Hotărârea nr. 168/2011

HOTĂRÂREA NR.168 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.168

privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr. 26087/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu pc anul 2011, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului local Sibiu și rectificarea în consecință a listei obiectivelor de investiții a municipiului Sibiu, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă drepturile bănești aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare - navetă, în sumă de 1.882,46 lei, conform prevederilor art. 105 alin. 2 lit. f, art. 276 din Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 4 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011, a Instrucțiunilor Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, precum și art. 10 alin.l din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu, directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat și directorul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Președinte

Brunchea Marfana Gabriela


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dnrin Ilie

I IALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU


Anexa nr. V. La HCL ...


CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI anul 2011

mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1_

TOTAL VENITURI

00010

8,988.67

1,977.90

10,966.57

6,277.13

0.00

6,277 13

1,728.06

1,497.77

3.225.83

489.09

240.00

729.09

494.39

240.13

734.52

2

1 VENITURI CURENTE

0010

7.788.67

1,977.90

9,766.57

5,977.13

0.00

5,977.13

1,428.06

1,497.77

2,925.83

189.09

240.00

429.09

194.39

240.13

434.52

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10 01)

1510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Impozit pe spectacole

151001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

C. VENITURI NEFiSCALE

7,788.67

1,977.90

9,766.57

5,977.13

000

5,977 13

1,428.06

1,497.77

2,925.83

189.09

240.00

429.09

194.39

240.13

434.52

5

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

7

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50)

3010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

3

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Alte venituri din proprietate

301050

0.00

0.00

0.00

0.00

000

1

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34 10+ 35.10+36.10+37.10)

7,788.67

1,977.90

9,766.57

5,977.13

0.00

5,977.13

1,428.06

1,497.77

2,925.83

189.09

240.00

429.09

194.39

240 13

434.52

2

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

7,760.67

1,977.90

9,738.57

5,949.13

000

5,949 13

1,428.06

1,497.77

2,925.83

189.09

240.00

429.09

194.39

240 13

434 52

3

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Venituri din prestări de servicii

331008

132.00

0.00

132.00

72.00

72.00

60.00

60.00

0.00

0.00

5

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331013

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

5

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

7

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

0.00

000

0.00

0.00

0.00

3

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

5,238.34

1,286.77

6,525.11

3,675.80

3,675.80

1,304.06

1,267.77

2,571.83

126.09

10.00

136.09

132.39

9.00

141.39

1

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate publica alocate de la bugetul de stat

331030

494 87

691.13

1,186.00

305.87

305.87

64.00

230.00

294.00

63.00

230.00

293.00

62.00

231.13

293.13

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Pian inițial

trim IV

Influente

Plan rectificat tnm IV

22

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

1,895.46

0.00

1,895.46

1,895.46

1,895.46

0.00

0.00

0 00

23

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10,50)

3410

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

0.00

0.00

0.00

000

0.00

25

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35 10 50)

3510

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

0.00

0.00

0.00

000

0.00

27

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

28

Alte venituri

361050

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

29

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)

3710

28 00

0.00

28.00

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

30

Donații si sponsorizări

371001

28 00

000

28.00

28.00

28 00

0.00

0.00

0 00

31

Alte transferuri voluntare

371050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39 10)

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910

0 00

0.00

000

0.00

0.00

o.oo’

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

34

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

0.00

000

0.00

0.00

0.00

35

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

IV. SUBVENȚII (cod 43.10)

1,200.00

0.00

1,200.00

300 00

000

300.00

300.00

0.00

300 00

300.00

0.00

300 00

300.00

0.00

300 00

37

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09)

4310

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

0.00

300 00

300.00

0.00

300 00

300 00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

38

Subvenții pentru instituții publice

431009

000

0.00

0.00

0 00

0.00

39

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

431010

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300 00

rA pfcșerljnte

Brunchea Mariana Gabriela


Contrasemnează Secretar Nistop^orin Ilie

Muexd urr.~. i_a rivu ./> I ■‘—‘u

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 66.10. anul 2011

mii lei

.d.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim li

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

11,917.00

1,977.90

13,894.90

9,205.46

0.00

9,205.46

1,728.06

1,497.77

3.225.83

489.09

240.00

729.09

494.39

240.13

734.52

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+5

1+55+57+59)

01

9,830.66

1,977 90

11,808.56

8,019.12

0.00

8,019.12

1,428.06

1,497.77

2,925.83

189.09

240.00

429.09

194.39

240.13

434.52

3

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 10.01+10.02+10.03)

10

3966.87

1,782.38

5.749.25

3,080.00

0.00

3,080.00

886.87

1,302.25

2,189.12

0.00

240.00

240.00

0.00

240.13

240.13

4

Cheltuieli salariale in bani(cod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

