Hotărârea nr. 173/2011

HOTARAREA NR.173 privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă, situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu (Art. 2 modificat de HCL NR. 132/2014)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.173

privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone și categorii de folosință, situate în intravilanul și extravilanul municipiului Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 26.05.2011,

Analizând raportul nr.29568/2011 întocmit de Direcția Arhitect Șef - Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, prin care se propune încadrarea teritoriului administrativ pe zone și categorii de folosință, situate în intravilanul și extravilanul municipiului Sibiu,

Având în vedere faptul că Municipiul Sibiu este ierarhizat funcțional ca localitate urbană dc rangul II, conform anexei nr. 2 pct. 4 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a, Rețeaua dc localități,

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în baza dispozițiilor art. 247 pct. 6 alin. 1, 2 și 3 din HG nr. 44/ 2004 privind Normele metodologice dc aplicare a Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca impozitul pe clădiri să se modifice corespunzător noii delimitări a intarvilanului,

în conformitate cu prevederile art. 247 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art.

247 pct. 1 lit. a și b; pct. 2 lit c; pct. 4 alin. 1 din H.G. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit „c” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă încadrarea terenurilor situate în intravilanul municipiului Sibiu în patru zone (A,B,C,D,), conform planșei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă delimitarea zonelor stabilite conform art. 1, după cum urmează;

Zona“A”

 • a. Perimetrul delimitat de următoarele străzi: Abatorului, Constituției, Hcrmann Oberth, Bâlea, Moldoveanu, Nicolac lorga, Calea Cisnădiei (între Nicolae lorga și Aricșului), George Bacovia, Calea Dumbrăvii (între George Bacovia și limita Cimitirului Municipal), de-a lungul limitei Cimitirului Municipal, de-a lungul limitei SE și SV a intravilanulu, Calea Dumbrăvii de la intersectarea intravilanului până la strada Ludoș, Ludoș (între Calea Dumbrăvii și Aleea Călăreților), Aleea Călăreților, Octavian Goga (până la intersecția Argeșului cu Avrig), Avrig (toate numerele administrative), Cristian (între Avrig și Vrancei), Vrancci (între Cristian și Ștrandului), Ștrandului (între Vrancei și Gârlei), Gârlei, Vasilc Cârlova (între Gârlei și Tudor Arghezi), Tudor Arghczi, Pasajul Petofi Sandor (între Tudor Aghezi și Morilor), Morilor, P-ța Cibin, Turnului (între Malului și Pulberăriei), Pulberăriei, Zidului, Ocnei (între Zidului și Nicolae Teclu), Nicolac Tcclu (între Ocnei și Târgu Fânului), Târgu Fânului, Viitorului până la calea ferată. Fac excepție zonele neimpozitabile.

 • b. Stațiunea Păltiniș.

Zona „E "

 • a. Perimetrul cuprins între străzile: Râului, de-a lungul râului Cibin până la podul peste râul Cibin care face legătura între Rozmarinului și zona Câmpșor, Rozmarinului, Piața lancu de Hunedoara, E.A. Bicltz, Calea Turnișorului, Calea Șurii Mici (între Calea Turnișorului și Măgeranului), Măgheranului, Crizantemelor, Lăcrămioarelor (între Crizantemelor și Eschile), Eschilc (între Lăcrămioarelor și Rusciorului), Rusciorului până la râul Cibin.

 • b. Perimetrul cuprins între străziile: Th. Aman, Ludoș (între Th. Aman și lazului), lazului (între Ludoș și Agârbiciu), Agârbiciu, Poiana (între Agârbiciu și Valea Aurie), Valea Aurie (între Poiana și Calea Poplăcii), Calea Poplăcii (între Valea Aurie și Preot Bacca), Preot Bacca (toate numerele administrative), Islazului, Poiana Sbiului (toate numerele administrative), Prcsaca, Tălmăcel (între Presaca și calea ferată), de-a lungul căii ferate Sibiu - Vințu de Jos până la podul căii ferate peste râul Cibin, pe râul Cibin până la podul din dreptul străzii Rusciorului până la limita zonei de impozitare „A”.

