executiv

S

director executiv adjunct

S

Compartiment audit

3

_

auditor

1

principal

S

_

1

i Compartiment juridic și resurse umane

i

4

consilier juridic

1

superior

S

_

L

______

consilier juridic

1

superior

S

_

6

inspector

1

principal

s

I

fServiciul Contabilitate                                                                                                                                 I

' 7

șef serviciu

_

S

F----------------

8

inspector

1

principal

s

9

inspector

1

principal

s

_

______________________j

10

inspector

1

asistent

s

i •

11

—— ------------—

inspector

1

asistent

s

_

_

12

inspector

j

asistent

s

13

inspector

p_L_

asistent

s

i

:

inspector

i 1

asistent

s

> --------------------------------------.-------------------------- !

I 15

referent

iii

superior

1

g u.cltiv'i îtfuci ZU«i 'aifrcacrareianex^ nr : - stat ce îvnclii 00c

Nr. i crt

!

i

Structura

Funcție de I demnitate publică

Funcția publică

<r

O

j i

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt ' funcționar | public

de conducere

de execuție i j nivel de ■ salarizare ,

de conducere

de execuție

Serviciul impozite și taxe persoane fizice

1 16

șef serviciu j

1

1

S

1

1

! 17

consilier ,

1

superior

S

!18

consilier 1

1

superior

S

19

_

consilier |

1 '

superior

s

| 20

inspector

1

superior

s

i 21

inspector

principal

s

1

22

inspector

1

principal

S

1

23

inspector

1 1

principal

s

‘ 24

inspector

1

asistent

s

i

1

25

inspector

1

asistent

s

! 25

_

inspector

1

asistent

s

j 27

referent

III

superior

M

_

i 28

I

referent

III

superior

M

[ 29

referent

III

superior

M

! 30

. ..

referent

III

superior

M

31 !

referent

III

superior

M

I Serviciul impozite și taxe persoane juridice

ț 32

șef serviciu

S

j_33

....

consilier

...

superior

L...Ș

n

• 34

consilier

superior

S

I 35

_

consilier

superior

.—Ș

1

I 36

.

-

_

consilier

superior

s

_

| 37

I

inspector

principal

s

_

1

I 38

..

inspector

principal

s

i 39

inspector

1

! principal

S

_

1

, 40

i

inspector

1

1

asistent

1 s

_

! Serviciul executare silita                                                                                                                                   __

I 41

i șef serviciu

! S

! 42

consilier

superior

1 -S

I 43

I

| inspector

i i

principal

s

44

I

1 inspector

i

1 principal

s

!

' 45

• inspector

i

, principal

s

r

_

i

■ 46

I

1

1 inspector

I

i

j principal

1 s

i___________________________________________________________________________________________________________________________________________

q wWittwzr tr. 2l»n reir.cacrare'anexa nr -. • sta! oc funciudoc

Nr.

crtl

1

Structura

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

1

Funcția contractuală

T reapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de       |

conducere 1

de execuție / nivel de salarizare

de conducere

de execuție

47

inspector

1

principal

S

1 48

inspector

1

principal

S

1

1 49

inspector

1

asistent

s

i

1

i

i 50

inspector

._l_j

asistent

s

i

! 51

....

inspector

i

asistent

s

______________________i

i 52

inspector

i

asistent

S

I 53

inspector

i

asistent

s

’ 54

.....

inspector

i

asistent

s

I

L_

; 55

referent

iii

superior

M

1

: 56

referent

ni

principal

M

1

i

Birou administrativ secretariat

' 57

șef birou

S

I

' 58

1

inspector de specialitate

s

i

' 59

I

inspector de specialitate

s

’ 60

I

_

r

secretar dactilograf

IA

M

: 61

i

1

șofer

1

M

| NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

56 |

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

6

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

50

NR TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1 I

| NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE EXECUȚIE__________________

4 |


Președinte

Klein Hans


Contrasemnează

Secretar

>i istovitorii»