Hotărârea nr. 187/2011

HOTĂRÂREA NR. 187 privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 187

privind modificarea și completarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Apă Canal SA

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011, Analizând raportul nr. 31381/2011 , prezentat de Serviciul Patrimoniu privind

modificarea și completarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Apă Canal SA,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

In conformitate cu prevederile art.70 din OUG nr.54/2006 privind regimul Contractelor de Concesiune de bunuri proprietate publică și Legii nr.241/2006 privind serviciile de apă și canalizare,art. 3 lit ”i”,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit.c și alin.5 lit a și ale art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Se aprobă modificarea art.5 din Contractul de Concesiune nr.3/2000 cu modificările și completările ulterioare încheiat între Mun.Sibiu și S.C.Apă Canal S.A care va avea următorul conținut:

Art.5 - Infrastructura și suprastructura aferentă activităților concesionate este formată din totalitatea bunurilor, instalațiilor și echipamentelor existente și predate în folosință concesionarului conform anexei 2, parte integrantă a Contractului de Concesiune. Valoarea totală a bunurilor de natura construcțiilor fiind de 140.857.069,45 lei, iar valoarea totală a bunurilor de natura terenurilor fiind de 93.326,73 lei.

Această listă a fost actualizată cu intrările și ieșirile de mijloace fixe până la data de 15.05.2011, în valoare de 4.508.198,24 lei, conform Anexei nr. 1 Ia prezenta hotărâre. ”

Art.2. - Modificările cuprinse la art.l din prezenta hotărâre vor fi realizate prin încheierea unui Act Adițional la Contractul de Concesiune nr.3/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. - Primând Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011.


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr./la HCL nr. /<ff ^-72011


Obiective noi-suplimentări vaioare la bunurile de natura construcțiilor la Contractul de Concesiune nr.3/2000 !

Nr.crt.

Den.mijloc fix

suma

nr.pv.recepție

1.

Rețea apa str.Xenopol

152.855,42 lei

9/27.04.2010

2.

Rețea canal pl.str.Xenopol

307.122,46 lei

9/27.04.2010

3.

Rețea apa str.Siretului

3.535.492,43 lei

24/03,12.2010

4.

Rețea canal pl.Șiretului

512.160,19 lei

24/03.12.2010

_

Total

4.507.630,50 iei

Diferență de valoare +567,74 lei rezultată prin diminuarea în mod eronat a valorii mijlocului fix cu nr. inv.SAP 1004998 rezultată în urma casării aprobată prin HCL nr.113/2011 -Act Ad. Nr.2/11.05.2011.

Total general de suplimentat 4.507.630,50 lei+567,/4 lei = 4.508.198,24 iei

Președinte Hermann fieroldContrasein nează Secretar

Nistor Dorin Ilie