Hotărârea nr. 169/2011

HOTĂRÂREA NR.169 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.169 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I 2011

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr. 26398/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I 2011,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă execuția bugetului secțiunii de funcționare pentru trimestrul I 2011, conform anexelor nr.l și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă execuția bugetului secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul I 2011 conform anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă execuția bugetului împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I 2011 conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Președinteț.


Brunchea Marian^ Gabriela

Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIU L LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

EXECUȚIE BUGET PENTRU TRIM ESTRUL I ANUL 2011

VENITURILE SECȚIUNII DE EUNCTIONARE

9                                                     9

Anexa nr.l

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi

Trim I

2011

Realizat Trim I 2011

VENITURI - TOTAL

00.01.02

57,324.90

74,519.00

IMPOZIT PROFIT

01.02

33.00

276.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

33.00

276.00

IMPOZIT PE VENIT

03.02

410,00

621.00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

410.00

621.00

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE: VENIT

04.02

29,065.54

31,430.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

28,430.00

30,757.00

Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

635.54

673.00

IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE

07.02

13,580.00

26,227.00

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

11,500.00

22,354.00

Impozit clădiri persoane fizice

07.02.01.01

2,500.00

6,705.00

Impozit clădiri persoane juridice

07.02.01.02

9,000.00

15,649.00

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

1,030.00

2,553.00

Impozit pe terenuri persoane fizice

07.02.02.01

550.00

1,426.00

Impozit pe terenuri persoane juridice

07.02.02.02

400.00

966.00

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

80.00

161.00

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

650.00

757.00

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

400.00

563.00

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

16,771.00

15,527.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi

Trim 1 2011

Realizat

Trim I

2011

Sume defalcate dm TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

16,527.00

15,283.00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local

11.02.06

244.00

244.00

ALTE IMPOZITE ȘI T AXE GENERALE

12.02

400.00

213.00

Taxe hoteliere

12.02.07

400.00

213.00

taxe pe servicii Specifice

15.02

10.00

8.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

10.00

8.00

I AXE PE UTILIZAREA BUNI RILOR

16.02

3,492.00

6,250.00

laxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

2,500.00

5,375.00

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

1,200.00

3,024.00

laxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

1,300.00

2,351.00

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

942.00

754.00

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

50.00

121.00

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

18.02

18.00

20.00

Alte impozite și taxe

18.02.50

18.00

20.00

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

2,053.00

2,160.00

Venituri din concesiuni/închirieri

30.02.05

1,900.00

2,125.00

Venituri din dividende

30.02.08

3.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

150.00

35.00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

0.00

0.00

Alte venituri dm dobânzi

31.02.03

0.00

0.00

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

886.88

558.00

Venituri din prestări servicii

33.02.08

720.88

433.00

Contribuția părinților

33.02.10

100.00

113.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

6.00

4.00

Venituri dm recuperarea cheltuielilor

33.02.28

60.00

8.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasifîcatie

> bugetară

Prevederi

Trim I

2011

Realizat

I r ini 1 2011

VENITURI DIN TAXE ADMI NI ST R ATIV E, EL IB E R Ă RI PERMISE

34.02

380.00

318.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

380.00

318.00

AMENZI. PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

35.02

901.00

L056.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

900.00

1,056.00

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

1.00

0.00

DIVERSE V ENITUR1

36.02

490.00

319.00

Varsammte de la instituții publice

36.02.05

0.00

0.00

Taxe speciale

36.02.06

40.00

30.00

Alte venituri

36.02.50

450.00

289.00

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

-11,296.52

-10,593.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

7.08

7.00

Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.02.03

-11,303.60

-10,600.00

VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI

39.02

OiOQ

0.00

Venituri dm valorificarea unor bunuri

39.02.01

X

X

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

X

X

Venituri din vânzarea unor bunuri.