 • c. Strada Cibinului (numerele administrative 1-11).

 • d. Strada Malului (toate numerele administrative).

 • e. Perimetrul cuprins: de-a lungul linilor CF din dreptul străzii Viitorului până la strada Ion Creangă, Ion Creangă (toate numerele administrative), Pantei, Măgura (între Pantei și Ștefan cel Mare), Ștefan cel Mare (între Măgura și Păcii), Păcii, Vasile Aaron, Gen. Vasile Milea (între Vasile Aaron și Luptei), Luptei () toate numerele administrative, până la limita zonei de impozitare „A”.

Zona „C”

 • a. Perimetrul cuprins între: limita S (de la intersecția cu Calea Dumbrăvii), de-a lungul limitei SV și V a intravilanului până la intersecția cu Șoseaua Alba lulia, Szalsburg, de-a lungul limitei V, NV, N și NE a intravilanului până la intersectarea intravilanului cu râul Cibin, de-a lungul râului Cibin până la intersectatea acestuia cu limita E a intravilanului, de-a lungul limitei E și SE a limitei intravilanului până la intersectarea acestuia cu calea ferată, de-a lungul căii ferate până Ia strada Rampa Ștefan cel Mare, de-a lungul limitei S până la intersectarea limitei Cimitirului Municipal, până la limita zonei de impozitare superioară. Fac excepție zonele neimpozitabile și zona aferentă centurii ocolitoare (proprietatea C.N.A.D.N.R.) care este situată în extravilan.

 • b. Tropinii Noi.

Trupuri

 • 1. Trup - Fabrica Sitex;

 • 2. Trup - Podul Gociului;

 • 3. Trup - Case de vacanță Dj 106 Sibiu - Cisnădioara - Drumul Cisnadioarci nr. 26 - HCL 105/2005;

 • 4. Tmp - Constituire trup intravilan pentru construire locuință unifamilială D+P+M în Sibiu DJ 106 Drumul Rășinariului, beneficiar Sporiș Ciprian Marius - HCL 49/2009;

 • 5. Extindere trup intravilan case de vacanță în zona DJ106D Sibiu-Cisnădioara, beneficiar Gavrilă Mariana Eudochia - HCL 35/2010;

 • 6. Extindere trup intravilan case de vacanță în zona DJ106D Sibiu-Cisnădioara, beneficiar Cotoară Sebastian Ilie - HCL 170/ 2010;

 • 7. Constituire trup intravilan case de vacanță în zona DJ106D Sibiu-Cisnădioara, beneficiar: Constantin Daniel, Hoandrca Gheorghe, S.C. IPAR ROM S.R.L., Cârje Radu, S.C. WK GROUP S.R.L., Cofaru Nicolae, Cofaru Ileana Ioana, Renges Andreea Mariana - HCL 325/ 2010.

Extindere intravilan

Extindere intravilan in vederea construirii Spitalului Județean de Urgență, Sibiu, zona Calea Poplăcii FN - HCL 167/2007

Zona„D"

 • a. Cartierul Gușterița, cuprinzînd toate străzile, de la râul Cibin până la limita N, NE și E a intravilanului.

 • b. Viile Sibiului

Art. 3. Se aprobă încadrarea în zona „A” a terenurilor amplasate în extravilanul Municipiului Sibiu.

Art. 4. Se aprobă impozitarea uniformă a imobilelor situate pe ambele sensuri ale unei străzi ce constituie limită între două categorii de impozitare, în sensul încadrării acestora în categoria superioară.

Art. 5. Dispozițiile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. La data intrării în vigoare a acesteia, se abrogă HCL 161/2010, privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone și categorii de folosință, situate în intravilanul și extravilanul municipiului Sibiu.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011

Președinte, Hermann Gtefold

V '


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dj)rin Ilie