Hotărârea nr. 18/2011

HOTĂRÂREA NR.18 privind aprobarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.18

privind aprobarea statului de funcții Ia Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3803/201 1 prin care Casa de Cultură a Municipiului Sibiu propune aprobarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile Legii - cadru nr. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și Legii nr. 285/28.12.2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. a, alin.3 lit.b și ale ari. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.01.2011 se aprobă statul de funcții al Casei de Cultură a MunicipiuluiSibiu, după cum urmează :

se reîncadrează personalul din cadrul Casei de Cultură a Muncipiului Sibiu în raport cu funcția, vechimea, gradul sau treapta avute la 31.12.2010 ;

- se transformă postul ocupat de d-na Balhui Bianca Aureliana la Centrul de Informare a Turiștilor, din post de referent (studii medii), treapta profesională I, gradația 1, ni post de referent (studii superioare), gradul 1, gradația 1.

Art.2. Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr._l ia HCL nr. Iâ_ /2O1J


CASA DL CULTURA A MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE FUNCȚII

Nr. ort.

Funcția de execuție

Funcția de conducere

Nivel

studii

Grad/ trp.prof.

Nr.

posturi

CONDUCERE

' •         -------1

z

1.

-

Manager

(director)

M

II

1

2

-

Contabil sef

S

II

1

COMP.

ARTIS'

ARTIMENT PREGĂTIRE SI ORGANIZARE EVENIMENTE CULTURAL-1CE                                                    4

3.

Referent

-

S

I

1

4-5

Referent.

-

M

I

2

6.

Corepetitor

-

S

II

1

CORPI

1, DE BALET

10

7.

Balerin

s

II

8-15

Balerin

-

III

8

16

Maestru balet-dans

. 1 ....

1

COMPARTIMENT TEHNIC

17-18

Maestru lumini

-

UI

2

19-20

Maestru sunet

-

III

........2 ..... J

2!

Muncitor din activitatea specifica instituțiilor de spectacole (croitor confecti oner i mbiacaminte)

-

1

1 1

i

22-24

Muncitor din activitatea specifica instituțiilor de spectacole (mânuitor mont.at.or decor)

111

3

i

CENTRUI, DE INFORMARE A TURIȘTI

LOR

10

25-30

Referent

s

1

6 1

31.

Referent

-

SSD

II

1 i

32- 34

Referent

-

M

1

-J

COMPARTIMENT JURIDIC, RESURSE

UMANE, ACHIZIȚII

PUBLICE

2

35.

Consilier Juridic

-

S

ii

1

36.

Referent

-

M

IA

1

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE, ADMINISTRATIV

.      5 ...

37.

Contabil

-

M

IA

1

38.

Contabil

-

M

....J..L ._ 1

1

39.

Casier

-

M

1

40.

Administrator

-

M

1

1

41.

Șofer

-

i i

1 ;

TOTAL POSTURI

41

Președinte

Klein Hans

fefuj CClLUi

Contrasemnează

Secretar

ll

Nistor Dorin