39.02,07

X

X

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

0.00

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

X

X

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE

STAT

42.02

131.00

129.00

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din TEN postaderare

42.02.20

X

X

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

40.00

67.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi

Trim I

2011

Realizat

Trim 1 2011

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

)

42.02.34

73.00

46.00

Subvenții pentru finanțarea sanatatn

42.02.41

18.00

16.00

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOREFECTUATE

45.02

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

X

X

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela


Contrasemnează

Secret aY

Nistor D<ii in Ilie

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROIECT DE BUGET PENTRU ANUL 2010

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

! )

Anexa nr.2 (mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie ? bugetară

Prevederi

Trim I 2011

Realizat

Trim I 2011

C HEL TUI EL I - TOTAL

49.02

57,324.90

45,087.00

AUTORIT A i1 E XE ( TJTIVE

51.02

2.948.50

2.391.00

Cheltuieli de personal

51.02.10

1,320.00

1,050.00

Cheltuieli materiale și servicii

51.02.20

1,628.50

1,341.00

Proiecte cu finanțare din FEN

>

51.02.56

X

X

Cheltuieli de capital

51.02.70

X

X

alte servicii publice GENERALE

54.02

3,475.00

185.00

Fonduri de rezerva

54.02.50

3,000.00

0.00

Transferuri

54.02.51

225.00

198.00

Fonduri de Garantare

54.02.81

250.00

0.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

54.02.85

0.00

-13.00

Total capitol,din care :

3,475.00

185.00

Fond de Garantare

54.02.07

3,000.00

0.00

Fond de Rezervă

54.02.05

250.00

0.00

Serv.Public comunitar de evidenta persoanelor

54.02.10

225.00

185.00

DOBÂNZI

55.02

785.00

389.00

Dobânzi

55.02.30

785.00

389.00

Total capitol ,din care :

785.00

389.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

785.00

389.00

Dobânzi la operațiunile de leasing

55.02.30.03

0.00

0.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie 5 bugetară

Prevederi Trirn I 2011

Realizat

Trim .1 2011

PUBLICĂ, SIGUR ANTĂ NAȚIONALĂ

61.02

1.350.00

946.00

Transferuri

61.02.51

1,350.00

946.00

Total capitol ,din care :

1,350.00

946.00

Serv.Public Politia Locală >

(Comunitară)

61.02.03.04

1,350.00

946.00

ÎNVĂȚĂMÂNT P

65.02

18,214.52

16,424.00

Cheltuieli de personal

65.02.10

15,607.44

14,375.00

Ch el tui eli materiale

65.02.20

2,562.08

2,039.00

Proiecte cu finanțare dm FEN

65.02.56

X

X

Alte cheltuieli

65.02.59

45.00

30.00

Cheltuieli de capital

65.02.70

X

X

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

65.02.85

0.00

-20.00

SĂNĂTATE:.

66.02

641.88

442.00

Cheltuieli de personal

66.02.10

588.88

445.00

Cheltuieli materiale

66.02.20

51.00

1.00

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

66.02.51.02.11

X

X

Asistenta sociala

66.02.57

2.00

2.00

Cheltuieli de capital

66.02.70

X

X

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

66.02.85

0.00

-6.00

Total capitol, din care :

641.88

442.00

Centru transfuzie

66.02.50.50

2.00

2.00

Spitalul de pediatrie

66.02.06.01

0.00

0.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

639.88

440.00

ACTIVITĂȚI SPORTIVE $1 DE

TINERET

67.02

6,120.00

3,905.00

Transferuri

67.02.51

6,120.00

3,908.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

67.02.85

0.00

-3.00

Total capitol plin care :

6,120.00

3,905.00

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

3,000.00

1,900.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

.Prevederi

Trim 12011

Realizat

Trim I 2011

Teatrul Gong

67.02.03.04

370.00

293.00

Casa de Cultura

67.02.03.06

1,900.00

960.00

Serv.Public Adm.Parcun Zone Verzi

67.02.05.03

525.00

515.00

Serv.Public Grădina Zoologică

67.02.05.03

325.00

237.00

ALOCAȚII, PENSII,AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

68.02

3,485.00

3,107.00

Cheltuieli de personal

68.02.10

1,181.50

1,129.00

Cheltuieli materiale

68.02.20

869.50

644.00

Proiecte cu finanțare din FEN

68.02.56

X

X

Asistență Socială

68.02.57

1,434.00

1,337.00

Cheltuieli de capital

68.02,05.70

X

X

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

68.02.85

0.00

-3.00

Total capitol ,din care :

