Hotărârea nr. 177/2011

HOTĂRÂREA NR.177 pentru modificarea H.C.L. nr.125/2009 privind aprobarea tarifelor practicate în cadrul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 263/2013)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.177

pentru modificarea II.C.L. nr.125/2009 privind aprobarea tarifelor practicate în cadrul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011,

Analizând raportul nr. 26408/2011, prin care Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu, propune aprobarea majorării tarifului la biletele de închiriere a ambarcațiunilor, precum și a cuantumului garanției pentru acestea,

Văzând raportul Comisiei de comerț și servicii publice,

în conformitate cu prevederile art. 20, lit.e din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,

în temeiul art. 36 alin.2 lit. d, alin.6 lit.a, precum și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.06.2011 se modifică articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.125/2009, privind aprobarea tarifelor practicate în cadrul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, urmând ca literele c și d ale acestuia, să aibă următorul cuprins:

“c) bilet închiriere ambarcațiune(barcă sau hidrobicicletă) 15 Iei/30 min.

d) garanție de bună folosință                                   15 lei/ambarcațiune “

Art.2. Directorul Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011.

Președinte HerniaContrasemnează

Secretar


Nistor Dorin Ilie

i

1