Hotărârea nr. 174/2011

HOTĂRÂREA NR.174 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2012 (Modificată de HCL NR. 398/2011 și HCL NR. 40/2012)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.174

privind impozitele și taxele locale pentru anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară la data de 26.05.2011,

Analizând raportul nr. 28557/2011 al Direcției Fiscale Locale Sibiu, privind impozitele și taxele locale pentru anul 2012,

Analizând încadrarea teritoriului pe zone și categorii de folosință situate în intravilanul și extravilanul municipiului Sibiu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 173/2011, precum și Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 165/2011, ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2012 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și dc condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu:

 • - prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și rectificată prin Legea nr. 199/1997,

 • - art. 27 și art.3O din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale,

 • - art.287 și art. 288 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare și pct. 290.1 din H.G. nr. 44 / 2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 343 / 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal.

 • - H.G. nr. 956 / 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2010, 2011 și 2012.

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c și ale art. 45 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2012 conform Legii nr.571 / 2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:

 • a.  Anexa 1.1

 • -   impozit pe clădiri persoane fizice

 • b. Anexa 1.2

impozitul pe clădiri persoane juridice cota prevăzută la art.253 alin.(2), se stabilește la

1,5 % din valoarea de inventar înregistrată în contabilitate

 • -   impozitul pe clădirile ncreevaluate proprietatea persoanelor juridice, cota prevăzută la art.253 alin.(6), se stabilește la 10 % din valoarea de inventar înregistrată în contabilitate

 • c.  Anexa II

 • -   impozit pe terenurile amplasate în intravilan terenul cu construcții;

impozitul/taxă pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții.

impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan

 • d. Anexa III

impozitul pe mijloacele de transport

impozitul pe autovehicule de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone.

 • -  remorcă, semiremorci sau rulote

 • -  mijloace de transport pe apă

 • e. Anexa IV

Taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

 • f.  Anexa V

 • -  Taxă de reclamă și publicitate cota prevăzută la art.270 alin.(4), se stabilește la 3 % din valoarea contractului de publicitate.

 • g. Anexa VI

 • -  Impozitul pe spectacole

 • h. Anexa VII

 • -  laxa hotelieră cota prevăzută la art.279 alin.(2), se stabilește la 4 % din tarifele de cazare practicate de unitățile hoteliere.

 • i.  Anexa VIII

 • -  Alte taxe locale

Taxă zilnică sau lunară pentru ocuparea temporară a locurilor publice altele decât cele din piețe, târguri, oboare precum și suprafețele din fața magazinelor sau atelierelor de prestări servicii.

 • -  Taxă pentru deținerea în proprietate sau în folosință a unor utilije autorizate să funcționeze în scopul obținerii de venit.

Taxă pentru schimbarea destinației unor spații

Taxă intrare și vizitare obiective istorice

Taxă pentru vehicule lente

 • -   Taxă pentru folosirea temporară a terenurilor și spațiilor temporar disponibile aparținând domeniului public în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ, preuniversitar de stat din municipiul Sibiu.

 • j.  Anexa IX

 • -  Taxele extrajudiciare de timbru conform Legii 117/1999 cu modificările ulterioare

 • k. Anexa X

Sancțiuni

 • l.  Anexa XI

 • -  Taxe speciale

Art.2. Pentru plata cu anticipație a impozitelor pe clădiri, teren și auto datorate pe întreg an de către persoanele fizice se acordă bonificația, prevăzută la art. 255 alin.(2), art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571 / 2003 cu modificările și completările ulterioare, se stabilește după cum urmează:

 • a) în cazul impozitului pe clădiri, la 5 %

 • b) în cazul impozitului pe teren, la 5 %

 • c) taxa auto 5 %

Art.3. (1) Majorarea anuală prevăzută la art.287, din Legea nr. 571 / 2003 cu modificările și completările ulterioare, este de 20% și se stabilește după cum urmează:

 • a) în cazul impozitului pe clădiri, la 20 % pentru persoane juridice prevăzute la art. 253 alin.(l);

 • b) în cazul impozitului pe teren, la 20 % pentru persoanele juridice;

 • c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 20 % pentru persoanele juridice;

 • d) în cazul taxelor pentru eliberarea:

d.l. autorizației de construire, la 20 % pentru persoane juridice;

d.2. autorizației de desființare, la 20% pentru persoane juridice;

(2) în cazul impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin.(l) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

Art.4, Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2012, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 173/2011.