3,485.00

3,107.00

Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

269.00

226.00

Drepturile asistenților persoanelor cu handicap grav

68.02.05.02

1,883.00

1,829.00

Crose

68.02.11

592.00

531.00

Ajutor social

68.02.15.01

73.00

34.00

Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

184.00

147.00

Serv.Public de Asistenta Sociala

68.02.50

434.00

329.00

Primăria Sibiu-Azilul de Noapte și alte ajutoare sociale

68.02.50

50.00

11.00

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

3,846.00

2,615.00

Cheltuieli materiale,din care :

70.02.20

1,795.00

1,405.00

Iluminat

70.02.06

1,790.00

1,402.00

Alte chelt. materiale

70.02.50

5.00

3.00

Transferuri, din care:

70.02.51

2,051.00

l,247~00

Servicii publice ,din care:

2,051.00

1,247.00

Serv.Public Baia Neptun

70.02.50

250.00

200.00

Serv.Public Domeniul Public

70.02.50

500.00

70.00

Serv.Public Adm.Cimitir

70.02.50

0.00

0.00

Serv.Public Direcția Fiscală

>

70.02.50

826.00

677.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi

Trim I 2011

Realizat

Trim I 2011

Serv.Public Adm.Fond Locativ

70.02.50

245.00

185.00

Serv.Public de gestionare a câinilor tară stăpâni

70.02.50

230.00

115.00

7(9 Cheltuieli de capital,din care

70.02.70

0.00

0.00

LTE

70.02.03.30

X

X

Alimentări cu apă

70.02.05.01

X

X

Alte Investiții

70.02.50

X

X

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

70.02.85

0.00

-37.00

Serv.Public Direcția Fiscală

>

70.02.50

0.00

-4.00

Serv.Public de gestionare a câinilor tară stăpâni

70.02.50

0.00

-2.00

Iluminat

70.02.06

0.00

-31.00

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

1,680.00

892.00

Cheltuieli materiale

74.02.20

1,680.00

892.00

Total capitol, din care :

1,680.00

892.00

Salubritate

74.02.05.01

1,550.00

807.00

Canalizare

74.02.06

130.00

85.00

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

81.02

. 175.00

175.00

Subvenții

>

81.02.40

175.00

175.00

Total capitol, din care :

175.00

175.00

Energie termică

81.02.06

175.00

175.00

AGRICULTURA,

SILVICULTURA,

PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

110.00

100.00

Transferuri

83.02.03.30.51

110.00

.100.00

Total capitol ,din care :

110.00

100.00

domeniul agriculturii

83.02.03.30

110.00

100.00

TRANSPORTURI

84.02

14,494.00

13,516.00

Cheltuieli materiale

84.02.20

6,975.00

6,442.00

Subvenții

84.02.40

5,500.00

5,500.00

Proiecte cu finanțare din FEN

84.02.56

X

X

Cheltuieli de capital

84.02.70

X

X

D enu mire a in dica to r il o r

Cod clasificatie bugetară

Prevederi

Trim I 2011

Realizat

Trim 1 2011

Rambursări de credite

84.02.81

2,019.00

1,890.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

84.02.85

0.00

-316.00

Total capitol, din care :

14,494.00

13,516.00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0.00

0.00

Transport în comun

84.02.03.02

5,500.00

5,184.00

Străzi             /

84.02.03.03

8,994.00

8,332.00

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dfflrin llie

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBU BUGETUL PENTRU ANUL 2011

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

Anexa nr.3

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie ? bugetară

Prevederi

Trim I

2011

Realizat Trim I 2011

VENITURI - TOTAL

00.01.02

11,374.60

24,219.00

IMPOZIT PROFIT

01.02

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

X

X

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

0.00

0.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

X

X

Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

X

X

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

07.02

0.00

0.00

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

0.00

0.00

Impozit clădiri persoane fizice

07.02.01.01

X

X

Impozit clădiri persoane juridice

07.02.01.02

X

X

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

0.00

0.00

Impozit pe terenuri persoane fizice

07.02.02.01

X

X

Impozit pe terenuri persoane juridice

07.02.02.02

X

X

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

X

X

'laxe judiciare de timbru

07.02.03

X

X

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

X

X

SUME DEFALCATE DIN IVA

11.02

0.00

0.00

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

X

X

Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local

11.02.06

X

X

ALTE IMPOZITE ȘI 'LAXE GENERALE

12.02

0.00

0.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi

Trim I 2011

.Realizat

Trim I

201.1

Taxe hoteliere

12.02.07

X

X

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1 >-02'

