Hotărârea nr. 170/2011

HOTĂRÂREA NR.170 pentru revocarea art.20 din anexa nr.1 la H.C.L. nr.47/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor şi prestaţiilor sociale persoanelor cu handicap

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.170

pentru revocarea art.20 din anexa nr.l la H.C.L. nr.47/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor și prestațiilor sociale persoanelor cu handicap

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 28.04.2011,

Analizând raportul nr.26400/2011, prin care Serviciul Public de Asistență Socială propune revocarea art.20 din anexa nr.l la H.C.L. nr.47/2011, privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor și prestațiilor sociale persoanelor cu handicap grav,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.42 alin.4, art.43 alin.2 și cele ale art.44 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin.6 lit.”a” pct.2 și ale art. 45 alin.l din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se revocă articolul 20 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.47/2011, privind aprobarea metodologici de acordare a serviciilor și prestațiilor sociale persoanelor cu handicap grav..

Art. 2 Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Președinte


Brunchea Ma na Gabriela

Contrase nnează


Nistor Dorin Ilie


Document6