Art.5. Anexele I - XI fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Sibiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului Primăriei Municipiului Sibiu.

(2) Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorităților administrației publice locale, prin publicare pe site-ul instituției, în presă, cât și prin mass-media.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011

Președițite Hermann\<leroldontraseinnează Secretar

Nistor Dorin Ilie

JUDEȚUL SIBIU

MUNICIPIUL SIBIU


Anexa la HCL nr..O//


TABLOUL

cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2012

I. LEGEA nr. 571 / 2003 privind CODUL FISCAL, cu modificările și completările ulterioare Titlul IX - impozite și taxe locale.

Anexa LI

Impozit/taxa pe clădire persoane fizice

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

Valorile impozabile pe mp. de suprafață construită desfășurată Ia clădiri în cazul persoanelor fizice - lei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

0

1

5

5

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic.

806

478

B

Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic

219

137

C

Clădire anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic

137

123

D

Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

82

54

E

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și /sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75 % din suma care s-ar aplica clădirii

75 % din suma care s-ar aplica clădirii

F

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsolda demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50 % din suma care s-ar aplica clădirii

50 % din suma care s-ar aplica clădirii

Pentru determinarea valorilor impozabile, pentru Municipiul Sibiu pe zone conform 1I.C.L. nr. 173 / 2009 la nivelurile menționate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienți de corecție pozitivă:

Zona în cadrul localității

Rangul localității

II

A

2,40

B

2,30

C

2,20

D

2,10

în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. Valoarea impozabilă (lei) se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a clădirii (mp) cu valoarea impozabilă corespunzătoare (lei/mp) titlului IX din Legea 571/2003 actualizată și H.G. nr.956/2009. Valoarea impozabilă se ajustează funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate cu coeficienții de corecție următori: 2, 40 pentru zona A; 2,30 pentru zona B; 2,20 pentru zona C și 2,10 pentru zona D. Suprafața construită desfășurată se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafețele podurilor care nu sunt utilizate ca locuință și suprafeței scărilor și teraselor neacoperite. în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente coeficientul se reduce cu 0,10.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării, cu 20 % pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință și cu 10% pentru o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

In cazul clădirii utilizate ca locuință, a cărei suprafață depășește 150 mp, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5 % pentru fiecare 50 mp. sau fracțiune din aceștia care despășesc 150 mp.

în cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se consideră cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

Impozitul calculat prin înmulțirea valorii impozabile cu 0,1% se stabilește la nivel de leu fără subdiviziuni conform legii.

Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuință, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează astfel; 65 % pentru prima clădire în afara celei de domiciliu; 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 300 % pentru cea de-a treia clădire și următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

Orice persoană care dobândește, construiește, înstrăinează, extinde, îmbunătățește, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al administrației publice locale în termen de 30 de zile de la momentul în care s-a produs acestea. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau ncdepunerea declarațiilor fiscale, constituie contravenții se și sancționează cu amendă conform legii.

Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până Ia datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 5%.

Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 de Iei inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată.

Pentru plata cu întârziere se calculează majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

Anexa 1.2

Impozitul pe clădiri persoane juridice

Tipul clădirii

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

a. reevaluat în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință (2008-2010)

1,5%

b. nereevaluat în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referentă (2008-2010)

10%

Impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii la care se adauga majorarea aprobată de consiliul local Ia art 3 alin 1 lit.a din prezenta hotarare a consiliului local al municipiului Sibiu.Impozitul/taxa astfel calculate se stabilesc la nivel de leu fără subdiviziuni conform legii.