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

X

X

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

0.00

0.00

laxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

X

X

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

X

X

laxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

X

X

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

X

X

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

X

X

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

18.02

0.00

Alte impozite și taxe

18.02.50

X

X

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

0.00

0.00

Venituri din concesium/închirieri

30.02.05

X

X

Venituri din dividende

30.02.08

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

X

X

VENITURI din dobânzi

31.02

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

X

X

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

0.00

0.00

Contribuția părinților

33.02.10

X

X

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

X

X

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

X

X

VENITURI DIN TAXE ■ ADMINISTRATIVE, . ELIBERĂRI PERMISE

34.02

0.00

0.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

X

X

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

35.02

0.00

0.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

X

X

DIVERSE VENITURI

36.02

0.00

0.00

Varsammte de la instituții publice

36.02.05

X

X

Alte venituri

36.02.50

X

X

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

11,303.60

10,600.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

0.00

0.00

D e n u m i rea iu di c a to rilo r

Cod clasificatie bugetară

Prevederi

Trim I

2011

Realizat Trim I 2011

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

11,303.60

10,600.00

VENITURI DIN valorificare bunuri

39.02

0.00

3.407.00

Venituri dm valorificarea unor bunuri

39.02.01

0.00

3,323.00

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

0.00

51.00

Venituri dm vânzarea unor bunuri

39,02.07

0.00

33.00

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURI LOR ACORDATE

40.02

0.00

10,141.00

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

X

X

Sume dm excedentul anilor precedenți pentru finanțarea Secțiunii de Dezvoltare > ’

40.02.14

0.00

10,141.00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

42.00

42.00

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

42.00

42.00

Subvenții, pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

X

X

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

>

42.02.34

X

X

Subvenții pentru finanțarea sanatatn

42.02.41

X

X

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

45.02

29.00

29.00

Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

29.00

29.00

Sume de la UE pentru FEDR an curent

45.02.01.01

0.00

29.00

Sume de la UE pentru FEDR an precedent

45.02.01.02

29.00

0.00

Prefinantare pentru FEDR

45.02.01.03

0.00

0.00

EXCEDENT ANI PRECEDENȚI

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela


Contrasemnează Secretar Nistor

rin Ilie


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU PROIECT DE BUGET PENTRU ANUL 2010 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

Anexa nr.4

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasifîcatie bugetară

Prevederi

Trim 1 2011

Realizat

Trim I 2011

CHELTUIELI - TOTAL

49.02

21,515.60

18,695.00

A U TORIT ATI EXEC UTIVE

51.02

1,000.00

291.00

Cheltuieli de personal

51.02.10

X

X

Cheltuieli materiale și servicii

51.02.20

X

X

Proiecte cu finanțare din FEN î

51.02.56

80.00

17.00

Cheluieli dc capital

51.02.70

920.00

274.00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

0.00

0.00

Fonduri de rezerva

54.02.50

X

X

Fonduri de Garantare

54.02.81

X

X

Transferuri

54.02.51

X

X

Total capitol ,din care :

0.00

0.00

Fond de Garantare

54.02.07

X

X

Fond de Rezervă

54.02.05

X

X

Serv.Public comunitar de evidenta persoanelor

54.02.10

X

X

DOBÂNZI

55.02

0.00

0.00

Dobânzi

55.02.30

X

X

Total capitol,din care :

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

X

X

Dobânzi la operațiunile de leasing

55.02.30.03

X

X

PUBLICĂ,SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

61.02

X

X

Transferuri

61.02.51

X

X

Total capitol ,din care :

X

X

Denumirea indicatorilor

Cod clasifîcatie ? bugetară

Prevederi

Trim I 2011

Realizat

Trim 12011

Serv.Public Politia Locală >

(Comunitară)

61.02.03.04

X

X

ÎNVĂȚĂMÂNT

' ’                                                                . •                                                                                          . . .

