Hotărârea nr. 189/2011

HOTĂRÂREA NR.189 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Creare acces din strada Semaforului, în apartamentul situat la parter în Sibiu, str. Semaforului nr. 24 (fost bl. 20), sc A, ap. 73, beneficiar Frenţescu Dumitru şi Vasilica Codruţa

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.189

privind aprobarea documentației de urbanism

PUD - Creare acces din strada Semaforului, în apartamentul situat la parter în Sibiu, str. Semaforului nr. 24 (fost bl. 20), sc A, ap. 73, beneficiar Frențescu Dumitru și Vasilica Cod ruta

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 26.05.2011,

Analizând raportul nr.31419/2011 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Creare acces din strada Semaforului, în apartamentul situat la parter în Sibiu, Str. Semaforului nr. 24 (fost bl. 20), sc A, ap. 73, beneficiar Frențescu Dumitru și Vasilica Codruța, conform Pr. nr. 048U/11.2010, întocmit dc arh. Raluca Ispas,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat prin HCL 165/2011, precum și H.G 525/1996

  • - Regulamentul General dc Urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, art. 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Sc aprobă documentația PUD - Creare acces din strada Semaforului, în apartamentul situat la parter, în Sibiu, Str. Semaforului nr. 24 (fost bl. 20), sc A, ap. 73, beneficiar Frențescu Dumitru și Vasilica Codruța, conform Pr. Nr. 048U/11.2010, întocmit de arh. Raluca Ispas, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art. 2- Se aprobă accesul exterior prin realizarea următoarele construcții:

  • - 2 trepte cu dimensiunea de 0,60 m x 1,50 m, în suprafață totală = 0,90 mp

  • - alee acces cu dimensiunea de 1,50 m lățime x 2,90 m lungime, în suprafață totală de 4,35 mp

Art. 3- Se aprobă accesul din strada Semaforului, prin intermediul aleii propuse

Art. 4 - Până la obținerea autorizației de construire, se va concesiona suprafața de 0,90 mp ocupata de construirea celor 2 trepte de acces, suprafață aparținând domeniului public. Suprafața de 4,35 mp ocupată de alee, se va amenaja și întreține de către beneficiar și va rămâne în domeniul public.

Art. 5- Prezenta documentație de urbanism, are valabilitatea de 24 luni de la data aprobării în Consiliul local al Municipiului Sibiu.

Art. 6 - Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011

Președinte Hermaș'ți GeroldContrasemnează

Secreiar

Nistor Dbrin Ilie