Impozitul pe clădiri se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Neplata în termen atrage după sine majorări de întârziere calculate conform legislației în vigoare.

Orice persoană care dobândește, construiește, demolează, distruge, modifică sau înstrăinează o clădire are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în a cărei rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declarațiilor fiscale, constituie contravenții și se sancționează cu amendă conform legii.

în cazul unei clădiri care face obiectul contractului de leasing financiar impozitul pe clădiri se datorează de către locatar.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților adminsitrativ -teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, cât și pentru eventualele îmbunătățiri ale acestora, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.

în cazul clădirilor proprietate privată la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere de către locatar din punct de vedere fiscal, acesta are obligația să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declarații fiscale în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor.

Impozitul anual și taxa anuală pe clădiri datorat/datorate aceluiași buget local de către contribuabilii persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată.în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleeași unități administrativ teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul și taxa pe clădiri cumulat (a).

Anexa II


Impozitul și taxe pe teren

-lei/ha-

Impozitul /taxa pe terenurile amplasate în intravilan

- terenuri cu construcții -

Art.258 alin. (2)

Zona în cadrul localității

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

- lei/ha-

Persoane fizice

Persoane juridice

A

6.508

7.810

B

4.540

5.448

C

2.874

3.449

D

1.519

1.823

-Impozitul / taxă pe terenurile amplasate in intravilan

-orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții-

Art.258 alin.(4)_________- lei/ha-

Nr

~~—  _                      Zona

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

crt

Categoria

’ersoane fizice

Persoane juridice

De folosință                   '—

, --

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren arabil

24

18

16

13

28

21

19

15

2

Pășune

18

16

13

11

21

19

15

13

3

Fâneață

18

16

13

11

21

19

15

13

4

Vie

40

30

24

16

48

36

28

19

5

Livadă

46

40

30

24

55

48

36

28

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

24

18

16

13

28

21

19

15

8

Teren cu ape

13

11

7

X

15

13

8

X

9

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozitul / taxa pe terenurile amplasate în extravilan

Art.258 alin.(6)_____________-lei / ha -

Categoria de folosință

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

Persoane fizice

Persoane juridice

ZONA

A

A

Teren cu construcții

27

32

Teren arabil

43

51

Pășune

24

28

Fâneață

24

28

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

48

57

Vie până la intrarea pe rod

X

X

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

48

57

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1.

14

16

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

X

X

Teren cu apă, altul decât cel cu amenăjări piscicole

5

6

Teren cu amenajări piscicole

29

35

Drumuri și căi ferate

X

X

Teren neproductiv

X

X

Impozit/taxa pe terenurile situate în intravilan alte categorii de folosință decât cea de terenuri cu construcții se stabilește anual prin înmulțirea: suprafeței terenului exprimată în hectare cu nivelurile (sumele) corespunzătoare prevăzute de lege, pe zone de impozitare și categorii de folosință, iar rezultatul se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității, respectiv 4. Impozit/taxa astfel caclulate se majorareza cu procentul aprobat de consiliul local la art 3 alin 1 lit.b din prezenta hotarare. Nivelurile corespunzătoare sunt prezentate in tabelele de mai sus atat pentru persoanele fizice cat si juridice.

Impozit/taxa pe terenurile situate în extravilan se stabilește anual prin înmulțirea: suprafeței terenului exprimată în hectare cu nivelurile (sumele) corespunzătoare prevăzute de lege, pe zone de impozitare și categorii de folosință, iar rezultatul se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității.

Având în vedere că terenurile amplasate în extravilan sunt situate în zona A, nivelul impozitului se stabilește prin înmulțirea suprafeței cu tariful lei/ha și se corectează cu coeficientul zonei A respectiv 2,40. Impozit/taxa astfel caclulate se majorareza cu procentul aprobat de consiliul local la art 3 alin 1 lit.b din prezenta hotarare.

