Hotărârea nr. 185/2011

HOTĂRÂREA NR. 185 privind aprobarea preţului de vânzare, valabil pentru anul 2011,a unor imobile –terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosinţă gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 185

privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2011,a unor imobile -terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din datadc 26.05.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 31380/2011, prin care se propune aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2011,a unor imobile -terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

în temeiul art. 36 alin. (1) și ale art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prețul de vânzare de 332 lei/mp fără TVA, stabilit conform raportului de evaluare întocmit de SC Megaexpert Imobiliare SRL Sibiu, a terenurilor proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită, tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003, preț valabil pentru anul 2011.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011

Președinte

Hermann Gerold


Contrasemnează

Secretar Nistor Dorin Ilie FA