Hotărârea nr. 179/2011

HOTĂRÂREA NR.179 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Reparaţii capitale VIADUCT GARA MICĂ SIBIU, FAZĂ S.F.”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.179

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul

„Reparații capitale VIADUCT GARA MICĂ SIBIU, FAZĂ S.F.”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011,

Analizând raportul nr. 29639/2011 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Reparații capitale VIADUCT GARA MICĂ SIBIU, FAZĂ S.F.”

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b”, și alin. (4) lit. „d” și art. 45 alin. 1 din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul „Reparații capitale

VIADUCT GARA MICĂ SIBIU, FAZĂ S.F.”, după cum urmează :

I. Indicatori economici (fără TVA) :

TOTAL 6 821,51 mii lei,

din care

C+M 5 918,10 mii lei.

II. Indicatori tehnici:

-Lungime totală viaduct, inclusiv zidurile de gardă:                    361,85m;

-Lungime suprastructură, între zidurile de gardă:                      294,85m;

-Lățime parte carosabilă, între borduri:                                    7,80m;

-Lățime trotuare pe viaduct:                                          2x1,50m;

-Lățime utilă trotuare :                                                  2x1,00m;

-Număr deschideri:                                                      16;

-Clasa de încărcare:                                                         E.

Perioada de realizare a investiției este de 18 luni.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011

Președinte

Herm GeroldContrasemnează

Secretar Nistor/Dorin Ilie