Impozitul /taxa pe teren se plătește anual, în 2 rate egale până Ia datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Neplata în termen atrage după sine majorări de întârziere calculate conform legislației în vigoare.

Orice persoană care dobândește, modifică de la o categorie de folosință la alte sau înstrăinează un teren are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în a cărei raza de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau modificării. Depunerea peste termenul e 30 de zile sau nedepunerea declarațiilor fiscale, constituie contravenții și se sancționează cu amendă conform legii.

în cazul unui teren care face obiectul contractului de leasing financiar impozitul pe teren se datorează de către locatar.

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ -teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice/persoanclor fizice, $e stabilește taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren.

înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularilor dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință se pot face numai pe baza de documente, anexate la declarația fiscală.

In cazul contribuabilor persoane juridice pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform art 258 alin 4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • - are prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;

 • - are înregistrate în evidența contabilă venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate agricultura.

In caz contrar, impozitul/taxa pe teren situat în intravilanul unității adminsitrativ teritoriale, datorat (a) de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform art 258 alin.2 din Legea 571/2003.

Impozitul anual și taxa anuală pe teren datorat/datorate aceluiași buget local de către contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de până la 50 lei inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată. In cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleeași unități adminsitrativ teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul și taxa pe teren cumulat.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren de către persoanele fizice se acorda o bonificație de 5%.

Anexa III

Impozitul pe mijloacele de transport

Art. 263 alin. (2)

Mijloc de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

lei / 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Persoane fizice

Persoane juridice

Tipul de autovehicule

1.Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm’’ inclusiv

8

9

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm și 2000 cm’1 inclusiv

18

21

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 inclusiv

72

86

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm inclusiv

144

172

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3

290

348

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

29

7.Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

36

S.Tractoare înmatriculate

18

21

Art.263 alin.(4)

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de de 12 tone

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

0

133

2, Masa dc cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

133

367

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

367

517

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

517

1.169

5. Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169

517

1.169

II. Vehicule cu 3 axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

133

231

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

231

474

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 de tone

474

615

474

615

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 de tone

615

947

615

947

5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 de tone

947

1.427

947

1.472

6.Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 de tone

947

1.472

947

1.472

7. Masa de cel puțin 26 tone

947

1.472

947

1.472

III. Vehicule de 4 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

615

623

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

623

973

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

973

1.545

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

6. Masa de cel puțin 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

Art.263 alin.(5)

Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

0

60

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

60

137

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

137

320

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

320

414

7. Masa de ccl puțin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

414

747

8. Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

747

1.310

9. Masa de cel puțin 28 tone

747

1.310

747

1.310

II. Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

128

299

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

299

491

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

491

721

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

721

871

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

871

1.429

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

1.429

1.984

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

9. Masa de cel puțin 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

III. Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

1.579

2.197

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

3. Masa de cel puțin 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

IV. Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

1.395

1.937

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

1.937

2.679

3. Masa de cel puțin 40 de tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

4. Masa de cel puțin 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

V. Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

794

960

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

960

1.434

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283

4. Masa de cel puțin 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283

Art.263 alin (6)

Remorci, semiremorci sau rulote:

Capacitate

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

Impozitul în lei

Persoane fizice

Persoane juridice

1. Pentru remorci, semiremorci sau rulote:

X

X

a) până la o tonă inclusiv

8

9

b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

29

34

c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

45

54

d) peste 5 tone

55

66

Art.263 alin.(7)