65.02

346.00

206,00

Cheltuieli de personal

65.02.10

X

X

Cheltuieli materiale

65.02.20

X

X

Proiecte cu finanțare dm FEN

65.02.56

346.00

0.00

Alte cheltuieli

65.02.59

X

X

Cheltuieli de capital

65.02.70

0.00

206.00

SĂNĂTATE

66.02

400.00

0.00

Cheltuieli de personal

66.02.10

X

X

Cheltuieli materiale

66.02.20

X

X

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

•6.02.51.02.1

400.00

0.00

Asistenta sociala

66.02.57

X

X

Cheltuieli de capital

66.02.70

0.00

0.00

Total capitol ,din care :

400.00

0.00

Spitalul de pediatrie

66.02.06.01

300.00

0.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

100.00

0.00

Centru transfuzie '

66.02.50.50

X

X

ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE TINERET

67.02

0.00

0.00

Transferuri

67.02.51

X

X

Total capitol ,din care :

0.00

0.00

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

X

X

Casa de Cultura

67.02.03.06

X

X

Serv.Public Adm.Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

X

X

Serv.Public Grădina Zoologică

67.02.05.03

X

X

ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE,

INDEMNIZAȚII

î

68.02

62.60

15.00

Cheltuieli de personal

68.02.10

X

X

Cheltuieli materiale

68.02.20

X

X

Proiecte cu finanțare din FEN

68.02.56

0.00

0.00

Asistență Socială

68.02.57

X

X

Alte cheltuieli

68.02.59

X

X

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie 9 bugetară

Prevederi

Trim 12011

Realizat

Trim I 2011

Cheltuieli de capital

68.02.70

62.60

15.00

Total capitol ,din care :

62.60

15.00

Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

6.00

0.00

Drepturile asistenților și persoanelor cu handicap grav

68.02.05.02

X

X

Crese

68.02.11

22.00

0.00

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

16.00

0.00

Serv.Public de Asistenta Sociala

68.02.50

18.60

15.00

SERVII 'II ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

5,707.00

4,684.00

Cheltuieli materiale,din care :

70.02.20

0.00

0.00

Iluminat

70.02.06

X

X

Alte chelt.materi.ale

70.02.50

X

X

Transferuri, din care:

70.02.51

0.00

0.00

Servicii publice ,din care:

0.00

0.00

Serv.Public Baia Neptun

70.02.50

X

X

Serv.Public Domeniul Public

70.02.50

X

X

Serv.Public Adm.Pietelor

70.02.50

X

X

Serv.Public Adm.Cimitir

70.02.50

X

X

Serv.Public Direcția Fiscală

J

70.02.50

X

X

Serv.Public Adm.Fond Locativ

70.02.50

X

X

Serv.Public de gestionare a câinilor tară stăpâni

70.02.50

X

X

70 Cheltuieli de capital,din care

70.02.70

5,707.00

4,684.00

LTE

70.02.03.30

270.00

35.00

Alimentări cu apă

70.02.05.01

125.00

0.00

Alte Investiții

70.02.50

5,312.00

4,649.00

PROIECȚIA MEDIULUI

>

74.02

0.00

0.00

Cheltuieli materiale

74.02.20

X

X

Total capitol ,din care :

0.00

0.00

Salubritate

74.02.05.01

X

X

Canalizare

74.02.06

X

X

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

81.02

0.00

0.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasilicatie > bugetară

Prevederi

Trim I 2011

Realizat

Trim 12011

Subvenții

81.02.40

X

X

Total capitol ,din care :

X

X

Energie termică

81.02.06

X

X

AGRXCUI.TURA, SI L VIC UE TURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

0.00

0.00

Transferuri

83.02.51

X

X

Total capitol ,din care :

X

X

domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

TRANSPORTURI

84.02

14,000.00

13,499.00

Cheltuieli materiale

84.02.20

X

X

Subvenții

84.02.40

X

X

Proiecte cu finanțare dm FEN

>

84.02.56

0.00

0.00

Cheltuieli de capital

84.02.70

14,000.00

13,499.00

Rambursări de credite

84.02.81

X

X

Total capitol, din care :

14,000.00

13,499.00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

500.00

0.00

Transport în comun

84.02.03.02

0.00

0.00

Străzi

84.02.03.03

13,500.00

13,499.00

Președinte

Brunchea Nlfiriana Gabriela


Contrasemnează

SecretâI

Nistor Dorin Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.la HCL nr.72011Președinte

Brunchea Mariana Gabriela

Contrasemnează

Sectar

Nistdj^Dorin Ilie