Hotărârea nr. 184/2011

HOTĂRÂREA NR.184 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.184

privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din dala de 26.05.2011,

Analizând raportul nr. 32008/2011 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu, prin transformarea, în condițiile legii, a unor posturi, ca urmare a promovării în grad profesional superior a funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege,

Având în vedere procesul verbal nr. 19435/14.04.2011 întocmit la finalul concursului de promovare în grad professional desfășurat în perioada 12.04. - 14.04.2011,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu prevederile art. 63 și 107 alin.2 lit.a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 și 128 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 26 alin.3 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă începând cu data de 01.05.2011, transformarea, în condițiile legii, a posturilor enunțate mai jos, ca urmare a promovării în grad profesional superior a funcționarilor publici care au îndeplinit condițiile prevăzute de lege, după cum urmează ;

o La Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice:

 • - postul de inspector, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de doamna Popa Maria Ana, în acela de inspector, clasa I, gradul profesional superior;

 • - postul de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de doamna Demian Roxana Eugenia, în acela de inspector, clasa I, gradul profesional principal;

 • - postul de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de doamna Manta Maria, în acela de inspector, clasa I, gradul profesional principal;

 • •  La Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice:

 • - postul de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de doamna Alecu Corina Vetuța, în acela de inspector, clasa I, gradul profesional principal;

 • •  La Serviciul Executare Silită:

 • - postul de inspector, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de domnul Ilanea Nicolae Radu, în acela de inspector, clasa I, gradul profesional superior;

 • - postul de inspector, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de doamna Nicula Crina Mărioara, în acela de inspector, clasa I, gradul profesional superior;

 • - postul de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de domnul Radu Eugen, în acela de inspector, clasa I, gradul profesional principal;

 • - postul de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de domnul Șolea Adrian Ștefan, în acela de inspector, clasa 1, gradul profesional principal;

 • - postul de referent, clasa III, gradul profesional principal, ocupat de domnul Miu Constantin, în acela de referent, clasa III, gradul profesional superior;

• La Compartiment Juridic și Resurse Umane:

postul de inspector, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de doamna Tomuța Adela, în acela de inspector, clasa I, gradul profesional superior.

Art.2. Se aprobă statul de funcții cu modificările prevăzute la art. 1 conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011

Președinte

Her maurii Gerold


Contrasemnează

Secri Iar Nistor I ►prin Uie

t!° $


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. I la HCL nr. /2011


STAT DE FUNCȚII

Nr.

crt

Structura

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare

de conducere

de execuție

1

director executiv

S

2

_

director executiv adjunct

S

Compartiment audit

3

_

i

_

auditor

I

principal

S

Compartiment juridic și resurse umane

4

consilier juridic

I

superior

S

5

_

consilier juridic

l

superior

s

6

inspector

I

superior

s

Serviciul Contabilitate

7

șef serviciu

,         gr. II

s

r

8

inspector

I

principal

s

9

inspector

I

principal

s

10

inspector

l

asistent

s

11

inspector

l

asistent

s

12

inspector

l

asistent

s

13

_

inspector

I

asistent

s

14

----------------------------—.-------

inspector

I

asistent

s

15

referent

III

superior

M

.O'î./C’i reîneiararexanexă ni'. 1 • stai ae rjnctu.abc

Nr.

crt

Structura

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

UJCZIJC|C3

ap |n|0AiN

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare

de conducere

de execuție

Serviciul impozite și taxe persoane fizice

16

1

șef serviciu

gr. II

S

17

consilier

1

superior

S

18

consilier

1

superior

S

consilier

1

superior

S

20

inspector

1

superior

S

Ul

inspector

1

superior

S

22

inspector

1

principal

S

23

inspector

1

principal

S

24

inspector

1

principal

s

25

inspector

1

principal

s

26

inspector

asistent

s

-27

referent

III

superior

M

28

referent

III

superior

M

i_29

referent

III

superior

M

30

referent

III

superior

M

31

_

referent

III

superior

M

Serviciul impozite și taxe persoane juridice

32

șef serviciu

gr- II

S

33

consilier

l

superior

S

34

consilier

1

superior

S

35

_

consilier

1

superior

S

36

consilier

1

superior

S

37

inspector

1

principal

3

38

inspector

1

principal

S

39

inspector

1

principal

S

i

40

inspector

1

principal

s

Serviciul executare silita

l_41

șef serviciu

gr II

s

42

i

consilier

1

superior

s

i

i

43

I

1

inspector

1

superior

s

1

1“

44

inspector

1

superior

s

45

inspector

1

principal

s

_

46

I

i inspector

1

principal

s

i.tKcîtteOi i'Kci 27.(51.'2OA’T feihcaofâr^âr.exa nr. i - stat d« tunciit.doc

Nr.

crt

Structura

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare

de conducere

de execuție

47

inspector

J__j

principal

s

- . .

48

inspector

LJ_

principal

S

49

inspector

I

principal

s

■■

50

inspector

I

principal

s

51

_

_

inspector

I

asistent

s

52

inspector

I

asistent

s

53

inspector

I

asistent

S

54

inspector

I

asistent

S _

55

_

referent

III

superior

M

56

referent

II!

superior

M

Birou administrativ secretariat

57

șef birou

s

gr II

58

inspector de specialitate

II

s

j 59

inspector de specialitate

I!

s

' 60

secretar dactilograf

IA

M

I 61

_

_

șofer

I

M

| NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

56 j

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

6

| NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

50

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE EXECUȚIE

4

61~|

NR TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE _______________—I________________l--


Președinte


Hermann Gerold


Contrasemnează

Secrjaăy

Nistorlaorin Ilie