Mijloace de transport pe apă

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

Impozitul în Iei

Persoane fizice

Persoane juridice

! 1. Luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit și uz personal

18

21

2. Bărci tară motor folosite în alte scopuri

48

57

3. Bărci cu motor

181

217

4. Nave de sport și agrement

964

1.156

5. Scutere de apă

181

217

6. Remorchere și împingătoare

X

X

a. până la 500 CP inclusiv

482

578

b. peste 500 CP și până la 2000 CP inclusiv

783

939

c. peste 2000 CP până la 4000 CP inclusiv

1.205

1.446

d. peste 4000 CP

1.928

2.313

7. Vapoare pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

157

188

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale

X

X

a. cu capacitatea de încărcare până la 1500 t inclusiv

157

188

b. cu capacitatea de încărcare de peste 1500 t și până la 3000 t inclusiv

241

289

c. cu capacitate de încărcare de peste 3000 t____________________

422

506

Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculează in funcție de tipul mijlocului de transport.

In cazul mijloacelor de transport mai mici de 12 tone impozitul se calculează in funcție de capacitatea cilindrica a acestora, prin Înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu nivelurile prevăzute de lege. Impozitul astfel obtinut Impozit/taxa astfel caclulate se majorareza cu procentul aprobat de consiliul local la art 3 alin 1 lit.c din prezenta hotarare.

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone si a unei combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone impozitul se stabilește in suma fixa in lei/an in funcție de numărul axelor, de masa totala maxima autorizata, de sistemul de suspensie cu care sunt dotate si de operațiunile de transport intern, intern si internațional, respectiv nivelurile prevăzute de lege. Nivelul impozitului se majoreaza numai prin hotarare a guvernului.

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul se stabilește in funcție de masa totala maxima autorizata, prin inmultirea nivelurilor prevăzute de lege majorate cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.

In cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul se stabilește prin inmultirea nivelurilor prevăzute de lege majorate cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.

Impozitul asupra mijloacelor de transport se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Neplata în termen atrage după sine majorări de întârziere calculate conform legislației în vigoare.

Taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

-Taxă - lei -

Persoane fizice

Persoane juridice

Art.267 alin. (1)

Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

X

X

a) până la 150 m2 inclusiv

4

4,8

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

5

6

c) între 251 și 500 m inclusiv

7

8,4

d) între 501 și 750 m inclusiv

8

9,6

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

10

12

f) peste 1.000 m2

10+0,01 leu / m2 pentru fiecare mp. care depășește 1.000 m2

12 + 0,01 leu/m2 pentru fiecare mp. care depășește 1.000 m2

Eliberarea autorizației de construire pentru clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

Art.267 alin.(4)

Taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări pentru fiecare m2 afectat este de:

6

7

Art.267 alin.(7)

Taxă pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj a firmelor și reclamelor

6 pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de constr.

7 pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de constr.

Autorizație necesară pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, lucrări neincluse în alte autorizații de construire.

3 % din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare șantier

3 % din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare șantier

Autorizație pentru amenajeră de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri.

2 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție

2 % din valoarea autoritzată a lucrărilor de construcție

Art. 267 alin. (11)

'laxă pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

9

10,8

Autorizație de construire pentru oricer altă construcție decât cele prevăzute în alt aliniat al prezentului articol.

1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție inclusiv instalațiile aferente

1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție inclusiv instalațiile aferente

Eliberarea autorizației de desființare totală sau parțială a unei construcții.

0,1% din valoarea impozabilă a construcției stabilită pentru determinarea impozitului pc clădiri

0,1 % din valoarea impozabilă a construcției stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri

'laxă pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire

30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale

30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale

Art.267 alin.(12)

Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajrea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliilor județene

11

13

Art.267 alin.(13)

Taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, taxa datorată este de:

7

8

Art.268 alin.(2)

Taxă pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare

17

Pentru eliberarea autorizației de construire pentru clădirea la locuință, autorizația de construire pentru orice altă coi prezentului articol și eliberarea autorizației de desființi prevăzută pentru persoane juridice se majorează cu proci lit.”d” din prezenta

care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă istrucție decât cele prevăzute la alt aliniat al ire totale sau parțiale a unei construcții taxa întul stabilit de consiliul local la art. 3 alin. 1 rotărâre.

