Hotărârea nr. 180/2011

HOTĂRÂREA NR.180 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu pentru promovarea unei acţiuni în instanţă în vederea reglementării situaţiei juridice a imobilului situat în Sibiu, str. E.A. Bieltz nr.81

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.180

privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu pentru promovarea unei acțiuni în instanță în vederea reglementării situației juridice a imobilului situat în Sibiu, str. E.A. Bieltz nr.81

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011,

Analizând raportul nr. 32003/2011, privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu pentru promovarea unei acțiuni în instanță în vederea reglementării situației juridice a imobilului situat în Sibiu, str. E.A.Bieltz nr.81,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art.51 din Legea nr.7/1996, ale art. 67 alin.l și 2 din Codul de procedură civilă, art. 1532 - 1537 din Codul Civil,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c, art. 45 și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă mandatul special gratuit, în favoarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu pentru promovarea unei acțiuni în instanță în vederea reglementării situației juridice a imobilului situat în Sibiu, str. E.A. Bieltz nr.81, precum și exercitării căilor de atac care se impun, a executării silite, având ca obiect spațiul sus-menționat.

Art.2. Mandatarul va fi citat cu privire la aceste litigii, de către toate instanțele judecătorești, la sediul acestuia din Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 4.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu și directorul Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011.

Președinte Hermahn Gerold

Contrasemnează

Secretar