2,908.77

1,323.78

4,232.55

2,261.00

0.00

2,261.00

647.77

975.65

1,623.42

0.00

174.00

174.00

0.00

174.13

174 13

_5

Salani de baza

100101

1,917.27

962.03

2,879.30

1,500.20

1,500.20

417.07

711.90

1,128.97

125.00

125.00

125.13

125.13

_6

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_7

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_8

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

175.50

69.00

244.50

135.50

135.50

40.00

47.00

87.00

11.001

11.00

11.00

11.00

_10

Alte sporuri

100106

502.30

161.70

664.00

382.30

382.30

120.00

137.70

257.70

12.00

12.00

12.00

12.00

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Fond de premii

100108

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Prima de vacanta

100109

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

301.50

130.50

432.00

232.00

232.00

69.50

78.50

148.00

26.00

26.00

26.00

26 00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de delegare

100113

1.20

0.05

1.25

1.00

1.00

0.20

0.05

0.25

0.00

0.00

18

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

20

Alocații pentru locuințe

100116

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte drepturi salariale in bani

100130

11.00

0.50

11.50

10.00

10.00

1.00

0.50

1.50

0.00

0.00

22

Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.01 la 10.02.30)

1002

206.37

103.63

310.00

165.00

0.00

165.00

41.37

79.63

121.00

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

12.00

23

Tictiete de masa

100201

206.37

103.63

310 00

165.00

165.00

41.37

79.63

121.00

12.00

12.00

12.00

12 00

24

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

29

Contributiifcod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

851.73

354.97

1,206.70

654.00

0.00

654.00

197.73

246.97

444.70

0.00

54.00

54.00

0.00

54.00

54.00

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

658.90

229.10

888.00

489.90

489.90

169.00

157.10

326.10

36.00

36.00

36.00

36.00

1

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

I rectificat

anual

Plan inițial trim I

Influente

rectificat

trim I

Plan inițial

trim II

Influente

r idii rectificat trim II

Pian inițial trim III

Influente

riari

rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

pian rectificat trim IV

31

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

21.95

3.75

25.70

11.85

11.85

10.10

1.75

11.85

1.00

1.00

1.00

1.00

32

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

100303

124.28

94.22

218.50

116.25

116.25

8.03

74.22

82.25

10.00

10.00

10.00

10 00

53

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

11.60

3.40

15.00

7.00

7.00

4.60

1.40

6.00

1.00

1.00

1.00

1.00

54

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr angajați

100305

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

35.00

24.50

59.50

29.00

29.00

6.00

12.50

18.50

6.00

6.00

600

600

56

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor saiariaie

100307

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

57

TITLUL II BUNURI SI

SERVICII(ced 20.01 la 20.03)

20

5,863 79

195.52

6,059.31

4,939.12

0.00

4,939.12

541.19

195.52

736.71

189.09

0.00

189.09

194.39

0.00

194.39

38

Bunuri si servicii(cod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

1,037 96

8.61

1,046.57

875.96

0.00

875.96

162.00

8.61

170.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Furnituri de birou

200101

30.00

1.00

31.00

25.00

2500

500

1.00

6.00

0.00

000

40

Materiale pentru curățenie

200102

60.00

1.00

61.00

50.00

50.00

10.00

1.00

11.00

0.00

0.00

41

♦ncalzit. Iluminat si forța motnca

200103

365.96

1.01

366.97

284.96

284.96

81.00

1.01

82.01

0.00

0.00

42

Apa, canal si salubritate

200104

96.50

1.00

97.50

76.00

76.00

20.50

1.00

21.50

0.00

0.00

43

Carburanți si lubrefianti

200105

11.00

0.50

11.50

10.00

10.00

1.00

0.50

1.50

0.00

0.00

44

Piese de schimb

200106

3.50

0.10

3.60

3.00

3.00

0.50

0.10

0.60

0.00

0.00

45

Transport

200107

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

46

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

13.00

0.30

13.30

10.00

10.00

3.00

0.30

3.30

0.00

0 00

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

205.00

0.50

205.50

194.50

194.50

10.50

0.50

11.00

0.00

0.00

48

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

253.00

3.20

256.20

222.50

222.50

30.50

3.20

33.70

0.00

0.00

49

Reparații curente

2002

1,382.44

0.98

1,383.42

1,303.00

1,303.00

79.44

0.98

80.42

0.00

0.00

50

Hrana(cod 20.03.01+20.03.02)