Art.268 alin.(3)

Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

Persoane fizice

Persoane juridice

X

X

a.l. la scara 1: 500

11

13

a.2. la scara 1: 1.100

16

19

a.3. la scara 1 : 2.000

23

27

Art.268 alin.(4)

Taxă pentru eliberarea certificatului de producător

68

Art.268 alin.(5)

Taxă pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizației pentru desfășurarea activității de alimentație publică stabilită în funcție de suprafața unității de alimentație publică inclusiv terasele:

X

a) până la 25 mz

300

b) între 25 m2 și 50 m2 inclusiv

1000

c) între 51 m2 și 100 m2 inclusiv

1500

d) între 101 m2 și 150 m2 inclusiv

2000

.....              ......... ■ n           ■"         .....

e) peste 150 m

3000

*Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizației? privind desfășurarea activității de alimentație publică se achită integral anticipat eliberării acesteia indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal.

Termen de plată 31 martie.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

Art. 271 alin.(2)

Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

lei / m sau fracțiune de m

In cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

28

în cazul oricărui alt panou, afișaj sau de structură de afișaj pentru reclamă și publicitate

21

Taxa se stabilește prin inmultirea numărului de metri patrati sau a fracțiunii de metru patrat a suprafeței afisajului cu suma aprobata de consiliul local.

Taxa astfel calculata se stabilește la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Taxa pentru afisajul în scop de reclamă si publicitate se plătește anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

Nivel aplicabil pentru anul 2012

2. Taxa pentru serviciile de reclamă si publicitate -persoane juridice (cotă aplicată la valoarea serviciilor de reclamă si publicitate

3%

Taxa astfel calculată se stabilește la nivel de leu tară subdiviziuni conform legii.

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate.

- lei /mp. -

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL

2012

Lei / m2 sau fracțiune de m2

In cazul videotecilor

0,15

în cazul discotecilor

0,5

Art.275 alin.(2)


Impozitul pe spectacole


- Impozitul pe spectacole se ajustează cu coeficientul de corecție

Rangul localității II              - 4,00

Se stabilește conform legii, prin inmultirea suprafeței [m.p.] cu impozitul stabilit respectiv 0.15 lei/ mp /zi sau 0,5 % lei/mp/zi corectat cu coeficientul de corecție conform rangului localității, respectiv 4, inmultit cu numărul de zile.

Impozitul astfel calculat se stabilește la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii. Plătitorii de impozit pe spectacole au obligația să depună o declarație care va conține suprafața incintei, precum si zilele în care se desfășoară spectacolele, până cel târziu la data de 15 inclusiv a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă are obligația de a plăti impozitul pe spectacole, după cum urmează:

 • a) o cotă de impozit egală cu 2% în cazul unui spectacol de teatru, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

 • b) o cotă de impozit egală cu 5% în cazul oricărei manifestări artistice altele decât cele enumerate la lit. a).

Contribuabilii care datoreaza impozitul pe spectacole au obligația de a înregistra la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau sediul, după caz, atât abonamentele, cât si biletele de intrare si de a afișa tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum si la locul de desfășurare a spectacolelor, interzicându-li-se să încaseze sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente.

In cazul în care contribuabilii organizează aceste spectacole în raza teritorială de competență a altor autorități ale administrației publice locale decât cele de la domiciliul sau sediul lor, după caz, acestora le revine obligația de a viza abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială se desfășoară spectacolele. Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale in raza careia se desfasoara spectacolul.

TAXA HOTELIERĂ

Taxă aplicabilă pentru anul

2012

Taxa hotelieră

4%

Taxa pentru șederea într-o unitate de cazare denumită taxă hotelieră se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare. Unitățile de cazare au obligația de vărsa taxa hotelieră la bugetul local până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa de la persoanele care au plătit cazarea.

Persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea au obligația ca în documentele utilizate pentru încasarea tarifelor de cazare să evidendețieze distinct taxa hotelieră încasată. Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de ședere.

