Hotărârea nr. 175/2011

HOTĂRÂREA NR.175 privind propunerile comisiei pentru aprobarea criteriilor de evaluare în vederea repartizării locuinţelor pentru tineret destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Sibiu, str. Independenţei nr. 1A (Art. 1 revocat de HCL NR. 341/2011)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.175

privind propunerile comisiei pentru aprobarea criteriilor de evaluare în vederea repartizării locuințelor pentru tineret destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Sibiu, str. Independenței nr. IA

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011,

Analizând referatul nr. 25163/15.04.2011 întocmit de Comisia pentru repartizarea locuințelor din imobilul situat în Sibiu, str. Independenței nr. 1 A constituită prin Dispoziția nr. 57/2011 a Primarului Municipiului Sibiu modificată prin Dispoziția nr. 403/2011 și raportul nr. 25716/19.04.2011 întocmit dc Serviciul Patrimoniu privind propunerile comisiei pentru aprobarea criteriilor de evaluare în vederea repartizării locuințelor pentru tineret destinate închirierii din imobilul menționat,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

In conformitate cu prevederile art. 8 alin.2 și 3 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, art. 14 alin.8 lit.d din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 1 lit.b din O.U.G. nr. 68/2006 aprobată prin Legea nr. 515/2006,

în temeiul art. 36 alin.6 lit.a pct. 19 și lit. e , ale art. 45 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă criteriile privind evaluarea cererilor de locuințe pentru tineret construite de Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. Independenței nr. 1 A, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l. Se aprobă distribuirea a 10% din numărul de locuințe nou construite, conform Legii nr. 152/1998, în imobilul situat în Sibiu str. Independenței nr. 1 A, persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, în conformitate cu prevederile art.l lit.b din O.U.G nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe, prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu și membrii Comisiei pentru repartizarea locuințelor din imobilul situat în Sibiu, str. Independenței nr. 1 A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011.

Președinte HermamvGeroldContrasemnează


Sec iar

Nistor rin Ilie

Județul Sibiu


Anexa nr. 1 la HCL nr. 175/2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CRITERII

PRIVIND EVALUAREA CERERILOR DE LOCUINȚE PENTRU TINERET, CONSTRUITE DE AGENȚIA NAȚIONALĂ pentru LOCUNȚE DATE ÎN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI SIBIU

A. Criterii de acces la locuință

  • 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

  • 2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Sibiu sau a unității în care își desfășoară activitatea, pe raza teritorială a Municipiului Sibiu.

Acte doveditoare: declarații autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia.

NOTĂ: Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu arc în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea stalului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, precum și chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune.

  • 3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în localitatea Sibiu.

  • 4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

  • - Lista de priorități se stabilește anual.

  • - Solicilanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

Nr.

crt.

CRITERII

Punctaj aprobat

1

SITUAȚIA LOCATIVĂ ACTUALĂ

1.1.

Chiriaș în spațiu din fond locativ privat

10

1.2

Tolerat în spațiu

7

1.3.

Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu) mp/locatar:

a) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv

5

b) mai marc de 12 mp și până la 15 mp inclusiv

7

c) 8 mp și până la 12 mp inclusiv

9

d) mai mică de 8 mp

10

NOTĂ:

în cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil ( unitate locativă art.2 lit.”j” din Legea locuinței nr.l 14/1996).

în cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință se va avea în vedere componența familiei definită la cap. A pct. 2.

Nr.

crt.

CRITERII

Punctaj aprobat

2

STAREA CIVILĂ ACTUALĂ

2.1.

a) Căsătorit

10

b) Necăsătorit

8

2.2.

Nr. de persoane în întreținere

a) copii - 1 copil

2

- 2 copii

3

- 3 copii

4

- 4 copii

5

- > 4 copii

5+1/copil

b) alte persoane în întreținere indiferent de numărul acestora__ ___ __ _

2

Nr. crt.

CRITERII

Punctaj aprobat

3

STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ

3.1

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor/sau o cameră în plus____

2

Nr.

crt.

CRITERII

Punctaj aprobat

4

VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

4.1

până la l an

1

4.2

între 1 și 2 ani

3

4.3

între 2 și 3 ani

6

4.4

între 3 și 4 ani

9

.±5_

Pentru fiecare an peste 4 ani__

_4____________

Nr.

crt.

CRITERII

5

NIVELUL DE STUDII ȘI/SAU PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

5.1

- fără studii și fără pregătire profesională

5

5.2

- cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă

8

5.3

- cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă

10

5.4

- cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specializare și/sau studii superioare de scurtă durată

13

5.5

- cu studii superioare                 ________________

15

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat, conform legii.

Nr.

Crt.

CRITERII

Punctaj aprobat

6

SITUAȚII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE

6.1

tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani

15

6.2

tineri care au adoptat sau adoptă copii

10

6.3

tineri evacuați din case naționalizate

5

NOTĂ:

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare.

în cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

Pentru tinerii medici, actori și muzicieni din instituțiile de profil din Municipiul Sibiu se acodă 30 de puncte suplimentar în cadrul evaluării cererilor pentru locuințe aflate în administrarea Municipiului Sibiu, situate pe str. Independenței nr. IA.

Președinte


Her mann dGeroldContrasem Aează

Secretar

Nistor Doirin Ilie