2003

286.64

13.36

300.00

266.64

0.00

266.64

20.00

13.36

33.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

51

Hrana pentru oameni

200301

286.64

13.36

300.00

266.64

266.64

20.00

13.36

33.36

0.00

0 00

52

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

2,808.45

143.77

2,952.22

2,162.52

0.00

2,162 52

262.45

143.77

406 22

189.09

0.00

189 09

194.39

0.00

194.39

54

Medicamente

200401

1.589.39

114.27

1,703.66

1,106.46

1,106.46

169.45

114.27

283.72

154.09

154.09

159.39

159.39

55

Materiale sanitare

200402

337.00

19.00

356.00

315.00

315.00

12.00

19.00

31.00

5.00

5.00

5.00

5.00

56

Reactivi

200403

727.06

9.50

736.56

591.06

591.06

76.00

9.50

85.50

30.00

30.00

30.00

30 00

57

Dezinfectanti

200404

155.00

1.00

156.00

150.00

1 50.00

5.00

1.00

6.00

0.00

0.00

58

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

111.00

0.70

111.70

105.00

0.00

105.00

6.00

0.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

59

Uniforme si echipament

200501

48.00

0.50

48.50

45.00

45.00

3.00

0.50

3.50

0.00

000

60

Lenjerie si accesorii de pat

200503

11.00

0.10

11.10

10.00

10.00

1.00

0.10

1.10

0.00

000

61

Alte obiecte de inventar

200530

52.00

0.10

52.10

50.00

50.00

2.00

0.10

2.10

0.00

0 00

62

Deplasări, detasari, transferări

2006

2.30

0.10

2.40

2.00

0.00

2.00

0.30

0.10

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

td.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

nan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

pian rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim HI

Plan inițial trim IV

Influente |

Pian rectificat trim IV

63

Deplasări interne, detasan, transferări

200601

2.30

0.10

2.40

2.00

2.00

0.30

0.10

0.40

0.00

0 00

64

Deplasări tn străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Materiale de laborator

2009

108.00

17.00

125.00

100.00

100.00

8.00

17.00

25.00

0.00

0.00

66

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

67

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Pregătire profesionala

2013

11.00

1.00

12.00

10.00

10 00

1.00

1.00

2.00

0.00

0.00

70

Protecția muncii

2014

15.00

1.00

16.00

14.00

14.00

1.00

1.00

2.00

0.00

0.00

71

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

73

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

75

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, tn baza unor convenții sau contracte

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

77

Meteorologie

2021

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

78

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

81

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

82

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

83

Stabilirtea riscului de tara

202403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Alte cheltuieli(cod 20.30.01 la

20.30.30)

2030

101.00

9.00

110.00

100.00

0.00

100.00

1.00

9.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

000

88

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Chirii

203004

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

90

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Denumirea indicatorilor

Cod

rian miciși anuaf

Influente

rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

1 ICII 1 rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Hian rectificat trim III

Plan inițial tnm IV

Influente

Plan rectificat trim IV

92

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

101.00

9.00

110.00

100.00

100.00

1.00

9.00

10.00

0.00

0 00

95

TITLUL III DOBANZIțcod

30.01+30.02+30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

96

Dobânzi aferente datoriei publice intemefcod 30.01.01 + 30.01.02)

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

000

98

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.05)

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

000

01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04

Alte dobanzi(cod 30.03.01 la 30.03.05)

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

05

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

06

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

07

Dobânzi aferente Împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

08

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

09

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

TITLUL IV SUBVENTIIfcod

40.01 la 40.30)

40

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Subvenții pe produse

4001

0.00

0.00

0.00

0.00

000

12

Subvenții pe activitati

4002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

subv.pt susținerea transp. feroviar public de calatori

4004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Subv ptr transp.de calatori cu metroul

4005

0.00

0.00

0.00

0.00

000

16

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

0.00

0.00

0.00

000

17

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?d.

Denumirea indicatorilor

Cod

ridii niiudi anual

Influente

rectificat anual

rian imuai trim I

Influente

rectificat trim l

Pian inițial trim U

Influente

rectificat trim II

Pian inițial

trim III

Influente

rectificat trim III

Pian inițial I trim IV |

Influente j

1 nuli

rectificat trim IV

18

Subv.pt dobânzi la credite bancare

4008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Plăti către angajatori pt formare profesionala a angajatilor

4009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Fd.neramburs.pt crearea de noi locuri de munca

4010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Subv.pt acordarea primelor de asig.pt factorii de risc din agric.