Unitățile de cazare au obligația de a depune lunar o declarație de decont la compartimentul de specialitate a autorității administrației publice locale până la data stabilită pentru plata taxei hoteliere.

Alte taxe locale

A) Taxă zilnică sau lunară achitată de pers, fizice sau juridice care ocupă temporar locuri publice, altele decât cele din piețe, târguri, oboare, precum și suprafețe din fața magazinelor sau atelierelor de prestări servicii:

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

Persoane fizice

Persoane juridice

1.

Taxă pentru vânzări de produse sau prestări de servicii diverse

1 leu/mp/zi

3 lei/mp/zi

2.

Taxă pentru depozitare de diverse materiale

1 leu/mp/zi

3 lei/mp/zi

'S

3.

Taxă pentru confecționare de produse

2 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

4.

i

Taxă pentru ocuparea temporară a locurilor publice în alte scopuri decât pentru vânzarea de produse, prestări servicii diverse, depozitare de materiale, confecționare de produse.

2 lei/mp/lună

51ei/mp/lună

*Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice cu construcții provizorii (garaje) se va achita în două tranșe egale respectiv 31 martie și 30 septembrie.

Taxa pentru ocuparea domeniului public se plătește anticipat, termenul de plată fiind ultima zi din lună

] pentru luna următoare.

B) Taxă pentru deținerea în proprietate sau în folosință a unor utilaje autorizate să funcționeze în scopul obținerii de venit:

“ ■ ■ ■ ■ ............... ....

....

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

1

Cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, mori cereale și ferăstraie mecanice

15 lei/zi/utilaj

2.

Darace, piue și mori pentru boia de ardei

15 lei/zi/utilaj

C) Taxă pentru schimbarea destinației unor spații:

8 lei

D ) Taxă intrare și vizitare obiective istorice

2 lei/pers./zi

E) Taxă pentru vehicule lente

NIVELURI APJ

PENTRU AN

ICABILE

UL 2012

Persoane fizice

Persoane juridice

1.

Deținătorii de vehicule lente sunt obligați la plata taxei pentru vehicule lente care se stabilește în sumă fixă, pentru fiecare vehicul și se plătește până la 31 ianuarie a fiecărui an sau din luna dobândirii.

34 lei/an

41 lei/an

Denumirea vehiculul lent

1

Autocositoare

2

Autoexcavator (excavator pe autoșasiu)

3

Autogreder sau autogreper

4

Buldozer pe pneuri

5

Compactor autopropulsat

6

Excav. cu racleți pentru săpat șanțuri,excavator cu rotor pentru săpat șanțuri sau excavator pe pneuri

7

Freză autopropulsată pentru canal sau pentru pământ stabilizat

8

Freză rutieră

9

încărcător cu cupă pe pneuri

10

Instalație autopropulsată de sortare concasare

11

Macara cu greifer

12

Macara mobilă pe pneuri

13

Macara turn autopropulsată

14

Mașina autopropulsată pentru oricare din următoarele:

a. lucrări de terasamente

b. construcția și întreținerea drumurilor

c. descopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri

d. finisarea drumurilor

e. forat

f. turnarea asfaltului

g. înlăturarea zăpezii

15.

Sașiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne

16.

Tractor pe pneuri

17.

Troliu autopropulsat

18.

Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor

19.

Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

20.

Vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri

21.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

22.

Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri

23.

Motostivuitoare

F) Taxe pentru folosirea temporară a terenurilor și spațiilor temporar disponibile aparținând domeniului public în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Sibiu.

