Hotărârea nr. 178/2011

HOTĂRÂREA NR.178 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Reparaţii capitale VIADUCT VASILE AARON SIBIU, FAZĂ S.F.”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTAR A REA NR.178

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul


„Reparații capitale VIADUCT VASILE AARON SIBIU, FAZĂ S.F.”

Consiliu] Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011,

Analizând raportul nr. 29640/2011 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Reparații capitale VIADUCT VASILE AARON SIBIU, FAZĂ S.F.”

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b”, și alin. (4) lit. „d” și art. 45 alin. 1 din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul „Reparații capitale VIADUCT VASILE AARON SIBIU, FAZĂ S.F.”, după cum urmează :

  • I. Indicatori economici (fără TVA) :

TOTAL 3 819,35 mii lei,

din care

C+M 3 280,15 mii lei.

  • II. Indicatori tehnici:

-Lungime totală viaduct, inclusiv zidurile de gardă:

-Lungime suprastructură, între zidurile de gardă:

-Lățime parte carosabilă, între borduri:

-Lățime trotuare pe viaduct:

-Lățime utilă trotuare :

-Număr deschideri:

-Clasa de încărcare:

114,00m;

90,20m;

14,00m;

2x3,1 Om;

2x2,65m;


3 E.


Perioada de realizare a investiției este de 12 luni.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011

Președinte

Hernfann Gerold


Contrasemnează Secretar

Nistor Dorin Ilie