4012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

stimularea exporturilor

4013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

susținerea infrastructurii de transport

4014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I25

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

000

0.00

0.00

0.00

0.00

I26

progr.de conservare sau de închidere a minelor

4016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I27

progr.de prot.soc.si integrare socioprofesionala a pers.cu

handicap

4017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I28

protecție soc in soc minier

4018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I29

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I30

Subvenții pt compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

4020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

alte subvenții

4030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.01 la 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51.01+51.02))

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

137

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.26)

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Finanțare de baza a invatamantului superior

510102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

143

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

influente

ridii

rectificat anual

Plan iniția’

trim I

Influente

Pian rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Pian rectificat trim II

Pian inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Pian inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

44

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

510113

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

45

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

46

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

000

47

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale tn situații de extrem

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Programe ptr sanatate

510125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Transf.privind contrib.de asig.soc.de sanat.pt persoanele aflate-n concediu pt creșterea copilului

510126

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

50

întreținerea infrastructurii rutiere

510128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Transf.privind contrib.de sanat.pt.persoane beneficiare de ajutor social

510131

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

52

Sprijin financiar la constituirea familiei

510136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pt. finanțarea unit.de asistenta medico sociala

510139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (cod.51.02.12)

5102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

510212

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

56

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OO1

0.00

0.00

0.00

000

57

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

000

000

59

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

000

63

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Fond Roman de Dezvoltare

Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

000

66

TITLUL VIII ASISTENTA

SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<d.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

influente

rectificat anual

Plan inițial

trim 1

Influente

rectificat trim i

Plan inițial trim II

Influente

rian rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Pian inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

68

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

69

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

70

Ajutoare sociale in natura

570202

000

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale

570204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I73

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I74

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I76

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I77

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I78

Sume din activitati sportive

5920

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I79

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

2.086.34

0.00

2,086.34

1,186.34

0.00

1.186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

o.oo'

300.00

80

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,086.34

0.00

2,086.34

1,186.34

0.00

1,186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

181

Active fixe

7101

2,086.34

0.00

2,086.34

1,186.34

0.00

1.186 34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

82

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 ’

0.00

0.00

83

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

886.34

0.00

886.34

886.34

886.34

0.00

0.00

0 00

85

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

86

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I90

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

92

Rambursați de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Rambursați de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Rambursați de credite externe garantate si derecte subtmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I98

Rambursați de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Pian rectificat anual

Pian inițial trim I

Influente

Pian rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Pian iniția i trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

199

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integra! din venituri proprii

8003

000

0.00

0.00

0.00

0 00

203

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

205

TITLU XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

Excedent

91.01

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

Președinte

Brunchea Mariana GabrielaC ontr aseimrează SecțeGr Nistop'liSrin llie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.

Ia HCL nr. /4^/2011

mii lei

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

PI3T1 rectificat anual

Plan inițial

trim 1

influențe

ridii rectificat trim 1

Plan inițial trim 2

influențe

pian rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

rian rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

Han rectific trim •

Autorități executive -Finanțarea națională

51 02 01.03.56.01 01

166.00

270.29

436.29

42.00

0.00

42.C0

30.00

0.12

30.12

94.00

179.84

273.84

0.00

90 33

9C

Autorități executive -Finanțarea de la Uniunea Europeană

51 02 01.03 56.01.02

263.CO

554 85

817.85

29.00

0.00

29.00

80.00

0.25

80.25

154.00

369.73

523.73

0.00

184 87

18r

Autorități executive -Cheltuieli neeligibile

51 02 01.03.56.01 03

9.00

193.76

202.76

9.00

0.00

9.00

0 00

46 88

46.88

0.00

133.48

133.48

0.00

13.40

1;

Poliție comunitară -Finanțarea națională

61 02 03 04.56.02 01

0.00

58.18

58.18

0.00

0.00

0.00

0.00

5.61

5.61

0.00

22.39

22.39

0.00

30.18

3C

Poliție comunitară -Finanțarea de la Uniunea Europeană

61 02.03.04 56.02.02

0.00

150.10

150.10

0.00

0.00

0.00

0.00

12.20

12.20

0.00

58.88

58.88

0.00

79.02

7C

Străzi -Construcții

84.02.03.03.71.01.01

32,573.39

80.00

32,653.39

13,500.00

0.00

13,500.00

8,000.00

80.00

8,080.00

8,000.00

0.00

8,000.00

3,073.39

0.00

3,07;

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe

42.02.20

1,953.00

311.60

2,264.60

42.00

0 00

42.00

457.00

5.42

462.42

746.00

191.96

937.96

708.00

114.22

82;

Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

4,040.00

554.85

4,594.85

29.00

0.00

29.00

1,047.00

0.25

1,047.25

1,559.00

369.73

1,928.73

1,405.00

184.87

1,581

Fondul Social European

45.02.02

0.00

150.10

150.10

0.00

0.00

0.00

0 00

12.20

12.20

0.00

58.88

58.88

0.00

7902

71

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

0.00

290.63

290.63

0.00

0.00

0.00

0.00

127.19

127.19

0.00

143.75

143 75

0.00

19.69

11

Președinte

Contrasemnează

Secular Nistop®orin Ilie


Brunchea Maroana/Gabrîela