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL

2012

Nr. crt

SALA DE CLASĂ

lei/mp/oră

lei/mp/zi

lei/mp/Iună

1.

pentru desfășurarea de activități de către învățători/institutori, după programul școlar

0,02

0,07

1,47

SALA DE CLASĂ, SALĂ DE SPORT, TEREN DE SPORT

lei/mp/oră Zona A

lei/mp/oră Zona B

lei/mp/oră Zona C

2.

pentru desfășurarea altor activități decât programul prelungit

0,80

0,75

0,70

3.

sală sport

0,17

0,16

0,15

4.

teren sport

0,08

0,07

0,06

Nr. crt

INTERNAT

lei/pers/zi

lei/pers/lună

1

pentru elevii proprii ai unității școlare

X

80

2

pentru elevi care studiază în alte unități de învățământ

X

100

3

pentru grupuri de elevi participanți la diferite activități, profesionale, olimpiade, sportive, turistice, etc.

15

X

4

studenți

X

150

5

persoane fizice, angajați ai unităților de învățământ

35

X

6

reprezentanți ai instituțiilor culturale, sportive

35

X

Nr. crt

CANTINĂ

lei/mp/oră

1

activități festive desfășurate cu elevii din alte unități de învățământ din Municipiul Sibiu

0,15

2

activități desfășurate de către terți cu ocazia unor evenimente

0,30

II. LEGEA NR.l 17 / 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

ANEXA - Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru

Extras din norma juridică

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Parchetul de pe lângă înalta Curtea de Casație și Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

X

1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeve-rințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare.

2

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

4

4. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite injustiție

2

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

6. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

13

7. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

8.Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

9. Reconstruirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

10. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

X

1. Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români.

4

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

5

2. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit_______________________________

2

CAPITOLUL III Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerea permiselor de conducere

X

l.Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, Al, B, Bl și B+E

5

b) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, CI, Tr, D, Dl, C+E, D+E, Cl+E, Dl+E, Tb și Tv

24

2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanele care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu execepția celor pentru categoriile B, B1, B+E.

72

CAPITOLUL IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

X

1 .Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

52

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

125

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

8

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor.

357

CAPITOLUL IV 1

Taxe pentru furnizare date

1. înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul Național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a persmiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

4

CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare

X

Taxă pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

13

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 105 / 2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1097 din 24 noiembrie 2004 aprobată prin Legea nr. 34 / 2005 în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se fac gratuit.

SANCȚIUNI

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art.294 alin.(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cea de la lib.b) - d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei

Art.294 alin.(4) Incalcarea normelor tehnice privind tipărirea, Înregistrarea, vanzarea, evidenta și gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraveție și se sancționează cu amendă de la 280 lei de la 1360 lei

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice

Art.294 alin. (6)

(6) In cazul persoanelor juridice,limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin.(3) și (4) se majorează cu 300%, respectiv:

- contravenția prevăzută la alin. (2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit. b)-d), cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.

încălcarea normnelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.100 lei la 5.450 lei.

Conform art.294 din Legea 571/2003 cu modificările ulterioare „Contravențiile prevăzute in prezentul articol li se aplica Dispozițiile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,aprobata cu modificările ulterioare,inclusuv posibilitatea achitării pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori,după caz, de la data comunicării acestuia,a jumătate din minimul amenzii.

TAXE SPECIALE

Extras din norma juridică

NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2012

- Iei -

1. Taxe privind servicii de copiat, multiplicat și scris, acte necesare populației în raporturile acesteia cu Primăria și serviciile publice din subordinea Consiliului local

X

- format A4

1 leu/copie

- format A3

2 lei/copie

- format A2

3 lei/copie

- format Al

5 lei/copie

2. Eliberarea certificatelor fiscale în ziua depunerii cererii

10 lei/certificat

3. Cheltuieli ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită

4 lei/exemplar

Toți contribuabilii persoane fizice si juridice datoreaza o taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala după cum urmează:

 • - pentru eliberarea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscală respectiv în aceeași zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 10 lei.

 • - taxa pentru eliberarea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscală nu exonerează de la plata taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în sumă de 2 lei.

Taxa se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor.

Președinte Hermanfi>Gerold


1 Contrasemnează

Secretar Nistor Diirin Ilie