Hotărârea nr. 182/2011

HOTĂRÂREA NR.182 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.182

privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011,

Analizând raportul nr. 32005/2011 prin care Serviciul public Administrare Parcuri și Zone Verzi propune modificarea organigramei și a statului de funcții propriu, urmare a rezultatelor obținute de unii angajați la examenul pentru promovare,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile artr. 26 alin.2 și 3 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 41 alin.3 din H.G. nr. 286/2011,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.06.2011 se aprobă transformarea următoarelor posturi din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Parcurilor și Zonelor Verzi :

  • a) La Compartimentul Contabilitate :

  • -   postul de inspector dc specialitate gr.I ocupat de d-na Racoțea Tatiana se transformă în post de inspector de specialitate gr. I A;

postul de inspector de specialitate gr.I ocupat de d-na Stoia Corina se transformă în post de inspector de specialitate gr. 1 A;

  • b) La Compartimentul Tehnic :

  • -   postul de muncitor calificat tr.II ocupat de dl. Bărdaș D-tru se transformă în post de muncitor calificat tr.l

postul dc muncitor calificat tr.II ocupat de dl. Benchea Nicolae se transformă în post de muncitor calificat tr.l

  • -   postul de muncitor calificat tr.II ocupat de dl. Ciutu loan Daniel se transformă în post de muncitor calificat tr.l

  • c) La Biroul Sere :

postul de muncitor calificat tr.II ocupat dc d-na Bunescu Maria se transformă în post de muncitor calificat tr.l;

  • -   postul de muncitor calificat tr.II ocupat de d-na lordache Maria se transformă în post de muncitor calificat tr.l;

  • d) La Secția de întreținere Gazon și Plantat Arbori :

postul de referent tr.l ocupat de dl. Cocoșel Sorin loan se transformă în post de referent tr.lA

  • -   postul de muncitor calificat tr.II ocupat dc dl. Drumaș loan sc transformă în post de muncitor calificat tr.l

  • e) La Compartimentul Administrare Zone Verzi:

postul de muncitor calificat tr.II ocupat de d-na Adochițci Petruța se transformă în post de muncitor calificat tr.I;

postul de muncitor calificat tr.II ocupat de dl. Adochiței Tudor se transformă în post de muncitor calificat tr.I;

Art.2. Se aprobă organigrama și statul de funcții la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011.

Președinte Hermanh Gerold


Contrase/nnează

Secretar

Nistor ‘Dorin Ilie

r\

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.4 la HCL nr. IBZ /2011


ORGANIGRAMA

Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi

DIRECTOR


BIROU PEPINIERĂ

8


COMPARTIMENT

ADM

ZONE VERZI

15

f

COMPARTIMENT

TEHNIC

12


SECȚIE ÎNTR.

GAZON ȘI    j_

PLANTAT    7

ARBORI


Președinte


Heri


,nn Gerold


Contrasem neaza Secretar

NistorȚlGrin Ilie


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 2 la HCL nr.J^/2011

STAT DE FUNCȚII pentru Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi în Municipiul Sibiu

Nr.crt.

Funcția

)

Nivel

studii

Număr posturi

£

Director II

S

1

2.

Director adjunct II

S

1

Compartiment Contabilitate

1.

Inspector specialitate gr.I A

s

2

2.

Consilier juridic gr.I

s

1

Birou A(

ministrare Sere

1.

Șef Birou 1

S

1

2.

Muncitor calificat tr.I

6

3.

Muncitor necalificat I

3

Birou Ac

Iministrare Pepinieră

1.

Șef Birou II

s

1

2.

Muncitor calificat tr.I

3

3.

Muncitor calificat tr.Il

2

4.

Muncitor necalificat I

3

Compartiment Administrare Zone Verzi

1.

Inspector specialitate gr. 11

s

1

2.

Muncitor calificat tr.I

3

3,

Muncitor calificat tr.Il

4

4.

Muncitor necalificat I

7

Secție în

reținere gazon și plantat arbori

1.

Șef birou I

s

1

2.

Referent tr.I A

M

1

3.

Muncitor calificat tr.I

2

4.

Muncitor necalificat I

4

Compart

iment Tehnic

1.

Inspector specialitate gr.ll

s

2

2.

Maistru tr.I

M

1

3.

Șofer 1

3

4.

Muncitor calificat tr.I

4

6

TOTAL


Muncitor calificat tr.Il

Muncitor necalificat I


59


Președinte

Hermann Geitold


Contrasempează

Secretar

Nistor Dp^in Ilie