Hotărârea nr. 183/2011

HOTĂRÂREA NR.183 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.183

privind modificarea statului dc funcții la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011,

Analizând raportul nr.32006/2011 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.06.2011 se aprobă transformarea următoarelor posturi din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu :

postul de referent tr.II ocupat de d-na Fățan Corina se transformă în post de inspector de specialitate gr.II;

  • -  postul dc referent tr.I ocupat de domnul lamșec Stelian se transformă în post de inspector de specialitate gr. II;

  • -  postul de referent tr.II ocupat de d-nul Margine Cosmin se transformă în post dc inspector de specialitate gr.II;

postul de referent tr.II ocupat dc d-nul Opriș Emil Nicolae se transformă în post de inspector de specialitate gr.II;

  • -  postul de referent tr.II ocupat de doamna Toader Daniela se transformă în post de inspector de specialitate gr.II

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu modificările menționate, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011

Președinte

HermanrLGerold


Contrasen/nează

Secretar Nistor $orin Ilie

Anexa In.

STAT DE FUNCȚII                  POL /gsboȚ

Al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al

municipiului Sibiu Valabil la 01.06.2011

Nr

Crt.

Denumirea Funcției

Gradul/ treapta

Nivel

Studii

Număr posturi aprobate

1.

Director

S

1

2.

Director adjunct

II

S

1

Compartiment financiar-contabil

3.

Inspector de specialitate

s

2

4.

Inspector de specialitate

s

1

5.

Referent

IA

M

1

Serviciul Administrare Domeniu

3ublic și Privat

6.

Șef serviciu

S

1

7.

Inspector de specialitate

IA

S

1

8.

Inspector de specialitate

S

1

9.

Inspector de specialitate

II

S

4

10.

Administrator

I

M

1

11.

Administrator

M

1

12.

Referent

IA

M

2

Referent

I

M

1

13.

Referent

II

M

3

Șofer

-

1

14.

Muncitor calificat

-

1

15.

Muncitor calificat

I

-

1

16.

Muncitor calificat

I

-

1

17.

Muncitor calificat

I

-

1

Serviciul Administrare Parcări

18.

Șef serviciu

II

M

1

19.

Inspector de specialitate

S

1

20.

Inspector de specialitate

II

S

7

21.

Referent

IA

M

1

22.

Referent

M

2

23.

Referent

II

M

6

Compartiment Juridic, Resurse Umane, Executare Silită și Achiziții

Publ

ce

27.

Consilier juridic

I

S

1

28.

Inspector de specialitate

I

S

1

29.

Inspector de specialitate

II

S

1

30.

Referent

II

M

1

TOTAL

48____

Id

Președinte

Hermann Gt

Contrasemnează Secretar

Nistor Doriri Ilie